LEGE nr. 87 din 23 aprilie 2015pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) investirea activelor fondurilor de pensii facultative de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv şi mecanic pe ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit."  +  Articolul IILa articolul 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit."Prezenta lege transpune prevederile art. 1 din Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 145 din 31 mai 2013.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 23 aprilie 2015.Nr. 87.----