HOTĂRÂRE nr. 275 din 22 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 2.d), definiţia privind "redeschiderea emisiunilor de titluri de stat" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operaţiunea prin care Ministerul Finanţelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenţi sau nerezidenţi, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă aflate deja în portofoliul acestuia;"2. La punctul 2.d), după ultima liniuţă se introduc 10 noi definiţii, cu următorul cuprins:"- sesiune suplimentară de oferte necompetitive (SSON) - licitaţie organizată numai pentru emisiuni de tip benchmark, în ziua lucrătoare imediat următoare derulării licitaţiei de referinţă, în care se oferă dealerilor primari titluri de stat cu aceleaşi caracteristici ca cele lansate la licitaţia de referinţă;- dealer primar - entitate acceptată de Ministerul Finanţelor Publice pentru a derula direct operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară internă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes» (Programul) - o facilitate neangajantă care se încheie de Ministerul Finanţelor Publice cu un grup de instituţii financiare selectate de emitent, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat în baza unei documentaţii contractuale standard, termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunilor lansate în cadrul Programului fiind stabilite la momentul efectuării fiecărei tranzacţii. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului;- dealer în Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes» - instituţie financiară care a semnat cu Ministerul Finanţelor Publice documentul «Dealer Agreement» şi care poate fi desemnată intermediar/administrator al unei viitoare tranzacţii, ca urmare a unui proces de selecţie;- agent fiscal şi plătitor în cadrul Programului MTN - instituţie financiară selectată de către Ministerul Finanţelor Publice să îndeplinească rolul de agent pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare şi plată aferente evenimentelor de plată pentru obligaţiunile de stat emise pe pieţele externe de capital;- operaţiunea de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat - tranzacţia de rambursare înainte de scadenţă a unei datorii existente, prin răscumpărarea totală sau parţială a unei emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie, utilizând fie resursele financiare existente în disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, fie sumele atrase în acest scop prin emisiuni de titluri de stat;- operaţiunea de preschimbare a titlurilor de stat - tranzacţia de retragere, totală sau parţială, înainte de scadenţă (etapa de răscumpărare a operaţiunii), a titlurilor de stat aferente unei/unor emisiuni aflate în circulaţie şi de înlocuire a acestora cu titluri de stat provenind dintr-o emisiune nouă sau din redeschiderea uneia existente (etapa de emisiune);- diferenţele din reevaluarea titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate - diferenţa dintre preţul net al titlurilor de stat la data efectuării operaţiunii de răscumpărare anticipată sau preschimbare şi valoarea nominală (la par) a acestora. Diferenţele din reevaluare pot fi favorabile, când influenţează pozitiv soldul datoriei (preţul net este sub par), sau nefavorabile, când influenţează negativ soldul datoriei (în cazul în care preţul net este peste par), determinând scăderea şi, respectiv, creşterea soldului datoriei publice;- preţul brut - preţul de cumpărare sau de vânzare al titlurilor de stat în care este inclusă dobânda acumulată; preţul brut se exprimă ca procent din valoarea nominală;- preţul net - preţul de cumpărare sau de vânzare al titlurilor de stat care nu include dobânda acumulată; preţul net se exprimă ca procent din valoarea nominală."3. La punctul 2.d), după litera d) din paragraful "Pe piaţa internă a titlurilor de stat, dacă în prospectul de emisiune nu se prevede altfel, formulele de bază utilizate sunt:" se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) Dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat se exprimă în moneda în care este denominat instrumentul, cu două zecimale, şi se calculează după următoarea formulă:                       a    D(a) = VN x D x -------- ,                     Z x funde:D(a) = dobânda acumulată;VN = valoarea nominală a titlului de stat;D = rata cuponului exprimată cu două zecimale;a = numărul de zile scurse de la data plăţii ultimului cupon (exclusiv) până la data decontării tranzacţiei (inclusiv);Z = numărul total de zile între plăţile de cupon (365 sau 366 în cazul anilor bisecţi);f = frecvenţa plăţilor de cupon într-un an."4. Subpunctul 3.2.6^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, în funcţie de complexitatea fiecărei tranzacţii şi a documentaţiei contractuale aferente, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică, conform legii;"5. La punctul 4.1.a), b).1^1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1.a), b).1^1. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară presupune parcurgerea următoarelor etape:"6. La punctul 4.1.a), b).1^1, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Ministerul Finanţelor Publice selectează agentul de plată pentru emisiune, în baza unei cereri de ofertă;"7. La punctul 4.1.a), b).1^1, după subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8, cu următorul cuprins:"8. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească comisioane, inclusiv comisionul către sindicatul de intermediere, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20 «Bunuri şi servicii», alin. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne»."8. După punctul 4.1.a), b).1^1 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b).1^2, cu următorul cuprins:"4.1.a), b).1^2. Procedura de răscumpărare anticipată/ preschimbare a titlurilor de stat în lei emise pe piaţa internă are în vedere următoarele:1. În scopul administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale şi în funcţie de condiţiile de piaţă, Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza operaţiuni specifice de piaţă prin răscumpărarea anticipată a unor titluri de stat emise în lei pe piaţa internă şi tranzacţionate pe piaţa secundară şi/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi, în lei, pe piaţa internă, emise fie prin plasarea de emisiuni noi, fie prin redeschiderea emisiunilor existente.2. Cadrul general privind obiectivele, strategia şi modul de utilizare a operaţiunilor de răscumpărare anticipată şi preschimbare a titlurilor de stat în administrarea datoriei publice se aprobă de către ministrul finanţelor publice.3. Operaţiunile de administrare a datoriei publice se comunică de Ministerul Finanţelor Publice, fie prin intermediul prospectelor de emisiune, fie prin anunţuri prealabile, în baza unei fundamentări aprobate la nivelul secretarului de stat coordonator, care va conţine cel puţin următoarele elemente: scopul utilizării instrumentelor respective, instrumentele utilizate, respectiv seriile de titluri de stat care fac obiectul operaţiunii de răscumpărare anticipată sau preschimbare, caracteristicile emisiunii noi, precum şi referinţele indicative de preţ ale titlurilor care se răscumpără sau se preschimbă de la momentul analizei.4. Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat orice titlu de stat în lei aflat în circulaţie care face obiectul unei operaţiuni de răscumpărare anticipată sau preschimbare. Seriile de titluri de stat care sunt eligibile pentru operaţiunile de răscumpărare anticipată şi preschimbare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, împreună cu volumul indicativ aferent acestor operaţiuni.5. Răscumpărările anticipate/Preschimbările de titluri de stat se efectuează prin licitaţie, fie de către Ministerul Finanţelor Publice, fie de către Banca Naţională a României sau prin alt agent autorizat de către Ministerul Finanţelor Publice în acest scop. Suma finală şi celelalte caracteristici ale emisiunilor răscumpărate anticipat sau preschimbate şi ale emisiunii de obligaţiuni noi sau redeschise vor fi stabilite la momentul executării tranzacţiei, în funcţie de condiţiile de piaţă, şi ulterior publicate prin mijloacele de comunicare anterior menţionate.6. Cu două zile lucrătoare înainte de licitaţie, Ministerul Finanţelor Publice anunţă titlurile de stat care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice şi prin utilizarea aceloraşi mijloace de comunicare utilizate în cazul licitaţiilor pe piaţa primară, respectiv prin intermediul platformelor electronice de ştiri financiare.7. Participanţii la operaţiunile de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat sunt dealerii primari.8. În ziua licitaţiei, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu şi în contul clienţilor lor, deţinători legali de titluri de stat din seriile anunţate pentru răscumpărare anticipată/ preschimbare.9. În cazul operaţiunilor de răscumpărare anticipată de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice publică următoarele elemente:- data licitaţiei, locul şi momentul-limită pentru depunerea ofertelor;- data decontării tranzacţiei;- volumul indicativ;- elemente de identificare a titlurilor de stat ce urmează să fie răscumpărate, respectiv tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenţei etc.;- valoarea nominală individuală;- valoarea nominală totală minimă cu care se poate participa individual la licitaţie;- valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacţiei;- precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum şi categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte.10. Dealerii primari specifică în ofertele depuse preţul net, exprimat cu 4 zecimale, la care sunt dispuşi să vândă titlurile către Ministerul Finanţelor Publice. În cazul în care preţul net al ofertei este mai mic decât preţul net maxim acceptat, oferta este acceptată în totalitate; în cazul în care preţul net al ofertei este egal cu preţul net maxim acceptat, Ministerul Finanţelor Publice poate accepta întreaga ofertă la acest nivel sau o poate accepta parţial.11. În cazul operaţiunilor de preschimbare de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice publică următoarele elemente:- data licitaţiei, locul şi momentul-limită pentru depunerea ofertelor;- data decontării tranzacţiei;- volumul indicativ pentru titlurile de stat ce vor fi preschimbate;- elemente de identificare ale titlurilor de stat, atât pentru titlurile emise, cât şi pentru cele care fac obiectul preschimbării: tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenţei, valoarea nominală individuală;- valoarea nominală totală minimă pentru care se vor depune oferte individuale, dacă este cazul;- valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacţiei, atât pentru titlurile nou-emise, cât şi pentru cele care fac obiectul preschimbării;- precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum şi categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte;- în ziua licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice publică preţul net fix, exprimat cu 4 zecimale, care va sta la baza răscumpărării titlurilor supuse preschimbării.11.1. Dealerii primari specifică în ofertele depuse preţul net la care sunt dispuşi să cumpere titlurile din seria nou-emisă sau redeschisă (exprimat cu 4 zecimale), numărul şi valoarea nominală totală a acestora (care se va încadra în valoarea totală individuală a ofertelor depuse pentru seriile de titluri de stat vizate pentru preschimbare), precum şi numărul şi valoarea nominală totală a titlurilor pe care doresc să le preschimbe.11.2. În cadrul alocării pentru titlul de stat nou-emis/redeschis, în cazul în care preţul net al unei oferte individuale este mai mare decât preţul net minim acceptat, oferta este acceptată. Valoarea ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant se calculează după formula:    VTO(PP) = Σ N(PRi) x P(Fi) x VN(Pi) ,              iunde:VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru fiecare serie (cod ISIN) supus preschimbării;P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce va fi preschimbat.În cazul în care preţul net al unei oferte este egal cu preţul net minim acceptat, Ministerul Finanţelor Publice poate accepta integral sau parţial oferta la acest nivel de preţ.În cazul depunerii mai multor oferte la acelaşi nivel de preţ, alocarea titlurilor se va face pro rata.11.3. Numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranşă se determină pentru fiecare participant, rotunjit în plus, după formula:                      S(AT)    N(TNA) = ---------------------- ,              P(NT) x VN(N) + D(a)unde:N(TNA) = numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranşă individuală;S(AT) = suma individuală alocată pe fiecare tranşă pentru titlurile noi, pentru fiecare participant;P(NT) = preţul net al tranşei individuale;VN(n) = valoarea nominală aferentă seriilor de titluri nou-emise/redeschise;D(a) = dobânda acumulată pentru titlurile noi.11.4. Ponderea de alocare a titlurilor preschimbate pentru fiecare participant se determină după formula:                 N(PR) x P(F) x VN(P)    P(Ai) = ----------------------------- ,              Σ N(PRi) x P(Fi) x VN (Pi)              iunde:P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;N(PR) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru un anumit ISIN supus preschimbării;P(F) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru un anumit ISIN supus preschimbării;VN(P) = valoarea nominală individuală aferentă unui anumit ISIN ce se preschimbă;N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru fiecare ISIN supus preschimbării;P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.11.5. După stabilirea valorii alocate individuale aferente preschimbării pentru fiecare participant, se va stabili numărul de titluri preschimbate din fiecare ISIN aferent fiecărui participant, rotunjindu-se în minus, după formula:               P(Ai) x min[VTO(PP); V(AI)]    N(TTRi) = ---------------------------- ,                    P(Fi) x VN(Pi)unde:N(TTRi) = numărul total de titluri preschimbate aferent fiecărui participant din fiecare ISIN;P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;V(AI) = valoarea de alocare individuală a fiecărui participant;P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.11.6. În cadrul etapei de emisiune aferente operaţiunii de preschimbare, Ministerul Finanţelor Publice poate emite titluri de stat într-un volum maxim egal cu suma totală solicitată de către deţinătorii titlurilor de stat supuse preschimbării. Diferenţa dintre valoarea brută adjudecată de fiecare participant şi valoarea brută aferentă titlurilor oferite spre preschimbare de către acesta va fi plătită de fiecare dintre participanţi la data decontării operaţiunii.12. Rezultatul licitaţiei se publică printr-un anunţ postat pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, pe platformele electronice de ştiri financiare, pe platforma de licitaţie şi/sau pe site-ul Băncii Naţionale a României, în calitate de agent al statului, după caz.13. Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat sau preschimba titluri de stat emise şi tranzacţionate pe piaţa internă în funcţie de condiţiile de piaţă, de obiectivele urmărite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi de apetitul şi cererea deţinătorilor titlurilor de stat.14. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării se anulează, iar volumul în circulaţie al seriei de titluri se diminuează în mod corespunzător cu valoarea nominală aferentă titlurilor anulate.15. Utilizarea operaţiunilor de administrare a datoriei publice poate genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale existente şi/sau viitoare, date fiind caracteristicile obligaţiunilor de tip benchmark care fac obiectul tranzacţiei. Decontarea operaţiunilor de administrare a datoriei publice interne se evidenţiază potrivit prevederilor subpct. 4 de la pct. 4.1.a), b)1, ale subpct. 5.3.1, precum şi:- cu diferenţa favorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat răscumpărate sau preschimbate şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net e mai mic decât valoarea nominală, diminuându-se obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate;- cu diferenţa nefavorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, majorându-se obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate, care se va asigura, după caz, din sursele prevăzute la subpct. 5.3.1.;- dobânda acumulată datorată pentru titlurile de stat supuse operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»."9. Punctul 4.1.a), b)2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1.a), b)2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe pieţele internaţionale are în vedere următoarele:1. Ministrul finanţelor publice aprobă oportunitatea şi/sau necesitatea lansării unei emisiuni de titluri de stat pe pieţele internaţionale, ca emisiune individuală sau în cadrul Programului, şi demararea procesului de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia emisiunea şi a procesului de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică.2. Ulterior aprobării lansării unei emisiuni individuale sau a unei emisiuni în cadrul Programului se desfăşoară procesul de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia emisiunea, în paralel cu procesul de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru emisiune, conform legii. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice transmite cererea de ofertă către instituţii financiare care au capacitate şi experienţă în intermedierea unor astfel de tranzacţii şi/sau programe. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii şi/sau Programului, cum ar fi: valoarea estimată a emisiunii şi/sau Programului, scadenţa, criteriile de selecţie, termenul-limită până la care pot fi primite oferte, precum şi alte elemente considerate relevante de către emitent dacă este cazul. Criteriile de selecţie pot include, după caz, elemente de evaluare cantitative şi calitative, cum ar fi: nivelul comisioanelor şi cheltuielilor aferente tranzacţiei, cheltuielile cu consultanţa juridică, strategia de lansare a emisiunii, capacitatea de distribuţie a emisiunii către potenţiali investitori, istoricul şi experienţa în finalizarea unor tranzacţii similare ale emitenţilor suverani, activitatea pe piaţa primară şi secundară, internă şi externă a titlurilor de stat emise de România, performanţa în calitate de dealer primar pe piaţa internă, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi de emitent, inclusiv rotaţia dealerilor care intermediază emisiunea de euroobligaţiuni.3. Selecţia instituţiilor financiare care vor asigura intermedierea emisiunii şi/sau Programului se realizează de către direcţia de specialitate, prin analizarea şi evaluarea tuturor ofertelor primite şi fundamentarea propunerii de numire a administratorilor emisiunii şi/sau a dealerilor în cadrul Programului printr-o notă internă aprobată de ministrul finanţelor publice. Procesul de selecţie poate include şi o etapă intermediară prin întocmirea unei «liste scurte» de ofertanţi, cu care au loc negocieri în scopul îmbunătăţirii ofertelor depuse iniţial şi care se aprobă de către ministrul finanţelor publice.4. Ca urmare a selectării instituţiilor financiare, Ministerul Finanţelor Publice acordă acestora mandatul privind intermedierea emisiunii şi/sau Programului, care cuprinde responsabilităţile şi obligaţiile părţilor în realizarea tranzacţiei şi/sau intermedierea Programului, precum şi nivelul comisioanelor percepute şi eventuale cheltuieli care sunt suportate de fiecare parte, după caz.5. Lista dealerilor în cadrul Programului poate fi revizuită anual de către Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de strategia de finanţare şi necesităţile de a accesa diverse pieţe de obligaţiuni, luând în considerare o serie de criterii, cum ar fi activitatea dealerului în tranzacţionarea titlurilor de stat emise de România, poziţia în clasamentele internaţionale pentru tranzacţii efectuate de emitenţi suverani din regiune, experienţa şi capacitatea de a efectua tranzacţii pe diverse pieţe, disponibilitatea şi acţiunile întreprinse pentru asigurarea consultanţei oferite ministerului pe subiecte legate de dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.6. În paralel cu procesul de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia emisiunea individuală sau a unei emisiuni în cadrul Programului, Ministerul Finanţelor Publice selectează societăţile profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru emisiune potrivit prevederilor subpct. 3.2.6^1, fie pe baza criteriilor precizate în cererea de ofertă în cazul unei emisiuni individuale, fie cu respectarea procedurii interne pentru selectarea societăţilor profesionale civile de avocaţi, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor publice în cazul unei emisiuni în cadrul Programului.7. Pentru efectuarea activităţilor de administrare a fluxurilor financiare aferente obligaţiunilor externe, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent fiscal şi plătitor, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi pe diferite pieţe, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.8. Nivelul comisioanelor de administrare poate fi agreat fie pentru fiecare emisiune în parte, fie aprobat anual de către ministrul finanţelor publice, stabilindu-se grila de comisioane, pe categorii de maturităţi, la un nivel comparabil cu cele plătite de emitenţi suverani şi instituţii financiare internaţionale pentru instrumente similare.9. În vederea stabilirii momentului oportun pentru lansarea emisiunii pe pieţele externe, direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu intermediarii tranzacţiei, va monitoriza în permanenţă evoluţia pieţelor financiare internaţionale şi, în funcţie de specificul fiecărei tranzacţii, se vor efectua şi următoarele acţiuni, după caz: elaborarea sau actualizarea prospectului de ţară, organizarea de întâlniri între administratorii tranzacţiei şi instituţii reprezentative ale statului («due dilligence»), promovarea emisiunii prin organizarea turneelor de promovare («road-shows») în centre financiare recomandate de către administratorii tranzacţiei, negocierea documentaţiei contractuale, stabilirea termenilor şi condiţiilor financiare: cupon, randament, preţ, stabilirea comisioanelor aferente, dacă acestea nu au fost deja stabilite.10. Emisiunile individuale sau cele în cadrul Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Suma aferentă emisiunii, maturitatea, cuponul, numărul de serii, precum şi toţi ceilalţi termeni şi condiţii financiare se stabilesc la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.11. În funcţie de condiţiile de piaţă şi de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale, precum şi pentru a beneficia de oportunităţile oferite de pieţele internaţionale, în baza unei fundamentări în acest sens, în cadrul emisiunilor individuale şi/sau al emisiunilor efectuate în cadrul Programului se pot emite, concomitent sau într-un interval de timp care nu va depăşi 30 de zile de la data finalizării emisiunii sau seriei anterioare de titluri de stat, două sau mai multe serii de titluri de stat care pot avea caracteristici diferite (de exemplu, maturităţi, valute, mod de calcul al ratei dobânzii, discont), în baza unui singur ordin de aprobare a efectuării emisiunii seriilor respective al ministrului finanţelor publice. Lansarea acestor serii se va putea realiza în baza unei singure documentaţii contractuale sau în baza unor documentaţii diferite, în funcţie de necesităţile tranzacţiei, conform subpct. 10, şi cu aceiaşi administratori ai tranzacţiei, cu excepţia cazului în care în ordinul de aprobare a emisiunii se prevede altfel.12. Documentaţia specifică Programului şi a emisiunilor din cadrul Programului, precum şi cea aferentă emisiunilor individuale se semnează de către ministrul finanţelor publice, şi anume: Acordul de subscriere sau Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru iniţierea şi finalizarea fiecărei tranzacţii în parte, Acordul de agent fiscal şi plătitor, termenii şi condiţiile proforma care se aplică fiecărei emisiuni în cadrul Programului, nota globală, nota definitivă şi altele asemenea.13. Suma aferentă emisiunii individuale sau a unei emisiuni în cadrul Programului se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare. Valoarea nominală va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente emisiunii, la care se adaugă discontul, în cazul în care emisiunea se lansează cu discont.Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează:- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», art. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului.Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează astfel:- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României, în ziua lucrătoare anterioară datei încasării sumelor în valută.14. În cazul în care preţul tranzacţiei este cu primă, aceasta reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat. Echivalentul în lei obţinut din vânzarea valutei reprezentând prima încasată, la cursul publicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară datei efectuării operaţiunii de schimb valutar, reprezintă cheltuială negativă şi se va înregistra în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», cod 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat».15. În funcţie de evoluţiile pieţelor financiare interne şi internaţionale, ţinând cont de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale şi în baza unei fundamentări în acest sens, conform subpct. 1 şi 10, emisiunile de titluri de stat lansate pe pieţele internaţionale pot fi redeschise. Dobânda acumulată încasată ca urmare a redeschiderii reprezintă venit al bugetului de stat. Echivalentul în lei obţinut din vânzarea valutei reprezentând dobânda acumulată încasată, la cursul publicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară datei efectuării operaţiunii de schimb valutar, va fi virat la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»."10. După punctul 4.1.a), b)2 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b)2^1, cu următorul cuprins:"4.1.a), b)2^1. Procedura de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat emise în valută pe pieţele internaţionale are în vedere următoarele:1. În scopul administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza operaţiuni specifice de piaţă prin răscumpărarea anticipată a unor titluri de stat emise în valută şi tranzacţionate pe pieţele secundare şi/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi emise în valută pe pieţele internaţionale de capital sau prin redeschiderea unor emisiuni existente.2. Răscumpărarea anticipată sau preschimbarea titlurilor de stat existente în valută se va face în funcţie de preţul obţinut la momentul tranzacţiei.3. În cadrul aceleiaşi operaţiuni, Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat sau preschimba mai multe serii de titluri de stat în valută emise şi tranzacţionate pe pieţele internaţionale de capital, prin utilizarea sumelor disponibile în acest sens ori a celor obţinute printr-o nouă emisiune sau prin redeschiderea unei emisiuni existente.4. Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat sau preschimba titluri de stat în valută emise şi tranzacţionate pe pieţele internaţionale, în funcţie de condiţiile de piaţă (preţul de tranzacţionare al acestora, precum şi condiţiile de emitere de noi titluri de stat în valută), de obiectivele urmărite în administrarea datoriei publice, precum şi de cererea investitorilor şi/sau a deţinătorilor titlurilor de stat care se doresc a fi răscumpărate anticipat şi/sau preschimbate.5. În cadrul realizării unei operaţiuni de răscumpărare anticipată sau preschimbare, etapele parcurse sunt următoarele:5.1. Oportunitatea şi/sau necesitatea realizării unei operaţiuni de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat pe pieţele internaţionale de capital se aprobă de către ministrul finanţelor publice, în baza unei fundamentări care poate include şi modalitatea şi criteriile de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia tranzacţia şi a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică.5.2. Ulterior aprobării notei privind răscumpărarea anticipată sau preschimbarea se desfăşoară procesul de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia tranzacţia, în paralel cu procesul de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru tranzacţie. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice transmite cererea de ofertă către instituţii financiare care au capacitate şi experienţă în intermedierea unor astfel de tranzacţii. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale tranzacţiei, cum ar fi: seriile de titluri care se intenţionează a fi răscumpărate sau preschimbate, valoarea, respectiv maturitatea noii emisiuni de titluri de stat, criteriile de selecţie, termenul-limită până la care pot fi primite oferte, precum şi alte elemente considerate relevante, dacă este cazul. Criteriile de selecţie pot include elemente de evaluare cantitative şi calitative, după caz: nivelul comisioanelor şi cheltuielilor aferente tranzacţiei, cheltuielile cu consultanţa juridică, strategia de structurare a tranzacţiei, istoricul şi experienţa în finalizarea unor tranzacţii similare ale emitenţilor suverani, activitatea pe piaţa primară şi secundară, a titlurilor de stat emise de România pe piaţa internă şi externă, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi de emitent, inclusiv asigurarea rotaţiei dealerilor care intermediază tranzacţia.5.3. Ministerul Finanţelor Publice selectează instituţiile financiare care vor intermedia operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare cu respectarea prevederilor de la pct. 4.1.a), b)2 subpct. 3 şi 4. În cazul operaţiunii de preschimbare instituţiile financiare selectate vor asigura atât intermedierea noii emisiuni, cât şi pe cea a operaţiunii de preschimbare a titlurilor de stat aferente unei emisiuni sau unor emisiuni existente.5.4. În paralel cu procesul de selecţie a instituţiilor financiare care vor intermedia operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare, Ministerul Finanţelor Publice selectează, potrivit legii, societăţile profesionale civile de avocaţi din România şi/sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru tranzacţie potrivit prevederilor subpct. 3.2.6^1, pe baza criteriilor precizate în cererea de ofertă, sau, după caz, cu respectarea normelor interne aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice, pentru selectarea societăţilor profesionale civile de avocaţi.5.5. Nivelul comisioanelor de administrare aferente tranzacţiei poate fi agreat fie pentru fiecare tranzacţie în parte, fie anual în baza unei note interne aprobate de către ministrul finanţelor publice, prin care ministerul va stabili grila de comisioane, pe categorii de maturităţi, la un nivel comparabil cu cele plătite de emitenţi suverani şi instituţii financiare internaţionale pentru instrumente similare.5.6. În vederea stabilirii momentului oportun pentru realizarea tranzacţiei, direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu intermediarii tranzacţiei, va monitoriza în permanenţă evoluţia pieţelor financiare internaţionale. De asemenea, în funcţie de specificul fiecărei tranzacţii se vor parcurge şi următoarele etape, după caz: elaborarea sau actualizarea prospectului de emisiune sau de ţară, precum şi a altor documente necesare realizării tranzacţiei, organizarea de întâlniri între administratorii tranzacţiei şi instituţii reprezentative ale statului («due dilligence»), promovarea emisiunii prin organizarea de turnee de promovare («road-shows») în centre financiare recomandate de către administratorii tranzacţiei.5.7. Operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Termenii şi condiţiile financiare se stabilesc la momentul lansării tranzacţiei, în funcţie de condiţiile de piaţă.5.8. Ministerul Finanţelor Publice poate emite un volum mai mare comparativ cu suma solicitată pentru răscumpărare sau preschimbare de către deţinătorii titlurilor de stat.5.9. Documentaţia specifică noii emisiuni, conform pct. 4.1.a), b)2, subpct. 11, precum şi documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare se semnează de către ministrul finanţelor publice. Documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare poate include după caz: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent şi administratorii tranzacţiei, contractul dintre emitent şi agentul mandatat să distribuie Tender Offer Memorandum, scrisoarea de notificare a bursei de valori şi altele asemenea.5.10. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării se anulează, iar volumul seriei de titluri se va diminua în mod corespunzător cu suma aferentă titlurilor anulate.5.11. În cazul operaţiunii de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, plata se efectuează după cum urmează:- capitalul aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat se va plăti din sursele în valută ale Ministerului Finanţelor Publice legal constituite cu această destinaţie;- diferenţa nefavorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, majorează obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat şi se va plăti din sursele în valută ale Ministerului Finanţelor Publice legal constituite cu această destinaţie;- diferenţa favorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, diminuează obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat;- dobânda acumulată datorată aferentă titlurilor de stat care fac obiectul operaţiunii de răscumpărare anticipată se va plăti din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe»;- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», art. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente.5.12. În cazul operaţiunii de preschimbare a titlurilor de stat se aplică următoarele prevederi:- suma aferentă emisiunii noi din care s-au reţinut obligaţiile de plată aferente emisiunii preschimbate se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor legale în vigoare;- sumei aferente emisiunii noi i se aplică prevederile de la pct. 4.1.a), b)2, subpct. 13, 14 şi 15; şi- suma aferentă emisiunii noi se reîntregeşte cu dobânda acumulată datorată aferentă titlurilor de stat care fac obiectul operaţiunii de preschimbare, care se va plăti din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe»;- suma reprezentând capitalul titlurilor de stat preschimbate se consideră achitată cu suma reţinută din capitalul titlurilor de stat nou-emise;- diferenţa favorabilă de reevaluare din operaţiunea de preschimbare a titlurilor de stat exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, diminuează obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat preschimbate;- diferenţa nefavorabilă de reevaluare din operaţiunea de preschimbare a titlurilor de stat exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, majorează obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat preschimbate."11. La punctul 5.3, subpunctul 5.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.3.2. Rambursarea ratelor de capital pentru împrumuturile în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate se va face din sursele în valută ale Ministerului Finanţelor Publice legal constituite cu această destinaţie şi/sau prin refinanţarea acestora la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare anterioară datei scadenţei, permiţând astfel rambursarea integrală sau parţială în valută a acestora, folosind disponibilităţile existente.Mecanismul aferent rambursării ratelor de capital pentru împrumuturile în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate, în funcţie de obiectivele privind managementul datoriei publice, poate fi, după caz:5.3.2.1. Rambursarea integrală a ratelor de capital în valuta/valutele obligaţiei care urmează să se plătească la scadenţă utilizând disponibilul în valuta/valutele rambursării înregistrat cu 3 zile bancare înaintea efectuării operaţiunii;5.3.2.2. Rambursarea ratelor de capital în valuta/valutele obligaţiei care urmează să se plătească la scadenţă utilizând parţial valuta/valutele rambursării din disponibilul înregistrat cu 3 zile bancare înaintea efectuării operaţiunii, iar diferenţa până la valoarea integrală a ratelor de capital se asigură prin cumpărarea de valută. Contravaloarea în lei a valutei/valutelor cumpărate se asigură prin refinanţare la cursul/cursurile de schimb publicat/publicate de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare anterioară datei scadenţei;5.3.2.3. Rambursarea ratelor de capital se asigură integral prin cumpărarea de valută. Contravaloarea în lei a valutei cumpărate se asigură prin refinanţare la cursul/cursurile de schimb publicat/publicate de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare anterioară datei scadenţei."12. Punctul 5.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.13. Ministerul Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economică-financiară, urmăreşte modul în care beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate constituie şi asigură sursele de rambursare a finanţărilor rambursabile şi de plată a dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri aferente finanţărilor rambursabile respective."13. După punctul 6.8^1 se introduc două noi puncte, punctele 6.8^2 şi 6.8^3, cu următorul cuprins:"6.8^2. În cazul în care beneficiarii finanţărilor garantate de stat nu efectuează plata obligaţiilor scadente către creditor şi nu solicită Ministerului Finanţelor Publice efectuarea plăţii în baza documentelor prevăzute la pct. 6.8 şi/sau 6.8^1, atunci Ministerul Finanţelor Publice efectuează plata obligaţiilor scadente în contul acestora către creditor în baza prevederilor scrisorilor de garanţie şi acordurilor/contractelor de împrumut/credit.6.8^3. În cazul în care beneficiarii finanţărilor contractate de stat şi subîmprumutate nu efectuează plata obligaţiilor scadente către Ministerul Finanţelor Publice sau finanţator, după caz, ori nu informează în scris Ministerul Finanţelor Publice că are dificultăţi în onorarea obligaţiilor de plată sau nu furnizează acestuia documentele prevăzute la pct. 6.8, 6.8^1, atunci Ministerul Finanţelor Publice efectuează plata din fondul de risc către creditor în baza prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar sau contractelor de împrumut sau credit şi, după caz, pe baza Raportului de inspecţie economico-financiară întocmit de direcţiile specializate cu atribuţii în domeniul inspecţiei economico-financiare, sau a notificării finanţatorului că nu a încasat suma datorată la data scadenţei."14. Punctele 6.9 şi 6.11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6.9. În cazul în care specificaţiile din cererea de plată sunt în conformitate cu clauzele acordului de împrumut sau contractelor de împrumut/credit, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8, 6.8^1 şi a prevederilor de la pct. 6.8^2 şi 6.8^3, Ministerul Finanţelor Publice solicită Băncii Naţionale a României plata sumelor scadente către creditor în contul indicat de beneficiarul final al finanţării rambursabile garantate de stat şi/ori contractate de stat şi subîmprumutate şi de creditor la data specificată în cerere şi dispune transferarea contravalorii în lei a valutei din fondul de risc în aceeaşi zi în care este cumpărată valuta, la cursul de schimb valutar publicat de Banca Naţională a României, în ziua lucrătoare anterioară decontării operaţiunii.Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul finanţărilor rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, contractate în valută de la un finanţator intern..........................................................................6.11. În cazul finanţărilor rambursabile garantate de stat şi/sau subîmprumutate, contractate, în condiţiile legii, de la un finanţator intern, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8, 6.8^1 şi/sau 6.9 şi a prevederilor de la pct. 6.8^2 şi 6.8^3, Ministerul Finanţelor Publice dispune plata sumei în lei datorate creditorului intern în contul indicat de beneficiarul/beneficiarul final al finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, precum şi de către creditorul intern."  +  Articolul IIPrevederile subpct. 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. Sumele utilizate până la data de 31 decembrie 2015 din împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea datoriei publice şi rambursarea anticipată se consideră finanţare definitivă la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat şi procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.462/2007 privind aprobarea procedurii de contractare a datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat pe pieţele internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 22 aprilie 2015.Nr. 275.------