HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 ianuarie 1999privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 21 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia şi programul Guvernului în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală şi sanitar veterinara. (2) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are rol de a orienta dezvoltarea agriculturii româneşti la cerinţele economiei de piaţa şi de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea sistemelor de producţie în domeniul agroalimentar.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are următoarele atribuţii principale:1. asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală şi sanitar veterinar, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. elaborează proiecte de acte normative specifice în domeniile sale de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;4. elaborează studii de piaţa pe produse agroalimentare şi promovează programe şi proiecte de acte normative pentru stimularea şi consolidarea pieţei;5. acreditează şi verifica, în condiţiile legii, agenţii economice care produc, valorifica şi comercializează produse agroalimentare;6. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele F.A.O. şi O.M.S.;7. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi piscicultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;8. coordonează şi controlează activitatea de ameliorare şi de reproducţie a animalelor;9. coordonează activitatea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole;10. elaborează şi susţine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local; 11. elaborează studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala şi cu agenţiile de dezvoltare regionala;12. elaborează Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală cu sprijinul agentiilor de dezvoltare regionala; 13. colaborează cu asociaţiile şi fundaţiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi întreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţa pentru susţinerea activităţii acestora;14. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;15. iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale;16. organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantina fitosanitara, controlează modul de aplicare a lor şi avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, potrivit legislaţiei în vigoare;17. elaborează studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare în domeniul agroalimentar;18. coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare a regiei autonome şi a societăţilor naţionale aflate sub autoritatea sa; 19. coordonează şi inventariaza, în domeniul sau de activitate, activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine;20. elaborează măsuri şi avizează propuneri cu privire la restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat din domeniul sau de activitate;21. organizează administrarea domeniului privat al statului, specific activităţii sale, şi elaborează strategia în domeniu;22. elaborează procedurile şi monitorizează modul de derulare a concesionarii şi arendării în domeniul sau de activitate.23. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;24. avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;25. coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului agricol, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol;26. coordonează executarea lucrărilor de specialitate pentru punerea în posesie a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991;27. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;28. fundamentează şi elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole privind calitatea solului şi lucrări agrochimice şi pedoameliorative; 29. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia solului, a plantelor, a animalelor şi a mediului;30. coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în calitate de ordonator principal de credite;31. elaborează şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi urmăreşte derularea acestora;32. coordonează acţiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;33. iniţiază acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;34. colaborează cu Ministerul Industriei şi Comerţului pentru promovarea şi sprijinirea exportului de produse agroalimentare;35. organizează cadrul instituţional menit să asigure realizarea Programului Special de Asistenţa pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) şi accesul la fondurile de tip structural, în vederea integrării în Uniunea Europeană;36. întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe;37. organizează şi coordonează, potrivit legii, activităţile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala şi al furajelor; 38. stabileşte norme sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice şi controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;39. coordonează activitatea de cercetare şi tehnologiile agricole, învăţământul agricol şi perfecţionarea profesională, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum şi activitatea de extensie şi consultanţa pentru producătorii şi specialiştii agricoli;40. elaborează şi promovează politici salariale şi de resurse umane în domeniul sau de activitate;41. asigura organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare; 42. desfăşoară activităţi de control privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand în acţiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;43. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (2) Numărul maxim de posturi este de 376, exclusiv demnitarii. (3) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei funcţionează Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, asimilată ca direcţie generală din minister, având atribuţiile şi răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Poliţia sanitară veterinara se organizează la nivel de direcţie.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se exercită exclusiv de către ministrul agriculturii şi alimentaţiei. (2) Ministrul este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat. (3) Secretarii de stat exercita atribuţii delegate de ministrul agriculturii şi alimentaţiei. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (4) În cazul în care, din diverse motive, ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, deleagă pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii. (5) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (6) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului. (7) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa. (8) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (9) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii şi alimentaţiei emite ordine şi instrucţiuni. (10) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii, pe criterii de profesionalism. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (11) În activitatea sa secretarul general este sprijinit de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt funcţionari publici de cariera, numiţi prin concurs sau prin examen, potrivit legii. (12) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (13) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt: a) coordonează funcţionarea compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate; b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi cu secretarii generali din celelalte ministere în probleme de interes comun; c) primeşte şi transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului; e) urmăreşte şi asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportarilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare; g) asigura structura optima a ministerului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare; h) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul direcţiilor. (14) Secretarii generali adjuncţi coordonează activităţile prevăzute în structura de organizare şi funcţionare a ministerului. (15) Funcţia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevăzut pentru funcţia de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare, diminuat cu 10% . (16) Funcţiile de secretar general şi secretar general adjunct se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre. (17) Secretarul general al ministerului şi secretarii generali adjuncţi pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (18) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 5 (1) Unităţile aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sunt prevăzute în anexele nr. 2-4 la prezenta hotărâre. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică-tip şi statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Denumirile următoarelor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, finanţate de la bugetul de stat şi prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, se modifica astfel:- Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animala, în Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara;- Laboratorul central de Control Ştiinţific al Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;- Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic, în Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala. (4) Instituţiile publice cu denumirile prevăzute la alin. (3) îşi menţin atribuţiile, răspunderile şi structura organizatorică prevăzute pentru fiecare în actele normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale interesate.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, numărul de autoturisme prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 390/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 4 august 1997, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:───────────────-Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram Muresan Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1                                                   Numărul maxim de posturi: 376                                                       (exclusiv demnitarii)            _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ┌────────┐ | |│Colegiul│ . ┌────────────────┐ |│ minis- │─|──────────────────│ MINISTRU │ .│ terului│ . └────────────────┘ |└────────┘ | - - - - - - - - - .           . | Cabinet demnitar | |           | - - - - - - - - - .           . │ |           | ┌────────────────────│──────────────────────────┐ .           . │ │ │ |           | ┌────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ .           . │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT │ |           | └────────────────┘ │ └─────────────────┘ .           . - - - - - - - - - │ - - - - - - - - - |           | | Cabinet demnitar| │ | Cabinet demnitar |.           . - - - - - - - - - │ - - - - - - - - - |           | │ .           ._._._._._._._._._._._._._.│._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.|                                      │                                      │───────────────────────────────────────┐                                      │ │                              ┌──────────────────┐ │                              │ SECRETAR GENERAL │ │                              └──────────────────┘ │                                      │ │    ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │    │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───┐ │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ │ ┌───┐ │ │ │ │ A │ │ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │ │ │ K │ │ │ │ └───┘ │ │ │ │ │ │ │ └───┘ │ │ │ │ │ │-b1 │-c1 │-d1 │-e1 │ │ │ ┌──┐ │ ││ │-a1 │ │ │ │ │ │ │ │-│k1│ │ ││ │ │ │-b2 │-c2 └-d2 └-e2 │ │ │ │──┘ │ ││ │-a2 │ │ │ │ │ │ │-k1.1 │ ││ │ │ │-b3 │-c3 ┌───┐ │ │ │ │ │ ││ │-a3 │ │ │ │ G │──│ │ │ └-k1.2 │ ││ │ │ └-b4 └-c4 └───┘ │ │ │ ┌──┐ │ ││ │-a4 │ │ │ └-│k2│ │ ││ │ │ ┌───┐ │ │ │──┘ │ ││ │-a5 │ │ H │──│ │ │ │ ││ │ │ └───┘ │ │ │-k2.1 │ ││ └-a6 │ │ │ │ │ ││ │ ┌───┐ │ │ │-k2.2 │ │└───────┘ │ J │──┘ │ │ │ │                                                    └───┘ │ └-k2.3 │ │                                                             └───────────┘ │                                                                              │                                                                              │                                             ┌────────────────────────────────┘                                             │                                             │                                      ┌──────────────┐                                       │ Agenţia │                                       │ Naţionala │                                      │ Sanitară │                                      │ Veterinara*) │                                      └──────────────┘                                       │ ┌──────────────┐                                       │ │Direcţia anti-│                                       │────│epizootica şi │                                       │ │de asistenţa │                                       │ │ veterinara │                                       │ └──────────────┘                                       │                                       │ ┌──────────────┐                                       │ │ Direcţia de │                                       │────│ igiena şi │                                       │ │ sănătate │                                       │ │ publică │                                       │ └──────────────┘                                       │                                       │                                       │ ┌──────────────┐                                       │ │ Poliţia │                                       └────│ sanitară │                                            │veterinara**) │                                            └──────────────┘ -----------------    *) Se organizează ca direcţie generală.    **) Se organizează ca direcţie.    A = SECRETAR GENERAL ADJUNCT    a1 = Direcţia cercetare, tehnologii, învăţământ agricol şi perfecţionare         profesională    a2 = Direcţia serviciilor de mecanizare, retehnologizare în agroindustrie    a3 = Direcţia protecţia plantelor şi carantina fitosanitara    a4 = Direcţia administrativă    a5 = Direcţia control financiar propriu    a6 = Direcţia relaţii publice şi dialog social    B = Direcţia generală resurse şi politici agroalimentare    b1 = Direcţia producţiei vegetale şi animale    b2 = Direcţia industriei alimentare    b3 = Direcţia pescuit, piscicultura şi inspecţii    b4 = Direcţia pieţe produse agroalimentare    C = Direcţia generală patrimoniu, fond funciar, cadastru şi îmbunătăţiri        funciare     c1 = Direcţia fond funciar, cadastru agricol şi organizarea teritoriului    c2 = Direcţia patrimoniu, restructurare şi pregătire privatizare    c3 = Direcţia concesionare, arendare    c4 = Direcţia îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului    D = Direcţia generală pentru integrarea strategiilor şi politicilor        agroalimentare    d1 = Direcţia pentru corelarea şi armonizarea strategiilor şi politicilor         agroalimentare    d2 = Direcţia statistici, sinteze şi prognoze    E = Direcţia generală economică şi relaţii bugetare    e1 = Direcţia buget, finanţe, investiţii bugetare    e2 = Direcţia financiar, contabilitate    G = Direcţia legislaţie, contencios    H = Direcţia management, resurse umane    J = Corpul de control şi inspecţii**)    K = SECRETAR GENERAL ADJUNCT    k1 = Direcţia generală integrare europeană şi cooperare internationala    k1.1 = Direcţia integrare europeană şi programe internaţionale     k1.2 = Direcţia relaţii internaţionale şi promovarea exportului    k2 = Direcţia generală dezvoltare rurală şi programe    k2.1 = Direcţia strategii, programe de dezvoltare rurală şi investiţii    k2.2 = Direcţia zone defavorizate şi montane    k2.3 = Unitatea SAPARD**)  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei-------------------------------------------------------------------------------- Nr. crt. Denumirea unităţii--------------------------------------------------------------------------------          I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat 1. Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a    municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate, inclusiv    unităţile subordonate direcţiilor generale  2. Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti -    servicii publice descentralizate 3. Oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol 4. Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă 5. Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie     "Prof. dr. G.K. Constantinescu" 6. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara 7. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara 8. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz    Veterinar 9. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala10. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor11. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor12. Centrul de Calcul13. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi14. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava           II Alte unităţi finanţate din venituri extrabugetare 1. Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol 2. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultura Privată     Baneasa - Bucureşti 3. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii    Stefanesti 4. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Horticultura Uzunu--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 3 UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei-------------------------------------------------------------------------------- Nr. crt. Denumirea unităţii-------------------------------------------------------------------------------- 1. Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare 2. Societatea Naţionala "Tutunul Romanesc" - S.A. 3. Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. 4. Societatea Naţionala "Institutul Pasteur" - S.A. 5. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A. 6. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" - S.A.--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 4 UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri extrabugetare)  +  Anexa 5 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Tipul mijlocului Numărul maxim Consumul maxim de crt. Unitatea de transport aprobat carburant pentru un                                               (bucăţi) autovehicul                                                                (litri/luna)-------------------------------------------------------------------------------      Aparatul propriu:  1. - parc auto propriu autoturism 3 300 2. - parc auto comun autoturism 13*) 300 -------------------------------------------------------------------------------- Notă *) Cuprinde un numar de 3 autoturisme necesare pentru extinderea activităţii de control şi pentru deservirea secretarului general şi a celor 2 secretari generali adjuncţi, precum şi autoturisme necesare pentru activităţile de control la punctele de frontieră de către Poliţia sanitară veterinara; pentru controlul activităţii de protecţie a plantelor şi al normelor de carantina fitosanitara, pentru respectarea licenţelor de fabricaţie a produselor agroalimentare, pentru controlul pescuitului în apele interioare, pe Dunăre şi în Marea Neagra, al siguranţei în exploatare a obiectivelor de îmbunătăţiri funciare care necesita intervenţii şi supravegheri deosebite, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum şi pentru inventarierea patrimoniului instituţiilor publice din subordine, activităţi care se desfăşoară pe întregul teritoriu al tarii.NOTĂ:1. Direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara a judeţului Tulcea are în dotare şi o şalupă pentru control şi activitate curenta.2. Nu se considera depăşiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.-----------------