ORDIN nr. 506 din 22 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 506 din 22 aprilie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 210 din 9 aprilie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.961 din 22 aprilie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 617 din 9 aprilie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 4 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă."2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 4 a lunii, şi va conţine informaţii referitoare la: a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă; b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită; c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical; d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă."3. La anexa nr. 2, Notă 2 privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Notă 2privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Criterii de internare │ Cod │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │naştere │ 1 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în │ 2 │ │pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită│ │ │supraveghere medicală continuă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi │ 3 │ │tratament │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea │ 4 │ │nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările │ │ │ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului │ │ │pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare │ │ │ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de │ │ │libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea │ │ │pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul │ │ │pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită │ │ │monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi │ 5 │ │efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │bolnavi care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă │ 6" │ │durată - ani │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘4. La anexa nr. 4, Notă 1 privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Notă 1privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Criterii de internare │ Cod │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală │ 1*) │ │până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi │ 2**) │ │efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni│ 3***)│ │care nu necesită izolare în condiţiile stabilite în norme │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Criteriul de internare «cod 1» se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 86, 87, 94 şi 95 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.

  **) Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 9 şi 10 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care serviciile prevăzute la poziţiile 9 şi 10 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 sunt acordate asiguraţilor, se completează «cod 2»."

  ──────────
  5. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.6. În anexa nr. 7, punctul 10 de la secţiunea "Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 37 şi 38 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Gabriel Florin Puşcău,secretar generalp. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Leana Stoea  +  Anexă(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)INSTRUCŢIUNIprivind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează la fel ca cele din formularul "Foaie de observaţie clinică generală".2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);5 - internare la cerere;9 - alte situaţii: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată fişei de spitalizare de zi.5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015: a) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015; b) S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B, pct. B.3 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015.6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează: a) M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015; b) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015.7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015.Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-7 de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015.Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează."------