LEGE nr. 84 din 21 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea terenului de fundare la construcţii cu destinaţia de locuinţă prevăzute la art. 7 alin. (1), amplasate pe terenuri care prin natura lor prezintă tasări diferenţiate sau deformaţii remanente, produse de acţiunea cutremurelor sau de alte cauze, ori care sunt sensibile la umezire şi care produc efecte manifestate sau potenţiale asupra elementelor structurii şi fundaţiilor, se evidenţiază distinct în devizul general şi nu fac obiectul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c)."2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) şi b), autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în cazul locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 21 aprilie 2015.Nr. 84.-----