ORDIN nr. 583 din 6 mai 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.440 din 6 mai 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 253 din 28 ianuarie 2015 şi 731 din 17 martie 2015, înregistrate la Ministerul Sănătăţii la nr. N.B. 700 din 29 ianuarie 2015, respectiv 18.356 din 18 martie 2015,având în vedere prevederile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014, se completează după cum urmează:- După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) În cazuri excepţionale, temeinic justificate de către unitatea sanitară, în urma evaluării în vederea acreditării, motivat obiectiv de către Agenţia Naţională de Transplant, şi în măsura în care neîndeplinirea unor criterii de acreditare nu este de natură a afecta calitatea şi siguranţa actului medical sau a pune în pericol viaţa pacienţilor, Agenţia Naţională de Transplant poate acredita o unitate sanitară publică pentru activitatea de bancă şi utilizator de ţesuturi, în baza prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate. (2) Acreditarea prevăzută la alin. (1) se poate acorda pe o perioadă de maximum 2 ani."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Gabriel Florin Puşcău,secretar generalBucureşti, 6 mai 2015.Nr. 583.----