ACORD DE ÎMPRUMUT din 27 ianuarie 2006 (*actualizat*)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(actualizat la data de 28 aprilie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------ÎMPRUMUTUL NUMĂRUL 4811-ROACORD DE ÎMPRUMUT(Proiectul privind Reforma sistemului judiciar)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareData: 27 ianuarie 2006ACORD DE ÎMPRUMUTACORD, datat 27 ianuarie 2006. între ROMÂNIA (împrumutatul) şi BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (Banca).ÎNTRUCÂT (A) Banca a primit de la împrumutat un document ("Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007"), datat martie 2005, ce descrie un program de acţiuni şi obiective şi include un plan de acţiune pentru implementarea acestui program, destinate îmbunătăţirii sectorului judiciar al împrumutatului (Programul), şi declară angajamentul Împrumutatului de a executa acest program; şi(B) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanţarea acestuia;Întrucât Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să extindă împrumutul acordat împrumutatului în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Acord;PĂRŢILE convin după cum urmează:  +  Articolul ICondiţii generale; DefiniţiiSecţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (astfel cum au fost amendate până la 1 mai 2004) cu modificările prevăzute mai jos (Condiţiile generale) constituie parte integrantă a acestui acord:(a) Secţiunea 5.08 din Condiţiile Generale se modifică şi va avea următorul cuprins:"Secţiunea 5.08. Regimul de impozitareDacă nu se prevede altfel în Acordul de Împrumut, sume din Împrumut pot fi trase pentru plata impozitelor percepute de către Împrumutat sau pe teritoriul Împrumutatului sau Garantului asupra bunurilor sau serviciilor ce vor fi finanţate în cadrul Împrumutului, sau în legătură cu importarea, fabricarea, achiziţionarea sau furnizarea acestora. Finanţarea acestor impozite se supune politicii Băncii care reclamă economie şi eficienţă în folosirea sumelor acordate cu împrumut. În acest scop, dacă Banca determină în orice moment că suma oricăror impozite percepute asupra sau în legătură cu orice cheltuială finanţată din suma Împrumutului este excesivă sau în alt mod nejustificată, Banca poate, prin intermediul unei notificări trimise Împrumutatului, să modifice procentul pentru tragere prevăzut sau menţionat pentru acea cheltuială în Acordul de împrumut, în măsura necesităţilor de conformare cu politica Băncii."(b) Secţiunea 6.03 (c) din Condiţiile generale se modifică prin înlocuirea cuvintelor "corupt sau fraudulos" cu cuvintele "corupt, fraudulos, de conivenţă sau coercitiv".Secţiunea 1.02. Dacă contextul nu reclamă alt înţeles, termenii definiţi în Condiţiile Generale şi în Preambulul la prezentul Acord au înţelesurile respective prevăzute acolo, iar termenii suplimentari ce urmează au următoarele înţelesuri:(a) "DIPFE" înseamnă Direcţia de Implementare a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul MJ (conform definiţiei de mai jos) înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 10 octombrie 2005, şi menţionată la Partea A (b) din Anexa 5 la prezentul Acord.(b) "PMM" înseamnă Planul de Management al Mediului din data de 28 septembrie 2005, satisfăcător pentru Bancă şi care descrie reglementările şi standardele de mediu existente ale Împrumutatului şi pertinente pentru Proiect, cu referiri la instituţiile Împrumutatului, de la nivel local şi naţional care răspund de emiterea permiselor şi licenţelor şi de impunerea respectării standardelor de mediu, şi cuprinzând descrierea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului, de monitorizare şi instituţionale, ale Proiectului.(c) "Raportul de Monitorizare Financiară" sau "RMF" înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu Secţiunea 4.02 din prezentul Acord.(d) "ÎCCJ" înseamnă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Împrumutatului, înfiinţată prin Legea nr. 56/1993 cu modificările aduse până la data prezentului Acord, şi menţionată la Partea A (c) din Anexa 5 la prezentul Acord.(e) "MJ" înseamnă Ministerul Justiţiei al Împrumutatului, sau orice succesor al acestuia.(f) "INM" înseamnă Institutul Naţional al Magistraturii al Împrumutatului, înfiinţat prin Legea nr. 303/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.(g) "ŞNG" înseamnă Şcoala Naţională pentru Grefieri a Împrumutatului, înfiinţată prin Legea nr. 567/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.(h) "Plan de Achiziţii" înseamnă planul de achiziţii, datat 11 noiembrie 2005, şi care acoperă perioada iniţială de 18 luni (sau mai mult) din implementarea Proiectului, dat fiind că acesta va fi actualizat periodic conform prevederilor Secţiunii 3.02 din prezentul Acord, pentru a acoperi următoarele perioade de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului.(i) "Planul de implementare" înseamnă planul Împrumutatului pentru implementarea activităţilor Proiectului, denumit "Proiectul reformei judiciare", Împrumut nr. 4811-RO, Planul de implementare pentru 24 de luni, 31 martie 2015-31 martie 2017, datat 23 februarie 2015 şi la care se face referire în partea A (g) din anexa 5 la prezentul acord, aşa după cum respectivul plan poate fi amendat din când în când cu acordul Băncii.---------------Lit. (i) "Planul de implementare", secţiunea 1.02. de la art. I din Acordul de împrumut a fost introdusă(şi ca urmare, definiţiile rămase se renumerotează în vederea menţinerii ordinii alfabetice) potrivit pct. 1 din AMENDAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2015 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 225 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015.(j) "Comitetul Director al Proiectului" sau "CDP" înseamnă comitetul care va fi înfiinţat de către împrumutat, a cărui componenţă şi termeni de referinţă trebuie să fie satisfăcători pentru Bancă şi menţionaţi la Partea A (c) din Anexa 5 la prezentul Acord.(k) "CSM" înseamnă Consiliul Superior al Magistraturii al Împrumutatului, înfiinţat prin Legea nr. 317/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.---------------**) Conform pct. 4. din AMENDAMENTUL din 25 iunie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.363 din 23 decembrie 2010**), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011, pentru scopurile acestei scrisori de amendament, termenii următori vor avea următoarele semnificaţii: a) scrisoare de amendament face referire la această scrisoare; b) Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere înseamnă acordul din data de 9 aprilie 2010, semnat de Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare şi Grupul Băncii Mondiale, cu amendamentele sale ulterioare; c) Banca înseamnă BIRD în cazul unui împrumut BIRD, ADI în cazul unui credit ADI sau a unui grant ADI sau şi BIRD şi ADI în funcţie de ce impune contextul; d) finanţare înseamnă un împrumut BIRD, un credit ADI sau un grant ADI, acordat de Bancă unui Primitor; e) Condiţii generale înseamnă Condiţiile generale aplicabile acordurilor juridice, aşa cum este definită această sintagmă în acordul juridic; f) instituţii financiare internaţionale sau IFI înseamnă Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare şi orice altă instituţie ce aderă la Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere în conformitate cu condiţiile acestuia; g) Primitor înseamnă Împrumutat sau Primitor de finanţare, conform modului în care aceşti termeni sunt utilizaţi în acordul juridic; h) Proiect înseamnă proiectul definit în acordul juridic; i) entitate de implementare a Proiectului înseamnă entitatea menţionată ca atare în acordul juridic sau o entitate cu care Banca a intrat într-un acord de proiect în scopul implementării Proiectului sau a unei părţi a acestuia; şi j) Grupul Băncii Mondiale este constituit din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Asociaţia de Dezvoltare Internaţională, Corporaţia Financiară Internaţională, Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor referitoare la Investiţii.  +  Articolul IIÎmprumutulSecţiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu una sută zece milioane de Euro (110,000,000 Euro).Secţiunea 2.02. (a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie efectuate), privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului.(b) Împrumutatul poate, prin intermediul MJ şi în scopurile Proiectului, să deschidă şi să menţină în euro un cont special de depozit la o bancă comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Bancă, protejat corespunzător împotriva compensării, confiscării şi sechestrării. Depozitele în şi plăţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.Secţiunea 2.03. Data finalizării va fi 31 martie 2017 sau o dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica neîntârziat Împrumutatul cu privire la stabilirea unei astfel de date ulterioare.---------------Secţiunea 2.03. de la art. II din Acordul de împrumut a fost modificată potrivit pct. 2 din AMENDAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2015 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 225 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015.Secţiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, Banca putând să renunţe la o parte din acest comision, după cum va stabili periodic. Comisionul va fi plătit într-un interval de cel mult 60 de zile după data intrării în vigoare.Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată periodic la suma principală neutilizată din împrumut.Secţiunea 2.06. (a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei principale trase din împrumut şi nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă.(b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) "perioada de dobândă" înseamnă perioada iniţială de la şi incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada iniţială, fiecare perioadă de la şi incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare.(ii) "data de plată a dobânzii" înseamnă fiecare dată specificată în secţiunea 2.07 din prezentul acord.(iii) "rata dobânzii de bază LIBOR" înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piaţa interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în euro, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), aşa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată în procente pe an.(iv) "marja totală LIBOR" înseamnă pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderentă pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piaţa interbancară londoneză sau alte rate de referinţă Ia depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii ori la porţiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finanţarea împrumuturilor într-o singură valută, sau Ia porţiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată ca procent pe an.(c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii de bază LIBOR şi marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate.(d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieţei, care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această secţiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutaţilor săi şi al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care împrumutatul înştiinţează Banca, în decursul perioadei menţionate, asupra obiecţiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.Secţiunea 2.07. Dobânda şi alte comisioane vor fi plătite semestrial, cumulativ, la datele de 15 februarie şi 15 august ale fiecărui an.Secţiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.  +  Articolul IIIExecuţia ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului şi în acest scop va realiza Proiectul prin MJ, cu aplicarea şi eficienţa cuvenite şi în conformitate cu practicile administrative, tehnice, inginereşti, financiare şi de mediu corespunzătoare, furnizând cu promptitudine, în funcţie de necesităţi, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare realizării Proiectului.(b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MJ, va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de implementare stabilit prin anexa nr. 5 la prezentul acord.Secţiunea 3.02. a) Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare realizării Proiectului şi care urmează a fi finanţate din sumele împrumutului îi vor fi aplicabile prevederile anexei nr. 4 la acest acord, prevederi care pot fi detaliate în continuare în Planul de achiziţii.(b) Împrumutatul, prin MJ, va actualiza Planul de achiziţii în conformitate cu instrucţiuni acceptabile pentru Bancă şi va pune la dispoziţia Băncii, spre aprobare, această actualizare nu mai târziu de 12 luni de la data Planului de achiziţii anterior.Secţiunea 3.03. În sensul secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul, prin intermediul MJ:(a) va elabora pe baza unor instrucţiuni acceptabile pentru Bancă şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat şi Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; şi(b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă a unui schimb de opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menţionat mai sus.Secţiunea 3.04. Împrumutatul se asigură că bugetul său anual prevede fonduri suficiente pentru cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale (i) instanţelor ce vor fi reabilitate sau construite conform Părţii A.1 din Proiect, şi (ii) sistemului de management al resurselor pentru sectorul judiciar, ce va fi elaborat conform Părţii C.1 din Proiect.  +  Articolul IVClauze financiareSecţiunea 4.01. (a) Împrumutatul, prin MJ, va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va elabora situaţii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile pentru Bancă, adecvate reflectării operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor legate de Proiect.(b) Împrumutatul, prin MJ:(i) va audita situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an fiscal (sau pentru altă perioadă agreată de Bancă), în conformitate cu standardele de audit aplicate consecvent, acceptabile pentru Bancă, de către auditori independenţi acceptabili pentru Bancă;(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal (sau altei perioade agreate de Bancă): (A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru anul respectiv (sau o altă perioadă agreată de Bancă), auditate ca atare; şi (B) o opinie a auditorilor menţionaţi asupra acestor situaţii, suficient de cuprinzătoare şi detaliată pentru a fi satisfăcătoare pentru Bancă; şi(iii) va furniza Băncii orice informaţii referitoare la astfel de înregistrări şi conturi şi auditul unor astfel de situaţii financiare şi cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.(c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza devizelor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MJ:(i) va păstra timp de cel puţin un an de la data primirii de către Bancă a raportului de audit pentru, sau care se referă la, anul fiscal în care s-a făcut ultima tragere din Contul de Împrumut, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanţe, recipise şi alte documente) care dovedesc aceste cheltuieli;(ii) va permite reprezentanţilor Băncii să analizeze aceste înregistrări; şi(iii) se va asigura că aceste devize de cheltuieli sunt incluse în auditul pentru fiecare an fiscal (sau altă perioadă agreată de Bancă), menţionat la paragraful (b) din prezenta Secţiune.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita obligaţiile Împrumutatului de a raporta asupra evoluţiei conform Părţii B din Anexa 5 la prezentul Acord, împrumutatul, prin MJ, va elabora şi va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară, satisfăcător pentru Bancă din punctul de vedere al formei şi conţinutului, care:(i) stabileşte sursele şi utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât şi aferente perioadei la care face referire în raportul menţionat, evidenţiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, şi explică diferenţele dintre utilizările efective şi cele preconizate ale acestor fonduri;(ii) descrie stadiul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât şi pe perioada la care face referire raportul menţionat, şi explică diferenţele dintre implementarea efectivă şi cea prognozată a Proiectului; şi(iii) prezintă stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului, la sfârşitul perioadei la care face referire raportul menţionat.(b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare şi va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului şi sfârşitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic şi va acoperi un astfel de trimestru calendaristic.  +  Articolul VCompensaţiile BănciiSecţiunea 5.01. Conform Secţiunii 6.02(p) din Condiţiile generale, sunt specificate următoarele evenimente suplimentare:(a) Va apărea o situaţie care face imposibilă executarea Programului sau a unei părţi semnificative din acesta.(b) Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 10 octombrie 2005 de înfiinţare a DIPFE s-a modificat, suspendat, abrogat, anulat sau s-a renunţat la aceasta de aşa manieră încât este afectată în mod material şi nefavorabil implementarea Proiectului.Secţiunea 5.02. Conform Secţiunii 7.0l(k) din Condiţiile generale, este specificat următorul eveniment suplimentar, şi anume că se produce evenimentul specificat la paragraful (b) din Secţiunea 5.01 a prezentului Acord.Secţiunea 5.03. În cazul în care Împrumutatul nu implementează vreuna dintre acţiunile şi măsurile prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, să anuleze o anumită porţiune din soldul netras din împrumut ce corespunde cheltuielii aferente unei anumite acţiuni sau măsuri. Sumele care fac obiectul anulării vor fi determinate de Bancă pe baza estimărilor prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5 şi vor reflecta sumele aferente cheltuielilor care nu vor fi necesare pentru finalizarea activităţilor Proiectului, din cauza faptului că Împrumutatul nu reuşeşte să implementeze o anumită acţiune din Documentul ataşat.---------------Secţiunea 5.03. de la art. V din Acordul de împrumut a fost introdusă potrivit pct. 2 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.Secţiunea 5.04. Prevederile secţiunii 5.03 nu limitează dreptul Băncii de a solicita oricare dintre compensaţiile prevăzute în secţiunea 7.02 (Suspendare) şi secţiunea 7.03 (Anulare de către Bancă) din Condiţiile generale.---------------Secţiunea 5.04. de la art. V din Acordul de împrumut a fost introdusă potrivit pct. 2 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.  +  Articolul VIData intrării în vigoare; ÎncetareaSecţiunea 6.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiţie suplimentară pentru eficienţa Acordului de Împrumut în sensul Secţiunii 12.01(c) din Condiţiile generale, şi anume, înfiinţarea de către Împrumutat a CDP într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.Secţiunea 6.02. Data ce survine la una sută douăzeci (120) de zile de la data prezentului acord este cea specificată în sensul prevederilor Secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul VIIReprezentantul Împrumutatului. AdreseSecţiunea 7.01. Ministrul finanţelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul Secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. Pentru scopurile Secţiunii 11.01 din Condiţiile generale se specifică următoarele adrese:Pentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaTelex: Fax:11239 4021 312 6792Pentru Bancă:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf Telex: Fax:INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202) 477-6391Washington, DC, 64145 (MCI)DREPT PENTRU CARE, părţile la prezentul Acord, acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au semnal în numele lor prezentul Acord la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate la început.ROMÂNIAPrin Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuReprezentant autorizatBANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREPrin Anand K. SethReprezentant autorizat  +  AnexăSecţiunea 1. a) O firmă sau o persoană fizică ori o entitate de implementare a Proiectului sau un Primitor (altul decât o ţară membră) despre care o IFI a descoperit că s-a angajat în practici frauduloase, de corupţie, de coerciţie sau necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanţarea oferită de respectiva IFI poate fi declarată/declarat neeligibilă/neeligibil de către Bancă, în condiţiile stabilite de IFI, pentru:(i) încredinţarea unui contract finanţat de Bancă;(ii) nominalizarea ca subcontractor, consultant, producător sau furnizor ori prestator de servicii al unei firme care altfel este eligibilă pentru încredinţarea unui contract finanţat de Bancă;(iii) a beneficia de un contract finanţat de Bancă, financiar sau de alt fel; şi(iv) a participa în alt fel la pregătirea ori implementarea Proiectului sau a oricărui alt proiect finanţat, integral ori parţial, de către Bancă. b) Prevederile din secţiunea 1 a) a acestei anexe se aplică:(i) tuturor contractelor noi pentru care notificarea de încredinţare este emisă şi/sau contractul este semnat după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament; şi(ii) tuturor contractelor existente ale căror scop, preţuri sau alte condiţii fac obiectul unor modificări de fond după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament.Secţiunea 2. Un eveniment suplimentar de suspendare în condiţiile prevederilor aplicabile ale Condiţiilor generale va fi următorul: Primitorul (altul decât ţara membră) (dacă este aplicabil) sau entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) a fost declarat(ă) neeligibil(ă) de către Bancă pentru a primi sume din orice finanţare asigurată de către Bancă, ca rezultat al faptului că o IFI a declarat neeligibil(ă) Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului pentru a beneficia de sume din finanţări asigurate de respectiva IFI ori pentru a participa în alt mod la pregătirea sau implementarea vreunui proiect finanţat integral ori parţial de respectiva IFI, ca rezultat al constatării de către respectiva IFI că Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, de corupţie, de coerciţie ori necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanţarea oferită de respectiva IFI.Secţiunea 3. Primitorul va determina entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) să deruleze Proiectul în concordanţă cu prevederile incluse în această anexă.-------------Anexa a fost introdusă de pct. 5 din AMENDAMENTUL din 25 iunie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.363 din 23 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Anexa 1Trageri din împrumut1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:Tragerea sumelor din împrumut┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Categoria │ Suma alocată │ % din ││ │ din împrumut │ cheltuielile ││ │ (exprimată │care urmează să││ │ în euro) │ fie finanţate│├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(1) Lucrări civile │ 6.634.077,19│ 85% │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(2) Bunuri, inclusiv furnizarea şi instalarea │ │ ││ sistemelor informatice │ 149.937,34│ 100% │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(3) Servicii de consultanţă şi audit │ 2.318.998,75│ 100% │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(4) Servicii de supraveghere a proiectării şi │ │ ││ construirii conform părţii A din Proiect │ 1.857.768,03│ 100% │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(5) Pregătire şi vizite de studiu │ 0│ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(6) Nealocate │ 0│ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│(7) Lucrări civile, bunuri, inclusiv furniza- │ │ ││ rea şi instalarea sistemelor informatice, │ │ ││ servicii de consultanţă şi audit, servicii de│ │ ││ supraveghere a proiectării şi construirii │ │ ││ conform părţii A din Proiect, pregătire şi │ │ ││ vizite de studiu │ 99.039.218,69│ 100% │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ TOTAL: │ 110.000.000,00│ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘---------------Tabelul de la paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit pct. 3 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010 şi înlocuit cu tabelul din anexa 1 la această hotărâre.2. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se va face nici o tragere pentru: (a) plata cheltuielilor efectuate anterior datei prezentului acord; şi (b) nici o cheltuială din cadrul oricărei categorii prevăzute în tabelul de la paragraful 1 de mai sus, decât dacă Băncii i-a fost achitat integral comisionul iniţial prevăzut în secţiunea 2.04 a acestui acord.3. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza devizelor de cheltuieli, pentru cheltuieli în baza contractelor privind: (a) bunuri cu valoare mai mică decât echivalentul a 250,000 Euro pentru fiecare contract; (b) lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul a 3,000,000 Euro pentru fiecare contract: (c) servicii de consultanţă cu consultanţi individuali cu valoare mai mică decât echivalentul a 50,000 Euro pentru fiecare contract; (d) servicii de consultanţă în cadrul contractelor cu firme de consultanţă cu valoare mai mică decât echivalentul a 200,000 Euro pentru fiecare contract; şi (e) pregătire şi vizite de studiu, toate în termenii şi condiţiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.  +  Anexa 2Descrierea ProiectuluiProiectul are ca obiectiv sporirea eficienţei instanţelor Împrumutatului şi îmbunătăţirea responsabilizării sistemului judiciar, având ca rezultat reducerea corupţiei şi sporirea transparenţei actului de justiţie.Proiectul constă din următoarele părţi, care pot fi modificate periodic de comun acord de către Împrumutat şi Bancă, în vederea atingerii obiectivelor sale:Partea A: Reabilitarea infrastructurii instanţelor1. Reabilitarea, construirea şi dotarea a aproximativ optsprezece (18) sedii de instanţe pe tot teritoriul Împrumutatului, prin furnizarea de lucrări, servicii şi bunuri.---------------Pct. 1 din Partea A din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit subpct. 4.1., pct. 4 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.2. Dezvoltarea unor standarde uniforme de planificare a spaţiului şi de proiectare pentru sediile instanţelor în baza practicii internaţionale, prin furnizarea de servicii deconsiliere.Partea B: Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor1. Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare în vederea identificării cauzelor întârzierilor survenite în desfăşurarea proceselor, şi în vederea identificării cauzelor existenţei restanţelor, şi elaborarea şi executarea unui program de acţiuni de reducere a acestor întârzieri şi restanţe, atât prin furnizarea de servicii de consiliere, cât şi prin furnizarea de bunuri.2. Elaborarea unui cadru de management economic pentru instanţe, inclusiv pregătirea aranjamentelor de reglementare şi organizatorice, şi a manualelor şi altor materiale de facilitare pentru managerii economici ai instanţelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătire şi vizite de studiu şi prin furnizarea de bunuri.3. Elaborarea şi executarea unui program de acţiuni pentru evaluarea şi regândirea aranjamentelor de funcţionare a instanţelor în vederea optimizării proceselor funcţionale ale instanţelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătirea personalului auxiliar al instanţelor, şi prin furnizarea de bunuri.Partea C: Sprijinirea gestiunii informaţiilor la instanţe1. Conceperea unui sistem cuprinzător de management al resurselor pentru sectorul judiciar, care să cuprindă managementul resurselor financiare, materiale şi umane, precum şi funcţii de sprijin pentru management, prin furnizarea de servicii, bunuri şi pregătire.2. Îmbunătăţirea tehnologiei informaţionale şi a standardelor tehnice ale instanţelor prin asigurarea de bunuri şi servicii de consultanţă.---------------Pct. 2 din Partea C din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit subpct. 4.2., pct. 4 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.Partea D: Dezvoltarea instituţională a instituţiilor judiciare1. Consolidarea capacităţilor CSM în domeniile managementului resurselor umane, planificării bugetului, elaborării politicilor judiciare pe termen lung, monitorizării performanţei judiciare, şi în domeniul relaţiilor publice şi comunicării, prin furnizarea de servicii de consiliere, şi prin pregătirea personalului CSM.2. Întărirea aptitudinilor MJ în domeniul planificării investiţiilor de capital, statisticilor juridice, planificării bugetare şi întocmirii proiectelor juridice prin asigurarea de servicii de consultanţă, bunuri şi instruirea personalului MJ. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru DIPFE în vederea implementării Proiectului.---------------Pct. 2 din Partea D din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit subpct. 4.3., pct. 4 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.3. Consolidarea capacităţilor INM în domeniile elaborării unor noi teste de calificare pentru selecţia şi promovarea judecătorilor, elaborarea de cursuri de pregătire, şi elaborarea materialelor de examen, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin înfiinţarea unei facilităţi de învăţământ la distanţă şi prin pregătirea personalului INM.4. Consolidarea capacităţilor ŞNG în domeniile planificării activităţilor pe termen lung, şi elaborării şi predării cursurilor de pregătire, prin furnizarea de servicii de consiliere, de materiale de pregătire, prin înfiinţarea unei facilităţi de învăţământ la distanţă, şi prin pregătirea personalului ŞNG.5. Consolidarea capacităţilor instituţiilor judiciare şi administrative relevante în domeniile planificării şi managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere şi prin pregătirea personalului.---------------Pct. 5 din Partea D din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit subpct. 4.4., pct. 4 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.6. Efectuarea de sondaje de opinie în rândul populaţiei şi al justiţiabililor, în vederea monitorizării evoluţiei.* * *Finalizarea Proiectului este preconizată pentru data de 1 octombrie 2010.  +  Anexa 3                              Grafic de Rambursare  Data scadentei Rata de capital                                                       (Exprimată în Euro)*________  * Cifrele de pe această coloană reprezintă suma replătibilă în Euro, cu    excepţia prevederilor Secţiunii 4.04 (d) din Condiţiile generale.  La fiecare dată de 15 februarie şi 15 august      începând cu 15 august 2011      şi până la 15 august 2022 4,585,000  La 15 februarie 2023 4,545,000  +  Anexa 4Achiziţii  +  Secţiunea I. GeneralităţiA. Toate bunurile, lucrările şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţă) vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Instrucţiunile pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID" din luna mai 2004 (Instrucţiuni privind achiziţiile) şi cu prevederile prezentei anexe*).B. Toate serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în conformitate cu secţiunile I şi IV din "Instrucţiunile cu privire la selecţia şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale" din luna mai 2004 (Instrucţiuni cu privire la consultanţi) şi cu prevederile prezentei anexe*).C. Toţi termenii scrişi cu majusculă şi utilizaţi în prezenta anexă, care descriu anumite metode de achiziţie sau metode de evaluare de către Bancă a anumitor contracte, au sensul care le este atribuit în Instrucţiunile privind achiziţiile sau Instrucţiunile cu privire la consultanţi, după caz.  +  Secţiunea II. Metode speciale de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (altele decât serviciile de consultanţă) A. Licitaţia internaţională competitivă. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea B a prezentei secţiuni, contractele vor fi adjudecate pe baza licitaţiei internaţionale competitive. Prevederile paragrafelor 2.55 şi 2.56 ale Instrucţiunilor privind achiziţiile, referitoare la preferinţa pentru bunurile de producţie internă la evaluarea ofertelor, se vor aplica bunurilor fabricate pe teritoriul împrumutatului şi lucrărilor efectuate de antreprenori interni.B. Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţia naţională competitivă. Bunurile al căror cost este estimat la mai puţin de echivalentul a 250,000 Euro pe contract şi lucrările al căror cost este estimat la mai puţin de echivalentul a 3,000,000 Euro pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza licitaţiei naţionale competitive şi a prevederilor suplimentare consemnate în documentul ataşat prezentei anexe.2. Cumpărarea. Bunurile al căror cost este estimat la mai puţin de echivalentul a 75,000 Euro pe contract şi lucrările al căror cost este estimat la mai puţin de echivalentul a 75,000 Euro pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de cumpărare.  +  Secţiunea III. Metode speciale de achiziţie a serviciilor de consultanţăA. Selecţia pe bază de calitate şi cost. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în partea B a prezentei secţiuni, serviciile consultanţilor vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza selecţiei în funcţie de calitate şi cost. În sensul prevederilor paragrafului 2.7 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi, lista scurtă a consultanţilor pentru servicii al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puţin de 150,000 Euro pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi naţionali.B. Alte proceduri1. Selecţia în cadrul unui buget fix. Serviciile pentru activităţi în legătură cu care Banca este de acord că întrunesc cerinţele prevăzute în paragraful 3.5 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza selecţiei în baza unui buget fix, conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.5 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi.2. Selecţia pe baza celor mai mici costuri. Serviciile pentru activităţi în legătură cu care Banca este de acord că întrunesc cerinţele prevăzute în paragraful 3.6 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate prin selecţia pe baza celor mai mici costuri, conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi.3. Selecţia pe baza calificării consultanţilor. Serviciile al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puţin de 100.000 Euro pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 şi 3.8 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi.4. Selecţia dintr-o singură sursă. Serviciile pentru sarcinile din situaţiile care îndeplinesc cerinţa de la paragraful 3.10 din Instrucţiunile cu privire la selecţia dintr-o singură sursă, pot, cu acordul prealabil al Băncii, să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9 - 3.13 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi.5. Consultanţi individuali. Serviciile pentru activităţi care întrunesc cerinţele prevăzute în prima frază a paragrafului 5.1 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi pot fi achiziţionate prin contracte acordate consultanţilor individuali conform prevederilor paragrafelor 5.2 şi 5.3 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi. În situaţiile descrise în paragraful 5.4 din Instrucţiunile cu privire la consultanţi, astfel de contracte pot fi atribuite consultanţilor individuali pe baza unei surse unice sub rezerva aprobării prealabile a Băncii.  +  Secţiunea IV. Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziţiePlanul de achiziţii va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Dacă în Planul de achiziţii se prevede analiza prealabilă a contractelor de angajare a consultanţilor individuali, raportul privind calificările şi experienţa tuturor candidaţilor evaluaţi, termenii de referinţă şi termenii de angajare a consultanţilor vor fi supuse aprobării prealabile de către Bancă. Toate celelalte contracte se supun analizei ulterioare a Băncii.Document ataşatANEXEI 4Prevederi obligatorii pentru achiziţiile în cadrul contractelor finanţate de Bancă care fac obiectul licitaţiei naţionale competitiveContractele pentru bunuri sau lucrări pentru care Anexa nr. 4 la Acordul de împrumut permite achiziţionarea în baza prevederilor paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Instrucţiunile cu privire la achiziţii pot fi achiziţionate conform prevederilor legilor şi reglementărilor naţionale, cu următoarele excepţii:A. ProceduriProcedura deschisă, aşa cum este ea definită în art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare, se va aplica în toate cazurile, indiferent de valoare. Solicitările de ofertă se vor publica în cel puţin un (1) ziar de largă circulaţie naţională sau în Monitorul Oficial al României, astfel încât să permită minimum treizeci (30) de zile pentru pregătirea şi depunerea ofertelor.B. Evaluarea calificării ofertanţilorÎn cazul în care lucrări mari sau complexe fac necesară precalificarea, invitaţiile pentru precalificare vor fi publicate în cel puţin un ziar de largă circulaţie naţională sau în Monitorul Oficial al României cu cel puţin treizeci (30) de zile înainte de data limită pentru depunerea cererilor de precalificare. Condiţiile minime de experienţă şi cerinţele tehnice şi financiare vor fi explicit prevăzute în documentele de precalificare şi vor fi evaluate prin metoda "admis/respins", şi nu printr-un sistem pe bază de punctaj. În cazul în care nu se va utiliza precalificarea, calificarea ofertantului recomandat pentru a-i fi acordat contractul se va evalua prin postcalificare, pe baza cerinţelor minime de experienţă, tehnice şi financiare care vor trebui să fie explicit enunţate în documentele licitaţiei.C. Participarea întreprinderilor de statÎntreprinderile de stat din România vor putea participa la licitaţie numai dacă pot demonstra că sunt autonome din punct de vedere juridic şi financiar, funcţionează pe baza dreptului comercial şi nu sunt agenţii care depind de autoritatea contractantă. În plus, ele se vor supune aceloraşi cerinţe de garantare a ofertei şi performanţei ca şi ceilalţi ofertanţi.D. Documentele licitaţieiEntităţile achizitoare vor utiliza documentele standard de licitaţie corespunzătoare pentru achiziţia bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, care vor conţine proiectul de contract şi condiţiile contractuale acceptabile pentru Bancă. Instrucţiunile pentru licitaţie vor prevedea clar că rabatul, în cazul în care există, va trebui să fi declarat de ofertant fie într-o scrisoare însoţitoare, fie în formularul de ofertă. În cazul societăţilor mixte, condiţiile de licitaţie vor prevedea răspunderea solidară şi distinctă a tuturor partenerilor din societatea mixtă.E. Depunerea, deschiderea şi evaluarea ofertelor, adjudecarea contractului(a) Ofertele se vor depune într-un singur plic conţinând informaţii referitoare la calificarea ofertantului, ofertele tehnice şi de preţuri, care va fi deschis în cadrul deschiderii publice a ofertelor. În cazul în care ofertele sunt depuse în două sau mai multe plicuri, toate plicurile vor fi deschise în cadrul deschiderii publice a ofertelor.(b) Ofertele vor fi deschise în public imediat după expirarea termenului limită pentru depunerea lor. Nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea acestora. Numele ofertantului, suma totală a fiecărei oferte şi orice rabat vor fi citite cu voce tare şi consemnate în procesul-verbal al deschiderii publice a ofertelor. La evaluare nu se va ţine seama de nici o reducere care nu este menţionată în scrisoarea însoţitoare sau în formularul de ofertă.(c) Evaluarea ofertelor se va face prin respectarea cu stricteţe a criteriilor măsurabile în termeni monetari, prevăzute în documentele de ofertă, şi nu se va utiliza un sistem pe bază de punctaj sau de apreciere pe baza "realizărilor tehnice sau economico-financiare".(d) Prelungirea valabilităţii ofertei va fi permisă doar o singură dată pentru maximum 30 de zile. Nu se vor mai solicita şi alte prelungiri fără aprobarea prealabilă a Băncii.(e) Contractele vor fi acordate ofertanţilor calificaţi care au depus oferta evaluată ca răspunzând cel mai bine cerinţelor la preţul evaluat cel mai scăzut.(f) În cadrul licitaţiei naţionale competitive nu se va aplica nici o preferinţă.(g) Nu se va desfăşura nici o negociere, nici chiar cu cel a cărui ofertă evaluată are cel mai mic preţ, fără acordul prealabil al Băncii.(h) Rezultatele evaluării şi numele ofertantului câştigător vor fi publicate.F. Modificarea preţuluiContractele de lungă durată (de exemplu, cele care depăşesc 18 luni) vor conţine o clauză de ajustare corespunzătoare a preţului.G. Respingerea tuturor ofertelor(a) Nu vor putea fi respinse toate ofertele şi nu vor putea fi solicitate noi oferte fără acordul scris prealabil al Băncii.(b) În cazul în care numărul ofertelor primite este mai mic de 2, reluarea licitaţiei nu se va face fără acordul prealabil al Băncii.H. GaranţiiNu se va efectua nici o plată în avans contractanţilor fără o garanţie corespunzătoare pentru plata în avans. Textul tuturor garanţiilor de acest fel va fi inclus în documentele licitaţiei şi va trebui să fie acceptabil pentru Bancă.  +  Anexa 5Programul de implementarePartea A: Managementul de proiect(a) Împrumutatul atribuie răspunderea executării proiectului MJ.(b) Pentru a permite MJ să implementeze Proiectul în mod eficient, se vor asigura DIPFE personalul şi resursele adecvate pe toată durata Proiectului. DIPFE răspunde, printre altele, de implementarea zilnică a activităţilor Proiectului, şi de managementul financiar, de achiziţii, de decontare şi de elaborarea rapoartelor de evoluţie şi a rapoartelor anuale referitoare la Proiect.(c) Pentru supravegherea Proiectului, Împrumutatul menţine, sub preşedinţia ministrului justiţiei, Comitetul Director al Proiectului care trebuie să cuprindă, printre alţii, câte un reprezentant la nivel înalt de la Ministerul Finanţelor Publice, de la CSM şi de la ÎCCJ, şi pe Directorul DIPFE. Printre altele, CDP stabileşte direcţiile strategice pentru Proiect, supraveghează implementarea Proiectului şi ia decizii asupra problemelor importante de implementare sau de politici legate de Proiect.(d) În ceea ce priveşte Părţile B, D.l, D.3, D.4 şi D.5 din Proiect, Împrumutatul se asigură că CSM îşi îndeplineşte atribuţiile: (i) în colaborare strânsă cu MJ; (ii) asistat de către DIPFE; şi (iii) în conformitate cu aranjamentele convenite de MJ cu CSM, satisfăcătoare pentru Bancă.(e) Împrumutatul, prin MJ, ia toate măsurile necesare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu PMM, şi nu poate modifica, suspenda, abroga, anula sau renunţa la nici o prevedere din PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.(f) Împrumutatul se va asigura că MJ şi CSM vor implementa în mod corespunzător acţiunile şi măsurile prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5, în conformitate cu termenele prevăzute în respectiva anexă.---------------Litera (f) din Partea A din anexa 5 la Acordul de împrumut a fost introdusă potrivit pct. 6 din AMENDAMENTUL din 18 octombrie 2010 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010.(g) Pe parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu Planul de implementare, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.----------Litera (g) din Partea A din anexa 5 la Acordul de împrumut a fost introdusă potrivit pct. 3 din AMENDAMENTUL nr. 3 din 25 martie 2015 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 225 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015.Partea B: Raportarea şi monitorizarea; Analiza de la mijlocul termenului1. Împrumutatul, prin MJ:(a) menţine politici şi proceduri adecvate care să îi permită monitorizarea şi evaluarea continuă, în conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Bancă, a executării Proiectului şi a realizării obiectivelor acestuia;(b) va întocmi, pe baza unor termeni de referinţă satisfăcători pentru Bancă, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de data de 31 octombrie a fiecărui an (i) un raport care să includă rezultatele activităţilor de monitorizare şi evaluare desfăşurate conform paragrafului 1(a) din prezenta Parte B privind progresele realizate în executarea Proiectului în perioada dinaintea datei respectivului raport şi care să prevadă măsurile recomandate pentru asigurarea executării eficiente a Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor acestuia în perioada următoare acelei date; (ii) planul anual de lucru pentru următorul an calendaristic; şi (iii) varianta actualizată a Planului de achiziţii menţionat la Secţiunea 3.02(b) din prezentul Acord; şi(c) va analiza împreună cu Banca, nu mai târziu de patru săptămâni de la depunerea documentelor prevăzute la paragraful 1 (b) din prezenta Parte B, sau la o dată ulterioară solicitată de către Bancă, documentele prevăzute la paragraful 1 (b) din prezenta Parte B, şi apoi va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura de finalizarea eficientă a Proiectului şi de realizarea obiectivelor acestuia, în baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat la paragraful 1 (b)(i) din prezenta Parte B şi în baza opiniilor Băncii asupra acestui subiect.2. Analiza de la mijlocul termenului(a) La data de 1 aprilie 2009 sau în jurul acestei date, împrumutatul, prin MJ, efectuează împreună cu Banca o analiză de la mijlocul termenului, referitoare la progresele realizate în executarea Proiectului (analiză denumită în continuare Analiza de la mijlocul termenului).Analiza de la mijlocul termenului acoperă, printre altele:(i) progresele în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor Proiectului;şi(ii) performanţele de ansamblu ale Proiectului, raportate la indicatorii de performanţă ai Proiectului.(b) Împrumutatul, prin MJ, întocmeşte şi furnizează Băncii, cu cel puţin patru săptămâni înainte de Analiza de la mijlocul termenului, un raport separat care descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului şi un raport sumar privind implementarea Proiectului în general.(c) Împrumutatul, prin MJ, elaborează şi depune la Bancă, nu mai târziu de două săptămâni de la Analiza de la mijlocul termenului, un program de acţiune, acceptabil pentru Bancă, pentru continuarea implementării Proiectului, cu luarea în considerare a constatărilor Analizei de la mijlocul termenului şi, după aceasta, implementează acest program de acţiune.ApendicelaAnexa nr. 5România PRJ*Font 8* ┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ Măsura/Acţiunea │Termene care trebuie │ Sume*1) care vor │ │ │ │ respectate │ fi anulate în │ │ │ │ │ situaţia │ │ │ │ │ neîndeplinirii │ │ │ │ │ măsurilor/ │ │ │ │ │ acţiunilor*2) │ ├────┼─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┤ │ A. │Măsuri legate de reforma politicilor │ ├────┼─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┤ │ 1. │Contractul finalizat pentru sarcina pri- │Nu mai târziu de │EUR 249.888.51*3) │ │ │vind optimizarea procedurilor în instanţă│31 decembrie 2013 │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2. │Aprobarea de către INM a broşurii care │Nu mai târziu de │EUR 50.772,25*4) │ │ │conţine metodologia pentru │31 martie 2013 │ │ │ │(i) crearea unei curricule de e-Learning │ │ │ │ │pe baza celei tradiţionale; │ │ │ │ │(ii) crearea cursurilor interactive de │ │ │ │ │instruire la distanţă; │ │ │ │ │(iii) predarea şi administrarea modulelor│ │ │ │ │e-Learning în calitate de formator │ │ │ │ │(Banca Mondială va primi o confirmare │ │ │ │ │scrisă din partea DIEFP privind aprobarea│ │ │ │ │broşurii de către INM.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 3. │Semnarea contractului pentru CNS privind │Nu mai târziu de │EUR 142.300,00 │ │ │dezvoltarea reţelei de formatori pentru │30 octombrie 2013 │ │ │ │tehnicile de instruire la distanţă │ │ │ │ │(e-Learning) │ │ │ │ │(Banca Mondială va primi un exemplar al │ │ │ │ │contractului semnat în termen de o │ │ │ │ │săptămână de la semnarea acestuia.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 4. │Codul naţional privind Insolvenţa elabo- │Nu mai târziu de │EUR 147.026*5) │ │ │rat de consultant şi aprobat de către │31 august 2013 │ │ │ │beneficiar │ │ │ │ │(Banca Mondială va primi confirmarea │ │ │ │ │scrisă a elaborării şi aprobării Codului │ │ │ │ │de către beneficiar.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┤ │ B. │Măsuri legate de infrastructura instanţelor şi TIC │ ├────┼─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┤ │ 5. │Sistemul de gestionare a resurselor │Nu mai târziu de │EUR 1.421.429,89 │ │ │(Resource Management System - RMS) este │31 martie 2014 │ │ │ │în întregime funcţional. │ │ │ │ │(Se va transmite Băncii Mondiale o │ │ │ │ │confirmare scrisă din partea DIEFP pri- │ │ │ │ │vind rezultatul testelor efectuate în │ │ │ │ │vederea punerii în funcţiune a RMS pentru│ │ │ │ │instituţiile beneficiare*6) prevăzute în │ │ │ │ │contract.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 6. │Implementarea în proporţie de cel puţin │Nu mai târziu de │EUR 4.885.079,63*8) │ │ │50%(progres fizic) a lucrărilor civile la│30 septembrie 2013*7)│ │ │ │Palatul de Justiţie Iaşi - în baza unei │ │ │ │ │evaluări de specialitate realizate de o │ │ │ │ │misiune de supraveghere a Băncii Mondiale│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 7. │Lucrările finalizate (progres fizic) la │Nu mai târziu de │Tulcea - EUR 667.000*9)│ │ │Tribunalul Tulcea şi Curtea de Apel │31 august 2013 │Piteşti - EUR 377.000 │ │ │Piteşti │ │ │ │ │(Se va transmite Băncii Mondiale o │ │ │ │ │confirmare scrisă din partea DIEFP │ │ │ │ │privind finalizarea respectivelor │ │ │ │ │proiecte de lucrări civile.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 8. │Contractul de lucrări civile semnat │Nu mai târziu de │EUR 1.109.045 │ │ │pentru Tribunalul Cluj │31 martie 2013 │ │ │ │(Banca Mondială va primi un exemplar din │ │ │ │ │contractul semnat în termen de o │ │ │ │ │săptămână de la semnarea acestuia.) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ 9. │Ministerul Justiţiei va elabora şi aproba│Nu mai târziu de │EUR 2.916.586*10) │ │ │un set de acţiuni care vor fi întreprinse│28 februarie 2013 │ │ │ │pentru continuarea lucrărilor de reabili-│ │ │ │ │tare la Tribunalul Sibiu. │ │ │ │ │(Banca Mondială va primi un exemplar din │ │ │ │ │setul de acţiuni.) │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘__________*1) Valoarea echivalentă în RON se va calcula pe baza cursului mediu de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data implementării măsurii (de exemplu, data semnării contractului) sau la data la care Împrumutatul ar fi trebuit să implementeze măsura, dar nu a făcut acest lucru.*2) Anularea se aplică sumelor corespunzătoare (fie valori contractuale totale, fie plăţi estimate rămase de efectuat la termenele respective) pe fiecare contract în parte. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*3) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*4) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*5) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*6) Instituţiile beneficiare sunt: Ministerul Justiţiei şi tribunalele, Ministerul Public şi parchetele, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi penitenciarele.*7) Finalizarea lucrărilor civile este preconizată cel mai târziu în luna februarie 2014. Prin urmare, finalizarea în termeni de progres fizic a proiectului în proporţie de aproximativ 50% până în luna septembrie 2013 ar trebui să fie o indicaţie rezonabilă a faptului că proiectele de lucrări civile vor fi finalizate conform angajamentului.*8) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*9) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*10) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.------------------Apendicele la anexa 5 la Acordul de împrumut a fost modificat potrivit pct. I.1 din AMENDAMENTUL din 21 decembrie 2012 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 109 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 26 martie 2013, având conţinutul ataşamentului din Scrisoare.  +  Anexa 6Contul special1. In sensul prezentei Anexe:(a) termenul "Categorii eligibile" înseamnă categoriile (1) - (5) prevăzute în tabelul de la paragraful 1 din Anexa 1 la prezentul Acord;(b) termenul "cheltuieli eligibile" înseamnă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din fondurile împrumutului alocate periodic Categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezentul acord; şi(c) termenul "Alocaţie Autorizată" înseamnă suma de 6,500,000 Euro ce trebuie trasă din Contul Împrumutului şi depusă în Contul Special conform paragrafului 3 (a) din prezenta Anexă, cu specificarea că, în afara cazului în care Banca va conveni altfel, alocaţia autorizată va fi limitată la suma de 3,000,000 Euro până ce suma totală a tragerilor din Contul Împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale restante asumate de către Bancă conform Secţiunii 5.02 din Condiţiile Generale va fi egală cu sau va depăşi echivalentul a 22,000,000 Euro.2. Plăţile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei anexe, incluzând plăţi în moneda locală efectuate direct către furnizori şi antreprenori prin conturi corespunzătoare de transfer deschise la bănci comerciale, conform regulilor şi procedurilor acceptabile pentru Bancă.3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare pentru deschiderea contului special, tragerile din alocaţia autorizată şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:(a) pentru tragerile din alocaţia autorizată, Împrumutatul, prin, MJ, va trimite Băncii o cerere sau cereri pentru depuneri în contul special respectiv ale unei sau unor sume care să nu depăşească suma totală a alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special suma solicitată sau sumele solicitate de împrumutat prin MJ.(b) (i) pentru realimentarea contului special împrumutatul, prin MJ, va trimite Băncii cereri de depuneri în contul special la intervalele specificate de Bancă.(ii) înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul, prin MJ, va înainta Băncii documentele şi alte dovezi necesare, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special suma care va fi fost solicitată de Împrumutat prin MJ şi demonstrată cu documentele menţionate şi alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Bancă din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile şi în respectivele sume echivalente, după cum vor fi fost justificate cu documentele menţionate şi alte dovezi.4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat, prin MJ, din contul special, Împrumutatul, prin MJ, va furniza Băncii într-un interval de timp solicitat rezonabil documentele şi alte dovezi care să evidenţieze că plata respectivă a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să mai efectueze alte depozite în contul special:(a) dacă, în orice moment, Banca stabileşte că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) din secţiunea 2.02 a prezentului acord;(b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp menţionat în secţiunea 4.01 b) (ii) a prezentului acord, vreunul dintre rapoartele de audit solicitate a fi transmise Băncii, aşa cum se specifică în secţiunea menţionată în legătură cu auditul înregistrărilor şi conturilor aferente contului special;(c) dacă, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intenţiile sale de a suspenda total sau parţial dreptul împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în baza prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau(d) din momentul în care suma totală netrasă din împrumut, alocată categoriilor eligibile, minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale restante asumate de Bancă în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocaţiei autorizate.După aceasta, tragerea din contul împrumutului a sumei netrase rămase din împrumut, alocată categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, va respecta procedurile pe care Banca le va notifica împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după ce şi în măsura în care Banca se va fi declarat satisfăcută că toate aceste sume rămase în contul special la data notificării vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.6. (a) Dacă, în orice moment, Banca va constata că oricare dintre plăţile din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu este justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, cu promptitudine după notificarea din partea Băncii: (A) va furniza Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va returna Băncii) o sumă egală cu suma acestei plăţi sau a părţii din aceasta care nu este eligibilă ori justificată. Dacă Banca nu va stabili altfel, aceasta nu va mai face nici o depunere în contul special până când Împrumutatul, nu va fi transmis dovezile respective sau nu va fi depus suma respectivă ori nu o va fi rambursat, după caz.(b) Dacă, în orice moment, Banca va constata că orice sumă rămasă din contul special nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectivă rămasă, imediat după primirea notificării din partea Băncii.(c) Împrumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau orice parte din fondurile depozitelor din contul special.(d) Rambursările către Bancă efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) din prezenta Anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului acord, inclusiv ale Condiţiilor generale.------