HOTĂRÎRE nr. 196 din 22 martie 1991 *** Republicatăprivind înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 februarie 1993  Notă *) Republicată în temeiul art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 53/1993. Hotărîrea Guvernului nr. 196/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 13 aprilie 1991.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data de 1 aprilie 1991 se înfiinţează Regia Autonomă a Apelor "Apele Române", persoana juridică, ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, cu sediul principal în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Articolul 2Regia "Apele Române" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor de suprafaţa şi subterane - cu excepţia apelor minerale, termominerale de uz alimentar destinate utilizării fizico-terapeutice şi altor scopuri -, actionind pentru cunoaşterea, folosirea raţională şi avizarea exploatării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi de debite solide, protecţia împotriva epuizarii şi degradării acestora, prevenirea acţiunilor distructive ale apelor şi asigurarea supravegherii meteorologice şi hidrologice, pentru satisfacerea cerinţelor sociale, publice şi de alta natura ale statului.Obiectul de activitate al regiei autonome îl constituie: a) gestionarea resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, administrarea şi exploatarea albiilor minore, a debitelor solide, a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi a bunurilor mobile şi imobile necesare desfăşurării acestei activităţi. Se exceptează apele minerale prevăzute la art. 2 alin. 1; b) activitatea de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie necesară vieţii social-economice a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale.  +  Articolul 3Patrimoniul net al Regiei "Apele Române" - R.A. este de 592.134 milioane lei, constituit din preluarea activului şi pasivului de la unităţile care se desfiinţează, prevăzute în anexa nr. 1.Patrimoniul Regiei "Apele Române" - R.A. se va definitivă pe baza reevaluarii sale, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4Regia "Apele Române" - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţiile prevăzute de lege.În exercitarea dreptului de proprietate, Regia "Apele Române" - R.A. poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 5Regia "Apele Române" - R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii. Directorul general se numeşte de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 7Regia "Apele Române" - R.A. îşi acoperă din veniturile din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile, obţinînd şi profit.Lucrările de investiţii se finanţează, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de dezvoltare al regiei, din fondul apelor şi din alocaţii de la bugetul de stat stabilite anual, în care scop regia formulează propuneri pentru lucrări noi de gospodărire a apelor şi de optimizare constructivă şi funcţională a celor existente.Activitatea de hidrometeorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematica şi completa a stării şi evoluţiei vremii şi apelor, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologica şi hidrologica se finanţează de la bugetul de stat.  +  Articolul 8Regia "Apele Române" - R.A. este singura în drept de a incasa, în calitate de unic furnizor, preţul apei brute de suprafaţa şi subterane, livrate utilizatorilor interni şi externi.  +  Articolul 9Personalul trecut la regie de la unităţile care se desfiinţează, precum şi din aparatul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, se considera transferat. Acest personal se salarizeaza potrivit nivelurilor de salarizare ale Regiei Autonome a Apelor "Apele Române".  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Anexa 1conformitate cu prevederile Legiinr. 15/1990
           
    SediulPatrimoniul net*) (conform bilanţului la 30.09.1992) - milioane lei -Filialele teritoriale şi alte subunităţiDenumirea unităţilor care se desfiinţează
    Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1592.134I. Filiale teritoriale  
      - ClujDirecţia de Ape Cluj
      - OradeaDirecţia de Ape Oradea
      - Tîrgu MureşDirecţia de Ape Tîrgu Mureş
        - TimişoaraDirecţia de Ape Timişoara
        - CraiovaDirecţia de Ape Craiova
        - Rîmnicu VîlceaDirecţia de Ape Rîmnicu Vîlcea
        - PiteştiDirecţia de Ape Piteşti
        - BuzăuDirecţia de Ape Buzău
        - PloieştiExploatarea Paltinu
        - BacăuDirecţia de Ape Bacău
        - IaşiDirecţia de Ape Iaşi
        - ConstanţaDirecţia de Ape Constanţa Întreprinderea pentru Exploatarea Lucrărilor Hidrotehnice Bucureşti
        - Bucureşti
        - StÎnca CosteştiÎntreprinderea Stînca
        - Institutul Naţional de Meteorologie şi HidrologieInstitutul de Meteorologie şi Hidrologie
        II. Alte subunităţi  
        - Oficiul de Calcul Bucureşti  
        - Centrul de Perfecţionare  
        - Revista "Hidrotehnica"Revista "Hidrotehnica"
        - Divizia de Supraveghere a Lucrărilor de Amenajare a Rîului ArgeşRegia Autonomă "Administraţia Rîului Argeş"
  Notă *) În patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor cu ape.
   +  Anexa 2REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome a Apelor "Apele Române"I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia "Apele Române" - R.A. gestionează resursele de apa de suprafaţa şi subterane, asigura apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările proprii, exploatează şi întreţine lucrările de gospodărire a apelor, de stocare, captare şi transport, precum şi de protecţie a albiilor şi malurilor cursurilor de apa aparţinînd regiei. De asemenea, Regia "Apele Române" - R.A. organizează şi coordonează, pe bazine hidrografice, acţiunile şi măsurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice.Orice alte lucrări de acest gen realizate pentru nevoi proprii din proprietatea altor regii autonome sau societăţi comerciale nu se cuprind în administrarea Regiei "Apele Române" - R.A.  +  Articolul 2Regia "Apele Române" - R.A. este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, activitatea acesteia desfasurindu-se pe baza acestui regulament şi a celorlalte prevederi legale.  +  Articolul 3Sediul principal al Regiei "Apele Române" - R.A. este în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.Regia "Apele Române" - R.A. are în structura filialele şi subunitatile prevăzute în anexa nr. 1.Modul de organizare, constituire şi relaţiile dintre ele sînt prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 4Regia "Apele Române" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor de suprafaţa şi subterane - cu excepţia apelor minerale, termominerale de uz alimentar destinate utilizării fizico-terapeutice şi altor scopuri -, actionind pentru cunoaşterea, folosirea raţională şi avizarea exploatării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi de debite solide, protecţia împotriva epuizarii şi degradării acestora, prevenirea acţiunilor distructive ale apelor şi asigurarea supravegherii meteorologice şi hidrologice, pentru satisfacerea cerinţelor sociale, publice şi de alta natura ale statului.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 5Regia "Apele Române" - R.A. are următorul obiect de activitate:5.1. gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor de suprafaţa şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizarii şi degradării;5.2. realizarea produselor şi serviciilor de gospodărire a apelor;5.3. urmărirea sistematica şi completa a stării şi evoluţiei vremii şi apelor, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologica şi hidrologica;5.4. elaborarea diagnozelor şi prognozelor asupra vremii şi apelor şi avertizarea în caz de producere a fenomenelor periculoase;5.5. exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor, asigurarea desfăşurării unitare şi eficiente a acestei activităţi pe bazine hidrografice;5.6. întreţinerea cursurilor de apa şi a lucrărilor de asigurare a scurgerii apei, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor.III. Atribuţii  +  Articolul 6În realizarea obiectivului de activitate, exercita următoarele atribuţii principale:6.1. încheie contracte pentru livrarea de apa bruta sau tratata şi prestează servicii de gospodărire a apelor, primirea de substanţe uzate în ape, pomparea apei, tratarea apei, producerea de energie, exploatarea de materiale din albii şi altele;6.2. realizează politica de încasări, plati şi credite, programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora şi destinaţia profitului, gestionează fondul apelor;6.3. asigura livrarea către beneficiarii de folosinţă a volumelor de apa necesară conform contractelor întocmite, stabileşte măsuri pentru satisfacerea optima a tuturor beneficiarilor de apa cu cantităţile necesare;6.4. întocmeşte şi urmăreşte aplicarea programelor privind satisfacerea cerinţelor de apa ale populaţiei şi economiei, valorificarea de noi surse de apa, folosirea raţională şi protecţia acestora împotriva epuizarii şi poluarii, amenajarea complexa a apelor în concordanta cu cerinţele actuale şi de perspectiva ale bazinelor hidrografice;6.5. coordonează şi răspunde de modul de folosire a apelor pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, controlează modul în care se efectuează prelevarea şi folosirea apelor, evacuarea apelor uzate şi stabileşte măsuri de remediere;6.6. elaborează planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare şi asigura aplicarea acestora;6.7. urmăreşte evoluţia calităţii apelor pe ansamblul bazinelor hidrografice, organizează sistemul de avertizare a poluarilor accidentale şi concura la aplicarea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii apelor;6.8. urmăreşte realizarea de către unităţile ce folosesc ape sau evacueaza ape a instalaţiilor de măsurare a debitelor captate şi evacuate; acorda asistenţa tehnica la proiectarea, executarea şi exploatarea acestor instalaţii, stabilind condiţiile în care trebuie să se efectueze observaţiile şi măsurătorile, prelucreaza rezultatele obţinute;6.9. elaborează studii de sinteza privind gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor pe bazine hidrografice, stabilind măsuri de asigurare a apei şi protecţie împotriva epuizarii şi poluarii;6.10. administrează albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor şi baltilor în starea lor naturala sau amenajată, zonele de protecţie a acestora şi fundul apelor maritime interioare şi al marii teritoriale;6.11. corelează lucrările de gospodărire a apelor cu cele de îmbunătăţiri funciare, de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii pe versanţi, de amenajări silvice şi de amenajare teritorială, precum şi cu dezvoltarea folosintelor de apa şi cu lucrările de protecţie împotriva poluarii apelor;6.12. executa lucrări de întreţinere, regularizare, calibrare şi indiguire a albiilor minore şi alte lucrări hidrotehnice, precum şi alte lucrări pentru dezvoltarea bazei materiale a activităţii proprii;6.13. efectuează controlul sistematic al reţelei hidrografice în scopul sesizării şi remedierii degradărilor de albii şi maluri, culegerii datelor primare necesare ţinerii la zi a cadastrului apelor;6.14. efectuează întregul complex de observaţii şi măsurători meteorologice şi hidrologice pe teritoriu pentru cunoaşterea caracteristicilor mediilor aerian şi hidric şi asigura transmiterea, centralizarea, prelucrarea şi stocarea acestora;6.15. elaborează prognoze meteo şi hidro pentru deservirea organelor şi unităţilor interesate şi asigura avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase;6.16 elaborează studii şi cercetări în domeniile meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei pentru stabilirea condiţiilor de producere, evoluţie şi repartiţie a fenomenelor meteorologice şi hidrologice pe teritoriul tarii şi pentru îmbunătăţirea calităţii prognozelor hidrometeorologice;6.17 asigura într-o conceptie unitară dezvoltarea reţelei meteorologice, hidrologice şi hidrogeologice şi a dotării acesteia cu aparate, instrumente şi utilaje specifice;6.18. întocmeşte şi tine la zi planurile de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrografice, organizează şi asigura măsurile necesare desfăşurării activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, pentru obiectivele şi lucrările de apărare de pe cursurile de apa din patrimoniu şi coordonează acţiunile tehnice operative de apărare pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic;6.19. asigura constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare specifice, în conformitate cu normativele în vigoare, pentru obiectivele şi lucrările din administrarea regiei;6.20. dispune, în perioadele de ape mari şi în cazuri de introducere a restrictiilor în alimentarile cu apa, măsuri operative obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor şi barajelor, indiferent de deţinătorii acestora;6.21. exercita administrarea directa pentru lucrările de gospodărire a apelor din bazinele hidrografice respective, baraje şi lacuri de acumulare, derivatii de debite între cursurile de apa, îndiguiri pentru apărarea de inundaţii, regularizări de albii şi apărări de maluri, staţii de pompare şi tratare a apei, foraje, instalaţii de măsurarea cantităţii şi calităţii apei, sedii de producţie şi exploatare;6.22 întocmeşte în mod corelat pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, propuneri de lucrări noi de amenajare a acestuia necesare satisfacerii cerinţelor de apa, protecţiei calităţii apelor şi prevenirii acţiunii distructive a acestora;6.23. asigura finanţarea lucrărilor necesare pentru desfăşurarea proceselor de producţie şi executarea investiţiilor destinate dezvoltării activităţii proprii;6.24. asigura dezvoltarea şi modernizarea sistemului informaţional, decizional în domeniul gospodăririi apelor, organizează şi desfăşoară activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice;6.25. avizează lucrările ce se executa pe ape sau au legătură cu apele, eliberează autorizaţii de folosire a apei şi asigura aplicarea legislaţiei pentru folosirea şi protecţia resurselor de apa;6.26. organizează paza şi supravegherea apelor şi a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, prevenirea degradării acestora, sanctionind contraventional toate abaterile de la prevederile legale;6.27. tine la zi cadastrul apelor şi drepturilor de folosinţă, întocmeşte sinteze anuale de cadastrul apelor şi furnizează date agenţilor economici interesaţi;6.28. asigura concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii pentru unele categorii de bunuri din administrare;6.29. asigura aprovizionarea tehnico-materială prin încheierea de contracte cu agenţii economici corespunzatori;6.30. stabileşte relaţii în domeniul sau de activitate;6.31. coordonează şi îndrumă activitatea filialelor şi subunitatilor din subordine;6.32. asigură realizarea îndeplinirii prevederilor convenţiilor în domeniul apelor de frontieră şi secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional Roman pentru programul hidrologic internaţional al UNESCO;6.33. stabileşte relaţii în domeniul sau de activitate cu alte regii autonome, cu societăţi comerciale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare pe baze contractuale în condiţiile economiei de piaţa;6.34. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-economică, ştiinţifică cu agenţi economici şi firme din ţara şi străinătate;6.34. urmăreşte realizarea unei rentabilitati superioare şi obţinerea de profit; poate constitui fonduri proprii potrivit legii.  +  Capitolul 4 Patrimoniul regiei  +  Articolul 7Regia "Apele Române" - R.A. are un patrimoniu net de 592.134 milioane lei, stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 septembrie 1992, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unităţile din structura.  +  Articolul 8Regia "Apele Române" - R.A. are în administrare 295,6 mii hectare teren cu ape, conform înregistrării în evidentele de cadastru funciar la data de 1 ianuarie 1990, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de administrator.  +  Articolul 9Regia "Apele Române" - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţiile prevăzute de lege. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia "Apele Române" - R.A. poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Capitolul 5 Structura Regiei "Apele Române" - R.A.  +  Articolul 10Structura organizatorică şi funcţională a Regiei "Apele Române" - R.A. se stabileşte de către consiliul de administraţie al acesteia.10.1. Filialele regiei autonome au aceleaşi competente ca regia, mai puţin relaţiile directe cu bugetul statului.  +  Articolul 11Organizarea şi structura conducerii filialelor şi subunitatilor din structura regiei se stabilesc de consiliul de administraţie al acesteia.  +  Articolul 12Regia "Apele Române" - R.A. are în structura direcţii, divizii, inspecţii, servicii, birouri, oficii şi compartimente; normele de structura ale acestora se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 13Atribuţiile direcţiilor şi celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 14Personalul filialelor teritoriale şi al celorlalte subunitati este angajat de conducerile acestora, potrivit competentelor acordate de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul 6 Organele de conducere ale Regiei Autonome "Apele Române"  +  Articolul 15Conducerea regiei se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al regiei.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu, cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre ingineri, economişti, tehnicieni, jurişti, specialişti în domeniul gospodăririi apelor, din cercetare şi proiectare, învăţămînt superior sau alte unităţi.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:18.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei, filialelor şi celorlalte subunitati componente;18.2. stabileşte competentele tehnice, economico-financiare, juridice şi de personal pentru subunitatile din structura;18.3. adopta programele de activitate de gospodărire a apelor curente, anuale şi de perspectiva;18.4. stabileşte volumele de apa ce se livreaza şi volumul prestaţiilor;18.5. utilizează fondul apelor, potrivit aprobării Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;18.6. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;18.7. hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu alte regii şi societăţi comerciale pentru realizarea de activităţi de interes comun;18.8. aproba operaţiuni de credite, fundamentează şi solicita subvenţii pentru investiţii;18.9. stabileşte nivelul de salarizare a personalului din regie în funcţie de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;18.10. stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul utilizării şi protecţiei calităţii apei;18.11. stabileşte lucrările noi ce trebuie realizate pentru asigurarea surselor de apa şi protecţia apelor împotriva poluarii;18.12. ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare şi materiale, civile, penale sau contravenţionale, în sarcina salariaţilor regiei, în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor ce le revin;18.13. negociaza conţinutul contractului colectiv de muncă;18.14. aproba orice alte măsuri pentru activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii;18.15. aproba indemnizaţii pentru membrii consiliului de administraţie.  +  Articolul 19Atribuţiile directorului general al regiei sînt următoarele:19.1. angajează regia, prin semnatura, în relaţiile cu terţii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare;19.2. încheie şi desface, în condiţiile prevăzute de lege, contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul propriu al regiei şi din conducerea filialelor şi a subunitatilor; asigura conducerea activităţii curente a regiei.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţa ordinară, lunară, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.  +  Articolul 21Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în prima luna a fiecărui an, un raport asupra activităţii regiei din anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.  +  Capitolul 7 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 22Regia Autonomă a Apelor "Apele Române" întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.Regia "Apele Române" - R.A. îşi acoperă cheltuielile, inclusiv dobinzile şi rambursarea creditelor din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat pentru activităţile prevăzute la art. 7 din hotărîre.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale regiei se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23Regia "Apele Române" - R.A. constituie fondul de rezerva şi de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitaţi sociale, culturale, sportive, de perfecţionare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.  +  Articolul 24Regia "Apele Române" - R.A. constituie şi gestionează fondul apelor pentru finanţarea unor lucrări de gospodărire a apelor, necesare asigurării şi protecţiei resurselor de apa, de apărare împotriva efectelor distructive ale apelor, precum şi pentru acoperirea diferenţei de cheltuieli efectuate de unităţile de gospodărire a apelor în perioadele de excedent de umiditate sau de seceta, cînd veniturile realizate sînt reduse, şi pentru elaborarea unor studii şi cercetări operative de gospodărire a apelor şi hidrometeorologie.  +  Articolul 25Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 26Controlul activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.  +  Capitolul 8 Relaţiile Regiei "Apele Române" - R.A.  +  Articolul 27Relaţiile cu alte regii autonome, cu societăţile comerciale din ţara şi străinătate, cu persoane fizice, precum şi cu statul, se desfăşoară în conformitate cu reglementările din Legea apelor şi pe baza contractuală, în condiţiile economiei de piaţa.  +  Articolul 28Regia "Apele Române" - R.A. se poate asocia cu societăţi comerciale şi cu terţe persoane juridice şi persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi productive.  +  Articolul 29Regia "Apele Române" - R.A. va practica, în raporturile cu terţi, preţuri ce se vor aproba de către Guvern, pe bază de analize economice.  +  Articolul 30Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi cu celelalte reglementări în vigoare, care se referă la activitatea regiilor autonome.-------------------