HOTĂRÂRE nr. 37 din 25 ianuarie 1999privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 27 ianuarie 1999    În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1. (1) Prezenta hotărâre reglementează principiile de baza privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului. (2) Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, bazându-se pe cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică de valoare. (3) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durata, cu diploma de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durata, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.  +  Articolul 2 (1) Doctoratul se organizează în instituţiile de învăţământ superior şi în institutele de cercetare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, pe baza criteriilor de acreditare elaborate în acest scop. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare Instituţii Organizatoare de Doctorat - I.O.D. (3) I.O.D. elaborează regulamente proprii de organizare şi desfăşurare a doctoratului, în condiţiile legii. (4) Doctoratul se organizează în ştiinţe şi în arte, pe domenii fundamentale. În ştiinţe, doctoratul se organizează în domeniile: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe medicale, arhitectura şi urbanistica, ştiinţe inginereşti, teologie, ştiinţe militare. În arte, domeniile în care se organizează doctoratul sunt: arte vizuale, muzica, teatru, cinematografie, balet, educaţie fizica şi sport.  +  Articolul 3 (1) Persoanele admise la doctorat au pe perioada desfăşurării acestuia calitatea de doctorand în domeniul în care au reuşit la concurs. (2) Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile programului de doctorat primesc titlul ştiinţific de doctor.  +  Articolul 4 (1) Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari, profesori universitari consultanţi şi cercetători ştiinţifici principali gradul I, care au titlul de doctor. (2) Conducătorii de doctorat se numesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea I.O.D., cu avizul nominal al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, acordat pe baza evaluării activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică sau de creaţie în domeniul artelor. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea didactica, de cercetare sau de creaţie în domeniul artelor în instituţiile organizatoare de doctorat sau se asociaza unei I.O.D. (4) Fiecare I.O.D. este autorizata sa stabilească prin regulamentul propriu numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndrumă un conducător de doctorat. (5) După pensionare, conducătorii de doctorat, cu excepţia celor care au calitatea de profesor universitar consultant, nu mai pot îndrumă noi doctoranzi. (6) Calitatea de conducător de doctorat se poate retrage de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru acele cazuri care sunt considerate ca fiind incompatibile cu conducerea de doctorat.  +  Capitolul 2 Organizarea doctoratului  +  Articolul 5 (1) Doctoratul se organizează cu frecventa şi fără frecventa. Durata doctoratului la forma cu frecventa este de 4 ani. Durata doctoratului la forma fără frecventa se stabileşte de către conducerea I.O.D. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale aproba pentru fiecare I.O.D. forma în care se organizează doctoratul şi numărul de locuri subvenţionate de la buget.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale acorda anual I.O.D. burse de doctorat cu durata de cel mult 4 ani, respectiv până la susţinerea tezei de doctorat. (2) Bursa de doctorat prevăzută la alin. (1) se obţine prin concurs, organizat de fiecare I.O.D. (3) Bursa de doctorat reprezintă, în înţelesul prezentei hotărâri, o indemnizaţie egala cu salariul brut de preparator universitar sau de asistent universitar, în funcţie de îndeplinirea de către doctorand a condiţiilor de vechime cerute de lege pentru aceste funcţii didactice.  +  Articolul 7 (1) Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării ca doctorand şi data sustinerii publice a tezei de doctorat. (2) Doctoratul se poate întrerupe pe motive temeinice cu aprobarea conducerii I.O.D. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani. (3) Durata desfăşurării doctoratului se decaleaza, în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate de conducerea I.O.D., potrivit alin. (2).  +  Articolul 8 (1) Pe toată durata activităţii doctorandul de la forma cu frecventa beneficiază de recunoaşterea vechimii în munca, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin cumul sau prin plata cu ora, în limita a cel mult jumătate din norma unui asistent universitar. (2) Contribuţiile la asigurările sociale şi la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pentru doctoranzii cu frecventa se plătesc lunar de către I.O.D. la care sunt înmatriculaţi. (3) După susţinerea tezei de doctorat, I.O.D. eliberează o adeverinta care atesta ca perioada în care doctorandul a urmat programul de pregătire în forma "cu frecventa" constituie vechime în munca. (4) Indemnizaţia pentru doctorandul cu frecventa se acordă, cu excepţia perioadelor de întreruperi aprobate, de către I.O.D. pentru fiecare an calendaristic al programului de doctorat, din veniturile acesteia provenite din sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea de baza în conformitate cu reglementările în vigoare, precum şi din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din taxe, percepute în condiţiile legii. (5) Doctoranzii în sistemul fără frecventa, care nu beneficiază de burse de doctorat şi sunt salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în unităţile bugetare, au dreptul la concedii fără plata, a căror durata însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 iunie 1995. (6) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi a referatelor de doctorat, precum şi pentru susţinerea tezelor de doctorat se suporta din bugetele I.O.D.  +  Articolul 9Doctoranzii care urmează doctoratul în sistemul cu frecventa pot solicita transferul în sistemul fără frecventa, cu decalarea corespunzătoare a termenelor unor activităţi de doctorat.  +  Articolul 10Doctorandul de la forma cu frecventa, exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de doctorat, pierde în mod automat drepturile prevăzute la art. 8.  +  Articolul 11 (1) Doctoratul se desfăşoară în limba română. (2) La cerere şi cu aprobarea conducerii I.O.D., un doctorand îşi poate desfăşura activităţile de doctorat şi poate susţine examene şi referate, respectiv îşi poate elabora şi susţine teza de doctorat, într-o limbă străină.  +  Articolul 12 (1) Doctoratul se poate organiza şi în cotutela. Doctorandul în cotutela îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitenta a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o alta ţara, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. (2) I.O.D. care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar I.O.D. care participa în cotutela la organizarea şi desfăşurarea doctoratului are rolul secundar. (3) Acordul stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele doua I.O.D., în concordanta cu rolul pe care îl are în cotutela şi cu legislaţia specifică din fiecare ţara. (4) Acordul stipulează recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către ministerele de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţara. (5) În domenii ştiinţifice interdisciplinare, doctoratul în cotutela se poate desfăşura şi sub îndrumarea a doi conducatori de doctorat din ţara. În acest caz, prevederile prezentului articol se adapteaza în mod corespunzător.  +  Capitolul 3 Admiterea la doctorat  +  Articolul 13 (1) Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma în care se organizează, se face prin concurs. (2) Concursul de admitere la doctorat se organizează anual, de regula la începutul anului universitar. Organizarea şi desfăşurarea acestui concurs sunt de competenţa I.O.D., pe baza regulamentului propriu. (3) Concursul de admitere conţine, pe lângă probele de specialitate, un examen de competenţa lingvistica pentru o limbă de circulaţie internationala. Acest examen se susţine la catedrele de limbi străine ale universitatilor acreditate, care eliberează un certificat de competenţa lingvistica.  +  Articolul 14 (1) Comisia de admitere la doctorat se constituie din conducatori de doctorat şi alţi specialişti care au titlul de doctor şi funcţia didactica de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetator ştiinţific gradul II. Din comisie pot face parte şi specialişti din alte tari, care îndeplinesc aceste condiţii. (2) Într-o I.O.D. se pot organiza una sau mai multe comisii de admitere la doctorat, în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului. (3) Evaluarea şi clasificarea candidaţilor la admitere se fac pe baza unui sistem de notare prevăzut în regulamentul propriu al I.O.D. de organizare şi desfăşurare a doctoratului. (4) Decizia de admitere a candidaţilor la doctorat se ia de către comisie, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de admitere şi, respectiv, în limita locurilor scoase la concurs.  +  Articolul 15Validarea şi înmatricularea candidaţilor reusiti la concurs se fac prin decizia conducerii I.O.D.  +  Capitolul 4 Programul de pregătire a doctoranzilor  +  Articolul 16 (1) Programul de pregătire a doctoranzilor se organizează pe baza prezentei hotărâri şi a regulamentelor proprii ale I.O.D., în concordanta cu specificul domeniului de doctorat. (2) Durata programului de pregătire este de cel mult 2 ani în sistemul cu frecventa şi de cel mult 4 ani în sistemul fără frecventa. (3) Structura programului de pregătire conţine activităţi de pregătire teoretică şi aplicativa specifice domeniului de doctorat, susţinerea a cel puţin 3 examene şi a cel puţin 3 referate de cercetare ştiinţifică sau a cel puţin 3 lucrări de creaţie în domeniul artelor. (4) Pentru doctoratul cu frecventa structura programului de pregătire cuprinde, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (3), frecventarea a minimum 4 cursuri şi a seminariilor aferente acestor cursuri, stabilite de către conducătorul de doctorat şi aprobate de conducerea I.O.D., precum şi promovarea examenelor la cursurile respective.  +  Articolul 17 (1) Examenele şi referatele de cercetare ştiinţifică sau lucrările de creaţie se susţin în faţa unor comisii de examinare, propuse de conducătorul de doctorat şi aprobate de conducerea I.O.D. Susţinerea referatelor de cercetare ştiinţifică sau a lucrărilor de creaţie este publică. (2) Comisia de examinare este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi 2 specialişti cu titlul de doctor şi funcţie didactica de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetator ştiinţific gradul II. (3) Rezultatele evaluării se exprima printr-unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător". În cazul obţinerii calificativului "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", doctorandul va trebui sa susţină din nou examenul, referatul de cercetare ştiinţifică sau lucrarea de creaţie. (4) Dacă şi la a doua sustinere a aceleiaşi probe se obţine calificativul "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din programul de doctorat. (5) Examenele sau referatele de cercetare care sunt similare cu cele susţinute în cadrul unui program de studii aprofundate sau de master de către doctorand pot fi echivalate de către conducerea I.O.D., la solicitarea doctorandului, cu acordul conducătorului de doctorat.  +  Articolul 18În cazul doctoratului organizat în cotutela, din comisia de examinare pot face parte şi reprezentanţi ai I.O.D. secundare, coparticipante la doctorat.  +  Articolul 19 (1) Programul de pregătire a doctorandului se stabileşte de către conducătorul de doctorat şi se aproba de conducerea I.O.D. (2) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactica sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit legii.  +  Articolul 20 (1) Exmatricularea unei persoane din programul de doctorat duce în mod automat la pierderea calităţii de doctorand. (2) Un doctorand exmatriculat se poate înscrie la concursul de admitere organizat de aceeaşi I.O.D. şi pentru acelaşi domeniu de ştiinţe sau de arte cel mult încă o dată.  +  Capitolul 5 Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat  +  Articolul 21 (1) Tema tezei de doctorat se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire. (2) Tema tezei de doctorat, precum şi programul de pregătire a doctorandului se aproba de către conducerea I.O.D.  +  Articolul 22Teza de doctorat trebuie să conţină elemente de originalitate specifice domeniului abordat, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora sau de recunoaştere valorică în domeniul artelor.  +  Articolul 23 (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor I.O.D. prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului. (2) În cazul doctoratului în arte, prin teza de doctorat se înţelege ansamblul rezultatelor teoretice şi de creaţie ale doctorandului.  +  Articolul 24 (1) În vederea sustinerii publice, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.D., cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi cu avizul catedrei sau, după caz, al colectivului de cercetare. (2) Avizul catedrei sau, după caz, al colectivului de cercetare se obţine în urma depunerii tezei de doctorat la catedra, respectiv la colectivul de cercetare, şi are caracter consultativ. (3) În cazul doctoratului în cotutela, teza de doctorat se va depune la I.O.D. la care urmează să se susţină public, în concordanta cu decizia celor 2 conducatori de doctorat.  +  Articolul 25 (1) Teza de doctorat este evaluată de către comisia pentru susţinerea publică a acesteia, propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea I.O.D. (2) Comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, dintre care cel puţin 2 nu îşi desfăşoară activitatea în I.O.D. respectiva. (3) Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.D. (4) Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborata teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactica de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetator ştiinţific gradul II. (5) Din comisie pot face parte specialişti din alte tari, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4). (6) În cazul doctoratului în cotutela, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.D. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.D. care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat. (7) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiza la I.O.D. în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea I.O.D., cu acordul scris al conducătorului de doctorat.  +  Articolul 26 (1) Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care I.O.D. îl transmite unor specialişti în domeniu, din ţara şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului. (2) Elaborarea rezumatului tezei de doctorat se face conform specificului domeniului în care este organizat doctoratul şi în concordanta cu regulamentul propriu al I.O.D. de organizare şi desfăşurare a doctoratului. (3) Opiniile exprimate în scris de către specialişti pe baza rezumatelor tezei de doctorat se transmit preşedintelui comisiei pentru susţinerea tezei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.  +  Articolul 27 (1) Teza de doctorat se susţine în faţa comisiei aprobate de I.O.D., în şedinţa publică. Data şi locul sustinerii acesteia se afişează la sediul I.O.D. cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat. (2) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenta a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.  +  Articolul 28 (1) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi de creaţie, la care participa doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sala. (2) Dezbaterea se axeaza pe elementele de originalitate ale tezei de doctorat şi pe recunoaşterea valorică a rezultatelor obţinute. (3) Dezbaterea se desfăşoară astfel: prezentarea tezei şi a rezultatelor obţinute de către doctorand, prezentarea referatelor de către conducătorul de doctorat şi de către referenţii oficiali, întrebări şi raspunsuri la care participa, deopotrivă, doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sala. (4) În domeniul artelor, susţinerea tezei de doctorat consta în prezentarea lucrărilor de arta realizate de către doctorand.  +  Articolul 29 (1) Pe baza celor constatate în timpul sustinerii publice a tezei de doctorat, comisia evalueaza şi deliberează asupra calificativului pe care urmează sa îl acorde tezei de doctorat. Calificativele care pot fi acordate sunt: "foarte bine", "bine" şi, respectiv, "satisfăcător". (2) În cazul acordării calificativului "satisfăcător" se vor preciza elementele care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat.  +  Articolul 30 (1) Pe baza calificativelor primite de doctorand la susţinerea examenelor, a referatelor sau a lucrărilor de creaţie şi a aprecierilor asupra tezei de doctorat, comisia deliberează şi comunică auditoriului hotărârea de a conferi doctorandului titlul ştiinţific de doctor. (2) Pentru teze de doctorat care probează calităţi deosebite de creativitate, aducând contribuţii importante la dezvoltarea cunoaşterii în context internaţional, se poate acorda una dintre distincţiile: SUMMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE sau CUM LAUDE.  +  Articolul 31 (1) La cerere şi cu aprobarea I.O.D. teza de doctorat poate fi scrisă într-o limbă străină, chiar dacă toate celelalte activităţi au fost realizate în limba română. (2) Atunci când teza se scrie într-o limbă străină, rezumatul tezei de doctorat, dacă acesta este cerut de către regulamentul propriu al I.O.D., se scrie în mod obligatoriu în limba română.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia pentru susţinerea tezei de doctorat devine indisponibil şi nu poate satisface cerinţa formulată la art. 25 alin. (7), va fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea conducerii I.O.D. (2) Doctorandul poate solicita conducerii I.O.D. schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an. (3) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat şi aceleiaşi I.O.D. Conducerea I.O.D. poate aproba aceasta schimbare, cu acordul scris al noului conducător de doctorat propus de doctorand.  +  Articolul 33Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat, dar nu în cadrul aceleiaşi I.O.D. În acest caz sunt necesare aprobările conducerilor ambelor I.O.D., precum şi acceptul scris al noului conducător de doctorat propus de doctorand.  +  Articolul 34 (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată. Schimbarea temei de doctorat se aproba de conducerea I.O.D., în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi în perioada de pregătire stabilită. (2) În cazul doctoratului în cotutela, schimbarea temei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.D.  +  Capitolul 6 Conferirea titlului ştiinţific de doctor  +  Articolul 35 (1) Hotărârea comisiei pentru susţinerea tezei de doctorat de a se conferi titlul ştiinţific de doctor se înaintează conducerii I.O.D., în vederea acordării titlului ştiinţific de doctor. (2) După aprobare, I.O.D. transmite Dosarul de doctorat şi un exemplar al Tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea confirmării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a titlului de doctor propus de comisie şi acordat de conducerea I.O.D.  +  Articolul 36Conferirea titlului ştiinţific de doctor se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  +  Articolul 37 (1) Diploma de doctor se eliberează de către I.O.D., pe baza ordinului ministrului educaţiei naţionale. (2) Diploma de doctor specifică: titlul obţinut şi domeniul fundamental în care a fost obţinut. (3) Înmânarea diplomei se face de către I.O.D. în cadrul unei ceremonii publice.  +  Articolul 38Pentru un doctorand în cotutela, I.O.D. de baza este cea care l-a înmatriculat. Conducătorul de doctorat aparţinând acestei I.O.D. va avea rolul principal în organizarea şi desfăşurarea doctoratului.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39 (1) Pentru doctoranzii înmatriculaţi până la data de 31 decembrie 1992, termenul limita pentru depunerea tezelor de doctorat în vederea sustinerii lor publice este data de 31 decembrie 1999 sau o dată decalata corespunzător cu durata intreruperilor aprobate. (2) Pentru doctoranzii înmatriculaţi după data de 1 ianuarie 1993, termenul limita pentru susţinerea tezei de doctorat este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 40Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 590/1997 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 9 octombrie 1997.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------