LEGE nr. 99 din 7 mai 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a lucrărilor de corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora."3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Transmiterea drumurilor forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz."5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Lucrările de corectare a torenţilor realizate în fondul forestier naţional sunt de interes naţional şi de utilitate publică. (2) Execuţia şi întreţinerea investiţiilor efectuate pentru corectarea torenţilor în fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate pe care este realizat sau urmează să fie realizat obiectivul, se execută din fonduri publice şi/sau fonduri europene."6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 7 mai 2015.Nr. 99.-----