HOTĂRÂRE nr. 294 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile referitoare la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi alte măsuri aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, denumit în continuare Program naţional, gestionat, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională. (2) Programul naţional poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Scopul Programului naţional constă în realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. (2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor, identificarea imobilelor şi a deţinătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Finanţarea Programului naţional se asigură din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acţiunilor din Programul naţional, sunt proprietarii, posesorii ori alţi deţinători ai imobilelor, identificaţi potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.  +  Articolul 3Principalele activităţi care se realizează potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi sumele estimate din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru realizarea Programului naţional în perioada 2015-2023 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Desfăşurarea activităţilor Programului naţional se asigură conform unui plan de acţiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii. (2) Planul de acţiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) În aplicarea hotărârii consiliului de administraţie prevăzute la alin. (2) se emite, potrivit competenţelor legale, ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Acţiunile nefinalizate se includ în planul de acţiuni anual din anul următor, în condiţiile alin. (2). (5) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie privind prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ, în vederea includerii acestora în Programul naţional, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Membrii comisiei sunt specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale, care sunt numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi îşi desfăşoară activitatea în baza unei proceduri elaborate în acest sens. (3) Comisia prevăzută la alin. (1) prioritizează unităţile administrativ-teritoriale, urmărind acoperirea nefracţionată a teritoriului judeţului, ţinând cont de cel puţin unul dintre următoarele criterii: a) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes naţional; b) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală; c) unităţi administrativ-teritoriale care prezintă aşezări informale ale comunităţilor aflate în condiţii de sărăcie extremă. (4) Lista unităţilor administrativ-teritoriale întocmită în condiţiile alin. (3), inclusiv pentru municipiul Bucureşti, se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre. (5) În aplicarea hotărârii consiliului de administraţie prevăzute la alin. (4) se emite, potrivit competenţelor legale, ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) În funcţie de suprafaţa totală a judeţului, inclusiv a municipiului Bucureşti, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale aprobă procedura de alocare a sumelor pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi alocarea anuală a acestora, potrivit legii. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost iniţiate, potrivit reglementărilor în vigoare, procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate ca fiind incluse în prezentul Program naţional.  +  Articolul 6 (1) În vederea realizării Programului naţional, în cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se organizează compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, conform reglementărilor în vigoare. (2) Pentru implementarea Programului naţional, în cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor sale subordonate se înfiinţează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului naţional, cu finanţare din venituri proprii, distinct faţă de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare. (3) Posturile prevăzute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul Agenţiei Naţionale sau al instituţiilor subordonate, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Pentru realizarea Programului naţional, Agenţia Naţională poate utiliza mijloacele de transport proprii şi pe cele ale instituţiilor sale subordonate. (2) Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate în acest scop se suportă din venituri proprii şi sunt evidenţiate distinct faţă de cele subvenţionate de la bugetul de stat.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ca unitate de achiziţii centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaDirectorul general alAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Radu-Codruţ ŞtefănescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 29 aprilie 2015.Nr. 294.  +  AnexăPRINCIPALELE ACTIVITĂŢIale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,precum şi sumele estimate din venituri proprii pentrurealizarea Programului naţional de cadastruşi carte funciară în perioada 2015-2023 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Principalele activităţi şi acţiuni │Sumele estimate│ │ │ pentru │ │ │ realizarea │ │ │activităţilor │ │ │ Programului │ │ │ naţional de │ │ │ cadastru şi │ │ │ carte funciară│ │ │ în perioada │ │ │ 2015-2023 │ │ │ - mii lei - │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │1. MĂSURĂTORI CADASTRALE │ 2.177.955│ │realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică │ │ │pentru 2.337 de unităţi administrativ-teritoriale şi alte │ │ │operaţiuni care privesc desfăşurarea procesului de │ │ │înregistrare sistematică a proprietăţilor, cuprinzând în │ │ │principal: │ │ │a) identificarea imobilelor şi a deţinătorilor; │ │ │b) colectarea actelor juridice; │ │ │c) prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor tehnice │ │ │cadastrale, prevăzute de art. 12 alin. (1) din lege; │ │ │d) recepţia documentelor tehnice cadastrale; │ │ │e) publicarea documentelor tehnice cadastrale în cadrul unui│ │ │proces de afişare publică; │ │ │f) soluţionarea cererilor de rectificare şi actualizarea │ │ │documentelor tehnice cadastrale; │ │ │g) deschiderea cărţilor funciare şi închiderea vechilor │ │ │evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2. ACTIVITĂŢI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ŞI │ 96.620│ │FOTOGRAMMETRIE │ │ │a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unităţi │ │ │administrativ-teritoriale din mediul urban: scara 1:500 şi │ │ │scara 1:1000 │ │ │b) Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului românesc de │ │ │determinare a poziţiei (ROMPOS) │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI │ 22.323│ │a) Elaborarea, editarea şi distribuirea de materiale de │ │ │informare şi conştientizare a publicului cu privire la │ │ │înregistrarea sistematică a proprietăţilor │ │ │b) Realizarea de campanii de informare publică organizate la│ │ │nivel naţional şi local │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │4. DEZVOLTAREA ŞI MENTENANŢA SISTEMELOR INFORMATICE │ 206.318│ │a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creşterii │ │ │capacităţii de stocare a datelor şi optimizării fluxurilor │ │ │de lucru │ │ │b) Mentenanţa sistemelor informatice │ │ │c) Instruirea specialiştilor în utilizarea sistemelor │ │ │informatice │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE │ 345.509│ │a) Conversia în format digital a cărţilor funciare analogice│ │ │b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament │ │ │şi delimitare analogice │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │6. TEHNICĂ DE CALCUL ŞI DE STOCARE │ 33.868│ │a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC,│ │ │sisteme de stocare, calculatoare, staţii de lucru/grafice, │ │ │scanere, copiatoare etc. │ │ │b) Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în │ │ │caz de dezastru │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │7. ALTE ACTIVITĂŢI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI │ 1.168.293│ │NAŢIONAL │ │ │a) Plata certificatelor emise de notarul public în aplicarea│ │ │dispoziţiilor art. 9 alin. (3^1), coroborat cu art. 9 │ │ │alin. (11) din lege │ │ │b) Servicii de comunicaţii │ │ │c) Instruirea personalului de specialitate în domeniul │ │ │înregistrării sistematice │ │ │d) Instruirea personalului de specialitate din Agenţia │ │ │Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi │ │ │instituţiile subordonate în domenii specifice de activitate │ │ │e) Organizare şi logistică pentru realizarea de seminare cu │ │ │reprezentanţii autorităţilor locale în cadrul Programului │ │ │naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 │ │ │f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul │ │ │înregistrării sistematice, în vederea asigurării condiţiilor│ │ │de participare a persoanelor vulnerabile la procesul de │ │ │înregistrare gratuită a proprietăţilor │ │ │g) Realizarea controlului calităţii lucrărilor de │ │ │înregistrare sistematică │ │ │h) Contractarea de servicii de inventariere, legare şi │ │ │arhivare a documentelor rezultate în urma procesului de │ │ │înregistrare │ │ │i) Dotări specifice implementării Programului naţional de │ │ │cadastru şi carte funciară 2015-2023 necesare Agenţiei │ │ │Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi │ │ │instituţiilor subordonate │ │ │j) Alte activităţi necesare, potrivit legii │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ TOTAL:│ 4.050.885│ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘-------