DECIZIE nr. 130 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015      Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Simona-Maya Teodoroiu - judecător    Tudorel Toader - judecător    Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru în Dosarul nr. 1.055/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 782D/2014 al Curţii Constituţionale.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Sentinţa civilă nr. 1.664 din 11 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.055/118/2014, Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru întro cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Târguşor la încadrarea sa într-o anumită grupă de vechime şi la plata retroactivă a drepturilor băneşti corespunzătoare, precum şi la plata sporului pentru titlul ştiinţific de doctor.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin principiului egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, fiind înlăturată posibilitatea de a obţine sporul de doctorat de către persoanele care au obţinut acest titlu după 31 decembrie 2009. Arată că sporurile legale trebuie acordate în mod nediscriminatoriu, diferenţiat doar în funcţie de criterii obiective. Or, în cazul de faţă, deşi este vorba despre persoane ce aparţin aceleiaşi categorii profesionale (personal din învăţământ), care au acelaşi studii (studii doctorale) şi care desfăşoară aceeaşi activitate (activitate didactică), legiuitorul a instituit un regim diferit de salarizare, măsura referindu-se inclusiv la persoane care se aflau încadrate în sistemul de învăţământ la momentul schimbării sistemului acordării şi care nu se află în culpă pentru faptul că nu obţinuseră acest titlu ştiinţific până la momentul apariţiei legii. Discriminarea apare prin avantajarea unor persoane în raport cu altele. Susţine că modalitatea de eliminare a discriminării rămâne la latitudinea legiuitorului, iar, în cazul admiterii excepţiei de către Curtea Constituţională, norma va produce efecte în privinţa tuturor destinatarilor (în virtutea actului respectiv), dar şi în privinţa celor aflaţi în aceeaşi situaţie (în virtutea deciziei Curţii Constituţionale). Autorul excepţiei invocă şi Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Susţine că textul de lege criticat este neconstituţional în măsura în care compensaţia tranzitorie nu se acordă şi persoanelor care, fiind încadrate în aceleaşi funcţii înainte de 1 ianuarie 2010, au obţinut titlul de doctor ulterior acestei date, dar şi persoanelor care, venind în sistemul de învăţământ după această dată având titlul de doctor, dar care nu au primit sporul pe motiv că nu le era plătit nici înainte de 1 ianuarie 2010, nefiind angajaţi în cadrul acestui sistem.6. Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale contestate nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.8. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale. Faptul că numai persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie este discriminatoriu şi încalcă astfel principiul constituţional privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, soluţia legislativă apărând ca un privilegiu conferit de legiuitor unei anumite categorii de persoane, şi anume persoanelor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor şi ca un dezavantaj, nejustificat obiectiv sau raţional, în cazul persoanelor care au obţinut titlul ştiinţific de doctor după 31 decembrie 2009.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, care au următorul conţinut: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3."12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat încalcă prevederile art. 16 - "Egalitatea în drepturi" din Constituţie.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat în cauza de faţă a mai fost supus controlului de constituţionalitate, exercitat din perspectiva unor critici similare. Prin mai multe decizii, dintre care pot fi enumerate, cu titlul exemplificativ, Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013, sau Decizia nr. 145 din 18 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 13 mai 2014, Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate.14. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie, şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.15. De asemenea, Curtea a reţinut că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor. Prin urmare, Curtea a statuat că este de competenţa legiuitorului eliminarea sau, din contră, acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca aceasta să aibă relevanţă constituţională.16. În acelaşi timp, Curtea a constatat că prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu vizau situaţia autorilor acelor excepţii, ci situaţia persoanelor care aveau în plată, la data de 31 decembrie 2009, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, observaţie valabilă şi în cazul autorului prezentei excepţii.17. Aşa fiind, Curtea a statuat că admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional "se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".18. În fine, Curtea a mai observat că şi dacă ar constata neconstituţionalitatea art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, sub aspectul invocat, acest lucru nu ar avea ca efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi cetăţeni.19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, îşi menţin valabilitatea soluţia pronunţată cu acele prilejuri şi motivele pe care aceasta s-a întemeiat.20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi*), Notă

  ──────────

  *) A se vedea opinia separată ataşată Deciziei nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013.

  ──────────
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru în Dosarul nr. 1.055/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu----