HOTĂRÂRE nr. 327 din 7 aprilie 2015pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015    Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată."2. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dacă judecătorul sau procurorul, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, la cererea sa, concediul de odihnă neefectuat va fi acordat întro perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza programării aprobate de preşedinţii instanţelor judecătoreşti sau, după caz, de conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile băneşti se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Concediul de odihnă neacordat judecătorilor sau procurorilor transferaţi la o altă instanţă ori la un alt parchet se va acorda acestora de către instanţa ori parchetul la care au fost transferaţi, iar indemnizaţia de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de către instituţia la care au fost transferaţi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul judecătorilor şi procurorilor promovaţi, delegaţi sau detaşaţi la alte instanţe, parchete, alte autorităţi sau instituţii publice, în cazul celor aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau care ocupă funcţia de inspector judiciar, precum şi în cazul judecătorilor numiţi în funcţia de procuror sau al procurorilor numiţi în funcţia de judecător."5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Judecătorii şi procurorii care nu au desfăşurat activitate pe durata întregului an calendaristic şi nu s-au aflat în una din situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an. (2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care se află în incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic. În acest caz, concediul de odihnă anual se acordă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care aceştia s-au aflat în concediu medical."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Marius-Badea TudoseBucureşti, 7 aprilie 2015.Nr. 327.----