METODOLOGIE din 15 aprilie 2015de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 257 din 15 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 27 aprilie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Metodologia stabilește procedura prin care se asigură cadrul juridic, organizatoric, funcțional și o concepție unitară de întocmire a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, de consultare a publicului, de aprobare, de punere în aplicare, de monitorizare și de raportare a stadiului și a efectelor realizării măsurilor din aceste planuri către instituțiile naționale și europene.  +  Articolul 2Termenii și expresiile folosite în prezenta metodologie au înțelesul prevăzut de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, denumită în continuare lege.  +  Articolul 3Atribuțiile și responsabilitățile autorităților, instituțiilor și organismelor, stabilite prin prezenta metodologie, sunt cele prevăzute la art. 7-24 din lege.  +  Articolul 4(1) În conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii se întocmesc următoarele tipuri de planuri:a) planuri de calitate a aerului;b) planuri de menținere a calității aerului;c) planuri de acțiune pe termen scurt.(2) Poluanții pentru care se întocmesc planuri și valorile-limită/valorile-țintă sunt menționate în anexele nr. 1 și 3 la lege.(3) În ariile din aglomerările și zonele clasificate în regim de gestionare I, așa cum este definit la art. 42 lit. a) din lege, se elaborează planuri de calitate a aerului.(4) În ariile din aglomerările și zonele clasificate în regim de gestionare II, așa cum este definit la art. 42 lit. b) din lege, se elaborează planuri de menținere a calității aerului.(5) În zonele și aglomerările în care există riscul de depășire a pragurilor de alertă, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3 la lege, se elaborează planuri de acțiune pe termen scurt.  +  Articolul 5(1) Aglomerările și zonele de evaluare a calității aerului înconjurător în care se delimitează arii clasificate în regimul de gestionare I sau II sunt prevăzute în anexa nr. 2 la lege.(2) Centrul de Evaluare a Calității Aerului, denumit în continuare CECA, realizează clasificarea în regimuri de gestionare a ariilor din zone și aglomerări, pe baza rezultatelor măsurărilor și a studiilor de modelare, pe care o supune spre aprobare autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) Lista unităților administrativ-teritoriale din fiecare arie se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Planul de calitate a aerului  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 6(1) Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile-limită pentru poluanții: dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie [PM(10)], benzen, monoxid de carbon, plumb sau valorile-țintă pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren și PM(2,5), astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la lege.(2) În planul de calitate a aerului pot fi incluse și măsuri din cadrul planurilor de acțiune pe termen scurt, precum și măsuri specifice vizând protecția copiilor și a altor grupuri sensibile ale populației.(3) Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului se pot stabili pe o perioadă de maximum 5 ani.  +  Articolul 7La elaborarea planului de calitate a aerului trebuie să se asigure, pe cât posibil, concordanța cu alte planuri/programe întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.879/2006 pentru aprobarea Programului național de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, ale Hotărârii Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere, ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și ale Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Planul de calitate a aerului pentru o unitate administrativ-teritorială se elaborează de către o comisie tehnică, constituită la nivelul administrației publice locale, din reprezentanții compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice, numită prin dispoziția primarului, sau, după caz a primarului general al municipiului București. Reprezentantul compartimentului/ serviciului/direcției de mediu din cadrul primăriei, al Primăriei Generale a Municipiului București coordonează comisia tehnică.(2) Din comisia tehnică fac parte și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale sau județene din domeniile silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică și Poliția Română, operatori economici relevanți și, dacă este cazul, de la orice alt organism cu responsabilități în domeniu, în funcție de complexitatea problemelor estimate.(3) Planul de calitate a aerului elaborat pentru o unitate administrativ-teritorială se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Planul de calitate a aerului pentru două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, aparținând aceluiași județ, se elaborează de către o comisie tehnică constituită prin decizia președintelui consiliului județean, din reprezentanții compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice din cadrul primăriilor și din cadrul aparatului propriu al consiliului județean. Reprezentantul consiliului județean coordonează comisia tehnică.(2) Planul de calitate a aerului elaborat pentru două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, aparținând aceluiași județ, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) În cazul în care este necesară elaborarea planului de calitate a aerului pentru unități administrativ-teritoriale învecinate aparținând mai multor județe sau pentru municipiul București cu județele învecinate, acestea se realizează în comun de către consiliile județene implicate, respectiv consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București. Planul de calitate a aerului se elaborează de către o comisie tehnică, constituită din reprezentanții compartimentelor/ serviciilor/direcțiilor tehnice din cadrul primăriilor și din cadrul aparatelor proprii ale consiliilor județene respective. Planul de calitate a aerului se aprobă de către fiecare consiliu în parte prin hotărâri ale sale, în condițiile legii. Coordonatorul comisiei tehnice va fi desemnat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru administrație publică.(2) Planul de calitate a aerului pentru două sau mai multe sectoare ale municipiului București se elaborează de către o comisie tehnică constituită la nivelul municipiului București, coordonată de primarul general al municipiului București, și se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.  +  Articolul 11Planul de calitate a aerului se întocmește pe baza unui studiu de calitate a aerului, elaborat de către persoane fizice și juridice autorizate, care dețin certificat de înscriere în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Certificatul deținut trebuie să cuprindă înscrierea în Registrul național pentru raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului sau raportul de amplasament.  +  Secţiunea a 2-a Inițierea planului de calitate a aerului  +  Articolul 12(1) În termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de aprobare a listelor care cuprind unitățile administrativ-teritoriale din fiecare arie delimitată în cadrul zonelor și aglomerărilor care se încadrează în regimul de gestionare I, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează autoritățile administrației publice competente asupra necesității inițierii planului de calitate a aerului.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea privind necesitatea elaborării planului de calitate a aerului, dar nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului de aprobare a listelor prevăzute la alin. (1), comisia tehnică își începe activitatea, iar coordonatorul acesteia convoacă membrii și inițiază planul de calitate a aerului.  +  Articolul 13(1) Coordonatorul comisiei tehnice anunță autoritatea publică locală pentru protecția mediului și autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului asupra inițierii planului de calitate a aerului.(2) Coordonatorul comisiei tehnice face demersurile necesare pentru publicarea într-un ziar de circulație locală și/sau județeană, după caz, și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz, a informațiilor cu privire la inițierea planului de calitate a aerului, inclusiv a listei cu unitățile administrativ-teritoriale unde s-a depășit valoarea-limită sau valoarea-țintă pentru anumiți indicatori.  +  Articolul 14Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului organizată la nivel județean și la nivelul municipiului București informează publicul despre inițierea planului de calitate a aerului, prin publicarea pe propria pagină de internet.  +  Secţiunea a 3-a Elaborarea planului de calitate a aerului  +  Articolul 15(1) Autoritatea publică competentă pentru elaborarea planului privind calitatea aerului demarează procedura de elaborare a planului de calitate a aerului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre încadrarea în regimul de gestionare I a unităților administrativ-teritoriale din cadrul zonei și/sau aglomerării din responsabilitatea sa.(2) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului pune la dispoziția autorității publice competente pentru elaborarea planului de calitate a aerului următoarele date privind încadrarea unităților administrativ-teritoriale în regim de gestionare I: indicatorii pentru care s-a depășit valoarea-limită și/sau valoarea-țintă, perioada de timp pentru care au fost realizate evaluarea și încadrarea, perioada de mediere (valoarea orară, valoarea zilnică, valoarea anuală), cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant și pe categorii de surse staționare, mobile și de suprafață.  +  Articolul 16(1) Studiul de calitate a aerului necesar întocmirii planului se bazează în principal pe modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:a) descrierea modului de realizare a studiului, inclusiv descrierea modelului matematic utilizat pentru dispersia poluanților în atmosferă în vederea elaborării scenariilor/ măsurilor și estimării efectelor acestora;b) analiza topografică și climatică a arealului pentru care s-a realizat încadrarea în regimul de gestionare I;c) analiza situației curente cu privire la calitatea aerului (la momentul inițierii planului privind calitatea aerului);d) evaluarea nivelului de fond regional (total, natural, transfrontier);e) evaluarea nivelului de fond urban (total, trafic, industrie inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier);f) evaluarea nivelului de fond local (total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier);g) caracterizarea indicatorilor pentru care se elaborează planul de calitate a aerului și informațiile corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătății populației sau a vegetației, după caz;h) identificarea principalelor surse de emisie responsabile de depășirea valorii-limită/valorii-țintă și poziționarea lor pe hartă, inclusiv tipul și cantitatea totală de poluanți emiși din sursele respective (tone/an); pot fi utilizate și datele de monitorizare a operatorilor economici din arealul încadrat în regimul de gestionare I;i) informații privind poluarea datorată transportului și dispersiei poluanților emiși în atmosferă, a căror surse se găsesc în alte zone și aglomerări sau alte regiuni, după caz;j) analiza datelor meteo privind viteza vântului, precum și a celor referitoare la calmul atmosferic și condițiile de ceață, pentru analiza transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările învecinate, respectiv pentru stabilirea favorizării acumulării poluanților la suprafața solului, care ar putea conduce la concentrații ridicate ale acestora;k) în cazul particular al ozonului, care nu este un poluant principal, ci unul secundar se iau în considerare informațiile legate de sursele de emisie ale substanțelor precursoare ale acestuia și condițiile meteorologice la macroscară.(2) Studiul de calitate a aerului va cuprinde identificarea măsurilor de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie. Pentru măsurile grupate pe categorii de surse se va defini cel puțin un scenariu, cu cuantificarea eficienței măsurilor. Fiecare măsură din scenariu va avea asociat, acolo unde este posibil, un indicator cuantificabil. Pentru fiecare scenariu luat în considerare în cadrul studiului de calitate a aerului și pentru fiecare poluant avut în vedere se vor prezenta următoarele:a) anul de referință pentru care este elaborată previziunea și cu care începe previziunea;b) repartizarea surselor de emisie;c) descrierea privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de referință;d) niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale valorii-limită și/sau valorii-țintă în anul de referință;e) descrierea scenariului privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de proiecție;f) niveluri ale concentrației/concentrațiilor așteptate în anul de proiecție;g) niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale valorii-limită și/sau valorii-țintă, acolo unde este posibil, în anul de proiecție;h) măsurile identificate cu precizarea pentru fiecare dintre acestea a denumirii, descrierii, calendarului de implementare, a scării spațiale, a costurilor estimate pentru punerea în aplicare și a surselor potențiale de finanțare, a indicatorului/indicatorilor pentru monitorizarea progreselor.  +  Articolul 17Planul de calitate a aerului cuprinde toate scenariile luate în considerare și măsurile identificate în cadrul studiului de calitate a aerului împreună cu toate informațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2).  +  Articolul 18(1) Planul de calitate a aerului este structurat astfel încât să respecte și să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 10 la lege.(2) Informațiile care urmează a fi incluse în planul de calitate a aerului sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 19Autoritatea competentă întocmește planul de calitate a aerului în maximum 9 luni de la inițierea lui și îl supune procedurii de informare, consultare și participare a publicului la luarea deciziei.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, consultarea și participarea publicului privind planul de calitate a aerului  +  Articolul 20(1) Autoritatea competentă pentru întocmirea planului de calitate a aerului, prin coordonatorul comisiei tehnice, informează publicul prin:a) anunț public, făcut prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, despre elaborarea planului de calitate a aerului sau despre orice modificare ori revizuire a acestuia, precum și despre dreptul publicului de a participa la luarea deciziei;b) anunț publicat într-un ziar național sau local, afișat, după caz, la sediul și pe pagina de internet a administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București și a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului.(2) Anunțul public se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la elaborarea planului de calitate a aerului potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 și se referă la:a) propunerea de plan de calitate a aerului elaborat de către autoritatea competentă sau orice modificare/revizuire a acestuia, după caz;b) autoritățile publice care dețin informații referitoare la plan de calitate a aerului ori de modificare sau revizuire a acestuia, după caz;c) autoritatea competentă la care pot fi transmise comentarii, întrebări sau opinii.(3) Publicul are la dispoziție 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (2) pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan de calitate a aerului ori de modificare sau revizuire a acestuia.  +  Articolul 21(1) Autoritatea competentă pentru elaborarea planului sau, după caz, a planului modificat ori revizuit anunță organizarea unei dezbateri publice cu privire la acesta, în 45 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 20 alin. (3).(2) Anunțul privind dezbaterea publică se publică într-un ziar național sau local, afișat, după caz, la sediul și pe pagina de internet a administrației publice județene și/sau locale, a instituției prefectului, a Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București și a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Propunerea de plan de calitate a aerului ori modificarea sau revizuirea acestuia, supus dezbaterii publice, cuprinde comentariile și opiniile justificate ale publicului primite conform art. 20 alin. (3) și se pune la dispoziția publicului spre consultare odată cu anunțul prevăzut la alin. (2).(4) Dezbaterea publică se desfășoară în locul cel mai convenabil pentru public, în afara orelor de program, și este condusă de către coordonatorul comisiei tehnice sau, în cazul în care acesta este indisponibil, de către orice altă persoană desemnată prin decizia conducătorului autorității competente pentru elaborarea planului de calitate a aerului. Opiniile participanților se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către persoana care a condus dezbaterea publică.(5) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunțată pentru începerea ședinței de dezbatere publică nu se prezintă niciun reprezentant al publicului, aceasta se consemnează în procesul-verbal, ședința considerându-se încheiată.  +  Secţiunea a 5-a Definitivarea, aprobarea și publicarea planului de calitate a aerului  +  Articolul 22În termen de 20 de zile lucrătoare de la dezbaterea publică, Comisia tehnică definitivează planul de calitate a aerului, luând în considerare comentariile și opiniile justificate exprimate în timpul dezbaterii publice.  +  Articolul 23În termen de 3 zile lucrătoare de la definitivarea planului de calitate a aerului, coordonatorul comisiei tehnice îl transmite spre avizare autorității publice teritoriale pentru protecția mediului și CECA.  +  Articolul 24(1) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la avizarea planului de calitate a aerului, coordonatorul comisiei tehnice îl transmite și îl supune spre aprobare, după caz, consiliului local, județean și/sau, după caz, Consiliului General al Municipiului București.(2) Hotărârea consiliului local, județean și/sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București se motivează în fapt și în drept și trebuie să conțină informații cu privire la decizia luată, motivele și considerațiile pe care se întemeiază aceasta, procesul de participare a publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele participării publicului, precum și posibilitatea contestării deciziei la instanța competentă.  +  Articolul 25(1) Consiliul local, județean și/sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București pune la dispoziția publicului hotărârea împreună cu planul de calitate a aerului, prin afișare la sediul propriu și pe propria pagină de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(2) Hotărârea împreună cu planul de calitate a aerului sunt publicate în același mod de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului.  +  Secţiunea a 6-a Punerea în aplicare, monitorizarea și raportarea planului de calitate a aerului  +  Articolul 26Planul de calitate a aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în planul de calitate a aerului pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la nivelul asumat.  +  Articolul 27(1) Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.(2) Primarii, președinții consiliilor județene, personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de calitate a aerului.  +  Articolul 28(1) Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local, județean și/sau, după caz, Consiliului General al Municipiului București. Raportul anual aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului se pune la dispoziția publicului prin publicarea pe adresa proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.(2) Autoritatea publică teritorială de inspecție și control în domeniul protecției mediului controlează aplicarea măsurilor și întocmește anual un raport cu privire la stadiul de realizare, precum și cu privire la atingerea indicatorilor cuantificabili din punctul de vedere al eficienței, prevăzuți în planul de calitate a aerului.(3) Raportul, întocmit conform alin. (2), se transmite până la data de 15 februarie a anului următor autorității publice teritoriale pentru protecția mediului care monitorizează, la nivel teritorial, efectele aplicării măsurilor prin care se reduce nivelul poluanților sub valorile-limită, valorile-țintă, respectiv sub obiectivul pe termen lung, pentru asigurarea unei calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.(4) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului întocmește anual, pe baza raportului întocmit conform alin. (1), a raportului întocmit conform alin. (2) și a datelor măsurate la stațiile de monitorizare a calității aerului care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului un raport de monitorizare la nivel teritorial, cu privire la efectele aplicării măsurilor prin care se reduce nivelul poluanților sub valorile-limită, valorile-țintă, respectiv sub obiectivul pe termen lung, pentru asigurarea unei calități a aerului înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile, și îl transmite CECA până la 15 martie a anului următor.  +  Secţiunea a 7-a Actualizarea și revizuirea planului de calitate a aerului  +  Articolul 29(1) Planul de calitate a aerului se realizează o dată la 5 ani.(2) În cazul în care apar depășiri ale valorilor-limită și/sau ale valorilor-țintă pe perioada derulării unui plan de calitate a aerului pentru unul și/sau mai mulți indicatori noi, alții decât cei pentru care s-a elaborat planul, acesta se revizuiește, cu parcurgerea acelorași etape ca și planul inițial.  +  Articolul 30Planul de calitate a aerului actualizat sau revizuit este public.  +  Capitolul III Planul de menținere a calității aerului  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 31(1) Planul de menținere a calității aerului reprezintă setul de măsuri pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât nivelul poluanților să se păstreze sub valorile-limită pentru poluanții dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie [PM(10)], benzen, monoxid de carbon, plumb sau valorile-țintă pentru arsen, cadmiu, nichel benzo(a)piren și PM(2,5), astfel cum sunt stabilite la lit. B.2 din anexa nr. 3 la lege.(2) În planul de menținere a calității aerului pot fi incluse și măsuri specifice vizând protecția copiilor și a altor grupuri sensibile ale populației.(3) Măsurile din planul de menținere a calității aerului se pot desfășura pe o perioadă de maximum 5 ani sau până la trecerea în regimul I de evaluare.(4) La întocmirea planului de menținere a calității aerului trebuie să se asigure, pe cât posibil, concordanța cu alte planuri/programe întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 440/2010, ale Legii nr. 278/2013 și ale Hotărârii Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Planul de menținere a calității aerului se întocmește de comisia tehnică constituită la nivel județean, din reprezentanții compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice din aparatul propriu al consiliului județean și/sau, după caz, din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București, numită prin decizie a președintelui consiliului județean sau prin dispoziție a primarului municipiului București. Reprezentantul compartimentului/serviciului/direcției de mediu din cadrul consiliului județean sau, după caz, a Primăriei Generale a Municipiului București coordonează comisia tehnică.(2) Din comisia tehnică fac parte și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale sau județene din domeniul silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică și Poliția Română, operatorii economici și, dacă este cazul, de la orice alt organism cu responsabilități în domeniu, în funcție de complexitatea problemelor estimate.(3) În cazul în care este necesară elaborarea planului de menținere a calității aerului pentru municipiul București, din comisia tehnică fac parte și reprezentanții direcțiilor de mediu din cadrul primăriilor de sectoare.(4) Planul de menținere a calității aerului elaborat se aprobă prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii.  +  Articolul 33Planul de menținere a calității aerului poate fi întocmit în regim propriu de către titularul de activitate, respectiv consiliul județean sau Primăria Generală a Municipiului București ori pe baza unui studiu elaborat de către persoane fizice și juridice autorizate care dețin certificat de înscriere în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009. Certificatul deținut trebuie să cuprindă înscrierea în Registrul național pentru raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului sau raportul de amplasament.  +  Secţiunea a 2-a Inițierea planului de menținere a calității aerului  +  Articolul 34(1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de aprobare a listelor care cuprind unitățile administrativ- teritoriale din fiecare arie delimitată în cadrul zonelor și aglomerărilor care se încadrează în regimul de gestionare II, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează autoritățile administrației publice competente despre necesitatea inițierii planului de menținere a calității aerului.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea privind necesitatea elaborării planului de menținere a calității aerului, dar nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului de aprobare a listelor prevăzute la alin (1), comisia tehnică își începe activitatea, iar coordonatorul acesteia convoacă membrii și inițiază planul de menținere a calității aerului.(3) Coordonatorul comisiei tehnice anunță autoritatea publică locală pentru protecția mediului și autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului despre inițierea planului de menținere a calității aerului.(4) Anunțul privind dezbaterea publică privind inițierea planului de menținere a calității aerului se face de către coordonatorul comisiei tehnice și se publică într-un ziar de circulație locală și/sau județeană, după caz, și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, a instituției prefectului, a Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 35Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului informează publicul despre inițierea planului de menținere a calității aerului, prin publicarea pe propria pagină de internet.  +  Secţiunea a 3-a Elaborarea planului de menținere a calității aerului  +  Articolul 36(1) Autoritatea publică competentă pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului demarează procedura în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre încadrarea în regimul de gestionare II a unităților administrativ-teritoriale din cadrul zonei și/sau aglomerării din responsabilitatea sa.(2) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului pune la dispoziția autorității publice competente pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului următoarele date privind încadrarea unităților administrativ-teritoriale în regim de gestionare II:a) indicatorii pentru care s-a realizat încadrarea în regimul de gestionare II;b) perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea și încadrarea;c) perioada de mediere: valoare orară, valoare zilnică, valoare anuală;d) cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant și pe categorii de surse staționare, mobile și de suprafață.  +  Articolul 37(1) Planul de menținere a calității aerului trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) descrierea modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum și estimarea efectelor acestora;b) analiza topografică și climatică a arealului pentru care s-a realizat încadrarea în regimul II de gestionare;c) analiza situației curente cu privire la calitatea aerului - la momentul inițierii planului de menținere a calității aerului;d) evaluarea nivelului de fond regional total, natural și transfrontier;e) evaluarea nivelului de fond urban: total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier;f) evaluarea nivelului de fond local: total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier;g) caracterizarea indicatorilor pentru care se elaborează planul de menținere a calității aerului și informațiile corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătății populației sau, după caz, a vegetației;h) identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calității aerului și poziționarea lor pe hartă, inclusiv tipul și cantitatea totală de poluanți emiși din sursele respective (tone/an); pot fi utilizate și datele de monitorizare a operatorilor economici din arealul încadrat în regimul de gestionare II;i) informații privind contribuția datorată transportului și dispersiei poluanților emiși în atmosferă ale căror surse se găsesc în alte zone și aglomerări sau, după caz, alte regiuni;j) analiza datelor meteo privind viteza vântului, precum și cele referitoare la calmul atmosferic și condițiile de ceață, pentru analiza transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările învecinate, respectiv pentru stabilirea favorizării acumulării noxelor poluanților la suprafața solului, care ar putea conduce la concentrații ridicate de poluanți ale acestora;k) în cazul particular al ozonului, care nu este un poluant principal, ci unul secundar, se iau în considerare informațiile legate de sursele de emisie ale substanțelor precursoare ale acestuia și condițiile meteorologice la macroscară.(2) Planul de menținere a calității aerului va cuprinde identificarea măsurilor de menținere a nivelului concentrațiilor de poluanți în atmosferă cel puțin la nivelul inițial, eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv cuantificarea eficienței acestora, dacă este posibil. Pentru fiecare măsură identificată se va evalua impactul acesteia asupra calității aerului, exprimat ca indicator cuantificabil.(3) Pentru fiecare scenariu luat în considerare în cadrul planului de menținere a calității aerului și pentru fiecare poluant avut în vedere se vor prezenta următoarele:a) anul de referință pentru care este elaborată previziunea și cu care începe aceasta;b) repartizarea surselor de emisie;c) descrierea privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de referință;d) niveluri ale concentrației/concentrațiilor raportate la valorile-limită și/sau la valorile-țintă în anul de referință;e) descrierea scenariului privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de proiecție;f) niveluri ale concentrației/concentrațiilor așteptate în anul de proiecție;g) niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale valorii-limită și/sau valorii-țintă în anul de proiecție, acolo unde este posibil;h) măsurile identificate, cu precizarea pentru fiecare dintre acestea a denumirii, descrierii, calendarului de implementare, a scării spațiale, a costurilor estimate pentru punerea în aplicare și a surselor potențiale de finanțare, a indicatorului/indicatorilor pentru monitorizarea progreselor.  +  Articolul 38Planul de menținere a calității aerului cuprinde scenariile luate în considerare și măsurile identificate împreună cu informațiile de la art. 37 alin. (1)-(3).  +  Articolul 39(1) Planul de menținere a calității aerului este structurat astfel încât să respecte și să cuprindă cel puțin informațiile menționate în anexa nr. 10 la lege.(2) Informațiile incluse în planul de menținere a calității aerului sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 40Autoritatea competentă elaborează planul de menținere a calității aerului în maximum 6 luni de la inițierea lui și îl supune procedurii de informare, consultare și participare a publicului la luarea deciziei.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, consultarea și participarea publicului privind planul de menținere a calității aerului  +  Articolul 41(1) Autoritatea competentă pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului prin coordonatorul comisiei tehnice informează publicul prin:a) anunț public, făcut prin orice mijloace de informare, inclusiv prin mijloace electronice, despre elaborarea planului/planului de menținere a calității aerului sau despre orice modificare ori revizuire a acestuia, precum și despre dreptul publicului de a participa la luarea deciziei;b) anunț publicat într-un ziar național sau local, afișat după caz, la sediul și pe pagina de internet a administrației publice județene și/sau locale, a instituției prefectului, a Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București și a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului.(2) Anunțul public se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la elaborarea planului de menținere a calității aerului și se referă la:a) propunerea de plan de menținere a calității aerului, elaborată de către autoritatea competentă sau orice modificare ori, după caz, revizuire a acestuia;b) autoritățile publice care dețin informații referitoare la planul de menținere a calității aerului ori de modificare sau, după caz, revizuire a acestuia;c) autoritatea competentă la care pot fi transmise comentarii, întrebări sau opinii.(3) Publicul are la dispoziție 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (2) pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan de menținere a calității aerului ori de modificare sau, după caz, revizuire a acestuia.  +  Articolul 42(1) Autoritatea competentă pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului ori de modificare sau, după caz, revizuire anunță organizarea unei dezbateri publice cu privire la acesta, în 45 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 41 alin. (3).(2) Anunțul privind dezbaterea publică se publică într-un ziar național sau local, afișat, după caz, la sediul și pe pagina de internet a administrației publice județene și/sau locale, a instituției prefectului, a Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București și a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului.(3) Propunerea de plan de menținere a calității aerului ori de modificare sau de revizuire a acestuia, supus dezbaterii publice cuprinde comentariile și opiniile justificate ale publicului primite conform art. 41 alin. (3) și se pune la dispoziția publicului spre consultare odată cu anunțul prevăzut la alin. (2).(4) Dezbaterea publică se desfășoară în locul cel mai convenabil pentru public, în afara orelor de program, și este condusă de către coordonatorul comisiei tehnice sau, în cazul în care acesta este indisponibil, de către orice altă persoană desemnată prin decizia conducătorului autorității competente pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului. Opiniile participanților se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către persoana care a condus dezbaterea publică.(5) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunțată pentru începerea ședinței de dezbatere publică nu se prezintă niciun reprezentant al publicului, aceasta se consemnează în procesul-verbal, ședința considerându-se încheiată.  +  Secţiunea a 5-a Definitivarea, aprobarea și publicarea planului de menținere a calității aerului  +  Articolul 43În termen de 20 de zile lucrătoare de la consultarea publicului, comisia tehnică definitivează planul de menținere a calității aerului, luând în considerare comentariile și opiniile justificate exprimate în timpul consultării publicului.  +  Articolul 44În termen de 3 zile lucrătoare de la definitivarea planului de menținere a calității aerului, coordonatorul comisiei tehnice îl transmite spre avizare autorității publice teritoriale pentru protecția mediului și CECA.  +  Articolul 45(1) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la avizarea planului de menținere a calității aerului, coordonatorul comisiei tehnice îl transmite și supune spre aprobare, după caz, consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București.(2) Hotărârea consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, se motivează în fapt și în drept și trebuie să conțină informații cu privire la decizia luată, motivele și considerațiile pe care se întemeiază aceasta, procesul de participare a publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele consultării publicului, precum și posibilitatea contestării deciziei la instanța competentă.  +  Articolul 46(1) Consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București pune la dispoziția publicului hotărârea împreună cu planul de menținere a calității aerului, prin afișare la sediul propriu și pe propria pagină de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(2) Hotărârea împreună cu planul de menținere a calității aerului sunt publicate în același mod și de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului.  +  Secţiunea a 6-a Punerea în aplicare, monitorizarea și raportarea planului de menținere a calității aerului  +  Articolul 47Planul de menținere a calității aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat.  +  Articolul 48(1) Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.(2) Președinții consiliilor județene sau, după caz, Primarul General al Municipiului București, personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului.  +  Articolul 49Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean și/sau după caz, Consiliului General al Municipiului București. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.  +  Secţiunea a 7-a Actualizarea și revizuirea planului de menținere a calității aerului  +  Articolul 50(1) Planul de menținere a calității aerului se actualizează o dată la 5 ani.(2) În cazul în care, în timpul implementării, după aplicarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului, se constată că nu sunt obținute obiectivele propuse inițial, acesta se revizuiește înainte de terminarea perioadei de valabilitate a acestuia de 5 ani, cu parcurgerea acelorași etape ca și a planului inițial.  +  Articolul 51Planul de menținere a calității aerului actualizat sau revizuit este public.  +  Capitolul IV Planul de acțiune pe termen scurt  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 52(1) Planul de acțiune pe termen scurt reprezintă setul de măsuri, pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia atunci când există riscul de depășire a pragurilor de alertă, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3 la lege, pentru a reduce riscul sau durata depășirii.(2) Atunci când, într-o anumită zonă sau aglomerație, există riscul ca nivelul poluanților din aerul înconjurător să depășească unul sau mai multe dintre valorile-limită, valorile-țintă sau pragurile de alertă prevăzute în anexa nr. 3 la lege, autoritățile teritoriale pentru protecția mediului întocmesc planuri de acțiune, care conțin măsurile ce trebuie luate pe termen scurt pentru a reduce riscul și pentru a limita durata unui asemenea incident.(3) Planul de acțiune pe termen scurt se întocmește numai atunci când se consideră că există un potențial important de a reduce riscul, durata sau gravitatea depășirii, avându-se în vedere condițiile geografice, meteorologice și economice ale zonei.(4) Planurile de acțiune pe termen scurt pot include măsuri referitoare la traficul rutier, lucrări de construcții, nave aflate la dană, utilizarea instalațiilor industriale sau a produselor industriale și încălzirea locuințelor. Aceste planuri pot conține și măsuri specifice vizând protecția copiilor și a altor grupuri sensibile ale populației.(5) Măsurile din planul de acțiune pe termen scurt se desfășoară pe o perioadă de maximum 3 zile calendaristice.(6) Planurile de acțiune pe termen scurt pot conține, de la caz la caz, măsuri eficiente de control și, unde este necesar, de suspendare a activităților care contribuie la riscul depășirii valorilor-limită sau valorilor-țintă ori pragurilor de alertă corespunzătoare, în condițiile legii.  +  Articolul 53(1) Planul de acțiune pe termen scurt este inițiat și elaborat de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului.(2) Conducătorul autorității publice teritoriale pentru protecția mediului numește o persoană cu putere de decizie, care preia în cazul indisponibilității sale responsabilitatea privind coordonarea, inițierea, elaborarea și monitorizarea planului de acțiune pe termen scurt.  +  Articolul 54Coordonatorul planului de acțiune pe termen scurt anunță autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, CECA, autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului, autoritatea județeană de sănătate publică și instituția prefectului despre declanșarea planului de acțiune pe termen scurt.  +  Secţiunea a 2-a Inițierea și elaborarea planului de acțiune pe termen scurt  +  Articolul 55(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului întocmește protocoale de colaborare cu titularul/titularii de activitate responsabili pentru apariția riscului de depășire, pe de o parte, și cu autoritățile și instituțiile care au responsabilități în elaborarea și monitorizarea planului de acțiune pe termen scurt, pe de altă parte.(2) Protocolul cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a părților;b) obiectivele protocolului;c) durata de valabilitate a protocolului;d) autoritățile/instituțiile și persoanele responsabile pentru aplicarea protocolului;e) obligațiile și responsabilitățile specifice fiecăreia dintre părți;f) datele necesare a fi furnizate, formatul și termenele de raportare și modalitatea de transmitere;g) graficul/planul de întâlniri periodice pentru evaluarea aplicării protocolului și luarea măsurilor de optimizare;h) procedura de revizuire sau completare a protocolului.(3) În cadrul protocolului se identifică toate măsurile pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia în cazul în care există riscul depășirii pragurilor de alertă, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege.(4) Protocolul poate conține și acele măsuri prevăzute în autorizația/autorizația integrată de mediu, ca măsuri pe care operatorul economic trebuie să le ia în cazul unor situații meteorologice defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă sau în cazul apariției unor emisii fugitive etc.(5) Autoritatea teritorială pentru protecția mediului transmite protocolul/protocoalele întocmite către CECA și către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea de către toate părțile implicate.  +  Articolul 56Planul de acțiune pe termen scurt conține cel puțin următoarele informații:a) înregistrarea depășirii pragului de informare și/sau de alertă și operatorul economic responsabil de această depășire, cu menționarea datei și a intervalului orar;b) valorile înregistrate;c) poluantul/poluanții la care s-a depășit pragul de informare și/sau de alertă, data, ora și locul producerii depășirii acestuia și motivele care au generat depășirea, dacă se cunosc;d) aria geografică afectată;e) durata incidentului;f) riscurile pentru sănătatea populației;g) tipul de populație potențial sensibilă la acest incident;h) măsurile preventive ce trebuie luate de către populația sensibilă în cauză (copii, bătrâni, bolnavi cronici etc.).  +  Secţiunea a 3-a Informarea publicului privind planul de acțiune pe termen scurt  +  Articolul 57Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului informează publicul prin mass-media, audio-video, precum și prin publicarea pe propria pagină de internet cu privire la:a) înregistrarea depășirii pragului de informare și/sau de alertă și operatorul economic responsabil de această depășire, cu menționarea datei și a intervalului orar;b) valorile înregistrate;c) poluantul/poluanții la care s-a depășit pragul de informare și/sau de alertă, data, ora și locul producerii depășirii acestuia și motivele care au generat depășirea, dacă se cunosc;d) aria geografică afectată;e) durata incidentului;f) riscurile pentru sănătatea populației;g) tipul de populație potențial sensibilă la acest incident;h) măsurile preventive ce trebuie luate de către populația sensibilă în cauză (copii, bătrâni, bolnavi cronici etc.).  +  Articolul 58Operatorul economic responsabil informează publicul, prin mass-media, audio-video, precum și prin publicarea pe propria pagină de internet, cu privire la declanșarea planului de acțiune pe termen scurt, la măsurile pe care le ia astfel încât să se reducă riscul de depășire a pragului de alertă și de îmbunătățire a calității aerului, precum și la acțiuni specifice pentru protecția grupurilor sensibile ale populației, inclusiv a copiilor.  +  Secţiunea a 4-a Punerea în aplicare și monitorizarea planului de acțiune pe termen scurt  +  Articolul 59(1) Identificarea depășirilor pragurilor de informare și/sau de alertă se realizează de către responsabilul stației de monitorizare la care s-a identificat depășirea din cadrul autorității teritoriale pentru protecția mediului. Acesta informează conducătorul autorității teritoriale pentru protecția mediului imediat după validarea datelor înregistrate.(2) Validarea datelor de monitorizare se realizează, în maximum 2 ore de la identificare.(3) Autoritatea teritorială pentru protecția mediului declanșează planul de acțiune pe termen scurt, prin informarea operatorului economic responsabil de depășire și a autorităților/instituțiilor publice care au semnat Protocolul de colaborare.  +  Articolul 60Autoritatea județeană de sănătate publică prelucrează și interpretează datele primite de la autoritatea teritorială pentru protecția mediului și transmite în regim de urgență evaluarea riscurilor pentru sănătatea populației produse de depășirile înregistrate, precum și măsurile preventive pentru categoriile de populație sensibilă sau potențial a fi expusă (copii, bătrâni, bolnavi cronici etc.).  +  Articolul 61Identificarea cauzelor care au generat depășirile trebuie să se facă în cel mai scurt timp, pentru a se putea interveni cât mai eficient. Autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului efectuează controale în vederea identificării cauzelor care au condus la depășirea pragului de informare/de alertă.  +  Articolul 62Planurile de acțiune pe termen scurt pot să prevadă măsuri de o eficiență demonstrată pe termen scurt, de control și, acolo unde este necesar, de suspendare a activităților care sunt, în mod clar, responsabile de riscul depășirii valorilor- limită, a valorilor-țintă sau a pragurilor de alertă, în condițiile legii.  +  Articolul 63(1) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, în colaborare cu autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului, monitorizează stadiul realizării măsurilor din planul de acțiune pe termen scurt.(2) Operatorul economic transmite autorității teritoriale pentru protecția mediului stadiul realizării măsurii/măsurilor, în fiecare zi, timp de 3 zile consecutive de la declanșarea punerii în aplicare a planului, precum și o informare cu privire la finalizarea episodului de poluare.(3) Autoritatea publică pentru inspecție și control în domeniul protecției mediului urmărește realizarea măsurilor/acțiunilor de către operatorul economic responsabil de depășirea valorilor-limită, a pragurilor de informare sau a pragurilor de alertă, după caz.(4) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului întocmește, o dată la 6 luni, un raport cu privire la inițierea și declanșarea planului de acțiune pe termen scurt. Raportul cuprinde lista operatorilor economici responsabili cu depășirea valorilor concentrațiilor, precum și a măsurilor/acțiunilor luate de către aceștia pentru îmbunătățirea calității aerului.  +  Articolul 64Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Informații care urmează a fi incluse
  în planul de calitate a aerului
  A. Informații generale care urmează a fi furnizate pentru planurile de calitate a aeruluia) plan de calitate a aerului: denumire;b) plan de calitate a aerului an de referință al primei depășiri;c) autoritatea responsabilă de elaborarea și punerea în practică a planurilor de calitate [denumirea autorității responsabile/instituției, adresa web (link), numele persoanei responsabile, adresa poștală, numărul de telefon, e-mail];d) plan de calitate a aerului: stadiu (în pregătire, în curs de adoptare, implementare, revizuire, finalizare etc.);e) plan de calitate a aerului: poluanții vizați [denumirea poluanților, valoarea-limită/valoarea-țintă care a fost depășită (orar/zilnic/anual)];f) plan de calitate a aerului: data adoptării oficiale;g) plan de calitate a aerului: calendarul punerii în aplicare;h) trimitere la planul de calitate a aerului (link web);i) trimitere la punerea în aplicare (link web).B. Localizarea poluăriiInformații generale:a) tip de zonă/aglomerare (hartă);b) estimarea zonei poluate (km²) și a populației expuse poluării;c) date climatice utile;d) date relevante privind topografia;e) informații suficiente privind tipul de ținte care necesită protecție în zonă;f) stații de măsurare (hartă, coordonate geografice).C. Natura și evaluarea poluăriia) concentrațiile observate în anii anteriori (înaintea aplicării măsurilor de îmbunătățire);b) concentrațiile măsurate de la începutul proiectului;c) tehnicile utilizate pentru evaluare.D. Originea poluăriia) lista principalelor surse de emisie responsabile de poluare (harta);b) cantitatea totală a emisiilor din aceste surse (tone/an);c) informații privind poluarea importată din alte regiuni.E. Informații privind repartizarea surselora) an de referință;b) nivel de fond regional: total;c) nivel de fond regional: în interiorul statului membru;d) nivel de fond regional: transfrontalier;e) nivel de fond regional: natural;f) creșterea nivelului de fond urban: total;g) creșterea nivelului de fond urban: trafic;h) creșterea nivelului de fond urban: industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică;i) creșterea nivelului de fond urban: agricultură;j) creșterea nivelului de fond urban: surse comerciale și rezidențiale;k) creșterea nivelului de fond urban: transport maritim;l) creșterea nivelului de fond urban: echipamente mobile off road;m) creșterea nivelului de fond urban: surse naturale;n) creșterea nivelului de fond urban: transfrontalier;o) creștere locală: total;p) creștere locală: trafic;q) creștere locală: industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică;r) creștere locală: agricultură;s) creștere locală: surse comerciale și rezidențiale;t) creștere locală: transport maritim;u) creștere locală: echipamente mobile off road;v) creștere locală: surse naturale;w) creștere locală: transfrontalier.F. Informații privind scenariul prevăzut pentru anul de realizare a obiectivelora) an de referință pentru care sunt elaborate previziunile;b) an de referință cu care încep previziunile;c) repartizarea surselor;d) situație de referință: descrierea scenariului privind emisiile;e) situație de referință: emisiile totale în unitatea spațială relevantă;f) situație de referință: măsuri incluse (link);g) situație de referință: niveluri de concentrație așteptate în anul de proiecție;h) situație de referință: numărul estimat de depășiri în anul de proiecție;i) proiecție: descrierea scenariului privind emisiile;j) proiecție: emisiile totale în unitatea spațială relevantă;k) proiecție: măsuri incluse (link);l) proiecție: niveluri de concentrație așteptate în anul de proiecție;m) proiecție: numărul estimat de depășiri în anul de proiecție.G. Informații privind măsurile sau proiectele de îmbunătățire a calității aeruluia) măsura: denumire;b) măsura: descriere;c) măsura: calendarul aplicării;d) măsura: sectorul sursă afectat;e) costuri estimate pentru punerea în aplicare (după caz);f) punere în aplicare planificată: date de începere și de finalizare;g) data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare;h) alte date-cheie privind punerea în aplicare;i) indicator pentru monitorizarea progreselor;j) reducerea emisiilor anuale ca urmare a măsurii aplicate;k) impactul preconizat în ceea ce privește nivelul concentrației în anul de proiecție (după caz);l) impactul preconizat în ceea ce privește numărul depășirilor în anul de proiecție (după caz);m) estimarea îmbunătățirii planificate a calității aerului și a perioadei de timp preconizate conform necesarului pentru atingerea acestor obiective.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  - Model -
  Anunțul public privind elaborarea planului de calitate
  a aerului, a planului de menținere a calității aerului
  .............(denumirea administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz) ...................., titular al planului de calitate a aerului ............., anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului ....................... .Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.Propunerea de plan poate fi consultată la sediul ................ administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz (adresa) și la sediul ............... autorității publice teritoriale pentru protecția mediului (adresa), în zilele de ............, între orele ............, precum și la următoarele adrese internet: .................. .Informații privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul ................... (adresa autorităților publice care dețin aceste informații), în zilele de ................, între orele .............. .Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul ............... (administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz) sau utilizând mijloace electronice la adresa ................... (adresa e-mail a administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz) până la data ................... .
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  - Model -
  Anunțul privind dezbaterea publică
  ...........(denumirea administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz)................... anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a planului/planului integrat de calitate a aerului ............. care va avea loc la ............. (adresa), în data de ............, începând cu orele ................. .Propunerea de elaborare a planului poate fi consultată la sediul administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz, .............. (adresa), și la sediul ..................... (autorității publice teritoriale pentru protecția mediului) (adresa), în zilele de ........., între orele .........., precum și la următoarea adresă web ........... .Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii privind propunerea amintită la sediul administrației publice județene și/sau locale, instituției prefectului, Primăriei Generale a Municipiului București și/ sau a primăriilor sectoarelor municipiului București, după caz ........................... (adresa) până la data de ................. .Formular pentru consemnarea comentariilor/întrebărilor/opiniilor publicului privind propunerea de elaborare a planului de calitate a aerului
  Nr. crt.Numele și prenumele Adresa Data primiriiConținutul pe scurt al observațiilor Răspuns concis
  1. 2. 3.
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  Informațiile care urmează a fi incluse în
  planul de menținere a calității aerului
  A. Informații generale care urmează a fi furnizate pentru planuri de menținere a calității aeruluia) plan de menținere a calității aerului: denumire;b) autoritatea responsabilă de elaborarea și punerea în practică a planurilor de menținere a calității aerului [denumirea autorității responsabile/instituției, adresa web (link), numele persoanei responsabile, adresa poștală, numărul de telefon, email];c) plan de menținere a calității aerului: stadiu (în pregătire, în curs de adoptare, implementare etc.);d) plan de menținere a calității aerului: data adoptării oficiale;e) plan de menținere a calității aerului: calendarul punerii în aplicare;f) trimitere la planul de menținere a calității aerului (link web);g) trimitere la punerea în aplicare (link web).B. Localizarea zonei/aglomerăriiInformații generale:a) zonă/aglomerare (hartă);b) estimarea zonei și a populației posibil expusă poluării;c) date climatice utile;d) date relevante privind topografia;e) informații privind tipul de ținte care necesită protecție în zonă;f) stații de măsurare (hartă, coordonate geografice).C. Analiza situației existenteSe vor menționa detaliile factorilor responsabili de o posibilă depășire (de exemplu, transporturile, inclusiv transportul transfrontalier, formarea de poluanți secundari în atmosferă).D. Măsurile sau proiectele adoptate în vederea menținerii calității aeruluia) posibile măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile;b) calendarul aplicării planului de menținere (măsura, responsabil, termen de realizare, estimare costuri/surse de finanțare etc.).
  ------