DECIZIE nr. 353 din 27 aprilie 2015privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015  În temeiul art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie stabilește procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire și cesionare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.(2) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor frecvențe radio unei persoane autorizate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța-cadru.  +  Articolul 2(1) Prezenta decizie se aplică pentru:a) frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, utilizate pentru furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice;b) frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare în partaj neguvernamental/guvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de rețele neguvernamentale de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice.(2) Prezenta decizie nu se aplică pentru:a) frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere, conform legii;b) frecvențele radio alocate/asignate pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România;c) benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicații în serviciul de amator;d) benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, serviciilor de radiodifuziune sonoră și televiziune, atunci când sunt utilizate de către stații de radiocomunicații în cadrul acestor servicii.  +  Articolul 3(1) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanța-cadru.(2) În înțelesul prezentei decizii, prin autorizația de asignare a frecvențelor, denumită în continuare AAF, care se constituie anexă la licența de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM stabilește frecvențe radio/benzi de frecvențe radio, utilizate de una sau mai multe stații de radiocomunicații, precum și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora.  +  Articolul 4(1) Licența de utilizare a frecvențelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului acordate, care se concretizează în frecvența sau frecvențele asignate, subbenzile de frecvențe alocate sau, după caz, banda sau benzile de frecvențe în care se vor realiza asignări în baza LUF, menționarea serviciului de radiocomunicații și desemnarea tipului de aplicație pentru care a fost acordată LUF, aria furnizării rețelei sau serviciului de comunicații electronice, condiții tehnice și operaționale asociate drepturilor de utilizare, obligațiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, termenul de punere în funcțiune a rețelei, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare (după caz), orice alte condiții stabilite în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța-cadru, precum și alte obligații ce decurg din legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice.(2) AAF cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, frecvența sau frecvențele radio/benzile de frecvențe radio asignate, parametrii tehnici și operaționali ai unei stații de radiocomunicații sau, după caz, ai stațiilor de radiocomunicații din componența unei rețele, precum și alte date relevante.  +  Articolul 5(1) Utilizarea efectivă a frecvențelor radio este permisă numai după obținerea LUF, respectiv a AAF, în condițiile prezentei decizii.(2) Nu este necesară obținerea LUF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) echipamente care operează în cadrul unor rețele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile științifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spațială, exploatare spațială), radioastronomie;b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la țărm/la sol și operează în asociere cu nave/aeronave.(3) Nu este necesară obținerea AAF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) echipamente care fac parte integrantă din rețele ce includ stații de emisie (în sensul că prin rețelele respective nu se pot furniza servicii de comunicații electronice în absența acestor echipamente de recepție);b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.(4) Nu este necesară obținerea LUF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicații electronice care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție sub controlul unei rețele de comunicații electronice, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) terminale care operează într-o rețea din cadrul serviciilor de radiocomunicații prin satelit pentru care nu există LUF în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în România;b) terminale care operează în cadrul unor rețele în serviciul mobil terestru alcătuite din stații mobile și/sau portabile, fără stație de bază.(5) Nu este necesară obținerea AAF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicații electronice care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție exclusiv sub controlul unei rețele de comunicații electronice pentru care există LUF, cu următoarele excepții:a) echipamente terminale care operează sub controlul unor rețele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, al unor rețele de comunicații mobile profesionale (inclusiv acelea cu acces public restrâns) în serviciul mobil terestru, precum și al unor rețele de tip punct-multipunct pentru uz propriu în serviciul fix;b) echipamente terminale care operează sub controlul unor rețele în cadrul serviciului de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la țărm/la sol în asociere cu acestea.(6) Pentru sistemele de comunicații globale prin satelit și sistemele de comunicații mobile celulare la bordul navelor sau al aeronavelor, care nu dețin infrastructură (spre exemplu, stații coordonatoare, stații de calibrare etc.) pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în România va fi conferit prin LUF.(7) În cazul în care sistemele prevăzute la alin. (6) dețin și infrastructură pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice în România va fi conferit prin LUF și AAF.  +  Articolul 6Dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin LUF se poate concretiza în alocări de canale radio/subbenzi de frecvențe radio pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvențe radio/subbenzi de frecvențe radio în funcție de tipul rețelelor ori al serviciilor de comunicații electronice solicitate și de serviciul de radiocomunicații în care acestea se încadrează, având în vedere și strategia de dezvoltare a comunicațiilor electronice și politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio.  +  Articolul 7(1) ANCOM acordă LUF prin:a) procedură de încredințare directă, conform principiului "primul venit, primul servit", în condiții deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale;b) procedură de selecție competitivă sau comparativă, în condiții obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.(2) Acordarea LUF nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.(3) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri corecte și complete, întocmite cu respectarea prevederilor prezentei decizii.(4) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în cel mult 8 luni de la data inițierii procedurii.(5) Termenele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi modificate de ANCOM în condițiile prevăzute de Ordonanța-cadru.  +  Articolul 8(1) Procedura de selecție competitivă sau comparativă se aplică în cazul categoriilor de rețele și al benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 1.(2) ANCOM poate decide organizarea unei proceduri de selecție competitive sau comparative și în alte benzi de frecvențe radio în condițiile art. 25 alin. (1) din Ordonanța-cadru.(3) Stabilirea etapelor, a termenelor și a condițiilor de acordare a LUF în cadrul unei proceduri de selecție competitive sau comparative se realizează individual, pentru fiecare bandă de frecvențe radio supusă procedurii de selecție, prin decizie a președintelui ANCOM.(4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) și (2) ANCOM acordă LUF prin procedura prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 9LUF se acordă pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția:a) LUF acordate pentru rețelele de comunicații electronice destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;b) LUF acordate prin procedură de selecție competitivă sau comparativă pentru care termenul de valabilitate este stabilit în conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanța-cadru;c) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, conform solicitării titularului;d) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, din motive ce țin de gestionarea spectrului radio;e) LUF acordate în baza unor documente de poziție sau de strategie ce privesc utilizarea spectrului radio, care prevăd alte perioade de valabilitate.  +  Capitolul II Emiterea LUF și AAF  +  Articolul 10(1) În vederea acordării LUF în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a), solicitantul va transmite la ANCOM o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Formularul-tip poate fi obținut de la sediul central, de la structurile sale teritoriale sau de pe pagina de internet a ANCOM.(3) În cazul persoanelor juridice cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal și va purta ștampila acesteia.(4) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către orice structură teritorială a ANCOM în unul dintre următoarele moduri:a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului;b) printr-un serviciu poștal;c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire al corespondenței ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 11(1) La formularul-tip va fi anexat, ca parte integrantă din cererea de acordare a LUF:a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, și care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice, sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condițiile legii;b) certificatul de înregistrare fiscală și/sau certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, în cazul asociațiilor sau fundațiilor, în copie;c) certificatul de înregistrare fiscală, în cazul instituțiilor publice, în copie.(2) Societatea fără personalitate juridică va anexa la formularul-tip următoarele documente:a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;b) actul de înființare, cu toate modificările și completările ulterioare, în copie.(3) Solicitantul persoană fizică va anexa la formularul-tip copia actului de identitate.(4) Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip documente echivalente celor solicitate persoanelor române, în traducere legalizată în limba română și cu respectarea cerințelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul altui stat.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) nu sunt solicitate persoanelor străine care intenționează să obțină LUF în vederea operării unei rețele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional.(6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) vor anexa la formularul-tip și documentația tehnică care susține soluția propusă de realizare a rețelei de comunicații electronice în baza condițiilor tehnice stabilite de ANCOM, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Documentația tehnică va fi elaborată ținând cont de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(7) În vederea emiterii licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice care utilizează benzi de frecvențe radio neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF, în vederea retransmisiei sau furnizării serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să dețină toate documentele prevăzute de actul normativ amintit și să depună, în copie, licența audiovizuală, autorizația de retransmisie, avizul de retransmisie, după caz, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi furnizate sau retransmise, după caz.(8) Solicitantul are obligația de a comunica scopul și de a justifica necesitatea utilizării frecvențelor radio.  +  Articolul 12(1) În situația în care în urma analizei cererii și documentației tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluția propusă nu corespunde condițiilor tehnice stabilite de ANCOM în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, ANCOM va comunica solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita documente justificative suplimentare, după caz.(2) În termen de 6 săptămâni de la data transmiterii cererii și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM va analiza documentația transmisă și, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale, va emite LUF însoțită de una sau mai multe AAF, după caz, cu excepția cazurilor prezentate la art. 16.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi modificat de către ANCOM în condițiile art. 26 alin. (3) din Ordonanța-cadru.(4) Acordarea LUF și a AAF pentru rețelele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul.(5) În cazul cererilor transmise în vederea acordării LUF pentru transmisiile ocazionale în regim de urgență, ANCOM poate reduce termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 13(1) ANCOM va respinge o cerere de acordare a LUF în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la art. 10-12;b) solicitantul nu este autorizat în condițiile Ordonanței-cadru;c) nu există frecvențe radio disponibile în condițiile solicitate;d) nu sunt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice;e) nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea/asignarea resursei de spectru radio solicitate din considerente ce țin de utilizarea rațională și eficientă a spectrului radio;f) împotriva solicitantului a fost pronunțată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;g) solicitantul se află în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;h) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvențele radio alocate/asignate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța-cadru, precum și eventuale accesorii aferente tarifului.(2) Respingerea cererii de acordare a LUF va fi motivată și se va comunica solicitantului.  +  Articolul 14(1) Înainte de efectuarea demersurilor pentru solicitarea LUF și/sau AAF, după caz, în cazul serviciului fix [cu excepția rețelelor de tip Multichannel Multipoint Distribution Systems (MMDS)], serviciului mobil terestru (numai pentru rețelele naționale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvențelor radio), serviciului radiodeterminare (radionavigație și radiolocație), serviciului mobil maritim (numai pentru stații amplasate pe țărm), serviciului mobil aeronautic (numai pentru stații amplasate la sol), solicitantul se poate adresa ANCOM, în vederea determinării posibilităților tehnice și legale de acordare a LUF și/sau a autorizațiilor.(2) În situația în care, în urma analizei efectuate, se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că solicitantul nu îndeplinește, în mod satisfăcător, condiția prevăzută la art. 11 alin. (8), ANCOM comunică solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita informații și documente justificative suplimentare, după caz.(3) În termen de cel mult 6 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (1) și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea alocării/asignării frecvențelor radio în condiții tehnice și operaționale minimale specificate.(4) În cazul în care analiza tehnică și legală implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu până la 6 săptămâni, cu condiția înștiințării solicitantului înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 15(1) Titularul LUF va transmite către ANCOM o notificare privind punerea în funcțiune a rețelei de comunicații electronice. Notificarea va fi realizată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvențelor radio și cu respectarea termenului de punere în funcțiune a rețelei. Notificarea va fi întocmită conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANCOM.(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM verifică respectarea parametrilor tehnici și operaționali autorizați conform LUF și AAF. În situația în care, la punerea în funcțiune, ANCOM constată modificarea parametrilor tehnici și operaționali autorizați, prevederile art. 22 se vor aplica în mod corespunzător.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru rețelele de comunicații mobile celulare la nivel național, stațiile de radiocomunicații destinate transmisiilor cu caracter ocazional și experimental, stațiile din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit), stațiile din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit), stațiile din serviciul de radiodeterminare, rețelele de radiocomunicații în serviciul fix (cu excepția rețelelor de tip MMDS) și rețelele de radiocomunicații prin satelit.(4) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune, titularul intenționează modificarea datelor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), după parcurgerea procedurii stabilite în art. 22 în cazul reglementat de articolul respectiv, acesta va transmite ANCOM o nouă notificare, care să conțină datele modificate.  +  Articolul 16(1) În cazul LUF care conține alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe pentru care titularul deține drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, la nivel național în serviciul mobil terestru sau pe o anumită arie geografică în serviciul fix, pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul licenței nu se prevede altfel:a) titularul va propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de intenția de punere în funcțiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei/rețelelor sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care sunt respectate condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, emite AAF, în termen de 3 luni de la primirea unor notificări complete și corecte din partea titularului;(2) În toate cazurile de LUF care conțin alocări de canale/subbenzi de frecvențe în serviciul fix, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul LUF nu se prevede altfel:a) titularul va propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în LUF, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, înainte de intenția de punere în funcțiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care este asigurată compatibilitatea radioelectrică cu asignările existente acordate pentru alte rețele de radiocomunicații în serviciul fix, emite AAF în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete și corecte din partea titularului;c) în cazul în care parametrii propuși prin notificare afectează funcționarea altor rețele de radiocomunicații în serviciul fix, ANCOM solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilității radioelectrice cu asignările existente acordate pentru alte rețele de radiocomunicații în serviciul fix;d) în cazul prevăzut la lit. c), emiterea AAF se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificați, în concordanță cu cerințele exprimate de către ANCOM.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), formatul de prezentare și modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații se stabilesc de către ANCOM și vor fi comunicate celor interesați.  +  Capitolul III Modificarea LUF și/sau AAF  +  Articolul 17(1) Ulterior acordării LUF, în orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 16, în situația în care titularul își extinde rețeaua de comunicații electronice în sensul includerii de noi stații de radiocomunicații, cu respectarea condițiilor tehnice și operaționale din LUF, acesta va solicita emiterea AAF în mod corespunzător și/sau, după caz, modificarea unor AAF.(2) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind extinderea rețelei, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(3) Emiterea AAF suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Emiterea AAF modificate se realizează cu respectarea prevederilor art. 22, care se aplică în mod corespunzător. ANCOM poate modifica AAF și din proprie inițiativă. În cazul serviciului fix sunt aplicabile, în mod corespunzător, și prevederile art. 14.(4) Utilizarea efectivă a frecvențelor radio în noile condiții tehnice este permisă numai după obținerea, respectiv modificarea AAF, prevederile art. 15 aplicându-se în mod corespunzător.(5) ANCOM poate refuza emiterea AAF suplimentare sau, după caz, AAF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (2) și (3);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una din situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Articolul 18(1) Ulterior acordării LUF, în situația în care titularul își restrânge rețeaua de comunicații electronice în sensul renunțării la stații de radiocomunicații din componența rețelei respective, cu respectarea condițiilor tehnice și operaționale din LUF, acesta va informa ANCOM, în scris, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2).(2) În cazul în care restrângerea rețelei implică și modificarea unor AAF, ANCOM va modifica AAF respective în baza unei cereri transmise de către titular. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 22. ANCOM poate modifica AAF și din proprie inițiativă.(3) Informarea prevăzută la alin. (1) va include o motivare a renunțării la stațiile de radiocomunicații respective.(4) În situația prevăzută la alin. (1), LUF își păstrează termenul de valabilitate pentru stațiile de radiocomunicații rămase în componența rețelei.  +  Articolul 19(1) Termenul de valabilitate al LUF acordate conform principiului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) poate fi prelungit, succesiv, pentru perioade cel mult egale cu perioada pentru care a fost acordată inițial.(2) În vederea prelungirii valabilității LUF, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile înaintea expirării termenului cuprins în aceasta, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoțită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment.(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a LUF. În această situație, ANCOM informează titularul cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorității cu privire la noile condiții de prelungire a valabilității, ANCOM va prelungi termenul de valabilitate al LUF în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.(5) Prelungirea valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă se realizează în condițiile art. 31 din Ordonanța-cadru.(6) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 18 luni, dar nu mai devreme de 24 luni înaintea expirării termenului cuprins în aceasta. În acest caz, ANCOM va comunica rezultatul analizei sale cu cel puțin 8 luni înainte de data ajungerii la termen a LUF.(7) ANCOM poate refuza prelungirea termenului de valabilitate a LUF în cazul în care:a) cererea nu a fost depusă cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau la alin. (6), după caz;b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), f) și g);c) nu se justifică extinderea drepturilor de utilizare din considerente ce țin de utilizarea rațională și eficientă a spectrului radio;d) banda ori benzile de frecvențe radio care fac obiectul LUF se află într-un proces de reorganizare a utilizării spectrului radio;e) există prevederi în acest sens în reglementări tehnice în vigoare cu privire la banda ori benzile de frecvențe radio care face/fac obiectul LUF.  +  Articolul 20(1) ANCOM poate modifica LUF și/sau AAF, din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Ordonanța-cadru, precum și în cazul în care s-au modificat datele de identificare ale titularului.(2) ANCOM poate modifica prevederile LUF și/sau AAF, la cererea titularului, în următoarele cazuri:a) se solicită modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF, în condițiile art. 21;b) se solicită modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF, în condițiile art. 22;c) s-au modificat datele de identificare ale titularului;d) se solicită modificarea datelor de identificare ale titularului în condițiile art. 24.(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. c), în termen de 10 zile de la data modificării datelor de identificare, titularul va transmite o cerere de modificare a datelor de identificare, în original, însoțită de actele doveditoare, în copie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5).(4) În urma modificării datelor de identificare ale titularului, ANCOM va elibera LUF, fără a modifica termenul de valabilitate al acesteia sau condițiile tehnice și operaționale incluse în LUF, cu excepția situației în care se solicită concomitent aceste modificări, situație în care devin aplicabile și prevederile art. 19, ale art. 21, respectiv ale art. 22, după caz.  +  Articolul 21(1) În vederea modificării condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF acordată în baza procedurii menționate la art. 7 alin. (1) lit. b) se realizează numai cu respectarea tuturor cerințelor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a LUF.(3) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(4) Modificarea LUF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.(5) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile tehnice și operaționale modificate este permisă numai după modificarea LUF.(6) ANCOM poate refuza emiterea LUF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (3) și (4);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Articolul 22(1) În vederea modificării parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(3) Modificarea AAF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.(4) Utilizarea frecvențelor radio cu parametrii tehnici și operaționali modificați este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a AAF, prevederile art. 15 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul LUF care conține alocări de canale/subbenzi de frecvențe, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF se realizează în condițiile descrise la art. 16, care se aplică în mod corespunzător. Eventualele justificări necesare vor fi solicitate de ANCOM de la caz la caz, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).(6) ANCOM poate refuza emiterea AAF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (2) și (3);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Capitolul IV Cedarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio  +  Articolul 23(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice pot fi cesionate în condițiile art. 35 din Ordonanța-cadru.(2) LUF acordată pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice poate fi cesionată în integralitatea sa către o persoană autorizată în condițiile Ordonanței-cadru și ale regimului de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, numai cu acordul prealabil al ANCOM și cu asumarea de către cesionar a tuturor obligațiilor care decurg din aceasta.(3) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio poate fi cesionat și parțial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2.(4) În vederea cedării drepturilor de utilizare, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:a) datele de identificare ale cedentului;b) datele de identificare ale cesionarului;c) datele de identificare ale LUF ce urmează a fi cedată;d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) și ștampila cedentului, respectiv a cesionarului.(5) La cererea prevăzută la alin. (4) vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a drepturilor de utilizare:a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LUF, semnat de reprezentantul/ reprezentanții legal(i) și purtând ștampila cesionarului, în original;b) documentele relevante prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4), în cazul cesionarului.(6) ANCOM va analiza dacă cesionarul îndeplinește condițiile de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, dacă se păstrează destinația de folosință a frecvențelor radio care fac obiectul cesiunii, precum și dacă prin cesiune se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența.(7) ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informații suplimentare în cazul în care informațiile furnizate nu sunt suficiente ori în cazul în care este necesară o analiză a efectelor asupra concurenței în domeniul comunicațiilor electronice.(8) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cesiunii drepturilor de utilizare se emite în termen 30 zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz. Prin acordul prealabil, ANCOM poate stabili anumite condiții în care poate fi încheiat acordul de cesiune, astfel încât să se asigure respectarea cerințelor prevăzute la alin. (6).(9) În cazul în care cesiunea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiția înștiințării părților implicate.(10) Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare.(11) Nerespectarea condițiilor stabilite de ANCOM în cadrul acordului prealabil ori a termenului prevăzut de alin. (10) atrage invalidarea acestuia.(12) ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă:a) documentația depusă nu îndeplinește cerințele legale;b) cesionarul nu este autorizat în condițiile Ordonanței-cadru;c) în urma cesiunii drepturilor de utilizare se schimbă destinația de folosință a frecvențelor radio care fac obiectul licenței;d) titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța-cadru, aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum și accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;e) în urma cedării drepturilor de utilizare se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența;f) cesionarul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h);g) drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvențe radio care se află în situația descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d);h) cesionarul nu îndeplinește condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.  +  Articolul 24(1) După încheierea acordului de cesiune, în formă autentică, pe baza acordului prealabil, cesionarul va transmite, în original, o cerere privind acordarea sau modificarea LUF, după caz, însoțită de un exemplar al înscrisului semnat între părți.(2) Acordul de cesiune prevăzut la alin. (1), încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2), este nul de drept.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (10) atrage invalidarea acordului prealabil acordat în condițiile art. 23 și reluarea întregii proceduri de cesionare.(4) Acordul de cesiune va conține cel puțin mențiuni referitoare la:a) atributele de identificare legală ale părților (spre exemplu: denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, cod unic de înregistrare, sediul social);b) obiectul acordului, cu identificarea LUF și a drepturilor de utilizare cesionate;c) persoanele împuternicite să le reprezinte și limitele împuternicirilor acordate;d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentanților legali ai cedentului, respectiv ai cesionarului, precum și ștampila părților semnatare.(5) Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) nu va fi luat în considerare.(6) În termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor relevante ale art. 23 și ale prezentului articol, ANCOM va emite cedentului, în situația cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate și va modifica LUF în favoarea cesionarului. În același termen, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare, ANCOM va emite cedentului o LUF modificată, iar cesionarului, o LUF nouă.(7) Emiterea LUF va fi refuzată în situațiile prevăzute la art. 23 alin. (12) lit. d) și f).(8) În LUF cesionată în integralitate sau în LUF prin care sunt acordate drepturile de utilizare cesionate parțial se păstrează data expirării din LUF aparținând cedentului, precum și obligațiile corelative drepturilor inițiale, în integralitatea lor.(9) Utilizarea frecvențelor radio de către cesionar se poate realiza doar după emiterea LUF, în condițiile alin. (8).  +  Capitolul V Încetarea dreptului conferit prin LUF  +  Articolul 25(1) Dreptul de a utiliza frecvențele radio încetează în următoarele cazuri:a) la expirarea duratei de valabilitate, dacă titularul nu a transmis anterior către ANCOM o cerere de prelungire a valabilității licenței;b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pentru care a fost acordată LUF;c) la cererea titularului;d) ca urmare a cesiunii drepturilor de utilizare în integralitatea lor;e) dacă în urma divizării sau fuziunii persoana care a preluat drepturile de utilizare nu este autorizată în condițiile Ordonanței-cadru și nu transmite notificarea prevăzută de lege cel mai târziu la data la care aceste proceduri au produs efecte juridice potrivit legii;f) împotriva titularului a fost pronunțată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;g) împotriva titularului a fost pronunțată o hotărâre definitivă privind dizolvarea judiciară sau de drept;h) ca urmare a întreruperii temporare a activității comerciale a titularului;i) ca urmare a retragerii acestui drept, în condițiile art. 26;j) ca urmare a încetării existenței titularului sau a decesului persoanei fizice, titular de drepturi de utilizare ori asociat unic al unei persoane juridice, dacă în acest din urmă caz, în termen de 6 luni de la eveniment, nu este comunicată de către moștenitorii legali o informare în sensul preluării drepturilor și obligațiilor stabilite în LUF.(2) Titularul va informa ANCOM cu privire la renunțarea la dreptul de utilizare a frecvențelor radio, la inițiativa sa. În acest sens, titularul va transmite o cerere, în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea produce efecte la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 10 alin. (5), cu excepția cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.(3) Informarea prevăzută la alin. (2) va include o motivare a renunțării la rețeaua de radiocomunicații respectivă.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), ANCOM va emite o decizie prin care se va constata apariția situației ce a condus la încetarea dreptului de utilizare.(5) În toate situațiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozițiile legale, decizia se va considera comunicată de la data afișării la sediul sau domiciliul titularului, precum și la sediul și pe pagina de internet a ANCOM.  +  Articolul 26(1) Drepturile de utilizare se suspendă sau se retrag prin decizie a președintelui ANCOM.(2) ANCOM poate suspenda sau retrage dreptul de utilizare în următoarele cazuri:a) în cazul retragerii dreptului de utilizare în condițiile art. 27, art. 147 lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanța-cadru;b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice.  +  Articolul 27(1) Măsura suspendării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se poate dispune pentru o perioadă de maximum 6 luni, cu excepția măsurii de suspendare dispuse pentru neplata tarifului de utilizare a spectrului pentru care termenul nu poate fi mai mare de 30 de zile.(2) Suspendarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio încetează în situația eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Titularul va înștiința ANCOM, în termenul suspendării, cu privire la încetarea motivelor care au determinat suspendarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio.(3) Dacă, în perioada suspendării drepturilor de utilizare, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune, prin decizie, retragerea acestora.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28În cazul în care LUF a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera un duplicat al LUF, la solicitarea titularului, în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul acesteia.  +  Articolul 29Rezultatele analizelor efectuate de ANCOM, în baza art. 14 din Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, pot sta la baza depunerii cererilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.  +  Articolul 30Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LUF transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio.  +  Articolul 31(1) ANCOM pune la dispoziția publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, toate informațiile necesare obținerii LUF și AAF, conținutul documentației tehnice în vederea obținerii sau modificării LUF și/sau AAF, precizând, după caz, inclusiv formatul de prezentare a acestor informații și modalitatea de transmitere a acestora, precum și formularele-tip menționate în cuprinsul acestei decizii.(2) În cazul unor informații specifice necesare obținerii LUF și AAF, destinate anumitor solicitanți de drepturi de utilizare a spectrului radio, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesați.  +  Articolul 32Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 33(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se abrogă.
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 27 aprilie 2015.Nr. 353.  +  Anexa nr. 1
  Benzi de frecvențe radio în care se acordă licențe de utilizare a
  frecvențelor radio prin procedură de
  selecție pentru anumite categorii de rețele publice
  Banda de frecvențe radio Categorii de rețele
  1.790-862 MHz Rețele de comunicații mobile în regim FDD
  2.880-915 MHz/925-960 MHz Rețele de comunicații mobile în regim FDD
  3.1710-1785/1805-1880 MHz Rețele de comunicații mobile în regim FDD
  4.1900-1920 MHz Rețele de comunicații mobile în regim TDD (componenta terestră a sistemelor IMT)
  5.1920-1980 MHz/2110-2170 MHz Rețele de comunicații mobile în regim FDD (componenta terestră a sistemelor IMT)
  6.2500-2690 MHz Rețele de comunicații mobile în regim FDD sau în regim TDD
  7.3410-3600 MHz Rețele punct-multipunct cu acces pe suport radio (a se vedea nota nr. 1)
  8.3600-3800 MHz Rețele punct-multipunct cu acces pe suport radio (a se vedea nota nr. 2)
  NOTA nr. 1:Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvențe funcționează numai rețele publice punct-multipunct cu acces pe suport radio de tip fix și nomadic, utilizând atât regim FDD, cât și regim TDD, în baza licențelor valabile la data intrării în vigoare a Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.NOTA nr. 2:Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvențe funcționează numai o rețea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio, utilizând atât regim FDD, cât și regim TDD, în baza licenței valabile la data intrării în vigoare a Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.
   +  Anexa nr. 2
  Benzi de frecvențe radio în care sunt
  permise cedări parțiale ale drepturilor de utilizare a
  frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio
  Banda de frecvențe radio Cedarea parțială poate fi luată în considerarepentru:
  1.790-862 MHz blocuri de 2X5 MHz pereche
  2.880-915 MHz/925-960 MHz blocuri de 2X5 MHz pereche
  3.1710-1785/1805-1880 MHz blocuri de 2X5 MHz pereche
  4.1900-1920 MHz blocuri de 5 MHz nepereche
  5.1920-1980 MHz/2110-2170 MHz blocuri de 2X5 MHz pereche
  6.2500-2690 MHz ● blocuri de 2X5 MHz pereche, numai pentru modul de operare FDD;
  ● blocuri compacte de 15 MHz nepereche, numai pentru modul de operare TDD.
  7.3410-3600 MHz blocuri de 5 MHz pereche (a se vedea nota nr. 1)
  8.3600-3800 MHz blocuri de 5 MHz nepereche (a se vedea nota nr. 1)
  NOTA nr. 1:Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în această bandă de frecvențe, prin intermediul unor licențe de utilizare a frecvențelor radio valabile la data intrării în vigoare a Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, nu pot fi cedate parțial.
  -----