LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 (*actualizată*)privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006(actualizată la data de 28 aprilie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, în valoare de 110 milioane euro, denumit în continuare acord.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice va încheia un acord de împrumut subsidiar cu Ministerul Justiţiei, prin care se va delega acestuia din urmă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi utilizarea sumelor din împrumut.(1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (1) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 34, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. (2) Proiectul se realizează de către Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, înfiinţată în cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Organizarea şi funcţionarea direcţiei prevăzute la alin. (2), precum şi modul de salarizare a specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul său se vor face în conformitate cu prevederile art. 12^1 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001. Cheltuielile necesare funcţionării Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi cele pentru salarizarea personalului din cadrul acesteia se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. (4) Ministerul Justiţiei, în calitate de instituţie publică responsabilă cu implementarea proiectului, va încheia cu Consiliul Superior al Magistraturii un protocol privind implementarea activităţilor incluse în acord, prin intermediul căruia se vor defini responsabilităţile ce revin fiecărei instituţii în derularea activităţilor asumate.  +  Articolul 3 (1) Contribuţia României la finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, începând cu anul 2006, în limita echivalentului în lei al sumei de 32 milioane euro. (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se va utiliza pentru realizarea activităţilor legate de proiect, inclusiv pentru realizarea obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului. Sumele din această contribuţie ce urmează a fi alocate pentru fiecare obiectiv în parte, agreate în prealabil cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, în calitate de reprezentant al agenţiei de implementare şi de ordonator principal de credite.-------------Alin. (2) al at. 3 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.  +  Articolul 3^1Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Justiţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 34, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată de Ministerul Justiţiei din sume cu această destinaţie, alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura pe componente, precum şi alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acord convenite cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 23 mai 2006.Nr. 205.  +  AnexăACORD 27/01/2006