LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 42 se introduc opt noi articole, articolele 42^1-42^8, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de pensionare: a) piloţi, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist. (2) Vechimea în activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist prevăzută la alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă. (3) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.Art. 42^2. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. (2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) şi e) şi va fi menţionat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia. (3) Pentru fiecare an complet care depăşeşte vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzute la alin. (1), fără a depăşi 100% din baza de calcul prevăzută la alin. (1).Art. 42^3. - Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 42^1 şi care la data cererii de pensionare nu mai deţin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevăzut la art. 42^2 alin. (1) se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza prezentei legi, de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2).Art. 42^4. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii publice. (2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice, se acordă cuantumul cel mai avantajos. (3) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul de pensii publice se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Art. 42^5. - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 42^6. - La decesul titularului pensiei de serviciu, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul de pensii publice.Art. 42^7. - De prevederile art. 42^1-42^6 beneficiază, după caz, şi următoarele categorii de persoane: a) personalul aeronautic civil navigant profesionist, care îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat; b) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist şi care, la data pensionării, deţin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 42^2 alin. (1) şi (2) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) şi va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare; c) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist şi care, la data pensionării, nu mai deţin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art. 42^2 alin. (1) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) şi va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă; această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2).Art. 42^8. - În cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist înainte de vârsta prevăzută la art. 42^1 alin. (1), aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident de aviaţie, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedată, calculată potrivit prevederilor art. 42^7 lit. a), dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia cuvenită în sistemul de pensii publice."2. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizaţie de însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul de pensii publice.Art. 53^2. - Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalităţile de stabilire şi plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplică şi pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege."  +  Articolul II (1) De prevederile prezentei legi beneficiază şi personalul aeronautic civil navigant profesionist care, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia. (2) Pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.  +  Articolul IIIPentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevăzute la art. 4 lit. b) din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai există datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat în condiţiile Legii nr. 223/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstă şi vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă.  +  Articolul IV (1) De prevederile prezentei legi beneficiază şi personalul aeronautic civil navigant profesionist care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limită de vârstă sau pentru pierderea totală a capacităţii de muncă. (2) Pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului. (3) La stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru piloţii al căror tip de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul funcţia la bord echivalentă pe un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă. (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărârilor judecătoreşti definitive.  +  Articolul VPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIÎn termenul prevăzut la art. V vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului transporturilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 21 aprilie 2015.Nr. 83.-----