HOTĂRÂRE nr. 301 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară."2. La articolul 3 din regulament, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere şi de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 6 din regulament, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare şi control, organizată pe departamente, direcţii, servicii, oficii, birouri şi alte compartimente organizatorice şi funcţionale; denumirea, numărul, organizarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administraţie."4. Articolul 8 din regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Consiliul de administraţie al Romsilva este numit, în condiţiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi are un număr de 7 membri. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este unul dintre administratori şi este ales prin vot secret de către aceştia. (3) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general."5. La articolul 10 din regulament, după litera r) se introduc şase noi litere, literele s)-v), cu următorul cuprins:"s) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Romsilva; ş) verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare; t) numeşte şi revocă directorul general, căruia îi deleagă atribuţiile conducerii executive, în condiţiile legii, şi stabileşte remuneraţia acestuia, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; ţ) evaluează activitatea directorului general şi verifică execuţia contractului de mandat al acestuia; u) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea Romsilva, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al directorului general potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare; v) constituie comitetul de audit format din trei administratori neexecutivi."6. Articolul 13 din regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Consiliul de administraţie prezintă, potrivit reglementărilor în vigoare, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la începutul fiecărui semestru, un raport asupra activităţii Romsilva desfăşurate în semestrul precedent. Totodată, la începutul fiecărui an, prezintă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură programul de activitate al Romsilva, pe anul în curs."7. Articolul 14 din regulament se abrogă.8. La articolul 15 din regulament, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) selectează şi angajează direct, în condiţiile legii, personalul din structura centrală, directorii, directorii economici, contabilii şefi şi ceilalţi directori de la nivelul unităţilor Romsilva."9. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.10. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "pct. 2-23 din anexa nr. 3" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "pct. 1-22 din anexa nr. 3", iar sintagma "pct. 2-24 din anexa nr. 3" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 3".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:------------------Ministrul mediului,apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 29 aprilie 2015.Nr. 301.  +  Anexa 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009)Unităţile fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea direcţiei │ Sediul unităţii │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Direcţia Silvică Alba │Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Direcţia Silvică Arad │Municipiul Arad, judeţul Arad │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Direcţia Silvică Argeş │Municipiul Piteşti, judeţul Argeş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Direcţia Silvică Bacău │Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Direcţia Silvică Bihor │Municipiul Oradea, judeţul Bihor │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud │Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud│├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Direcţia Silvică Botoşani │Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Direcţia Silvică Braşov │Municipiul Braşov, judeţul Braşov │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Direcţia Silvică Brăila │Municipiul Brăila, judeţul Brăila │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│10. │Direcţia Silvică Buzău │Municipiul Buzău, judeţul Buzău │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│11. │Direcţia Silvică Caraş-Severin │Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│12. │Direcţia Silvică Călăraşi │Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│13. │Direcţia Silvică Cluj │Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│14. │Direcţia Silvică Constanţa │Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│15. │Direcţia Silvică Covasna │Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│16. │Direcţia Silvică Dâmboviţa │Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│17. │Direcţia Silvică Dolj │Municipiul Craiova, judeţul Dolj │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│18. │Direcţia Silvică Galaţi │Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│19. │Direcţia Silvică Giurgiu │Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│20. │Direcţia Silvică Gorj │Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│21. │Direcţia Silvică Harghita │Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│22. │Direcţia Silvică Hunedoara │Municipiul Deva, judeţul Hunedoara │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│23. │Direcţia Silvică Ialomiţa │Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│24. │Direcţia Silvică Iaşi │Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│25. │Direcţia Silvică Ilfov │Municipiul Bucureşti │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│26. │Direcţia Silvică Maramureş │Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│27. │Direcţia Silvică Mehedinţi │Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ││ │ │judeţul Mehedinţi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│28. │Direcţia Silvică Mureş │Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│29. │Direcţia Silvică Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│30. │Direcţia Silvică Olt │Municipiul Slatina, judeţul Olt │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│31. │Direcţia Silvică Prahova │Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│32. │Direcţia Silvică Satu Mare │Municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│33. │Direcţia Silvică Sălaj │Municipiul Zalău, judeţul Sălaj │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│34. │Direcţia Silvică Sibiu │Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│35. │Direcţia Silvică Suceava │Municipiul Suceava, judeţul Suceava │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│36. │Direcţia Silvică Teleorman │Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│37. │Direcţia Silvică Timiş │Municipiul Timişoara, judeţul Timiş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│38. │Direcţia Silvică Tulcea │Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│39. │Direcţia Silvică Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│40. │Direcţia Silvică Vaslui │Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│41. │Direcţia Silvică Vrancea │Municipiul Focşani, judeţul Vrancea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│42. │Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru│ ││ │creşterea animalelor de blană │ ││ │Târgu Mureş │Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│43. │Direcţia de creştere, exploatare şi │Şos. Petricani nr. 9A, municipiul Bucureşti,││ │ameliorare a cabalinelor │cod 023841 │└────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009)Unităţi cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sediul unităţii │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Administraţia Parcului Natural Apuseni │Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judeţul Bihor,││ │ │cod 417419 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Administraţia Parcului Natural │Str. Goleşti nr. 29, municipiul Brăila, ││ │Balta Mică a Brăilei │judeţul Brăila, cod 810024 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Administraţia Parcului Natural Bucegi │Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, ││ │ │judeţul Dâmboviţa, cod 137310 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Administraţia Parcului Naţional Buila - │Str. Pieţii nr. 7, oraşul Horezu, ││ │Vânturăriţa │judeţul Vâlcea, cod 245800 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Administraţia Parcului Naţional Călimani│Satul Şarul Dornei, comuna Şarul Dornei, ││ │ │nr. 54 C, judeţul Suceava, cod 727515 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Administraţia Parcului Naţional Cheile │Satul Izvorul Mureş, comuna Voşlăbeni, ││ │Bicazului - Hăşmaş │Strada Principală nr. 664, judeţul Harghita,││ │ │cod 537355 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Administraţia Parcului Naţional Cheile │Satul Sasca Montană, comuna Sasca Montană, ││ │Nerei - Beuşniţa │nr. 236, judeţul Caraş-Severin, cod 327330 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Administraţia Parcului Natural Comana │Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, ││ │ │judeţul Giurgiu, cod 087055 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Administraţia Parcului Naţional Cozia │Str. Lotrului nr. 8A, oraşul Brezoi, ││ │ │judeţul Vâlcea, cod 245500 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Administraţia Parcului Naţional │Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu ││ │Defileul Jiului │nr. 3, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, ││ │ │cod 210182 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Administraţia Parcului Naţional │Str. Castanilor nr. 18, oraşul Băile ││ │Domogled - Valea Cernei │Herculane, judeţul Caraş-Severin, cod 325200│├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Administraţia Parcului Natural Grădiştea│Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, ││ │Muncelului - Cioclovina │judeţul Hunedoara, cod 330026 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Administraţia Parcului Natural Lunca │Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, ││ │Mureşului │judeţul Arad, cod 2900 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Administraţia Parcului Natural Munţii │Str. 22 Decembrie nr. 20, oraşul Vişeu de ││ │Maramureşului │Sus, judeţul Maramureş, cod 435700 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Administraţia Parcului Naţional Munţii │Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, ││ │Măcinului │judeţul Tulcea, cod 820026 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Administraţia Parcului Naţional Munţii │Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, ││ │Rodnei │judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427245 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Administraţia Parcului Naţional Piatra │Str. Topliţa nr. 150, oraşul Zărneşti, ││ │Craiului │judeţul Braşov, cod 505800 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Administraţia Parcului Natural Porţile │Str. Banatului nr. 92, oraşul Orşova, ││ │de Fier │judeţul Mehedinţi, cod 225200 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Administraţia Parcului Natural │ ││ │Putna-Vrancea │Comuna Tulnici, judeţul Vrancea, cod 627365 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Administraţia Parcului Naţional Retezat │Satul Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus, ││ │ │nr. 284, judeţul Hunedoara, cod 337423 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Administraţia Parcului Naţional Semenic │Str. Petru Maior nr. 69 A, municipiul ││ │- Cheile Caraşului │Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, cod 320112 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Administraţia Parcului Natural │Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamţ,││ │Vânători-Neamţ │judeţul Neamţ, cod 617500 │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Muzeul Cinegetic al Carpaţilor "Posada" │Str. Posada nr. 11, oraşul Comarnic, judeţul││ │ │Prahova, cod 105700 │└────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘----