ANEXĂ din 12 decembrie 2005 (*actualizată*)cuprinzând Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia**)(actualizată la data de 20 aprilie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • --------------------**) Aprobată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1186 din 29 decembrie 2005.NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞiCONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE,PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞiINSTRUCŢIUNILE DE APLICARE A ACESTUIACUPRINS    CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE    1.1. Obiectul contabilităţii publice    1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice    1.3. Moneda şi cursul de înregistrare    1.4. Documente justificative şi registre de contabilitate        1.4.1. Documente justificative - prevederi generale        1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitate        1.4.3. Registrele de contabilitate        1.4.4. Balanţa de verificare        1.4.5. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor        1.4.6. Sistemul informatic    1.5. Exerciţiul financiar (bugetar)    CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA ŞI COMPONENŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE    2.1. Prevederi generale    2.2. Componenţa situaţiilor financiare    2.3. Bilanţul        2.3.1. Prevederi generale        2.3.2. Structura bilanţului - Anexa nr. 13    2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situaţia veniturilor, finanţărilor         şi cheltuielilor)       2.4.1. Prevederi generale       2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial - Anexa nr. 14    2.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 15    2.6. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor    2.7. Anexele la situaţiile financiare        2.7.1. Principii şi politici contabile              2.7.1.1. Principii contabile              2.7.1.2. Politici contabile        2.7.2. Note explicative              2.7.2.1. Prevederi generale              2.7.2.2. Comparabilitatea informaţiilor              2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile              2.7.2.4. Conţinutul şi structura notelor explicative    2.8. Reguli generale de evaluare    2.9. Contul de execuţie bugetară - Anexele nr. 16 şi nr. 17        2.9.1. Prevederi generale        2.9.2. Întocmirea Contului de execuţie bugetară    2.10. Alte prevederi    CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ    A. ACTIVE    1. Active fixe      1.1. Active fixe necorporale          1.1.1. Definiţie          1.1.2. Conţinut               1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare               1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,                        drepturi şi active similare               1.1.2.3. Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive               1.1.2.4. Alte active fixe necorporale               1.1.2.5. Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie          1.1.3. Momentul înregistrării          1.1.4. Evaluarea                1.1.4.1. Evaluarea iniţială                1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare                1.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului          1.1.5. Amortizarea          1.1.6. Ajustări pentru depreciere          1.1.7. Reevaluarea      1.2. Active fixe corporale          1.2.1. Definiţie          1.2.2. Conţinut                1.2.2.1. Terenuri                1.2.2.2. Construcţii                1.2.2.3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi                         plantaţii                1.2.2.4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie                         a valorilor umane şi materiale şi alte active                         corporale                1.2.2.5. Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie                1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice                         necultivate, rezerve de apă)          1.2.3. Momentul înregistrării          1.2.4. Evaluarea                1.2.4.1. Evaluarea iniţială                1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare                1.2.4.3. Evaluarea la data bilanţului          1.2.5. Amortizarea          1.2.6. Ajustări pentru depreciere          1.2.7. Reevaluarea          1.2.8. Alte prevederi                1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din                         funcţiune                1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing                1.2.8.3. Prevederi referitoare la active fixe primite prin                         donaţii şi sponsorizări      1.3. Active financiare          1.3.1. Definiţie          1.3.2. Conţinut                1.3.2.1. Titluri de participare                1.3.2.2. Alte titluri imobilizate                1.3.2.3. Creanţe imobilizate          1.3.3. Momentul înregistrării          1.3.4. Evaluarea                1.3.4.1. Evaluarea iniţială                1.3.4.2. Evaluarea la data bilanţului          1.3.5. Ajustări pentru pierderea de valoare    2. Active curente (circulante)      2.1. Stocuri          2.1.1. Definiţie          2.1.2. Conţinut                2.1.2.1. Materii prime                2.1.2.2. Materiale consumabile                2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar                2.1.2.4. Materiale rezerva de stat şi de mobilizare                2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare                2.1.2.6. Alte stocuri                2.1.2.7. Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi,                         materiale recuperabile şi deşeuri                        2.1.2.7.1. Semifabricate                        2.1.2.7.2. Produse finite                        2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri                2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie                2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în                         proprietatea privată a statului sau unităţilor                         administrativ-teritoriale                2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi                2.1.2.11. Animale şi pasări                2.1.2.12. Mărfuri                2.1.2.13. Ambalaje          2.1.3. Momentul înregistrării          2.1.4. Evaluarea                2.1.4.1. Evaluarea iniţială                2.1.4.2. Evaluarea la ieşirea din gestiune                2.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului          2.1.5. Ajustări pentru depreciere          2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri                2.1.6.1. Inventarierea producţiei neterminate                2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor                2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilor      2.2. Investiţii pe termen scurt          2.2.1. Conţinut          2.2.2. Evaluarea                2.2.2.1. Evaluarea iniţială                2.2.2.2. Evaluarea la bilanţ          2.2.3. Ajustări pentru pierderea de valoare      2.3. Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci          2.3.1. Prevederi generale          2.3.2. Conţinut                2.3.2.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria                         statului şi bănci                2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor                         sociale de stat şi bugetelor locale                2.3.2.3. Casa şi alte valori                2.3.2.4. Acreditive                2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială                2.3.2.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral                         sau parţial din venituri proprii                2.3.2.7. Disponibil ai fondurilor speciale                2.3.2.8. Viramente interne                2.3.2.9. Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile    3. Terţi      3.1. Conţinut          3.1.1. Furnizori şi conturi asimilate          3.1.2. Clienţi şi conturi asimilate          3.1.3. Personal şi conturi asimilate          3.1.4. Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate          3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor                 sociale de stat şi conturi asimilate          3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)          3.1.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai                 bugetelor          3.1.8. Conturi de regularizare şi asimilate          3.1.9. Decontări      3.2. Momentul înregistrării      3.3. Evaluarea          3.3.1. Evaluarea iniţială          3.3.2. Evaluarea la momentul decontării          3.3.3. Evaluarea la data bilanţului      3.4. Ajustări pentru depreciere    B. DATORII    1. Datorii pe termen scurt (curente)    2. Datorii pe termen lung (necurente)      2.1. Prevederi generale      2.2. Datoria publică guvernamentală - Definiţie          2.2.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale          2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale      2.3. Datoria publică locală - Definiţie          2.3.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice locale          2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale    3. Provizioane      3.1. Definiţie      3.2. Categorii de provizioane      3.3. Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelor      3.4. Contabilitatea provizioanelor    C. CAPITALURI    1. Fonduri    2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat      2.1. Rezultatul patrimonial      2.2. Rezultatul reportat    3. Rezerve din reevaluare    4. Fonduri cu destinaţie specială     CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE                   REZULTAT PATRIMONIAL    1. Cheltuieli      1.1. Definiţie      1.2. Momentul recunoaşterii cheltuielilor      1.3. Conţinutul grupelor de cheltuieli          1.3.1. Cheltuieli privind stocurile          1.3.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi          1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi          1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate          1.3.5. Cheltuieli cu personalul          1.3.6. Alte cheltuieli operaţionale          1.3.7. Cheltuieli financiare          1.3.8. Alte cheltuieli finanţate din buget          1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustări          1.3.10. Cheltuieli extraordinare      1.4. Structura conturilor de cheltuieli      1.5. Alte prevederi - Anexa nr. 12    2. Venituri şi Finanţări      2.1. Definiţie      2.2. Momentul recunoaşterii veniturilor      2.3. Conţinutul grupelor de venituri          2.3.1. Venituri din activităţi economice          2.3.2. Venituri din alte activităţi operaţionale          2.3.3. Venituri din producţia de active fixe          2.3.4. Venituri fiscale          2.3.5. Venituri din contribuţii de asigurări          2.3.6. Venituri nefiscale          2.3.7. Venituri financiare          2.3.8. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu                 destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială          2.3.9. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau                 pierdere de valoare          2.3.10. Venituri extraordinare      2.4. Structura conturilor de venituri      2.5. Alte prevederi    CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE    CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE    CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE    CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A                    PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI    CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE                  LA 31 DECEMBRIE 2013 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL PENTRU                  INSTITUŢIILE PUBLICE    CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT    1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile    2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor       specifice    3. Tabelul de concordanţă dintre conturile de venituri şi clasificaţia       veniturilor bugetului de stat - Anexa nr. 1    CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE    1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile    2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor       specifice    3. Tabelul de concordanţă dintre conturile de venituri şi clasificaţia       veniturilor bugetelor locale - Anexa nr. 2    CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI                   ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile    2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor       specifice    3. Tabelul de concordanţă dintre conturile de venituri şi clasificaţia       veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat - Anexa nr. 3    CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI                    ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ    1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile    2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a       operaţiunilor specifice    3. Tabelul de concordanţă dintre conturile de venituri şi clasificaţia       veniturilor bugetului asigurărilor de şomaj - Anexa nr. 4    CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI                   NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE    1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile    2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor       specifice    3. Tabelul de concordanţă dintre conturile de venituri şi clasificaţia       veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate - Anexa nr. 5    CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI                   PENTRU MEDIU    CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUŢIILOR                   PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,                   ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII    CAPITOLUL XVII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE                    NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU                    AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI    CAPITOLUL XVIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE    CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE                   ALE TREZORERIEI STATULUI    CAPITOLUL XX: ANEXE    - Anexa nr. 1 - Eliminată;                    TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE                    DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI                    (Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 2.021/2013)    - Anexa nr. 2 - Eliminată;    - Anexa nr. 3 - Eliminată;    - Anexa nr. 4 - Eliminată;    - Anexa nr. 5 - Eliminată;    - Anexa nr. 8 - Eliminată;    - Anexa nr. 10 - Eliminată;    - Anexa nr. 11 - Eliminată;    - Anexa nr. 12 - Eliminată;                     TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI CODURILE                     BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - CHELTUIELI,                     CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ (Anexa nr. 5 din Ordinul nr. 2.021/2013)    - Anexa nr. 13 - Bilanţul    - Anexa nr. 14 - Contul de rezultat patrimonial    - Anexa nr. 15 - Situaţia fluxurilor de trezorerie    - Anexa nr. 16 - Contul de execuţie al veniturilor    - Anexa nr. 17 - Contul de execuţie al cheltuielilor    - Anexa nr. 18 - Situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate                     de la bugetul de stat    - Anexa nr. 19 - Situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate                     de la bugetul local  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE1.1. Obiectul contabilităţii publiceInstituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune.Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale).Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale.În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind finanţele publice locale nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări, instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.Potrivit reglementărilor existente în domeniul finanţelor publice şi a contabilităţii, contabilitatea publică cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului;*)*) Eliminat.-----------Textul "* Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme." a fost eliminat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial; d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.**)**) Eliminat.-----------Textul "** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)." a fost eliminat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.În aplicarea prevederilor pct. a) şi c), planul de conturi va cuprinde:- conturi bugetare - pentru reflectarea încasării veniturilor şi plaţii cheltuielilor şi determinarea rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, se realizează cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. Aceste conturi asigură înregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor plătite, potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie bugetară şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare.- conturi generale - pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei, a cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului, indiferent dacă veniturile au fost încasate iar cheltuielile plătite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial);Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte şi complete şi vor prezenta situaţia reală şi exactă a patrimoniului şi a modului de implementare a bugetului.Instituţiile publice, au obligaţia să conducă contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi:- clasa 1 "Conturi de capitaluri";- clasa 2 "Conturi de active fixe";- clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie";- clasa 4 "Conturi de terţi";- clasa 5 "Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale";- clasa 6 "Conturi de cheltuieli";- clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări".În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare.Cu ajutorul acestor conturi, instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariţiei/anulării unei valori economice, a unei creanţe sau unei obligaţii.Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.În acest sens, ordonatorii principali de credite urmează să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv.Conturile din planul de conturi nu reprezintă temei legal pentru înregistrarea unor operaţiuni în contabilitate.1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publiceRăspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii respective.Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea de regula, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii.Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizata în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilităţii, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare, organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice.1.3. Moneda şi cursul de înregistrare*)Contabilitatea operaţiunilor economico-financiare se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României.La data întocmirii situaţiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei, la cursul INFO-euro.Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională şi este comunicat de Banca Centrala Europeană.Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă (n) este cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1). Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri comunitare PHARE, ISPA, etc., respectiv: Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare, instituţiile publice - beneficiari finali - ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilităţi, bunuri, servicii.Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii, se reevaluează cel puţin, la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. Notă

  ──────────

  Conform alin. (2) al pct. 2.5, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.

  ──────────
  1.4. Documente justificative şi registre de contabilitate1.4.1. Documente justificative - prevederi generaleDeţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţii la Legea contabilităţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.Instituţiile publice consemnează operaţiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fise şi alte documente contabile după caz.Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.Documentele justificative trebuie să cuprindă, următoarele elemente principale:- denumirea documentului;- denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;- alte elemente menite să asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah".Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor.Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie, care nu au regim special de înseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabilă, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile instituţiilor publice, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de înseriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale, în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru.1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitateFormele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematica în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar.La instituţiile publice, forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-şah".În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare şi Balanţa de verificare.La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah simplificat". În acest caz, contabilitatea sintetică se ţine pe "Fise de cont pentru operaţii diverse", deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea-mare (şah), iar contabilitatea analitică se ţine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah".evidenţa analitică a creditelor bugetare, plaţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul "Fisei pentru operaţii bugetare".1.4.3. Registrele de contabilitateRegistrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.Acestea se utilizează în stricta concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listări informatice, după caz.Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei.Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei.Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spatii libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate, pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal-auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă, decontările cu furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor, etc. Acestea pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În această situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de către unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii.Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii.Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei.Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionarii instituţiei, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe baza de inventar faptic.În acest registru se înscriu, într-o formă recapitulativă, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului.Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul acestora.În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului.În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii.Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, existenţa şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat.Registrul Cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar, lunar, separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.1.4.4. Balanţa de verificareBalanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din Cartea mare (şah), respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se întocmesc balanţe de verificare analitice. La instituţiile publice, balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar iar balanţele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea înscrisă în planul de conturi, soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente după caz, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare. În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.1.4.5. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelorInstituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii beneficiare.Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestări servicii, cu titlu oneros, de către alte persoane juridice române, care dispun de condiţii corespunzătoare.Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.În caz de încetare a activităţii, instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare, după caz.Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie înscrise în documente originale, întocmite sau reconstituite, potrivit legii.Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să înştiinţeze în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionarii unităţii respective.În cazul în care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se înştiinţează imediat organele de urmărire penală.Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire".Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.1.4.6. Sistemul informaticSistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne.Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile.1.5. Exerciţiul financiarExerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice, potrivit legii.
   +  Capitolul II APROBAREA, DEPUNEREA ŞI COMPONENŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE2.1. Prevederi generalePentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, îl reprezintă situaţiile financiare. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.Întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum şi a performantei financiare şi a rezultatului patrimonial.Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plaţilor de casă, a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.Este interzis instituţiilor publice să centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului.Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.Unităţile fără personalitate juridică, subordonate instituţiei publice, organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economico-financiare până la nivel de balanţa de verificare, fără a întocmi situaţii financiare.Activitatea desfăşurata în străinătate de unităţile fără personalitate juridică, subordonate instituţiilor publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.2.2. Componenţa Situaţiilor FinanciareSituaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind: a) bilanţul; b) contul de rezultat patrimonial; c) situaţia fluxurilor de trezorerie; d) situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; e) anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative; f) contul de execuţie bugetară.2.3. Bilanţul2.3.1. Prevederi generaleBilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent.Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta compatibilităţii trebuie prezentată în notele explicative.Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii.Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituţia publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.O datorie reprezintă o obligaţie actuala a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care incorporează beneficii economice.Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente.Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii publice după deducerea tuturor datoriilor.Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determină ca diferenţa între active şi datorii.În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.Modelul formularului "Bilanţ" este prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme. Formatul bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.2.3.2. Structura BilanţuluiA. ACTIVEActive necurenteActive fixe necorporaleInstalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleTerenuri şi clădiriAlte active nefinanciareActive financiareCreanţe (peste un an)Total active necurenteActive curenteStocuriCreanţe (sub un an)Investiţii pe termen scurtConturi la trezorerie şi bănciCheltuieli în avansTotal active curenteTotal activeB. DATORIIDatorii necurenteDatorii (peste un an)Împrumuturi pe termen lungProvizioaneTotal datorii necurenteDatorii curenteDatorii (sub un an)Împrumuturi pe termen scurtÎmprumuturi pe termen lung ce trebuie plătite în exerciţiul curentVenituri în avansProvizioaneTotal datorii curenteTotal datoriiActive nete/Capitaluri proprii = Total active - Total datoriiC. Capitaluri propriiRezerve şi fonduriRezultatul patrimonialRezultatul reportat2.4. Contul de rezultat patrimonial2.4.1. Prevederi generaleContul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent.Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.În contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate şi veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora precum şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.dacă valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenta compatibilităţii trebuie prezentată în notele explicative.Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţa între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.Modelul formularului "Contul de rezultat patrimonial" este prezentat în anexa nr.14 la prezentele norme. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonialVenituri operaţionale- venituri din impozite şi taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor- venituri din activităţi economice- finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială- alte venituri operaţionaleTotal venituri operaţionaleCheltuieli operaţionale- cheltuieli cu salariile şi contribuţiile aferente- subvenţii, transferuri- cheltuieli privind stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi- cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane- alte cheltuieli operaţionaleTotal cheltuieli operaţionaleExcedent (deficit) din activitatea operaţionalăVenituri financiareCheltuieli financiareExcedent (deficit) din activitatea financiarăExcedent (deficit) din activitatea curentă (excedent/deficit din activitatea operaţională +/-excedent/deficit din activitatea financiară)Venituri extraordinareCheltuieli extraordinareExcedent/deficit din activitatea extraordinaraRezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curentă +/-excedent/deficit din activitatea extraordinara)2.5. Situaţia fluxurilor de trezorerieSituaţia Fluxurilor de trezorerie prezintă existenţa şi mişcările de numerar divizate în:Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională, care prezintă mişcările de numerar rezultate din activitatea curentă:- Încasări- PlaţiFluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, care prezintă mişcările de numerar rezultate din achiziţiile ori vânzările de active fixe:- Încasări- PlaţiFluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, care prezintă mişcările de numerar rezultate din împrumuturi primite şi rambursate, ori alte surse financiare:- Încasări- PlaţiFormularul se completează de către fiecare instituţie, cu informaţiile privind încasări şi plaţi efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.Modelul formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" este prezentat în anexa nr. 15 la prezentele norme.2.6. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilorSituaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor trebuie să ofere informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influentele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din corectarea erorilor contabile.Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului al fiecărui element al conturilor de capital.2.7. Anexele la situaţiile financiareAnexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note explicative.Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt încorporate în situaţiile financiare.2.7.1. Principii şi politici contabile2.7.1.1. Principii contabileElementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente.- Principiul continuităţii activităţii - Presupune ca instituţia publică îşi continua în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii. dacă ordonatorii de credite au luat cunoştinţa de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.- Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.- Principiul prudenţei - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special:- trebuie să se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii acestuia;- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile.- Principiul contabilităţii pe baza de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidentele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare.Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plaţi dar şi despre resursele viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare.Acest principiu se bazează pe independenta exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plaţii cheltuielilor.- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.- Principiul intangibilităţii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.- Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.- Principiul compatibilităţii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informaţiilor.- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaşi natură sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate într-o poziţie globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea să ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) - Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial.2.7.1.2. Politici contabileAplicarea prezentelor reglementări contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de către conducerea fiecărei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente.Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; şi b) credibile în sensul că:- reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice;- sunt neutre;- sunt prudente;- sunt complete sub toate aspectele semnificative.Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.2.7.2. Note explicative2.7.2.1. Prevederi generaleNotele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative.2.7.2.2. Comparabilitatea informaţiilorPentru elementele prezentate în notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent.Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea; b) faptul că situaţiile financiare sunt proprii acesteia; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei).2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile*)Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată.Erorile contabile pot să apară ca urmare a unor greşeli matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.Corectarea unor asemenea erori aferente exerciţiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. Notă

  ──────────

  Conform lit. a) a pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 1.146 din 12 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 22 aprilie 2008, la pct. 2.7.2.3 "Corectarea erorilor contabile" de la cap. II "Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a precizat că "eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată".

  Având în vedere prevederea mai sus menţionată, corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".

  ──────────
  2.7.2.4. Conţinutul şi structura notelor explicativeConţinutul şi structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea situaţiilor financiare.2.8. Reguli generale de evaluarePentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli: a) Evaluarea la data intrării în instituţia publicăLa data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă (costul istoric), care se stabileşte astfel:- la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;- la cost de producţie - pentru bunurile produse în instituţie;- la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.Următoarele elemente reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit:- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limite normal admise;- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă faza de fabricaţie;- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;- costurile de desfacere.Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicita în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între doua părţi aflate în cunoştinţa de cauza, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.Pentru bunurile care au valoare de piaţă, valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă. b) Evaluarea cu ocazia inventarieriiEvaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei, conform normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiarLa încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere printre altele:- pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă se înregistrează în contabilitate pe seama unei ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este temporara, aceste elemente menţinându-se, la valoarea lor de intrare.Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.La fiecare data a bilanţului:- elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz;- pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.- elementele nemonetare achiziţionate cu plată în valută şi înregistrate la costul istoric (active fixe, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;- elementele nemonetare achiziţionate cu plată în valută (active fixe, stocuri) şi înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti, şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile. d) Evaluarea la data ieşirii din unitateLa data ieşirii din instituţie sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.2.9. Contul de execuţie bugetară2.9.1. Prevederi generaleContul de execuţie bugetară va cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, şi trebuie să conţină: a) informaţii privind veniturile:- prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive- drepturi constatate- încasări realizate- drepturi constatate de încasat b) informaţii privind cheltuielile:- credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive- angajamente bugetare- angajamente legale- plaţi efectuate- angajamente legale de plătit- cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse). c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plaţi efectuate).* Conţinutul şi structura Contului de execuţie se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea situaţiilor financiare.2.9.2. Întocmirea Contului de execuţie bugetarăContul de execuţie bugetară se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru veniturile bugetului instituţiei publice este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru cheltuielile bugetului instituţiei publice este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.În funcţie de modificările intervenite în structura clasificaţiei bugetare, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza aceste formulare.2.10. Alte prevederiComasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o altă instituţie publică are ca efect dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi încetează existenţa şi transmiterea patrimoniului sau către instituţia publică absorbantă, în starea în care se găseşte la data comasării.Operaţiile care trebuie efectuate, în situaţia comasării prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt:* Inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu Normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv.* Întocmirea situaţiilor financiare de încetare a activităţii, pe formulare şi conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice.În cazul comasării prin absorbire, instituţia publică absorbantă dobândeşte toate bunurile, drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi încetează activitatea şi care este absorbită. Predarea-primirea activelor şi pasivelor instituţiei absorbite, către instituţia absorbantă are loc după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite a inventarului, situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării.
   +  Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢA. ACTIVE1. Active fixeActivele fixe - sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale şi activele financiare.1.1. Active fixe necorporale1.1.1. DefiniţieActivele fixe necorporale - sunt active fără substanţa fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an.Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale.1.1.2. ConţinutActivele fixe necorporale cuprind:- cheltuieli de dezvoltare;- concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie;- înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi;- alte active fixe necorporale;- avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie.1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare - sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării (contul 203).Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:- proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor;- proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie noua;- proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scara larga;- proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai, se înregistrează în conturile de active fixe necorporale, la costul de achiziţie sau de producţie, după caz. (contul 205).1.1.2.3. Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206).1.1.2.4. Alte active fixe necorporale - includ programele informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte active fixe necorporale (contul 208).1.1.2.5. Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie - cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) şi activele fixe necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 233).1.1.3. Momentul înregistrăriiActivele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros sau în momentul întocmirii documentelor dacă sunt construite sau produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit.1.1.4. Evaluarea1.1.4.1. Evaluarea iniţialăActivele fixe necorporale trebuie să fie evaluate la:- costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros;- costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie;- valoarea justă pentru cele primite gratuit (ex. donaţii, sponsorizări).Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi.Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.1.1.4.2. Cheltuieli ulterioareCheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial.1.1.4.3. Evaluarea la data bilanţuluiUn activ fix necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare.Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitiva.Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, şi/sau ajustări provizorii denumite în continuare ajustări pentru depreciere, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale.1.1.5. AmortizareaValoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix necorporal ce trebuie înregistrata în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile.Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare.Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, după caz.Amortizarea anuala se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzuta de lege.Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280);Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizează pe durata prevăzuta pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin (contul 280);Înregistrările de reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează.Programele informatice create de instituţiile publice, achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280).În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune.1.1.6. Ajustări pentru depreciereInstituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 290).În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile:- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;- există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune;- performanţa să în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate;- modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.1.1.7. ReevaluareaReevaluarea se efectuează în baza unor reglementări legale sau de către evaluatori autorizaţi.Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct. C.3. din prezentele norme (contul 105).1.2. Active fixe corporale1.2.1. DefiniţieSunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului şi o durata normală de utilizare mai mare de un an.Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenta, prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distinctă.1.2.2. ConţinutActivele fixe corporale cuprind:- terenuri şi amenajări la terenuri;- construcţii;- instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;- avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie.1.2.2.1. TerenuriContabilitatea terenurilor se ţine separat pentru: terenuri (contul 2111) şi amenajări la terenuri (contul 2112).În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrările de acces, împrejmuirile şi altele asemenea.Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizării, dar amenajările la terenuri se amortizează pe o durata de 10 ani.1.2.2.2. ConstrucţiiConstrucţiile se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 212).1.2.2.3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţiiInstalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele şi plantaţiile se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 213).1.2.2.4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleMobilierul, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 214).1.2.2.5. Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţieÎn cadrul acestora se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum şi activele fixe corporale în curs de execuţie, care reprezintă lucrările de investiţii neterminate până la sfârşitul perioadei, efectuate în regie proprie sau în antrepriza. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 231).Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apă)Resursele minerale situate pe teritoriul tarii, în subsolul tarii şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.Potrivit legislaţiei în vigoare, în categoria resurselor minerale se includ: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci alumifere, de metale nobile, radioactive, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, gazele necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, etc.Zăcămintele reprezintă rezerve descoperite de minerale, atât de suprafaţa cât şi subterane, care sunt exploatabile economic, ţinând seama de nivelul relativ al preturilor. Zăcămintele cuprind rezervele de cărbune, de petrol şi gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere şi minereuri nemetalifere (contul 215).Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele şi vegetalele de producţie unica sau permanenta asupra cărora se exercita dreptul de proprietate, dar a căror creştere naturala şi/sau regenerare nu este plasată sub controlul direct şi responsabilitatea unităţilor instituţionale şi nu este gestionată de acestea. De exemplu, pădurile virgine şi resursele piscicole neexploatate, care fac parte din teritoriul naţional. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a fi exploatate într-un viitor apropiat (contul 215).Rezervele de apă sunt întinderi de apă şi alte rezerve subterane în măsura în care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piaţă (cont 215).1.2.3. Momentul înregistrăriiActivele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit.1.2.4. Evaluarea1.2.4.1. Evaluarea iniţialăActivele fixe trebuie să fie evaluate la:- costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros;- costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie;- valoarea justă pentru cele dobândite gratuit. (ex. donaţii, sponsorizări).Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate de regula de evaluatori autorizaţi.1.2.4.2. Cheltuieli ulterioareCheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal după achiziţionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparaţii curente).Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare.Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, creşterea potenţialului de servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termica a acestora.La expirarea contractului de închiriere valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu, se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic, pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective, potrivit contractelor încheiate.1.2.4.3. Evaluarea la data bilanţuluiUn activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare.Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitiva.Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale.1.2.5. AmortizareaValoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix corporal ce trebuie înregistrata în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile.Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale utilizând metoda amortizării liniare (contul 281).Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare recepţiei sau punerii în funcţiune, după caz, a activului.Amortizarea anuala se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzuta în Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotărâre a Guvernului.Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţă gratuită, se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioadă contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.La încetarea contractului, valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic, după caz, pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale.În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei, pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durata normală de funcţionare cuprinsă în cadrul unei plaje de ani (durata minimă şi maximă), existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia.În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funcţiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune.1.2.6. Ajustări pentru depreciereInstituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 291).În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în situaţiile:- deteriorării fizice a activului;- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;- există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune;- performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate;- modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.1.2.7. ReevaluareaReevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justă. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de profesionişti calificaţi, membrii ai unui organism profesional în domeniu.În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluării.Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justă la data bilanţului.Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare (contul 105).Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau de către evaluatori autorizaţi.Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct. C.3 din prezentele norme (contul 105).1.2.8. Alte prevederi1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din funcţiunePotrivit prevederilor legale în vigoare, pot fi transmise fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă instituţie publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv.Instituţia publică care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.Transmiterea, fără plată, de la o instituţie publică la o altă instituţie publică, se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare.Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri.În acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice.Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite, scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcţie de subordonare.1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasingLeasing-ul este operaţiunea în care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinata dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plaţi periodice, denumită rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să păstreze dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungata, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a altor drepturi de autor.Valoarea de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de la finanţator, respectiv costul de achiziţie.Valoarea reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator.Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească.Rata de leasing reprezintă:- în cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing;- în cazul leasing-ului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante.Instituţiile publice care achiziţionează active fixe în leasing financiar au obligaţia înregistrării acestora în contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul încheierii contractului (contul 167).Bunurile achiziţionate în leasing financiar se supun amortizării, în condiţiile legii.1.2.8.3. Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donaţii şi sponsorizăriActivele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii, sponsorizări sau cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi.1.3. Active financiare1.3.1. DefiniţieUn activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi, un drept contractual.1.3.2. ConţinutActivele financiare cuprind:- titluri de participare;- alte titluri imobilizate;- creanţe imobilizate.1.3.2.1. Titluri de participareTitlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de stat sau unităţile administrativ-teritoriale potrivit legii, în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale, a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende (contul 260).1.3.2.2. Alte titluri imobilizateAlte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat, a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dobânzi (contul 265).1.3.2.3. Creanţe imobilizateCreanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe pe termen lung, potrivit legii.Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate.În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi, potrivit legii (cont 267).În categoria altor creanţe imobilizate intră: garanţiile, depozitele, depuse de instituţia publică la terţi (cont 267).1.3.3. Momentul înregistrăriiActivele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează la momentul dobândirii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.Împrumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de creanţă respectiv.1.3.4. Evaluarea1.3.4.1. Evaluarea iniţialăActivele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora.1.3.4.2. Evaluarea la data bilanţuluiActivele financiare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.1.3.5. Ajustări pentru pierderea de valoareInstituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 296).În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.2. Active curente (circulante)Recunoaşterea activelor curente (circulante)Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci când:- este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;- este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;- este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată.Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intra într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub formă unui echivalent de trezorerie.Echivalenţele de trezorerie reprezintă investiţiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.Activele circulante (curente) cuprind:- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura;- creanţe;- investiţii pe termen scurt;- casă şi conturi la bănci.2.1. Stocuri2.1.1. DefiniţieStocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii: sau c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.2.1.2. ConţinutÎn cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele şi păsările, mărfurile, ambalajele, producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia naţională.2.1.2.1. Materii primeMateriile prime participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată (contul 301).2.1.2.2. Materiale consumabileMaterialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje, medicamente şi materiale sanitare şi alte materiale consumabile) care participă sau ajută la procesul de fabricaţie fără a se regăsi, de regula, în produsul finit sau asigură desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (contul 302).2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventarMaterialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mica decât limita prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de măsura şi control, etc.) (contul 303).Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt active fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate în folosinţă (contul 303). Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie.Pentru organizarea contabilităţii analitice a cărţilor care au fost trecute în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global-valorică, cu aprobarea ordonatorului de credite.Evidenţa materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 3031) şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă (contul 3032).Înregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizează la momentul scoaterii din folosinţă.2.1.2.4. Materiale rezerva de stat şi de mobilizareRezerva de stat - Cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului care se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de război (cont 3041).Rezerva de mobilizare - Cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului şi anume:- în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri şi elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;- în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare;- în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime şi materiale necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatură, instrumentar medical;- în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare (cont 3042).2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizareAmbalajele rezerva de stat şi de mobilizare - cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie în rezerva de stat şi de mobilizare, menţionate la pct. 2.1.2.4.(contul 305).2.1.2.6. Alte stocuriÎn categoria altor stocuri intră: muniţiile şi furniturile pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi alte stocuri specifice altor instituţii publice (contul 309).2.1.2.7. Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri2.1.2.7.1. SemifabricateSemifabricatele reprezintă produsele care nu au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi care au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii sau se livrează terţilor (contul 341).2.1.2.7.2. Produse finiteProdusele finite sunt produsele are au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor (contul 345).2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri (contul 346)Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi nu poate fi utilizat decât, eventual, ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri.Prin rebut parţial se înţelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi care, supus unor operaţii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunzător sau poate fi valorificat ca produs declasat.Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la preţ redus.2.1.2.8. Producţia în curs de execuţieProducţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime (contul 331).În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie (contul 332).2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritorialeBunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi bunurile de acest fel aflate în custodie sau în consignaţie la terţi sunt evidenţiate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau alte instituţii ale statului potrivit prevederilor legale în vigoare (contul 347).Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale se evidenţiază în contabilitatea acestora (contul 349).2.1.2.10. Stocuri aflate la terţiStocurile aflate la terţi sunt bunuri aflate în custodie, pentru prelucrare sau consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351, 354, 356, 357, 358, 359).2.1.2.11. Animale şi pasăriÎn această categorie se includ animalele născute vii şi cele tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline, etc.) crescute pentru producţie (lână, lapte, blana, etc), reproducţie, muncă, reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice), precum şi animalele şi pasările la îngrăşat pentru a fi valorificate (contul 361).2.1.2.12. MărfuriMărfurile reprezintă bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele realizate în instituţii predate spre vânzare magazinelor proprii (contul 371).2.1.2.13. AmbalajeAmbalajele includ materialele refolosibile, achiziţionate sau realizate în instituţie, folosite pentru ambalarea produselor destinate vânzării şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte (contul 381).2.1.3. Momentul înregistrăriiBunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziţionate de către instituţii din momentul în care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci când furnizarea acestor bunuri este terminată.Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora.Excepţie fac materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în instituţie şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. Valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea unităţii, se procedează astfel:- bunurile sosite fără factura se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct ca intrări în gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor însoţitoare. Nu se înregistrează în contabilitate datorita lipsei recepţiei acestora. c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din instituţie, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:- bunurile facturate şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.2.1.4. Evaluarea2.1.4.1. Evaluarea iniţialăStocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie, costul de producţie sau valoarea justă, după caz.Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare. În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:              Soldul iniţial al + Diferenţele de preţ aferente             diferenţelor de preţ intrărilor în cursul perioadei la                                        preţ de înregistrare, cumulat de                                        la începutul exerciţiului financiar                                        până la finele perioadei de                                        referinţaCoeficient = ----------------------------------------------------------- x 100de Soldul iniţial al + Valoarea intrărilor în cursulrepartizare stocurilor la preţ de perioadei la preţ de înregistrare,              înregistrare cumulat de la începutul exerci-                                        ţiului financiar până la finele                                        perioadei de referinţa* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor ramase în stoc.Metoda preţului cu amănuntul este folosită în unităţile de desfacere cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase şi cu mişcare rapida, care au marje similare şi pentru care nu este indicat să se folosească altă metoda.În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.2.1.4.2. Evaluarea la ieşirea din gestiuneLa ieşirea din gestiune, stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a) metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO); b) metoda costului mediu ponderat (CMP); c) metoda ultimul intrat-primul-ieşit (LIFO); a) Metoda "primul intrat - primul ieşit" (FIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) - presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. c) Metoda "ultimul intrat-primul ieşit" (LIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică.Metoda aleasă trebuie aplicata cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exerciţiu la altul. dacă, în situaţii excepţionale, ordonatorii de credite decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:- motivul schimbării metodei; şi- efectele sale asupra rezultatului.O instituţie trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificată.2.1.4.3. Evaluarea la data bilanţuluiActivele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.2.1.5. Ajustări pentru depreciereInstituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398).În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o oarecare măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri2.1.6.1. Inventarierea producţiei neterminateProducţia în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costul de producţie.2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilorContabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.Inventarul intermitent consta în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determină ca diferenţa între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.Contabilitatea analitică a bunurilor se ţine pe baza uneia din următoarele metode: operativ-contabilă, cantitativ-valorică, global-valorică.Metoda operativ-contabilă se poate aplica pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor.Această metodă consta în ţinerea, în cadrul fiecărei gestiuni, a evidenţei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fişelor de magazie iar în contabilitate, în ţinerea evidenţei valorice pe conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.Controlul exactităţii înregistrărilor din evidenţa gestiunilor şi din contabilitate se asigură prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.Metoda cantitativ-valorică se poate folosi pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelor.Această metodă consta în ţinerea evidenţei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni, iar în contabilitate ţinerea evidenţei cantitativ-valorice.Verificarea exactităţii înregistrărilor din evidenţa de la locurile de depozitare şi din contabilitate se efectuează prin punctajul periodic dintre cantităţile operate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitic din contabilitate.Metoda global-valorică se poate utiliza pentru contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, precum şi altor categorii de bunuri.Potrivit acestei metode, contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor se ţine global-valoric, atât la gestiune, cât şi în contabilitate, iar controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric la perioade stabilite de unitate.2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilorPotrivit prevederilor reglementărilor legale în vigoare, scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz.2.2. Investiţii pe termen scurt2.2.1. ConţinutInvestiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În scopul asigurării surselor de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale pot emite în condiţiile legii, obligaţiuni cu dobânda sau cu discount pe care le răscumpăra la termen (conturile 505 şi 509).2.2.2. Evaluarea2.2.2.1. Evaluarea iniţialăLa intrarea în patrimoniu, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.2.2.2.2. Evaluarea la bilanţLa bilanţ, investiţiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.2.2.3. Ajustări pentru pierderea de valoarePentru deprecierea investiţiilor pe termen scurt, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, instituţiile publice pot reflecta ajustări pentru pierderea de valoare.La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt se diminuează sau anulează, după caz, prin reluarea la venituri (contul 595).În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.La ieşirea din instituţie a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderea de valoare se anulează.2.3. Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci2.3.1. Prevederi generaleContabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existentei şi mişcării titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilităţilor existente în conturi la trezoreria statului, Banca Naţională a României, băncile comerciale şi în casierie.În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile de încasări şi plaţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi, în condiţii de siguranţa. Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri şi cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat în condiţiile legii.Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare.Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont.Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plaţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.2.3.2. ConţinutGrupa Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci, include: conturi la trezoreria statului şi bănci, disponibil al bugetelor, casa şi alte valori, acreditive, disponibil din fonduri cu destinaţie specială, disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii, disponibil din veniturile fondurilor speciale, viramente interne.2.3.2.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănciAceastă grupă cuprinde: disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510), valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511), disponibilul în lei şi valută al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale (contul 512), disponibilităţile în lei şi valută provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat (contul 513) şi garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515), disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (contul 516) şi garantate de acestea (contul 517), dobânzile de plătit (contul 5181), dobânzile de încasat (contul 5182), împrumuturi pe termen scurt primite (contul 519).Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în contabilitate distinct, faţă de cele de plătit, aferente împrumuturilor primite pe termen scurt.Dobânzile de plătit şi cele de încasat, în cursul exerciţiului financiar, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe baza de documente prezentate instituţiei şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct (contul 5125).Depozitele bancare constituite în condiţiile legii, se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi.Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plaţilor efectuate în valută, se ţine distinct în lei şi în valută.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României.Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar, fără ca acestea să genereze diferenţe de curs valutar.La finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.Conturile curente la bănci comerciale se dezvolta în analitic pe fiecare bancă.2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor localeConturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:- disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunzător conturilor de trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat";- disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunzător conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale";- disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525), corespunzător conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat";Această grupă mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523), disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei (contul 524), disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526), disponibilul din fondul de rezerva al asigurărilor sociale de sănătate (contul 527), disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529).Compartimentele de creanţe bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor avea în vedere următoarele:- existenţa neconcordanţei dintre soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" şi contul 20 "Veniturile bugetului de stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare:- neînregistrării în contabilitatea bugetului de stat a operaţiunilor privind drepturile constatate şi veniturile încasate privind capitolul 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" şi alte capitole de venituri a căror evidenta şi raportare se realizează de către Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- neînregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic - Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005;- înregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili a sumelor încasate din impozitul pe venit - transmise electronic de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005.- posibilitatea ca soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" să prezinte sold creditor urmare operaţiunilor de diminuare a veniturilor încasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);- conturile 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" şi 7352 "Sume defalcate din TVA" se debitează pentru sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume defalcate din TVA prin creditul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat", fapt ce determină ca aceste conturi să prezinte sold debitor, prin excepţie de la regula generală de funcţionare a conturilor de venituri".Operaţiunea de închidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (în rosu) astfel:          % = 121.09 "Rezultat patrimonial -                                                   buget de stat" 7312 "Cote şi sume defalcate din      impozitul pe venit" 7352 "Sume defalcate din TVA"--------------Ultimul paragraf de la litera A, pct. 2 Active curente (circulante), pct. 2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale a fost introdus de pct. 1 al Capitolului I din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.2.3.2.3. Casa şi alte valoriContabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice, precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plaţi efectuate în numerar, se ţine distinct în lei şi în valută (contul 531).Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a altor reglementări în domeniu.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României.La finele perioadei, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea data, iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plaţi în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casă stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituţie publică.Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate potrivit legii la dispoziţia instituţiilor ca venituri proprii, se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora.Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale, biletele de tratament şi odihna, tichetele şi biletele de călătorie, bonurile valorice pentru carburanţi auto, biletele cu valoare nominala, tichetele de masa, alte valori, etc. (contul 532).2.3.2.4. AcreditiveÎn vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, se poate solicita instituţiilor publice deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora (contul 541).Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plaţi în numele instituţiei, se înregistrează în contabilitate distinct (contul 542).2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specialăDisponibilităţile din fondurile cu destinaţie specială constituite în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate distinct (contul 550).Alocaţiile bugetare cu destinaţie specială acordate instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate distinct (contul 551*)).Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului într-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate distinct (contul 552).Această grupă mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-teritoriale în afara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553*)), disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (contul 554*)), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinţe (contul 556*)).În categoria disponibilităţilor cu destinaţie specială intră şi disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului (contul 557) precum şi disponibilul din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).----------Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Contul 554 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.*) Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. Notă

  ──────────

  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se înlocuieşte cu contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii".

  ──────────
  2.3.2.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri propriiVeniturile proprii ale instituţiilor publice, precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea acestora, se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale (conturile 560, 561).Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget, se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost acordate subvenţiile, în limita sumelor primite de la acesta.Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor.2.3.2.7. Disponibil al fondurilor specialeFondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:- disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: (contul 571), corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj (contul 574), corespunzător conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj".2.3.2.8. Viramente interneÎn contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale, precum şi între conturile de la trezorerie sau bănci, după caz şi din casieria instituţiei.2.3.2.9. Alte prevederi - Fonduri externe nerambursabileContribuţia financiară a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană.Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate.Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD.Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la Banca Naţională a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, sunt purtătoare de dobânda; dobânda se bonifică şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi, după caz, conform instrucţiunilor emise de donator.Contribuţia publică naţională destinată cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se aloca, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile nerambursabile.Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transferă structurilor de implementare, urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile transferate.Sumele plătite necuvenit din contribuţia publică naţională, reprezentând cofinanţarea în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, în scopul achitării debitelor către Comunitatea Europeană, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijenţe stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD, se recuperează conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate.Orice înscris pe baza căruia se aloca fonduri provenind din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi din contribuţia publică naţională se investeşte cu titlu executoriu.Disponibilităţile din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, ramase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceiaşi destinaţie.3. Terţi3.1. ConţinutContabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, Comunitatea Europeană (decontările pentru fondurile PHARE, ISPA, SAPARD, etc), cu debitorii şi creditorii diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor, decontările între instituţii publice, precum şi evidenţa operaţiilor ce necesita clarificări ulterioare şi alte decontări.3.1.1. Furnizori şi conturi asimilateÎn contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404).Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232, 234, 409).Operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, precum şi achiziţiile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile corespunzătoare de efecte de plătit (conturile 403 şi 405).Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.Bunurile cumpărate, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408).Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută.Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoană fizică sau juridică.În contabilitatea analitică furnizorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată.3.1.2. Clienţi şi conturi asimilateÎn contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile prestate (contul 411).Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118).Operaţiunile privind vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii, efectuate pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile corespunzătoare de efecte de primit (contul 413).Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative.Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.Bunurile vândute, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418).Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (contul 419).Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută.Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.În contabilitatea analitică clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de încasare.3.1.3. Personal şi conturi asimilateContabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaţiile pentru concediile de odihna, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică personalului pentru munca prestată (contul 421).Contabilitatea decontărilor cu pensionarii - evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422).Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate - evidenţiază ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, îngrijirea copilului, ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate (contul 423).Contabilitatea decontărilor cu şomerii - evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor, potrivit legii (cont 424).În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (contul 423).Avansurile acordate personalului - evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihna acordate ca avans (contul 425).Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, deschis pe fiecare persoană (contul 426).Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale (contul 427).Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihna şi alte drepturi de personal) aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii în legătura cu personalul (contul 4281).Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul unităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătura cu personalul (contul 4282).3.1.4. Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilateContabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor - instituţii publice - pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări pentru şomaj (conturi 4311, 4313, 4315, 4371) precum şi contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj (conturile 4312, 4314, 4372).Alte datorii sociale - reprezintă sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sânge, alocaţii şi alte ajutoare pentru copii, alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii, ajutoare sociale, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, şi altele (contul 438).3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilateÎn cadrul decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adăugata, impozitul pe venituri de natură salarială, impozitul pe clădiri, taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adăugată colectată - contul 4427) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (taxa pe valoarea adăugată deductibilă - contul 4426).În situaţia în care există decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adăugată şi exigibilitatea acesteia, totalul taxei pe valoarea adăugată se înregistrează într-un cont distinct, denumit taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (contul 4428) care, pe măsura ce devine exigibilă potrivit legii, se trece la taxa pe valoarea adăugată colectată, respectiv la taxa pe valoarea adăugată deductibilă, după caz.În contul de taxa pe valoarea adăugată neexigibilă se înregistrează şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă sau colectată, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428).Diferenţa în plus sau în minus, între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă se înregistrează în conturi distincte ca taxa pe valoarea adăugată de plată (contul 4423), respectiv taxa pe valoarea adăugată de recuperat (contul 4424) şi se regularizează în condiţiile legii.Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei neplătite. dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.Alte impozite, taxe şi vărsăminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe datorate, potrivit legii. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446).Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului după prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi şi penalităţi, vărsăminte efectuate în plus la buget şi altele, precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii (conturile 4481 şi 4482).3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se înregistrează la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe - sume de primit (conturile 4501, 4511, 4531, 4541, 4551, 456, 457, 458) şi datorii - sume de plată (conturile 4502, 4512, 452, 4532, 4542, 4552).Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.3.1.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelorSumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi clienţii, se înregistrează ca şi debitori diverşi (contul 461).Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi furnizorii, se înregistrează ca şi creditori diverşi (contul 462).Evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei bugetare, (conturile 463, 464, 465, 466).Creditori ai bugetelor mai sus menţionate - sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor bugete, la cererea acestora sau din oficiu, se evidenţiază pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei bugetare (contul 467).În această grupă se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii (contul 468) precum şi dobânzile aferente acestora (contul 469).3.1.8. Conturi de regularizare şi asimilateConturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate, după caz.Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans, venituri în avans şi decontări din operaţii în curs de clarificare.Sumele plătite în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (chirii, asigurări, abonamente, publicaţii, alte cheltuieli efectuate în avans - contul 471).Sumele încasate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la venituri în avans (venituri din chirii, abonamente la publicaţii, abonamente la instituţiile de spectacole, alte venituri realizate în avans - contul 472).Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt (contul 473).3.1.9. DecontăriDecontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate sau între instituţiile subordonate aceleiaşi instituţii superioare, după caz, reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei, precum şi sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinaţie specială, împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice, cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite (conturile 481,482).La consolidare soldurile acestor conturi se elimina.3.2. Momentul înregistrăriiPotrivit principiilor contabilităţii de angajamente, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit.Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor.3.3. Evaluarea3.3.1. Evaluarea iniţialăCreanţele şi datoriile instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută.3.3.2. Evaluarea la momentul decontăriiDiferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, întreaga diferenţa de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar.3.3.3. Evaluarea la data bilanţuluiLa data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul publicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data întocmirii situaţiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exerciţiului financiar.Creanţele şi datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrala Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.La data bilanţului, evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere.3.4. Ajustări pentru depreciereInstituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creanţelor la sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 491,496,497).În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o oarecare măsura, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.B. DATORII1. Datorii pe termen scurt (curente)O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.2. Datorii pe termen lung (necurente)2.1. Prevederi generaleO instituţie publică trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobânda în această categorie, chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă: a) Termenul iniţial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; şi b) Există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plaţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.Împrumuturile şi datoriile din această clasă reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, conform acordului de împrumut.Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe contractate de stat, împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, prime privind rambursarea obligaţiunilor.Datoria publică reprezintă datoria publică guvernamentală la care se adaugă datoria publică locală.2.2. Datoria publică guvernamentală - DefiniţieDatoria publică guvernamentală cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare.Datoria publică guvernamentală interna este partea din datoria publică guvernamentală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare (conturile 164 şi 165).Datoria publică guvernamentală externă este partea din datoria publică guvernamentală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România (conturile 164 şi 165).2.2.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentaleGuvernul este autorizat să contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale sau de la alţi creditori, numai prin Ministerul Finanţelor Publice şi să le subîmprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege (contul 164).Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau, după caz, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte, autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi, după caz, garante ale sumelor subîmprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului, pe de altă parte.Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice, contractate în scopuri prevăzute de lege (contul 165). Garanţiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentaleInstrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fără a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaţa interna sau externa, împrumuturi de stat de la bănci, de la alte instituţii de credit, persoane juridice române sau străine, împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale, sau de la alte organizaţii internaţionale, împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, garanţii de stat.În prezentele norme sunt reglementate numai împrumuturi interne şi externe contractate de stat, împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.2.3. Datoria publică locală - DefiniţieDatoria publică locală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare.Datoria publică locală interna este partea din datoria publică locală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din împrumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România (contul 163).Datoria publică locală externă este partea din datoria publică locală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România (contul 163).2.3.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice localeÎmprumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt, mediu şi lung, în scopurile prevăzute de lege, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita prevăzuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale.Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenţa a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subîmprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.2.3.2. Instrumentele datoriei publice localeInstrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit.Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate (contul 161).Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt (contul 5196), mediu şi lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.3. Provizioane3.1. DefiniţieProvizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.3.2. Categorii de provizioaneInstituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt:- litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte;- cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;- alte provizioane;- cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.----------Ultima liniuţă de la pct. 3.2. din Cap. III a fost introdusă de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.3.3. Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelorUn provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:- o instituţie are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectiva; şi- poate fi realizata o estimare credibilă a valorii obligaţiei.dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.3.4. Contabilitatea provizioanelorContabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natură, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151).Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelorValoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ anual şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse sau ieşirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.C. CAPITALURICapitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.1. FonduriFondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe necorporale, fonduri în afara bugetelor locale, etc.Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale - dispoziţii generale -Statul şi unităţile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii.Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege.Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege (contul 101).Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional (contul 103).Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute, exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean (contul 103).Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează: a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionare sau închiriere, în condiţiile legii; b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună credinţă asupra bunurilor mobile.Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice.Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri după depunerea situaţiei financiare anuale.Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune anual spre aprobare Guvernului.Trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altulTrecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face după caz prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plată şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justă şi prealabila despăgubire.Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat2.1. Rezultatul patrimonialRezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar, sau cel mult la întocmirea situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli (contul 121).La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.2.2. Rezultatul reportatRezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare (contul 117).3. Rezerve din reevaluareActivele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementărilor legale, caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii tehnice constituite, în condiţiile legii.În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie sau costului de producţie, după caz. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se aplică activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluării.Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justă la data bilanţului.dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:- ca o creştere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară, recunoscută ca o cheltuiala aferentă acelui activ (contul 105);- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:- ca o scădere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii; eventuala diferenţa rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuiala; (contul 105).- ca o cheltuiala cu întreaga valoare a descreşterii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrata o suma aferentă acelui activ.Sumele reprezentând diferenţele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate în urma acţiunii de reevaluare, evidenţiate în analitice distincte în cadrul conturilor: 702 "Finanţarea bugetară din anii precedenţi şi alte surse", 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" şi 337 "Fonduri cu destinaţie specială", care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005au fost transpuse în contul 105 "Rezerve din reevaluare", vor fi analizate, astfel încât diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din funcţiune, transferate cu titlu gratuit, vândute, etc, să fie trecute asupra contului 117 "Rezultatul reportat"- contul sintetic de gradul II: 117.15 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare".În mod similar, se va proceda şi cu diferenţele din rotunjiri înregistrate urmare aplicării Legii nr. 348/2004privind denominarea monedei naţionale şi diferenţelor rezultate în urma efectuării operaţiunii de conversie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005privind unele masuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004privind denominarea monedei naţionale.Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare" trebuie să exprime valoarea diferenţelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în instituţie.----------Ultimul paragraf de la punctul 3 al literei C CAPITALURI a fost introdus de pct. 2 al Capitolului I din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.4. Fonduri cu destinaţie specială----------Contul 131 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat - Se constituie anual dintr-o cota de până la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 132).Fondul de rezerva se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Fondul de rezerva se reportează în anul următor şi se completează potrivit legii.Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi, în continuare, din fondul de rezerva.Fondul de rezerva pentru sănătate - Se constituie în baza prevederilor legale în cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare anuale. Fondul de rezerva rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie (contul 133).----------Contul 134 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Fondul de risc - Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi, respectiv, pentru garanţii la împrumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de agenţii economici şi serviciile publice de subordonare locală. Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului, dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la bugetul local (contul 135).Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe - Se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, la unităţile trezoreriei statului (contul 136)*).----------Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Taxe speciale - Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale (contul 137*)).----------Contul 137 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii.Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.Fondul de dezvoltare a spitalului - Spitalele sunt autorizate să constituie Fondul de dezvoltare care să fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatura medicală şi de laborator, necesară desfăşurării activităţii spitalului.Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli, sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare", o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului bugetar.
   +  Capitolul IV PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PREVEDERI GENERALEVeniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare.Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publică, pentru realizarea obiectului sau de activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare.Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie, decât frecventa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc.1. Cheltuieli1.1. DefiniţiePotrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile reflectă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum şi subvenţii, transferuri, asistenţă socială acordate, aferente unei perioade de timp.1.2. Momentul recunoaşterii cheltuielilorCheltuielile de personal: salarii în bani şi în natură, prime, al 13-lea salariu, contribuţiile aferente acestora, se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar, sunt incluse de asemenea în costurile de personal ale exerciţiului.Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţă a acestora.Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent.Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinată pentru acest scop.Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora.Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite. Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare.----------Subpct. 1.2. de la pct. 1, Cap. IV a fost completat conform pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic, pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix.Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestora, se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment a avut loc.Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării.Transferurile între unităţi ale administraţiei publice, curente şi de capital, se recunosc ca şi costuri la beneficiarii finali ai fondurilor.Alte transferuri, interne şi în străinătate, se recunosc ca şi costuri la instituţia care transferă fondurile.1.3. Conţinutul grupelor de cheltuieliContabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli, după natura şi destinaţia lor.Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operaţionale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finanţate din buget, cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane, cheltuieli extraordinare.1.3.1. Cheltuieli privind stocurileCheltuielile privind stocurile includ următoarele:- materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale şi pasări, mărfuri, ambalaje, alte stocuri, (conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609);1.3.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţiCheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi includ:- energie şi apă (contul 610);- întreţinere şi reparaţii (contul 611);- chirii (contul 612);- prime de asigurare (contul 613).- deplasări, detaşări, transferări (contul 614).1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţiCheltuielile cu alte servicii executate de terţi includ:- comisioane şi onorarii (contul 622);- protocol,reclama şi publicitate (contul 623);- transportul de bunuri şi personal (contul 624);- servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii (contul 626);- servicii bancare şi asimilate (contul 627);- alte servicii executate de terţi (contul 628);- alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale (contul 629).1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilateAceastă grupă include cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ce trebuie plătite de către instituţiile publice, conform legii (contul 635).1.3.5. Cheltuieli cu personalulCheltuielile cu personalul includ:- salariile personalului (contul 641);- drepturi salariale în natură (contul 642);- asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale, asigurări de şomaj, asigurări sociale de sănătate, accidente de muncă şi boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (contul 645);- indemnizaţii de delegare, detaşare (contul 646).1.3.6. Alte cheltuieli operaţionaleAlte cheltuieli operaţionale includ:- pierderi din creanţe şi debitori diverşi (contul 654);- alte cheltuieli operaţionale (contul 658).1.3.7. Cheltuieli financiareCheltuielile financiare includ:- pierderi din creanţe imobilizate (contul 663);- cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (contul 664);- diferenţe de curs valutar (contul 665);- dobânzi (contul 666);- sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul programelor PHARE, SAPARD, ISPA (contul 667);- dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 668);- alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669).1.3.8. Alte cheltuieli finanţate din bugetAlte cheltuieli finanţate din buget includ:- subvenţii (contul 670);- transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice (contul 671);- transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice (contul 672);- transferuri interne (contul 673);- transferuri în străinătate (contul 674);- asigurări sociale (contul 676);- ajutoare sociale (contul 677);- alte cheltuieli (contul 679).1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustăriCheltuielile de capital includ:- cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (contul 681);- cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682);- cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare (contul 686);- cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare (contul 689).1.3.10. Cheltuieli extraordinareCheltuielile extraordinare includ:- pierderi din calamităţi (contul 690);- cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe (contul 691).1.4. Structura conturilor de cheltuieliÎn cadrul instituţiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se ţine în conturi distincte, după natură şi destinaţie. Conturile de cheltuieli se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Structura contului contabil va fi următoarea:1. simbolul contului din planul de conturi;2. capitolul;3. sursa de finanţare a cheltuielii, respectiv:- bugetul de stat;- bugetele locale;- bugetul asigurărilor sociale de stat;- bugetul asigurărilor pentru şomaj;- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;- bugetul fondurilor externe nerambursabile;- bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;- cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale.4. subcapitolul;5. titlul;6. articolul;7. alineatul;----------Cifra 8 de la pct. 1.4 Structura conturilor de cheltuieli, pct. 1 Cheltuieli, Cap. IV a fost eliminată de pct. 1 al Capitolului IV din anexa la ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 13 noiembrie 2006.1.5. Alte prevederiConturile de cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot fi înregistrate şi în debitul conturilor, în roşu.Reflectarea unitară a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevăzute în Clasificaţia economică, se asigură cu ajutorul "Îndrumarului" elaborat de către ordonatorii principali de credite.----------Paragraful al treilea de la pct. 1.5 Alte prevederi, pct. 1 Cheltuieli, Cap. IV a fost modificat de pct. 2 al Capitolului IV din Anexa la ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 13 noiembrie 2006, prin eliminarea sintagmei "cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."Tabelul de concordanţă între conturile de cheltuieli şi codurile aferente din clasificaţia economică este prezentat în Anexa nr. 12 la prezentele norme.2. Venituri şi Finanţări2.1. DefiniţiePotrivit contabilităţii de angajamente, veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.2.2. Momentul recunoaşterii veniturilorVeniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanţă (declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal), avize de expediţie, facturi, alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora, în situaţia în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanţei.În contabilitate, veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate, moment care atesta transferul de proprietate către clienţi.Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea.Veniturile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare, creanţelor şi datoriilor, la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare.Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective.2.3. Conţinutul grupelor de venituriContabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri, după natură şi sursa lor.Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice, alte venituri operaţionale, venituri din producţia de active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuţii de asigurări, venituri nefiscale, venituri financiare, finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială, venituri din provizioane, venituri extraordinare.2.3.1. Venituri din activităţi economiceVeniturile din activităţi economice, includ:- (contul 701) Eliminat*).----------Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 702) Eliminat*).----------Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 703) Eliminat*).----------Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 704) Eliminat*).----------Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 705) Eliminat*).----------Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 706) Eliminat*).----------Contul 706 "Venituri din chirii" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 707) Eliminat*).----------Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- (contul 708) Eliminat*).----------Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.- variaţia stocurilor (contul 709). Notă

  Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 705 "Venituri din studii şi cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activităţi diverse", 719 "Alte venituri operaţionale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 739 "Alte impozite şi taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

  --------------
  *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAŢIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii │ A4 │ │IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operaţiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunităţii, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România şi care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operaţiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ TVA de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite şi taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │şi servicii │ │ 12 │Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice ││ │ │ │ │ - Restanţe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de şcolarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din ││ │ │ │ │ Fondul Naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătăţii ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obţinute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice şi al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune şi cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere şi vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, altele ││ │ │ │ │ decât bere şi vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniştite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, altele ││ │ │ │ │ decât bere şi vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de ţigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de ţigări şi ţigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de ţigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ şi vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur şi/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecţii din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme şi autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare şi arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producţia internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune şi cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de ţigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de ţigări şi ţigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de ţigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere şi vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur şi/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecţii din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi şi alte nave şi ││ │ │ │ │ ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme şi autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare şi arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartuşe cu glonţ şi alte tipuri││ │ │ │ │ de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor ││ │ │ │ │ auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto││ │ │ │ │ consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (restanţe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea │ │ │desfăşurarea de activităţi ││ │de activităţi │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de ││ │ │ │ │ funcţionare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internaţional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licenţă datorate pentru eliberarea frecvenţelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfăşurare de activităţi │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite şi taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite şi taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite şi taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuţiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuţii la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite şi taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reţinută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni şi închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevenţe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevenţe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri şi redevenţe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes naţional ││ │ │ │30.05.05│ Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alţi plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi ││ │ │ │ │ societăţile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autorităţile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea păşunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii şi alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacţii cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiţii ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ şi boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacţii cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri şi │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii şi alte│ │ │ ││ │activităţi │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestaţii vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe şi alte venituri în învăţământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizaţiilor internaţionale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe şi alte venituri din protecţia mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea ││ │ │ │ │ copiilor în creşe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare şi perfecţionare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice şi sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în ││ │ │ │ │ unităţile de protecţie socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanţe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalităţi şi confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalităţi şi confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei││ │ │ │ │ de impozite şi taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale ││ │ │ │ │ instituţiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanţelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvenţiile (donaţii, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donaţii şi sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.3.2. Venituri din alte activităţi operaţionaleVeniturile din alte activităţi operaţionale includ:- Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (contul 714);- (contul 719) Eliminat*);----------Contul 719 "Alte venituri operaţionale" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Notă

  ──────────

  Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 705 "Venituri din studii şi cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activităţi diverse", 719 "Alte venituri operaţionale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 739 "Alte impozite şi taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

  A se vedea tabelul de la pct. 2.3.1.

  ──────────
  2.3.3. Venituri din producţia de active fixeVeniturile din producţia de active fixe includ:- venituri din producţia de active fixe necorporale (contul 721);- venituri din producţia de active fixe corporale (contul 722).2.3.4. Venituri fiscaleAceastă grupă include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.Grupa "Venituri fiscale" include:- Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice (contul 730);- Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (contul 731);- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (contul 732);- Impozit pe salarii (contul 733);- Impozite şi taxe pe proprietate (contul 734);- Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (contul 735);- Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene (contul 736)*);----------Contul 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale", de la grupa 73 VENITURI FISCALE, clasa 7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI, Cap. VI a fost modificat de pct. 4 al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 13 noiembrie 2006. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. Notă

  ──────────

  Conform pct. 4.3., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011 ca urmare a modificărilor şi completărilor intervenite în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează următoarele modificări:

  - contul sintetic 736 îşi păstrează denumirea: "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale", iar contul sintetic de gradul II 7361 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţii internaţionale" îşi schimbă denumirea astfel: "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene";

  Contul sintetic 736 şi-a modificat denumirea prin ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 13 noiembrie 2006, cu data de 1 ianuarie 2007.

  ──────────
  - Alte impozite şi taxe fiscale (contul 739).2.3.5. Venituri din contribuţii de asigurăriAceastă grupă conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj, veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate recunoscute la momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.Grupa "Venituri din contribuţii de asigurări" include:- Venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile pentru asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale (contul 745);- Venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile pentru asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale (contul 746).2.3.6. Venituri nefiscaleAceastă grupă include venituri ale bugetului general consolidat, altele decât cele menţionate la grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". De regula, aceste venituri sunt recunoscute la momentul încasării, neexistând obligaţia de a întocmi declaraţii conform legii.Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.Grupa "Venituri nefiscale" include:- Venituri din proprietate (contul 750);- Venituri din vânzări de bunuri şi servicii (contul 751);2.3.7. Venituri financiareGrupa "Venituri financiare" include:- Venituri din creanţe imobilizate (contul 763);- Venituri din investiţii financiare cedate (contul 764);- Venituri din diferenţe de curs valutar (contul 765);- Venituri din dobânzi (contul 766);- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA (contul 767);- Alte venituri financiare (contul 768);- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) - PHARE, SAPARD, ISPA (contul 769).2.3.8. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specialăPotrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, finanţarea instituţiilor publice şi serviciilor publice se asigură astfel:- integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;- din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;- integral din venituri proprii.Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plaţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară de către instituţiile finanţate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate, reprezintă plăţi de casă. În această categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, subvenţii, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, etc, după caz.Această grupă include:- Finanţarea de la buget (contul 770);- Finanţarea în baza unor acte normative speciale (contul 771);- Venituri din subvenţii (contul 772);- Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială (contul 773*));- Finanţarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774);- Fonduri cu destinaţie specială (contul 776);- Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (contul 778)*).- Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit (contul 779)*). Notă

  ──────────

  Conform pct. 4.3. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 "Donaţii din străinătate" şi la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 "Donaţii din străinătate" se evidenţiază cu ajutorul contului 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit".

  Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, din venituri proprii şi subvenţii şi cele finanţate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidenţierea subvenţiilor primite de la bugetul de stat în vederea susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare şi fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenţii de la bugetul statului".

  Contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.

  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se înlocuieşte cu conturi de venituri 7xx în funcţie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituţiei, potrivit "Tabelului de corespondenţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.

  ──────────
  2.3.9. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoareVeniturile din reluarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct în funcţie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor constituite se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica menţinerea acestora.Grupa "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" include:- Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională (contul 781);- Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (contul 786).2.3.10. Veniturile extraordinareGrupa "Venituri extraordinare" include:- (contul 790) Eliminat*);----------Contul 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Notă

  ──────────

  Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 705 "Venituri din studii şi cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activităţi diverse", 719 "Alte venituri operaţionale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 739 "Alte impozite şi taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

  A se vedea tabelul de la pct. 2.3.1.

  ──────────
  - Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791).2.4. Structura conturilor de venituriÎn cadrul instituţiilor publice, contabilitatea veniturilor se ţine în conturi distincte, după natură şi sursă. Conturile de venituri se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.Structura contului contabil va fi următoarea:1. simbolul contului din planul de conturi;2. bugetul căruia ii aparţine venitul:- bugetul de stat;- bugetele locale;- bugetul asigurărilor sociale de stat;- bugetul asigurărilor pentru şomaj;- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;- bugetul fondurilor externe nerambursabile;- bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;- venituri evidenţiate în afara bugetelor locale.3. capitolul;4. subcapitolul;5. paragraful.2.5. Alte prevederiConturile de venituri se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri, acestea pot fi înregistrate şi în creditul conturilor de venituri, în roşu.Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de donaţii şi sponsorizări.Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice beneficiare şi care urmează să se utilizeze potrivit legii.Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget, se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.Tabelele de concordanţă între conturile de venituri şi codurile din clasificaţia bugetară, sunt prezentate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 la prezentele norme metodologice.Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiereDrepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele unităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţa.În această categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, active fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.
   +  Capitolul V DISPOZIŢII FINALEPrevederile prezentelor norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.La data intrării în vigoare a prezentelor norme, se abroga:1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unităţilor bugetare;2. Ordinul ministrului finanţelor nr. 60/1973 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea şi executarea bugetului, a planurilor de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare şi din alte fonduri, organizarea evidenţei tehnic-operative şi contabile la comune;3. Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;4. Ordinul ministrului finanţelor nr. 279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia;5. Ordinul ministrului finanţelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni;6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004;7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 609/2003;9. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare deţinute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Marii Negre;10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1757/2004 privind înregistrarea acţiunilor deţinute de statul român în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice la Compania Naţională "Loteria Română" S.A., Compania Naţională "Imprimeria Naţională" S.A., precum şi a altor titluri imobilizate deţinute de stat prin Ministerul Finanţelor Publice;11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 870/2003 privind aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind sumele primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat privind programul Sapard;12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 771/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene prin ISPA, a cofinanţării de la buget şi a împrumuturilor primite de la instituţii financiare internaţionale pentru măsurile din domeniul mediului, transporturilor şi asistentei tehnice;13. Ordinul ministrului finanţelor Publice nr. 925/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene în cadrul programelor Phare şi a cofinanţării de la bugetul de stat aferentă acestora.14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.15. Orice alte dispoziţii contrare prezentelor norme.  +  Capitolul VI*Font 8*         PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE  C  L G  A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU  S U gr. I, gr. II  A P şi gr. III     A  1 CONTURI DE CAPITALURI    10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI         100 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale         101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 Eliminat         102 00 00 Eliminat----------    Conturile sintetice de gradul II şi III 10200 şi 1020000 din grupa 10, clasa 1 au fost eliminate de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         102 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice----------    Conturile sintetice de gradul II şi III 10201, 1020101, 1020102 din grupa 10, clasa 1 au fost introduse de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor                                administrativ - teritoriale         104 00 Eliminat         104 00 00 Eliminat----------    Conturile sintetice de gradul II şi III 10400 şi 1040000 din grupa 10, clasa 1 au fost eliminate de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         104 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale         104 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale         104 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală----------    Conturile sintetice de gradul II şi III 10401, 1040101, 1040102 din grupa 10, clasa 1 au fost introduse de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         105 Rezerve din reevaluare         105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         105 02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor         105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcţiilor         105 03 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD) 11 REZULTATUL REPORTAT         117 Rezultatul reportat         117 00 Rezultatul reportat         117 00 00 Rezultatul reportat 12 REZULTATUL PATRIMONIAL         121 Rezultatul patrimonial         121 00 Rezultatul patrimonial         121 00 00 Rezultatul patrimonial 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         139 Alte fonduri         139 01 Fond de dezvoltare a spitalului         139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 15 PROVIZIOANE         151 Provizioane         151 01 Provizioane sub 1 an         151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri,                                daune şi alte datorii incerte sub 1 an         151 01 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor sub 1 an         151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în                                instanţă sub 1 an         151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate sub 1 an         151 01 08 Alte provizioane sub 1 an         151 02 Provizioane peste 1 an         151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri,                                daune şi alte datorii incerte peste 1 an         151 02 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor peste 1 an         151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate                                în instanţă peste 1 an         151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate peste 1 an         151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu şi lung -         161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni         161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiul curent         161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiul curent         161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiile viitoare         161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiile viitoare         162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale         162 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         162 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         162 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         162 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         163 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale         163 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         163 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         163 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         163 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat         164 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu                                termen de rambursare în exerciţiul curent         164 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         164 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         164 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat         165 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         165 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         165 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         165 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare         166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru                                sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din                                contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exerciţiului curent)         166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale                                de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele                                ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru                                şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exerciţiilor viitoare)         167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate         167 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         167 01 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de                                dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiul curent)         167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare                                în exerciţiul curent)         167 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         167 02 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare)         167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate         168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni         168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni         168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate                                de stat         168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat         168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat         168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat         168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate         168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                Fondul special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                contul curent general al trezoreriei statului         168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                venituri din privatizare         168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi         168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele         169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor         169 01 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiului curent)         169 01 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiului curent)         169 02 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         169 02 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a                                fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE         203 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare         205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         205 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         208 Alte active fixe necorporale         208 01 Programe informatice         208 01 00 Programe informatice         208 02 Alte active fixe necorporale         208 02 00 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE         211 Terenuri şi amenajări la terenuri         211 01 Terenuri         211 01 00 Terenuri         211 02 Amenajări la terenuri         211 02 00 Amenajări la terenuri         212 Construcţii         212 00 Construcţii         212 00 00 Construcţii         213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii         213 01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)         213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)         213 02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare         213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare         213 03 Mijloace de transport         213 03 00 Mijloace de transport         213 04 Animale şi plantaţii         213 04 00 Animale şi plantaţii         214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         215 Alte active ale statului         215 00 Alte active ale statului         215 00 00 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE         231 Active fixe corporale în curs de execuţie         231 00 Active fixe corporale în curs de execuţie         231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuţie         232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         233 Active fixe necorporale în curs de execuţie         233 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie         233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie         234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)         260 Titluri de participare         260 01 Titluri de participare cotate         260 01 00 Titluri de participare cotate         260 02 Titluri de participare necotate         260 02 00 Titluri de participare necotate         260 03 Alte participaţii         260 03 00 Alte participaţii         265 Alte titluri imobilizate         265 00 Alte titluri imobilizate         265 00 00 Alte titluri imobilizate         267 Creanţe imobilizate         267 01 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în                                cursul exerciţiului curent)         267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiului curent)         267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiului curent) - altele         267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiului curent)         267 02 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat                                la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiilor viitoare) - altele         267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung         267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de                                dezvoltare la dispoziţia Guvernului         267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent                                general al trezoreriei statului         267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din                                privatizare         267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget         267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele         267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate         269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare         269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente         269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE         280 Amortizări privind activele fixe necorporale         280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor şi activelor similare         280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor şi activelor similare         280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale         280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale         281 Amortizări privind activele fixe corporale         281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 02 Amortizarea construcţiilor         281 02 00 Amortizarea construcţiilor         281 03 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi                                plantaţiilor         281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi                                plantaţiilor         281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie                                a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale         281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a                                valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE         290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale         290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor şi activelor similare         290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor şi activelor similare         290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale         291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         291 02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor         291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor         291 03 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie         293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie         293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie         293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie         293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie         296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate         296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor necotate         296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participaţii         296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare         296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 30 STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE         301 Materii prime         301 00 Materii prime         301 00 00 Materii prime         302 Materiale consumabile         302 01 Materiale auxiliare         302 01 00 Materiale auxiliare         302 02 Combustibili         302 02 00 Combustibili         302 03 Materiale pentru ambalat         302 03 00 Materiale pentru ambalat         302 04 Piese de schimb         302 04 00 Piese de schimb         302 05 Seminţe şi materiale de plantat         302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat         302 06 Furaje         302 06 00 Furaje         302 07 Hrană         302 07 00 Hrană         302 08 Alte materiale consumabile         302 08 00 Alte materiale consumabile         302 09 Medicamente şi materiale sanitare         302 09 00 Medicamente şi materiale sanitare         303 Materiale de natura obiectelor de inventar         303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă         303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă         304 Materiale rezervă de stat şi de mobilizare         304 01 Materiale rezervă de stat         304 01 00 Materiale rezervă de stat         304 02 Materiale rezervă de mobilizare         304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare         305 Ambalaje rezervă de stat şi de mobilizare         305 01 Ambalaje rezervă de stat         305 01 00 Ambalaje rezervă de stat         305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare         305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare         307 Materiale date în prelucrare în instituţie         307 00 Materiale date în prelucrare în instituţie         307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituţie         309 Alte stocuri         309 00 Alte stocuri         309 00 00 Alte stocuri 33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE         331 Produse în curs de execuţie         331 00 Produse în curs de execuţie         331 00 00 Produse în curs de execuţie         332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie         332 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie         332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 34 PRODUSE         341 Semifabricate         341 00 Semifabricate         341 00 00 Semifabricate         345 Produse finite         345 00 Produse finite         345 00 00 Produse finite         346 Produse reziduale         346 00 Produse reziduale         346 00 00 Produse reziduale         347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         348 Diferenţe de preţ la produse         348 00 Diferenţe de preţ la produse         348 00 00 Diferenţe de preţ la produse         349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale         349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale         349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERŢI         351 Materii şi materiale aflate la terţi         351 01 Materii şi materiale aflate la terţi         351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi         351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi         351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi         354 Produse aflate la terţi         354 01 Semifabricate aflate la terţi         354 01 00 Semifabricate aflate la terţi         354 05 Produse finite aflate la terţi         354 05 00 Produse finite aflate la terţi         354 06 Produse reziduale aflate la terţi         354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi         356 Animale aflate la terţi         356 00 Animale aflate la terţi         356 00 00 Animale aflate la terţi         357 Mărfuri aflate la terţi         357 00 Mărfuri aflate la terţi         357 00 00 Mărfuri aflate la terţi         358 Ambalaje aflate la terţi         358 00 Ambalaje aflate la terţi         358 00 00 Ambalaje aflate la terţi         359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi         359 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi         359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 36 ANIMALE         361 Animale şi păsări         361 00 Animale şi păsări         361 00 00 Animale şi păsări 37 MĂRFURI         371 Mărfuri         371 00 Mărfuri         371 00 00 Mărfuri         378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)         378 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)         378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE         381 Ambalaje         381 00 Ambalaje         381 00 00 Ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE         391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         392 Ajustări pentru deprecierea materialelor         392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         393 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         394 Ajustări pentru deprecierea produselor         394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi         395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi         395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi         395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi         395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi         395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi         395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi         395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi         395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi         395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi         395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi         395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi         395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi         395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi         395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi         396 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor  4 CONTURI DE TERŢI 40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE         401 Furnizori         401 01 Furnizori sub 1 an         401 01 00 Furnizori sub 1 an         401 02 Furnizori peste 1 an         401 02 00 Furnizori peste 1 an         403 Efecte de plătit         403 01 Efecte de plătit sub 1 an         403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an         403 02 Efecte de plătit peste 1 an         403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an         404 Furnizori de active fixe         404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an         404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an         405 Efecte de plătit pentru active fixe         405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         408 Furnizori - facturi nesosite         408 00 Furnizori - facturi nesosite         408 00 00 Furnizori - facturi nesosite         409 Furnizori - debitori         409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor                                şi pentru prestări de servicii şi executări de lucrări         409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor         409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE         411 Clienţi         411 01 Clienţi cu termen sub 1 an         411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an         411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an         411 02 Clienţi cu termen peste 1 an         411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an         411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 an         413 Efecte de primit de la clienţi         413 01 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an         413 01 00 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an         413 02 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an         413 02 00 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an         418 Clienţi - facturi de întocmit         418 00 Clienţi - facturi de întocmit         418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit         419 Clienţi - creditori         419 00 Clienţi - creditori         419 00 00 Clienţi - creditori 42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE         421 Personal - salarii datorate         421 00 Personal - salarii datorate         421 00 00 Personal - salarii datorate         422 Pensionari - pensii datorate         422 01 Pensionari civili - pensii datorate         422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate         422 02 Pensionari militari - pensii datorate         422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate         423 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         423 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         424 Şomeri - indemnizaţii datorate         424 00 Şomeri - indemnizaţii datorate         424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate         425 Avansuri acordate personalului         425 00 Avansuri acordate personalului         425 00 00 Avansuri acordate personalului         426 Drepturi de personal neridicate         426 00 Drepturi de personal neridicate         426 00 00 Drepturi de personal neridicate         427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor         427 01 Reţineri din salarii datorate terţilor         427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor         427 02 Reţineri din pensii datorate terţilor         427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor         427 03 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor         427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor         428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul         428 01 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 02 Alte creanţe în legătură cu personalul sub 1 an         428 02 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 02 Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an         429 Bursieri şi doctoranzi         429 00 Bursieri şi doctoranzi         429 00 00 Bursieri şi doctoranzi 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE         431 Asigurări sociale         431 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         431 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 05 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli                                profesionale         431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli                                profesionale         431 07 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         437 Asigurări pentru şomaj         437 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         437 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         437 03 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         438 Alte datorii sociale         438 00 Alte datorii sociale         438 00 00 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE                                STAT ŞI CONTURI ASIMILATE         440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor                                locale         441 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         442 Taxa pe valoarea adăugată         442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         444 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         446 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul         448 01 Alte datorii faţă de buget         448 01 00 Alte datorii faţă de buget         448 02 Alte creanţe privind bugetul         448 02 00 Alte creanţe privind bugetul 45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE                                (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU                                AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI)         450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene/altor donatori                                - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 03 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 03 00 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale                                de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri                                proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor                                beneficiari-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor                                beneficiari -ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerul                                Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului                                Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 05 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - prefinanţare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de Certificare din vărsăminte din                                privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri externe                                nerambursabile postaderare         451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - deducere procentuală                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autorităţilor de Management/                                Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 01 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 02 Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         453 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Implementare -                                PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituţii publice - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăţi comerciale,                                etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI DE LA BUGET         454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din                                bugetul local         454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din                                venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii         454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale, etc.         454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate                                integral din buget         454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din bugetul local                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din venituri                                proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget de stat,                                asigurări sociale de stat şi fonduri speciale - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare,                                indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi                                donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET)         455 01 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 03 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori) - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanţare         455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanţare         455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alţi donatori         455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori, top-up) -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanţare         455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanţare         455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alţi donatori         455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up         455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alţi                                donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia                                Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite                                de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la                                Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         456 Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli                                decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - corecţii financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât                                cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile                                de Management/ Agenţiile de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 01 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                prefinanţare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi pentru plăţi                                intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi din                                vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de                                fonduri externe nerambursabile postaderare         457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile de Management - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Şi FONDURI DE LA BUGET         457 03 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 03 01 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 03 02 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - deduceri                                procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile                                de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         458 Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de                                Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 01 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 01 00 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         458 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         458 05 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile                                de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR         461 Debitori         461 01 Debitori sub 1 an         461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe comerciale         461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat         461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN         461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe         461 02 Debitori peste 1 an         461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe comerciale         461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe necurente         462 Creditori         462 01 Creditori sub 1 an         462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale         462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN         462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente         462 02 Creditori peste 1 an         462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale         462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente         463 Creanţe ale bugetului de stat         463 00 Creanţe ale bugetului de stat         463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat         464 Creanţe ale bugetului local         464 00 Creanţe ale bugetului local         464 00 00 Creanţe ale bugetului local         465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 01 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale         465 01 00 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale         465 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului                                trezoreriei statului         466 04 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj         466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj (Fondul de garantare                                pentru plata creanţelor salariale)         466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj         466 05 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 09 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului         466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului         467 Creditori ai bugetelor         467 01 Creditori ai bugetului de stat         467 01 00 Creditori ai bugetului de stat         467 02 Creditori ai bugetului local         467 02 00 Creditori ai bugetului local         467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj         467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj         467 05 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat         468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local         468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent                                general al trezoreriei statului         468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj         468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al                                trezoreriei statului         468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare         468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea                                golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor                                secţiunii de dezvoltare         468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziţia Guvernului         468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt         469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt -plasamente                                financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului         469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul                                curent general al trezoreriei statului         469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri                                din privatizare         469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul                                special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului         469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE         471 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans         472 Venituri înregistrate în avans         472 00 Venituri înregistrate în avans         472 00 00 Venituri înregistrate în avans         473 Decontări din operaţii în curs de clarificare         473 01 Decontări din operaţii în curs de clarificare         473 01 03 Decontări din operaţii în curs de clarificare - datorii/creanţe                                din operaţiuni cu FEN         473 01 09 Decontări din operaţii în curs de clarificare - alte                                datorii/creanţe curente         474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi                                donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -         476 SUME ÎN CURS DE DECLARARE/JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET------------    Denumirea contului 476, grupa 47, clasa 4 "Conturi de terţi" din Cap. VI "Planul de conturi general pentru instituţii publice" a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         476 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 48 DECONTĂRI         481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate         481 01 Decontări privind operaţiuni financiare         481 01 01 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională         481 01 02 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de investiţii         481 01 03 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de finanţare         481 02 Decontări privind activele fixe         481 02 00 Decontări privind activele fixe         481 03 Decontări privind stocurile         481 03 00 Decontări privind stocurile         481 09 Alte decontări         481 09 00 Alte decontări         482 Decontări între instituţii subordonate         482 00 Decontări între instituţii subordonate         482 00 00 Decontări între instituţii subordonate         483 Decontări din operaţii în participaţie         483 00 Decontări din operaţii în participaţie         483 00 00 Decontări din operaţii în participaţie         489 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent         489 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent         489 00 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR         491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi         491 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an         491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an         491 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an         491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an         496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori         496 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an         496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an         496 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an         496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an         497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare         497 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare         497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare  5 CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT         505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         505 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         505 00 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt         509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt         509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 51 CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT         510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         511 Valori de încasat         511 01 Valori de încasat         511 01 01 Valori de încasat         511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de credit         512 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit         512 01 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei         512 01 01 Conturi la trezorerii în lei         512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei         512 04 Conturi în valută         512 04 02 Conturi la instituţii de credit în valută         512 05 Sume în curs de decontare         512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii         512 05 02 Sume în curs de decontare la instituţii de credit         512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 08 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică         512 08 00 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică         512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie         512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei         512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei         513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat         513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat         513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la trezorerie         513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la instituţii de credit         513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat         513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la instituţii de credit         513 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne şi externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor -din împrumuturi contractate                                de stat         513 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate                                de stat         513 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate                                de stat         514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la trezorerie         514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la instituţii de credit         514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la instituţii de credit         514 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne şi externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate                                de stat         514 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate                                de stat         514 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate                                de stat         515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile         515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile         515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie         515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii                                de credit         515 01 03 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie                                - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)         515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile         515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii                                de credit         515 03 Depozite bancare         515 03 01 Depozite bancare la trezorerie         515 03 02 Depozite bancare la instituţii de credit         515 04 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         515 04 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         515 05 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         515 05 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         515 06 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume                                neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor         515 06 00 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume                                neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor         516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale         516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie         516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale         516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         516 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne şi externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale         516 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale         516 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale         517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale         517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie         517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         517 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne şi externe din sume neutilizate                                în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         517 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în                                anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale         517 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent                                şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei                                publice locale         518 Dobânzi         518 06 Dobânzi de plătit         518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului         518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor         518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei         518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul                                curent general al trezoreriei statului         518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri                                din privatizare         518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi         518 07 Dobânzi de încasat         518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie         518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituţii de credit         518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         519 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare         519 01 03 Depozite atrase         519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor                                instituţii sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii         519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii                                şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii         519 01 06 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei                                publice locale         519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor                                temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de                                dezvoltare         519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al                                trezoreriei statului         519 01 09 Titluri de stat         519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor                                comerciale în împrumuturi         519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă         519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR         520 Disponibil al bugetului de stat         520 01 Disponibil al bugetului de stat         520 01 00 Disponibil al bugetului de stat         520 02 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent         520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent         521 Disponibil al bugetului local         521 01 Disponibil al bugetului local         521 01 00 Disponibil al bugetului local         521 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         521 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 02 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 03 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi         524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi         525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi                                boli profesionale         525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         525 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare                                pentru accidente de muncă şi boli profesionale         525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                sociale de stat         525 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de                                asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale         525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului                                asigurărilor sociale de stat         525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete         529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat         529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie         529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituţii de credit         529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local         529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie         529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituţii de credit         529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete         529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie         529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituţii de credit         529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor         529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie         529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituţii de credit 53 CASA ŞI ALTE VALORI         531 Casa         531 01 Casa în lei         531 01 01 Casa în lei         531 04 Casa în valută         531 04 02 Casa în valută         532 Alte valori         532 01 Timbre fiscale şi poştale         532 01 00 Timbre fiscale şi poştale         532 02 Bilete de tratament şi odihnă         532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă         532 03 Tichete şi bilete de călătorie         532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie         532 04 Bonuri valorice pentru carburanţi auto         532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi auto         532 05 Bilete cu valoare nominală         532 05 00 Bilete cu valoare nominală         532 06 Tichete de masă         532 06 00 Tichete de masă         532 08 Alte valori         532 08 00 Alte valori 54 ACREDITIVE         541 Acreditive         541 01 Acreditive în lei         541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de credit         541 02 Acreditive în valută         541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de credit         542 Avansuri de trezorerie         542 01 Avansuri de trezorerie în lei         542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei         542 02 Avansuri de trezorerie în valută         542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială         550 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială         550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie         550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la instituţii de credit         551*) Eliminat.-------------    *) Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.──────────    Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se înlocuieşte cu contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii".──────────         552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         552 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         555 Disponibil al fondului de risc         555 01 Disponibil al fondului de risc în lei         555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie         555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituţii de credit         555 01 03 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de                                clarificare         555 02 Disponibil al fondului de risc în valută         555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituţii de credit         555 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         555 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         555 04 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         555 04 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la trezorerie         557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la instituţii de credit         558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         558 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de                                la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri                                externe nerambursabile         558 01 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la Trezorerie         558 01 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la instituţii de credit         558 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli                                decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate                                din fonduri externe nerambursabile         558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât                                cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la trezorerie         558 02 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât                                cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri                                externe nerambursabile la instituţii de credit         558 03 Disponibil în valută din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la instituţii de credit         558 03 03 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât                                cele eligibile de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri                                externe nerambursabile la instituţii de credit         559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la Trezorerie         559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit         559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 56 DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU                                PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII         560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 01 Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 01 01 Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la trezorerie"         560 01 02 Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la instituţii de credit".         560 01 03 Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la instituţii de credit         560 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         560 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         560 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         560 04 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii                                la trezorerie         560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii                                la instituţii de credit         561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 01 00 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         561 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         561 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii         562 01 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii         562 01 00 Eliminat----------    Contul sintetic de gradul III 5620100 din grupa 56, clasa 5 a fost eliminat de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         562 01 01 Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie         562 01 02 Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit         562 01 03 Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit----------    Conturile sintetice de gradul III 5620101, 5620102, 5620103 din grupa 56, clasa 5 au fost introduse de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         562 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         562 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         562 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         562 04 Depozite ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii         562 04 01 Depozite ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii                                la trezorerie         562 04 02 Depozite ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii la                                instituţii de credit 57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE         571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         571 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         571 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         571 04 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale         574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         574 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare                                pentru plata creanţelor salariale         574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                pentru şomaj         574 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de garantare                                pentru plata creanţelor salariale         574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului asigurărilor                                pentru şomaj         574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         575 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu         575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 58 VIRAMENTE INTERNE         581 Viramente interne         581 01 Viramente interne         581 01 01 Viramente interne - activitatea operaţională         581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiţii         581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanţare         581 01 04 Viramente interne - alte activităţi 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE         595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate         595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate         595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate  6 CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE         601 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime         602 Cheltuieli cu materialele consumabile         602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 02 Cheltuieli privind combustibilul         602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul         602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 05 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat         602 05 00 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat         602 06 Cheltuieli privind furajele         602 06 00 Cheltuieli privind furajele         602 07 Cheltuieli privind hrana         602 07 00 Cheltuieli privind hrana         602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 09 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare         602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare         603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         606 Cheltuieli privind animalele şi păsările         606 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările         606 00 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările         607 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile         608 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele         609 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI         610 Cheltuieli privind energia şi apa         610 00 Cheltuieli privind energia şi apa         610 00 00 Cheltuieli privind energia şi apa         611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         611 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         611 00 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         612 Cheltuieli cu chiriile         612 00 Cheltuieli cu chiriile         612 00 00 Cheltuieli cu chiriile         613 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări         614 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări         614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI         622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         622 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal         624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 02 Cheltuieli cu transportul de personal         624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal         626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         626 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         626 00 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale         629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente         629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente         629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale         629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE         635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL         641 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului         642 Cheltuieli salariale în natură         642 00 Cheltuieli salariale în natură         642 00 00 Cheltuieli salariale în natură         645 Cheltuieli privind asigurările sociale         645 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         645 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         645 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         645 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         645 05 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         645 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         645 06 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         645 06 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         645 08 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială         645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială         646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte                                drepturi salariale         646 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale         646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale         647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 65 ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE         654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         654 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         654 00 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         658 Alte cheltuieli operaţionale         658 00 Eliminat         658 00 00 Eliminat----------    Conturile sintetice de gradul III 65800 şi 6580000 din grupa 65, clasa 6 au fost eliminate de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         658 01 Alte cheltuieli operaţionale         658 01 01 Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice         658 01 09 Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni"----------    Conturile sintetice de gradul III 65801, 6580101 şi 6580109 din grupa 65, clasa 6 au fost introduse de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 66 CHELTUIELI FINANCIARE         663 Pierderi din creanţe imobilizate         663 00 Pierderi din creanţe imobilizate         663 00 00 Pierderi din creanţe imobilizate         664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         664 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         664 00 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         665 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         665 00 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         665 01 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar -                                diferenţe de curs din reevaluarea creanţelor şi                                datoriilor         665 02 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar -                                diferenţe de curs din reevaluarea disponibilităţilor         666 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile         667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 67 ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET         670 Subvenţii         670 00 Subvenţii         670 00 00 Subvenţii         671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         671 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         671 00 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         672 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         672 00 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         673 Transferuri interne         673 00 Transferuri interne         673 00 00 Transferuri interne         674 Transferuri în străinătate         674 00 Transferuri în străinătate         674 00 00 Transferuri în străinătate         675 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         675 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         675 00 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         676 Asigurări sociale         676 00 Asigurări sociale         676 00 00 Asigurări sociale         677 Ajutoare sociale         677 00 Ajutoare sociale         677 00 00 Ajutoare sociale         678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         678 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         679 Alte cheltuieli         679 00 Alte cheltuieli         679 00 00 Alte cheltuieli 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU                                DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE         681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi                                ajustările pentru depreciere         681 01 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe         681 01 00 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe         681 02 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele         681 02 00 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele         681 03 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 03 00 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 04 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante         681 04 01 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - stocuri         681 04 02 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - creanţe         682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile         682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile         682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare         682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele         682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările                                pentru pierderea de valoare         686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligaţiunilor         686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligaţiunilor         689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare         689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare         689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE         690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe         691 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe         691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe  7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI 70 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE         709 Variaţia stocurilor         709 00 Variaţia stocurilor         709 00 00 Variaţia stocurilor 71 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE         714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         714 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         714 00 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         718 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE         721 Venituri din producţia de active fixe necorporale         721 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale         721 00 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale         722 Venituri din producţia de active fixe corporale         722 00 Venituri din producţia de active fixe corporale         722 00 00 Venituri din producţia de active fixe corporale 73 VENITURI FISCALE         730 Impozit pe venit, profit şi câstiguri din capital de la                                persoane juridice         730 01 Impozit pe profit         730 01 00 Impozit pe profit         730 02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la                                persoane juridice         730 02 00 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la                                persoane juridice         731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice         731 01 Impozit pe venit         731 01 00 Impozit pe venit         731 02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit         731 02 00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit         732 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         732 01 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         732 01 00 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         733 Impozit pe salarii         733 00 Impozit pe salarii         733 00 00 Impozit pe salarii         734 Impozite şi taxe pe proprietate         734 00 Impozite şi taxe pe proprietate         734 00 00 Impozite şi taxe pe proprietate         735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii         735 01 Taxa pe valoarea adăugată         735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată         735 02 Sume defalcate din TVA         735 02 00 Sume defalcate din TVA         735 03 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii         735 03 00 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii         735 04 Accize         735 04 00 Accize         735 05 Taxe pe servicii specifice         735 05 00 Taxe pe servicii specifice         735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfăşurarea de activităţi         735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfăşurarea de activităţi         736 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale         736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         739 Alte impozite şi taxe fiscale         739 00 Alte impozite şi taxe fiscale         739 00 00 Alte impozite şi taxe fiscale 74 VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI         745 Contribuţiile angajatorilor         745 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         745 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         745 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         745 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 09 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori         745 09 00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori         746 Contribuţiile asiguraţilor         746 01 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         746 01 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         746 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         746 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         746 03 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         746 03 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         746 09 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale         746 09 00 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 75 VENITURI NEFISCALE         750 Venituri din proprietate         750 00 Venituri din proprietate         750 00 00 Venituri din proprietate         751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii         751 01 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi         751 01 00 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi         751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 03 Amenzi, penalităţi şi confiscări         751 03 00 Amenzi, penalităţi şi confiscări         751 04 Diverse venituri         751 04 00 Diverse venituri         751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)         751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 76 VENITURI FINANCIARE         763 Venituri din creanţe imobilizate         763 00 Venituri din creanţe imobilizate         763 00 00 Venituri din creanţe imobilizate         764 Venituri din investiţii financiare cedate         764 00 Venituri din investiţii financiare cedate         764 00 00 Venituri din investiţii financiare cedate         765 Venituri din diferenţe de curs valutar         765 00 Venituri din diferenţe de curs valutar         765 00 00 Venituri din diferenţe de curs valutar         765 01 00 Venituri din diferenţe de curs valutar -                                diferenţe de curs din reevaluarea creanţelor şi datoriilor         765 02 00 Venituri din diferenţe de curs valutar -                                diferenţe de curs din reevaluarea disponibilităţilor         766 Venituri din dobânzi         766 00 Venituri din dobânzi         766 00 00 Venituri din dobânzi         767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 77 FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE                                SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         770 Finanţarea de la buget         770 00 Finanţarea de la buget         770 00 00 Finanţarea de la buget         771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         771 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         771 00 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         772 Venituri din subvenţii         772 01 Subvenţii de la bugetul de stat         772 01 00 Subvenţii de la bugetul de stat         772 02 Subvenţii de la alte bugete         772 02 00 Subvenţii de la alte bugete         773 Eliminat.--------------    Contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.──────────    Conform pct. 4 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se înlocuieşte cu conturi de venituri 7xx în funcţie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituţiei, potrivit "Tabelului de corespondenţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.──────────         774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare         774 01 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 01 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 02 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         774 02 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         776 Fonduri cu destinaţie specială         776 00 Fonduri cu destinaţie specială         776 00 00 Fonduri cu destinaţie specială         777 Veniturile fondului de risc         777 00 Veniturile fondului de risc         777 00 00 Veniturile fondului de risc         778 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         778 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         778 00 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         779 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit         779 00 Eliminat         779 00 00 Eliminat----------    Conturile sintetice de gradul III 77900 şi 7790000 din grupa 77, clasa 7 au fost eliminate de subpct. 4 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.         779 01 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit         779 01 01 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice         779 01 09 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni----------    Conturile sintetice de gradul III 77901, 7790101 şi 7790109 din grupa 77, clasa 7 au fost introduse de subpct. 4 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU                                PIERDERILE DE VALOARE         781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind                                activitatea operaţională         781 02 Venituri din provizioane         781 02 00 Venituri din provizioane         781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante         781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri         781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanţe         786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare         786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante         786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI EXTRAORDINARE         791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  8 CONTURI SPECIALE 80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI         803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă         803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie         803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare         803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie         803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare         803 50 00 Sume solicitate la restituire         803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate         803 80 00 Ambalaje de restituit         803 90 00 Alte valori în afara bilanţului         804 00 00 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi fortuite         804 10 00 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional         804 20 00 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire         804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară         804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv         804 60 00 Ipoteci imobiliare         804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului         804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta depusă         804 90 00 Garanţie bancară pentru bună execuţie         805 00 00 Disponibil din garanţia constituită pentru bună execuţie         805 10 00 Garanţii constituite de concesionar         805 20 00 Garanţii depuse pentru sume contestate         805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate         805 40 00 Înlesniri la plata creanţelor bugetare         805 50 00 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită         805 60 00 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a                                executării silite prin decontare bancară         805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA)         805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a                                debitorului         805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale         806 00 00 Credite bugetare aprobate         806 10 00 Credite deschise de repartizat         806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii         806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat         806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD -         806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE -         806 60 00 Angajamente bugetare         806 70 00 Angajamente legale         806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -         806 90 00 Angajamente de plată         807 00 00 Garanţii de returnare a avansului acordat         807 10 00 Credite de angajament aprobate         807 20 00 Credite de angajament angajate         807 30 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat         807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe                                garantate de stat         807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind                                finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi                                completările ulterioare         807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile                                postaderare în curs de virare la buget         807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente                                proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi                                buget de stat         807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană                                aferente Fondului European de pescuit         808 20 00 Datorii contingente 89         891 00 00 Bilanţ de deschidere         892 00 00 Bilanţ de închidere-------------Cap. VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" a fost înlocuit cu PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE din anexa 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conform pct. 4 din anexa la acelaşi act normativ.Cap. VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" a fost modificat şi completat de pct. I din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.  +  Capitolul VII*) INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR Notă

  Conform pct. 5 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile şi denumirile conturilor, cât şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.

  A se vedea, în acest sens, Cap. VI de mai sus.

  ──────────

  Conform pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informaţii: cod sector, sursa de finanţare şi clasificaţie venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificaţie funcţională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) şi clasificaţie economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.

  Reproducem, în acest sens Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată de pct. III din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015:

  Anexa 2

  Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi

  analitice în scop de raportare a Balanţei

  de verificare la Ministerul Finanţelor Publice
  *Font 7* ┌─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │CLASA│GRUPA│CONT SINTETIC│ DENUMIRE CONT NOU │Tip │ Cod │Sursă de │ Clasificaţie │ │ │ │gr. I, gr. II│ │cont│sector│finanţare│funcţională venituri Clasificaţie │ │ │ │şi gr. III │ │ │ │ │ şi cheltuieli economică │ │ │ │ │ │ │ │ │ (capitol, cheltuieli (titlu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ subcapitol, articol, alineat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ paragraf) │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 │Eliminat │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 00 │Eliminat │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 02 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiei publice │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 │Eliminat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 00 │Eliminat │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 02 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiei publice din │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţia locală │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 │Rezerve din reevaluare │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │terenurilor şi amenajărilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenurilor şi amenajărilor la │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │instalaţiilor tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instalaţiilor tehnice, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale şi a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale şi a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 │Rezerve din reevaluarea altor │P │ │ │ │ │ │ │ │active ale statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active ale statului │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 │Diferenţe din reevaluare şi │B │ │ │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 │Diferenţe din reevaluare şi │B │ │ │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 00 │Diferenţe din reevaluare şi │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 │Alte fonduri │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 00 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │15 │ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 │Provizioane │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 │Provizioane sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalităţi, despăgubiri, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │daune şi alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanţii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienţilor sub 1 an │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câştigate în │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │instanţă sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanţii ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate sub 1 an│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 │Provizioane peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalităţi, despăgubiri, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │daune şi alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanţii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienţilor peste 1 an │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câştigate în │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │instanţă peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanţii ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate peste 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │ │ │ │ │ │ │ │ │- pe termen mediu şi lung - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 │Sume primite pentru acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru şomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │naţional unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru şomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │naţional unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 03 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 09 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 03 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din reclasifi- │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │carea creditelor comerciale în │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 09 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de rambur- │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │sare în exerciţiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │şi datoriilor asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤