REGULAMENT din 20 decembrie 2011 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte**)(actualizat la data de 9 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1Direcţia Generală de Paşapoarte, denumită în continuare direcţia generală, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, cu personalitate juridică, înfiinţată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Direcţia generală exercită, potrivit actelor normative în vigoare şi prezentului regulament, competenţele ce îi revin cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de personalizare, emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice, paşapoartelor simple temporare şi a altor documente, în condiţiile legii, precum şi punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniu. (2) Activitatea direcţiei generale constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, pe baza şi în executarea legii.  +  Capitolul II ORGANIZAREA UNITĂŢII  +  Articolul 3Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:1. Conducerea;2. Serviciul control;3. Biroul coordonare metodologică;4. Biroul juridic;5. Serviciul financiar;6. Protecţia datelor cu caracter personal;7. Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;8. Asistenţă psihologică;9. Serviciul management operaţional;10. Serviciul resurse umane;11. Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică;12. Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate;13. Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;14. Serviciul cetăţenie;15. Serviciul arhivă;16. Structura de securitate - CSTIC;17. Biroul logistic;18. Centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice, denumit în continuare CNUPPE (la nivel direcţie): a) Serviciul personalizare automatizată; b) Serviciul control calitate şi expediţie; c) Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei; d) Biroul validare date şi asistenţă tehnică producţie.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 4Activitatea desfăşurată de către structurile direcţiei generale are la bază relaţii de autoritate, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite.  +  Articolul 5 (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea direcţiei generale şi structurile subordonate pentru asigurarea stării de funcţionalitate a direcţiei generale în mod unitar. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii structurilor şi personalul subordonat acestora. (2) În compartimentele care nu au prevăzute funcţii de conducere se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.  +  Articolul 6Între structurile direcţiei generale se stabilesc relaţii de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor parţiale în ansamblul misiunilor direcţiei generale.  +  Articolul 7 (1) Între structurile direcţiei generale şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, denumite în continuare servicii publice comunitare, se stabilesc relaţii de coordonare şi control metodologic. (2) Activitatea de coordonare şi control metodologic a serviciilor publice comunitare se execută de către structurile direcţiei generale, în domeniile de competenţă şi are ca scop: a) desfăşurarea unitară a activităţii privind personalizarea, emiterea, eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; b) îndrumarea serviciilor publice comunitare în ceea ce priveşte aplicarea unitară a legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin reglementările în vigoare; c) verificarea activităţilor şi obiectivelor propuse, utilizarea raţională şi valorificarea resurselor, inclusiv a celor umane.  +  Articolul 8La nivelul direcţiei generale activitatea de control este atributul conducerii şi se realizează direct ori prin intermediul structurii specializate. Conducerea direcţiei generale poate angrena în activitatea de control pe linii specifice de muncă şi alt personal specializat din structurile proprii.  +  Articolul 9 (1) În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia generală cooperează cu structurile ministerului şi colaborează, pe probleme de interes comun, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile, cu persoane juridice şi persoane fizice, în condiţiile legii. (2) În plan internaţional, direcţia generală cooperează cu instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme internaţionale cu competenţă în domeniul migraţiei, în baza înţelegerilor la care România este parte, precum şi cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Organigrama şi diagrama de relaţii a direcţiei generale sunt prevăzute în anexele nr. 1, respectiv 2 la prezentul regulament.  +  Capitolul III ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE  +  Articolul 11Direcţia generală are următoarele atribuţii principale: a) organizează, îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea de personalizare, emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple şi paşapoartelor simple temporare desfăşurată de serviciile publice comunitare din subordinea instituţiei prefectului; b) personalizează paşapoartele simple electronice, paşapoartele diplomatice electronice şi paşapoartele de serviciu electronice, precum şi alte documente, în condiţiile legii; c) elaborează propuneri privind modificarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare şi internaţionale; d) constituie şi gestionează, atât la nivel central, cât şi la nivelul serviciilor publice comunitare, Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare RNEPS, şi furnizează, la cerere, date din cuprinsul acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; e) efectuează şi coordonează activităţile privind aplicarea măsurilor de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile legale; f) atestă calitatea de cetăţean român, în condiţiile legii; g) asigură soluţionarea, în termenele legale, conform competenţei, petiţiilor şi solicitărilor privind informaţiile de interes public adresate de persoanele fizice, precum şi de acelea îndreptate de celelalte structuri ale ministerului s au de alte instituţii; h) întreprinde, în condiţiile legii, măsuri de prevenire şi combatere a infracţionalităţii la regimul paşapoartelor; i) elaborează Planul anual de prevenire a corupţiei în rândul personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, solicită, centralizează şi analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în plan, diseminează informările şi analizele realizate la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie; j) cooperează cu instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme internaţionale cu competenţă în domeniile combaterii migraţiei ilegale şi al regimului paşapoartelor şi călătoriilor în străinătate, în baza înţelegerilor şi convenţiilor la care România este parte;j^1) cooperează cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD) în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;----------Lit. j^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. k) cooperează cu structurile abilitate din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea verificării şi rezolvării solicitărilor cetăţenilor români care doresc să lucreze legal în străinătate; l) cooperează cu structurile abilitate din Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Consular, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru identificarea cetăţenilor români minori aflaţi în străinătate neînsoţiţi, în situaţii dificile sau care comit infracţiuni şi întreprinde demersuri pentru eliberarea documentelor de călătorie în vederea returnării acestora; m) soluţionează, după caz, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; n) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple; o) pune la dispoziţie, pentru studiu, instituţiilor abilitate de lege, dosare şi mape de paşapoarte, iar la cererea persoanelor fizice asigură accesul la propriul dosar de paşapoarte, în condiţiile legii; p) furnizează Institutului Naţional pentru Statistică, periodic sau la cerere, date şi informaţii statistice din domeniul de competenţă; q) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare, conform competenţelor legale; r) asigură dotarea tehnică şi materială a serviciilor publice comunitare, în vederea emiterii paşapoartelor simple, conform contractelor încheiate în acest scop; s) prelucrează date cu caracter personal, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE  +  Articolul 12Direcţia generală este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de doi directori generali adjuncţi.  +  Articolul 13 (1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea celorlalte structuri ale ministerului, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, potrivit competenţelor legale. (2) Directorul general emite dispoziţii obligatorii în toate domeniile de competenţă ale direcţiei generale cu caracter individual sau normativ pentru personalul din subordine. (3) În exercitarea atribuţiilor legale privind organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de personalizare, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple de către serviciile publice comunitare, directorul general emite dispoziţii obligatorii şi informează prefectul despre neajunsurile constatate pe această linie. (4) În condiţiile legii, directorul general poate delega atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi sau altor persoane cu funcţii de conducere din subordine.  +  Articolul 14Directorul general răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară unitatea pe care o conduce.  +  Articolul 15 (1) Directorii generali adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului general şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt repartizate spre coordonare. (2) Directorii generali adjuncţi exercită atribuţiile directorului general al direcţiei generale în lipsa acestuia.  +  Articolul 16 (1) Conducerea structurilor direcţiei generale este exercitată de şefii acestora, iar în lipsa lor de către un ofiţer desemnat. (2) Şefii structurilor direcţiei generale răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa conducerii acesteia, potrivit competenţelor stabilite. (3) Şefii structurilor direcţiei generale conduc activitatea pe liniile lor de competenţă şi reprezintă instituţia în relaţiile cu celelalte structuri ale ministerului şi autorităţi din afara ministerului, conform delegării şi dispoziţiilor primite.  +  Articolul 17Atribuţiile directorului general şi directorilor generali adjuncţi sunt stabilite în fişele posturilor prevăzute în anexele 3, 4 şi 5.  +  Capitolul V ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE  +  Secţiunea I Serviciul control----------Titlul secţ. I a cap. V a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 19Serviciul control are următoarele atribuţii principale: a) elaborează Planul anual privind desfăşurarea controalelor de fond şi tematice la structurile direcţiei generale şi la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii; b) la solicitarea Corpului de Control al Ministrului asigură participarea la inspecţii şi execută atribuţiile prevăzute în planul aferent activităţii de control şi sarcinile stabilite de preşedintele comisiei de inspecţie; c) cooperează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi alte instituţii abilitate pe probleme legate de combaterea infracţionalităţii la regimul paşapoartelor simple în care este implicat personalul direcţiei generale sau al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d) sesizează Direcţia Generală Anticorupţie, conform dispoziţiilor în vigoare, atunci când are cunoştinţă de producerea unor fapte sau acte de corupţie; e) efectuează cercetarea prealabilă a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul direcţiei generale şi al serviciilor aflate în coordonare şi control metodologic şi întocmeşte documente de sesizare a organelor de cercetare penală în cazul faptelor penale, altele decât cele de corupţie, în condiţiile legii; f) prezintă conducerii direcţiei generale propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ, pe baza constatărilor făcute în exercitarea atribuţiilor curente; g) redactează şi prezintă periodic ori din dispoziţia conducerii direcţiei generale rapoarte şi sinteze de evaluare a activităţii serviciului; h) verifică şi soluţionează petiţiile îndreptate împotriva personalului direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; i) efectuează verificări preliminare în cazul identificării unor documente susceptibile de fals, repartizate spre soluţionare; j) efectuează verificări ale activităţilor desfăşurate pentru eliberarea paşapoartelor simple şi formulează propuneri privind răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit legii; k) informează, cu privire la documentele constatate ca fiind false de către autorităţile competente, instituţiile emitente ale acestora, respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmise de către Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe; l) întocmeşte şi supune aprobării conducerii direcţiei generale rapoartele cu principalele concluzii, constatări, măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor controlate; m) înaintează Corpului de Control al Ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care le reglementează activitatea internă, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea I^1 Biroul coordonare metodologică----------Secţ. I^1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 19^1Biroul coordonare metodologică are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din punct de vedere metodologic pentru aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare; b) planifică şi organizează activităţile de sprijin şi îndrumare metodologică, elaborând în acest sens Planul anual privind activităţile ce se vor desfăşura la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; c) analizează problemele identificate în aplicarea prevederilor legale şi elaborează propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea desfăşurării activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d) elaborează, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, materiale de analiză necesare dispunerii unor măsuri care să asigure aplicarea în mod unitar a prevederilor legale şi îmbunătăţirea activităţii pe linie de paşapoarte; e) elaborează proiecte de dispoziţii pentru completarea şi clarificarea unor aspecte rezultate din activitatea de sprijin şi îndrumare şi avizează procedurile specifice pe liniile de muncă pe care le coordonează; f) monitorizează, centralizează, analizează şi interpretează rezultatele activităţilor desfăşurate de serviciile publice comunitare, în baza dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; g) soluţionează lucrările repartizate de conducerea direcţiei generale, asigurând verificarea aspectelor prezentate în conţinutul acestora, şi formulează puncte de vedere aferente, în conformitate cu prevederile legale; h) participă, din dispoziţia directorului general, în cadrul comisiilor ce execută controale de fond, controale tematice sau inspecţii, verifică sesizările şi informările repartizate de conducere; i) participă la elaborarea, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, a proiectelor de acte normative cu incidenţă în activitatea de paşapoarte; j) monitorizează măsurile dispuse în urma disfuncţionalităţilor constatate în activităţile de sprijin şi îndrumare; k) efectuează, din dispoziţia directorului general, evaluarea modului de lucru al serviciilor publice comunitare pe segmentele de activitate pe care le coordonează; l) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; m) prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare.----------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea II BIROUL JURIDIC  +  Articolul 20Biroul Juridic are în structură: a) Compartimentul Reglementări juridice; b) Compartimentul Contencios şi Contracte;  +  Articolul 21 (1) Biroul Juridic asigură activitatea de asistenţă juridică în direcţia generală, constând în consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale direcţiei generale în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic. (2) În activitatea sa, Biroul Juridic elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă, asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate, ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă şi prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. (3) Compartimentul Reglementări juridice are următoarele atribuţii: a) întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii direcţiei generale, propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea strictă a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; b) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate activităţi de studiere temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea direcţiei generale; c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea direcţiei generale şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice; d) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiecte de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii) asupra cărora a fost consultată direcţia generală; e) întocmeşte avize motivate juridic, la solicitarea directorului general cu privire la diferite lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea direcţiei generale; f) întocmeşte şi ţine evidenţa actelor normative care interesează activitatea direcţiei generale, în scopul furnizării calificate şi operative a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora; g) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor directorului general şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea direcţiei generale; h) elaborează, sau după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de direcţia generală, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în Ministerul Administraţiei şi Internelor; i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente, metodologii, proceduri şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de directorul general, potrivit competenţei; j) avizează pentru legalitate actele care pot angaja răspunderea patrimonială a direcţiei generale, cum sunt:1. acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului direcţiei generale;2. stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului direcţiei generale;3. scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau mijloacelor fixe ale direcţiei generale;4. rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizări, ori de încheiere a unor contracte de comodat, pentru direcţia generală;5. efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul direcţiei generale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti;6. numirea şi eliberarea din funcţie a personalului, sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă. k) participă, din dispoziţia conducerii, împreună cu structura de specialitate, la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale din domeniile de competenţă ale direcţiei generale; l) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale care au caracter juridic, adresate direcţiei generale şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare; m) îndrumă şi coordonează, la solicitarea conducerii direcţiei generale, îndeplinirea atribuţiilor consilierilor juridici ai serviciilor publice comunitare pe linie de asistenţă juridică în ceea ce priveşte eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; n) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea direcţiei generale, potrivit competenţelor şi răspunde solicitărilor structurii centrale de specialitate în domeniul asistenţei juridice. (4) Compartimentul Contencios şi Contracte are următoarele atribuţii: a) reprezintă şi apără interesele direcţiei generale în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii directorului general, scop în care elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora; b) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale ministerului, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de conducerea Direcţiei Generale Juridice; c) sesizează conducerea direcţiei generale cu privire la deficienţele cauzate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; d) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale direcţiei generale; e) acordă asistenţă juridică consiliilor de judecată, consiliilor de onoare, comisiilor de cercetare administrativă şi comisiilor de specialitate, constituite la nivelul direcţiei generale, potrivit competenţei şi prevederilor actelor normative; f) participă la procedurile de achiziţii publice, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin direcţia generală; g) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a direcţiei generale; h) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă consultaţii cu caracter juridic conducerii şi personalului direcţiei generale pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; i) desfăşoară permanent activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale, participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative, atât în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi în afara acestuia; j) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale; k) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea direcţiei generale, potrivit competenţelor şi răspunde solicitărilor structurii centrale de specialitate în domeniul asistenţei juridice.  +  Secţiunea III SERVICIUL FINANCIAR  +  Articolul 22Serviciul Financiar are următoarele atribuţii principale: a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile în direcţia generală, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; b) organizează contabilitatea direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei; c) organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare, a bunurilor materiale şi fondurilor băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice, sub formă de donaţii şi sponsorizări prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, precum şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare, prin respectarea dispoziţiilor legale; d) urmăreşte periodic realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei generale şi respectarea disciplinei de plan şi financiare; e) asigură, potrivit metodologiei în vigoare, întocmirea documentelor de planificare, în colaborare cu şefii structurilor direcţiei generale, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie; f) asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului, în baza actelor justificative emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; g) calculează, reţine şi virează impozitul pe venit conform Codului fiscal, contribuţiile obligatorii stabilite potivit prevederilor legale, întocmeşte fişele fiscale şi declaraţiile privind contribuţiile obligatorii şi le înaintează la termenele legale; h) întocmeşte lunar situaţiile informative, situaţiile privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, precum şi cererile de deschidere de credite, care se transmit Direcţiei Generale Financiare la termenele stabilite; i) face propuneri de modificări de alocaţii bugetare pe care le înaintează Direcţiei Generale Financiare din minister; j) organizează, la compartimentele logistice şi tehnice, evidenţa prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite şi a plăţilor, potrivit dispoziţiilor direcţiilor de resort din cadrul ministerului; k) răspunde de utilizarea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale şi a priorităţilor de finanaţare stabilite de ordonatorul de credite, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile, de respectarea indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi pentru direcţia generală, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale; l) cu ocazia semnării contractelor pentru aprovizionările cu materiale, executările de lucrări şi prestările de servicii, urmăreşte ca angajările de fonduri să se facă în limita creditelor anuale aprobate şi în concordanţă cu prevederile planului de achiziţii; m) propune efectuarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea direcţiei generale în situaţiile şi la termenele prevăzute de lege şi ia măsurile ce îi revin în responsabilitate pentru desfăşurarea în bune condiţii şi pentru valorificarea rezultatelor acesteia; n) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului direcţiei generale şi recuperarea operativă a valorii pagubelor şi a altor debite; o) asigură ca întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special să se facă potrivit dispoziţiilor legale; p) ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, iar prin persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv, supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; q) aduce la cunoştinţă poliţiştilor şi personalului contractual, în părţile ce-i privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiar-contabile; r) asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a celui ierarhic operativ- curent; s) efectuează operaţiile de încasări şi plăţi, în conformitate cu dispoziţiile legale; t) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; u) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; v) prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea IV Protecţia datelor cu caracter personal----------Titlul secţ. IV a cap. V a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 24Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii principale: a) coordonează, îndrumă şi monitorizează aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi la nivelul structurilor aflate în coordonarea acesteia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; b) asigură aplicarea unitară, la nivelul direcţiei generale, a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal; c) coordonează elaborarea şi implementarea, la nivelul direcţiei generale, a procedurilor proprii în domeniul măsurilor de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislaţiei şi normelor interne în domeniul standardizării la nivelul ministerului; d) consiliază conducerea operatorului sau pe împuternicitul acestuia şi instruieşte personalul care prelucrează date cu caracter personal referitor la normele şi regulile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; e) informează operativ conducerea structurii/unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; f) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul operatorului şi propune conducerii măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces, în condiţiile legii; g) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii direcţiei generale; h) notifică Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, dacă situaţia o impune, modifică, completează o notificare precedentă; i) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de structura responsabilă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; j) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; k) asigură şi pune la dispoziţie documentele în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deţine operatorul, la solicitarea reprezentanţilor Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale, în vederea exercitării atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi monitorizare a aplicării unitare a legislaţiei în domeniu; l) participă, din dispoziţia directorului general, la activităţi cu rol de sprijin şi îndrumare la nivelul structurilor direcţiei generale şi a celor coordonate de aceasta, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; m) elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; n) întocmeşte şi transmite anual Autorităţii Naţionale de Supraveghere raportul de activitate privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal; o) verifică şi coordonează modul în care se asigură informarea corectă şi oportună a tuturor cetăţenilor care se adresează direcţiei generale cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; p) coordonează soluţionarea şi ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate; q) coordonează soluţionarea cererilor care implică transferul de date, în condiţiile legii, inclusiv pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin în cadrul cooperării internaţionale în domeniul regimului juridic al paşapoartelor.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea IV^1 Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale----------Secţ. IV^1 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 24^1Compartimentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea din cadrul direcţiei generale în aceste domenii şi urmăreşte aplicarea unitară a politicilor guvernamentale şi departamentale în domeniul de competenţă al direcţiei generale; b) înaintează către structurile centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen, propuneri de actualizare a acţiunilor aflate în responsabilitatea direcţiei generale, cuprinse în documentele programatice incidente domeniilor de competenţă ale acestora, şi asigură îndeplinirea lor; c) prezintă concluziile evaluărilor efectuate în domeniul de competenţă de către personalul desemnat de conducerea direcţiei generale, cu ocazia reuniunilor de lucru organizate la nivelul structurilor centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen; d) întocmeşte, în funcţie de domeniul de competenţă, materialele documentare destinate participării conducerii direcţiei generale la şedinţele de colegiu ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la alte acţiuni de nivel înalt, în context internaţional; e) elaborează proiectul Planului de relaţii internaţionale al direcţiei generale, coordonează şi urmăreşte participarea reprezentanţilor direcţiei generale la activităţile externe pe linia afacerilor europene şi cooperării internaţionale cuprinse în acest plan şi elaborează, periodic, raportări privind modul de îndeplinire a activităţilor pe acest domeniu, conform competenţelor; f) asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul direcţiei generale a dispoziţiilor legale în materie de relaţii internaţionale; g) asigură participarea personalului desemnat la reuniunile grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor instituite în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă, pe bază de mandat avizat de structurile din aparatul central al ministerului care coordonează domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen; h) organizează şi desfăşoară activităţile aferente deplasărilor în străinătate a specialiştilor desemnaţi din cadrul direcţiei generale; i) însoţeşte, conform dispoziţiilor, pe reprezentanţii direcţiei generale, în calitate de interpret, cu ocazia deplasărilor în străinătate, precum şi cu prilejul vizitelor oaspeţilor străini în România; j) organizează şi desfăşoară activităţile necesare primirii delegaţiilor străine la sediul direcţiei generale; k) elaborează, conform solicitărilor primite de la structuri ale ministerului, materiale aferente diverselor întâlniri, realizate de conducerea ministerului cu structuri similare din alte state; l) traduce, în şi din limbile engleză, franceză şi germană pentru materialele de interes operativ, pe specificul de activitate al direcţiei generale; m) elaborează tematica de pregătire, întocmeşte analizele şi sintezele şi participă la organizarea şi desfăşurarea cursurilor specifice în domeniul Schengen; n) realizează lunar monitorizarea regulamentelor comunitare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi transmite raportări către structurile centrale de coordonare în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen, cu privire la incidenţa acestora asupra activităţii direcţiei generale; o) asigură traducerea materialelor şi actualizarea permanentă a informaţiilor postate pe site-ul oficial al direcţiei generale, versiunea în limba engleză; p) face propuneri pentru întreţinerea şi actualizarea site-ului direcţiei generale cu informaţii din domeniul Schengen, activităţi care se realizează sub coordonarea serviciului cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor; q) colaborează cu Serviciul resurse umane în domeniul formării continue a personalului direcţiei generale în domeniul Schengen.----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea IV^2 Asistenţă psihologică----------Secţ. IV^2 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 24^2Compartimentul asistenţă psihologică are următoarele atribuţii principale: a) proiectează, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de psihologie la nivelul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, în limita competenţelor atestate şi potrivit prevederilor actelor normative în vigoare privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu respectarea normelor deontologice, metodologice şi regulilor de bună practică în domeniu; b) consiliază conducerea direcţiei generale şi şefii serviciilor publice comunitare, pe probleme privind activitatea de psihologie; c) asigură evaluarea periodică a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; d) asigură asistenţa psihologică a personalului din direcţia generală şi din serviciile publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; e) desfăşoară activităţi de intervenţie psihologică primară; f) planifică, organizează şi desfăşoară, cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare, evaluarea psihologică în situaţii speciale; g) întocmeşte şi ia măsuri de aplicare a programului de monitorizare a persoanelor la care s-au identificat probleme de natură psihocomportamentală, potrivit prevederilor metodologice în vigoare; h) asigură suportul psihologic profilactic al activităţilor/ misiunilor specifice, atât la sediul instituţiei centrale, cât şi la structurile subordonate; i) elaborează şi implementează programe de pregătire psihologică şi profilaxie a personalului, individuale şi de grup, în funcţie de nevoile individuale şi instituţionale identificate; j) la solicitare, poate acorda, potrivit competenţelor atestate de Colegiul Psihologilor din România, asistenţă psihologică recuperatorie pentru personalul unităţii; k) realizează diagnoze organizaţionale la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, grupelor/echipelor din cadrul unităţii, ca urmare a solicitării şi/sau cu aprobarea şefului unităţii; l) planifică, organizează şi desfăşoară activităţile incluse în programul de intervenţie organizaţională consecutiv diagnozei organizaţionale (după caz); m) participă la identificarea anuală a activităţilor/misiunilor cu grad ridicat de risc desfăşurate de către personalul din unitate după criteriile stabilite de Centrul de psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne; n) întocmeşte şi actualizează documentele de evidenţă a activităţii de psihologie şi asigură buna circulaţie a carnetelor psihologice în cazurile de detaşare, mutare ori în caz de trecere în rezervă sau retragere; o) participă la elaborarea, experimentarea, etalonarea şi validarea unor probe psihologice pentru metodologiile de evaluare în domeniul de specialitate; p) participă la identificarea şi clasificarea solicitărilor şi exigenţelor psihice presupuse de diferite posturi, funcţii, profile de activitate din cadrul unităţii în vederea susţinerii activităţilor de analiză a muncii şi elaborare a standardelor profesionale (ocupaţionale); desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi activităţi de intervenţie psihologică în scopul optimizării comportamentale a personalului; q) la solicitarea Comisiei de unitate, psihologul pune la dispoziţie documentele de evaluare psihologică, în vederea realizării demersurilor necesare pentru persoanele ce urmează a fi expertizate psihologic în cadrul expertizei medicale; r) elaborează un portofoliu de specialitate cuprinzând teme, sinteze, aplicaţii şi alte materiale necesare pregătirii personalului prin disciplină de sprijin şi le susţine la solicitarea şefilor ierarhici sau din proprie iniţiativă; s) poate desfăşura, cu acordul Centrului de psihosociologie, activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei şi poate valorifica publicistic rezultatele studiilor întreprinse; t) iniţiază sau participă potrivit competenţelor atestate şi cu acordul Centrului de psihosociologie la proiecte de cercetare sau programe specifice domeniului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională realizate în parteneriat cu alte instituţii publice, private sau organizaţii nonguvernamentale; u) participă la activitatea de relaţii internaţionale atunci când psihologul este desemnat prin dispoziţia directorului general; v) participă la activităţile organizate de Centrul de psihosociologie, de alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ori de instituţii civile, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale, în conformitate cu standardele de calitate stabilite de către Colegiul Psihologilor din România.----------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea V SERVICIUL MANAGEMENT OPERAŢIONAL----------Denumirea secţiunii a V-a a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013.  +  Articolul 25Serviciul management operaţional are în structură:----------Partea introductivă a art. 25 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. a) Compartimentul Analiză-sinteză şi dispecerat; b) Compartimentul Management operaţional, pază sedii şi control acces.  +  Articolul 26 (1) Serviciul management operaţional are următoarele atribuţii principale: a) asigură elaborarea de analize, sinteze, statistici şi documente programatice, pe probleme dispuse de conducerea ministerului şi a direcţiei generale, în domeniul specific de activitate; b) organizează şi desfăşoară activitatea de dispecerat la nivelul direcţiei generale şi realizează, la cererea structurilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, verificări în bazele de date aflate în administrarea direcţiei generale; c) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri la nivelul direcţiei generale; d) elaborează şi pune în aplicare, conform competenţelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţii publice; e) asigură pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale, precum şi a şedinţelor Consiliului de conducere; f) elaborează şi pune în aplicare, conform competenţelor, documentele de management operaţional ale direcţiei generale; g) îndeplineşte atribuţiile pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în planurile de apărare împotriva incendiilor pentru sediile direcţiei generale; h) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; i) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; j) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul analiză-sinteză şi dispecerat are următoarele atribuţii: a) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri ale direcţiei generale, Planul strategic al direcţiei generale, Planul unic cu principalele activităţi al direcţiei generale, rapoarte privind modul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din planurile de acţiuni şi măsuri ale ministerului, materiale de analiză pentru bilanţuri şi convocări, precum şi materiale de informare (sinteze, studii şi rapoarte) pentru conducerea ministerului şi pentru alte instituţii centrale, pe probleme din competenţa direcţiei generale; b) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri la nivelul direcţiei generale; c) elaborează şi pune în aplicare, conform competenţelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţii publice; d) îndrumă metodologic, pe linia controlului intern/managerial, structurile componente aparatului propriu; e) stabileşte, cu sprijinul celorlalte structuri ale direcţiei generale, propunerile de teme pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţelor Colegiului ministerului, precum şi pentru şedinţele de lucru ale direcţiei generale; f) asigură consemnarea în registrul de procese-verbale a problematicii prezentate/dezbătute la şedinţele de lucru ale conducerii direcţiei generale, precum şi în şedinţele Consiliului de conducere; g) întocmeşte şi prezintă spre aprobare Dispoziţia de zi pe unitate; h) primeşte, centralizează şi prelucrează datele şi informaţiile transmise de structurile direcţiei generale şi serviciile publice comunitare şi întocmeşte, zilnic, sinteza activităţilor desfăşurate, pe care o înaintează Centrului Operaţional de Comandă al ministerului; i) efectuează verificări în Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, la solicitarea serviciilor publice comunitare şi a altor organe abilitate din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională; j) transmite la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră consemnele proprii direcţiei generale; k) cooperează cu celelalte structuri din minister, conform competenţelor specifice; l) asigură transmiterea/primirea materialelor prin staţia radio, telex şi fax, prezentarea acestora conducerii direcţiei generale atunci când situaţia operativă o impune şi predarea acestora Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, în vederea înregistrării. (3) Compartimentul management operaţional, pază sedii şi control acces are următoarele atribuţii: a) elaborează Registrul istoric, în colaborare cu celelalte structuri ale direcţiei generale; b) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa documentelor planului de mobilizare a unităţii; c) ţine legătura cu centrele militare pentru selecţionarea, verificarea şi completarea cu resurse umane şi materiale la mobilizare a indicativului; d) execută pregătirea de mobilizare a personalului, precum şi a rezerviştilor cuprinşi în lucrările de mobilizare ale direcţiei generale, în vederea întocmirii şi punerii în aplicare a planului de mobilizare; e) întocmeşte şi actualizează documentele operative de pază şi apărare, de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă; f) organizează serviciul de permanenţă pe unitate şi elaborează planul de creştere a capacităţii operaţionale, în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne; g) elaborează şi pune în aplicare planul de combatere a terorismului la nivelul direcţiei generale, în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne; h) asigură instruirea şi pregătirea personalului din serviciul de permanenţă, pentru punerea în aplicare a documentelor operative; i) organizează şi coordonează activităţile specifice pentru asigurarea pazei şi apărarea sediului direcţiei generale, potrivit prevederilor legale, şi ia măsuri ca personalul să respecte dispoziţiile conducerii unităţii pe linia accesului în unitate; j) întocmeşte planurile de măsuri operative ale direcţiei generale, ca urmare a dispoziţiilor primite de la minister sau a schimbărilor climatului de normalitate civică; k) îndrumă structurile direcţiei generale în vederea respectării prevederilor din planurile de măsuri întocmite ca urmare a schimbărilor climatului de normalitate civică; l) organizează şi execută activităţi pe linie de protecţie civilă; m) ţine evidenţa livretelor militare, le completează şi le înmânează poliţiştilor la încetarea raporturilor de serviciu şi instruieşte rezerviştii asupra drepturilor şi îndatoririlor ce le revin.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013.  +  Secţiunea VI SERVICIUL RESURSE UMANE  +  Articolul 27Serviciul resurse umane are în structură: a) Compartimentul selecţionare, încadrare şi promovare personal; b) Compartimentul formare iniţială şi continuă a personalului; c) Compartimentul evidenţă resurse umane şi organizare; d) Compartimentul prevenire şi protecţie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă; e) Abrogată.----------Lit. e) a art. 27 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013.  +  Articolul 28 (1) Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi asigură realizarea activităţilor privind recrutarea, selecţia, formarea iniţială şi continuă, încadrarea, evaluarea, evoluţia în carieră, motivarea, recompensarea, starea disciplinară, gestiunea şi prelucrarea manuală şi în sistem informatizat a datelor, precum şi reconversia profesională a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; b) analizează structura personalului şi evaluează nevoile de efective, de formare iniţială şi continuă a acestora; c) asigură, conform atribuţiilor ce îi revin şi potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, încadrarea statelor de organizare ale direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare cu personalul necesar; d) organizează şi desfăşoară activităţi de îndrumare, coordonare şi sprijin la serviciile publice comunitare şi face propuneri pentru creşterea eficienţei activităţilor pe linie de resurse umane; e) coordonează organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii continue a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; f) coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; g) întocmeşte documentele necesare asigurării drepturilor salariale, precum şi a altor drepturi pentru personalul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; h) asigură soluţionarea rapoartelor sau petiţiilor personalului ministerului şi ale cetăţenilor, conform competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin; i) organizează şi asigură gestiunea documentelor de personal, precum şi operarea în evidenţa manuală şi în sistem informatizat a datelor şi modificărilor intervenite în situaţia personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; j) organizează şi desfăşoară activităţile pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi la veteranii de război; k) organizează şi desfăşoară activităţile specifice de prevenire şi protecţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă pentru direcţia generală; l) cooperează cu personalul cu atribuţii de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă din instituţia prefectului în toate problemele de securitate şi sănătate în muncă referitoare la activitatea de specialitate a personalului serviciilor publice comunitare; m) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; o) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; p) elaborează şi pune în aplicare, conform competenţelor, documentele de planificare structurală şi management organizatoric ale direcţiei generale;----------Lit. p) a alin. (1) al art. 28 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. q) abrogată;----------Lit. q) a alin. (1) al art. 28 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. (2) Compartimentul Selecţionare, încadrare şi promovare personal are următoarele atribuţii: a) elaborează criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea posturilor prevăzute în statele de organizare ale direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; b) asigură încadrarea cu personal a posturilor vacante din statele de organizare ale direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi potrivit dinamicii anuale şi de perspectivă a resurselor umane aprobate de ministrul administraţiei şi internelor; c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare şi avizare lucrările privind propunerile de încadrare, promovare în funcţie, avansare în grad profesional şi eliberare din funcţie; d) întocmeşte şi prezintă spre aprobare şi avizare lucrările privind propunerile de acordare a drepturilor de personal, amânare a promovării în grad profesional sau funcţii superioare, recompensare, aplicare a sancţiunilor disciplinare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu, desfacere a contractelor de muncă, acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi de acordare/retragere a altor drepturi, conform prevederilor actelor normative în vigoare; e) execută măsuri specifice de verificare şi cunoaştere a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; f) organizează desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru încadrarea şi promovarea în funcţii a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; g) coordonează, sprijină şi îndrumă în cadrul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, modul de desfăşurare a activităţilor din competenţă; h) soluţionează rapoartele, cererile, reclamaţiile, memoriile şi petiţiile repartizate. (3) Compartimentul Formare iniţială şi continuă a personalului are următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la pregătirea continuă a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, reconversia profesională, activitatea de educaţie fizică şi sport, tragerile cu armamentul din dotare; b) participă la realizarea diagnozei de pregătire continuă a personalului, după consultarea şefilor structurilor din direcţia generală şi ai serviciilor publice comunitare; c) întocmeşte proiectul planului anual de pregătire continuă a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare pe baza propunerilor structurilor funcţionale ale acestora; d) realizează consilierea conducerii direcţiei generale, a serviciilor publice comunitare şi a personalului unităţilor pe probleme privind pregătirea continuă în vederea asigurării managementului carierei, dezvoltării competenţelor profesionale şi a celor individuale; e) coordonează, sprijină şi îndrumă în cadrul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, modul de desfăşurare a activităţilor din competenţă; f) organizează şi coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului; g) constituie şi utilizează, pentru diferite nevoi, baze de date privind pregătirea personalului; h) organizează, în colaborare cu instituţii de învăţământ din minister, cursuri pentru pregătirea continuă a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare; i) desfăşoară, după caz, activităţile ce îi revin în competenţă pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor în vederea formării iniţiale pentru nevoile direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, în instituţiile de învăţământ ale ministerului sau în alte instituţii de învăţământ; j) asigură participarea unor specialişti din cadrul direcţiei generale, pregătiţi cu suport de curs, la activităţile de pregătire pe linie de paşapoarte a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ ale ministerului; k) asigură desfăşurarea stagiilor de practică ale elevilor şi studenţilor în cadrul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare precum şi a personalului participant la cursuri; l) elaborează rapoarte cu privire la formarea iniţială şi continuă a personalului şi propune măsurile ce se impun pentru ridicarea calităţii acesteia, pe domeniul de competenţă; m) cooperează cu structurile de resort din minister şi din alte instituţii publice sau organisme centrale cu atribuţii în domeniul învăţământului; n) participă la chestionarea elevilor, studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din structura ministerului, pregătiţi pentru nevoile direcţiei generale, precum şi a personalului participant la cursuri, asupra aspectelor privitoare la eficacitatea procesului de formare profesională iniţială şi continuă; o) elaborează propuneri la planul de acţiuni şi măsuri pentru promovarea profesiilor din domeniul de activitate; p) participă la instruiri metodice, schimburi de experienţă, consfătuiri, simpozioane cu personalul din instituţiile de învăţământ ale ministerului, care au teme de dezbatere în legătură cu problematica din domeniul de competenţă; q) asigură, împreună cu celelalte structuri ale direcţiei generale, proiectarea şi coordonarea aplicării politicilor şi strategiilor de specializare şi perfecţionare a pregătirii personalului şi propune măsuri de optimizare a proceselor şi activităţilor specifice în scopul îndeplinirii standardelor de performanţă cerute. (4) Compartimentul evidenţă resurse umane şi organizare are următoarele atribuţii:----------Partea introductivă a alin. (4) al art. 28 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. a) ţine, conform metodologiei stabilite, evidenţa manuală şi în sistem informatizat a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, operează în documentele de evidenţă nominală schimbările survenite în situaţia acestuia şi le comunică Direcţiei Generale Management Resurse Umane din minister; b) întocmeşte, gestionează şi manipulează dosarele de personal, fişele de evidenţă, carnetele de muncă, după caz, ale personalului; c) actualizează în evidenţa manuală şi în sistem informatizat toate modificările survenite în situaţia socială şi profesională a personalului; d) analizează şi întocmeşte rapoartele/situaţiile statistice cu privire la situaţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului; e) gestionează, conform prevederilor legale în vigoare, declaraţiile de avere şi de interese, primeşte şi păstrează contractele cu casele de sănătate pentru personalul direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare; f) primeşte, înregistrează şi operează în evidenţe lucrările specifice activităţii de resurse umane; g) întocmeşte documentele necesare emiterii legitimaţiilor de serviciu personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare şi ţine evidenţa acestora; h) întocmeşte documentele necesare referitoare la avansarea în gradele profesionale următoare, la termen şi înaintea împlinirii stagiului minim, a poliţiştilor din direcţia generală şi serviciile publice comunitare, precum şi pentru avansarea cadrelor militare în rezervă; i) întocmeşte lucrările privind conferirea Semnului Onorific "În Serviciul Patriei" şi a ordinelor şi medaliilor din sistemul naţional de decoraţii; j) întocmeşte şi trimite organelor competente documentaţia necesară în vederea acordării pensiei de serviciu, de invaliditate şi de urmaş pentru personalul direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare; k) întocmeşte fişele cu elementele necesare recalculării pensiei militare în baza actelor normative în vigoare; l) asigură eliberarea de adeverinţe şi alte documente pe linie de resurse umane, la solicitarea persoanelor în drept, prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din documentele de evidenţă; m) gestionează documentele de personal din arhiva serviciului. n) întocmeşte, actualizează sau efectuează modificările ordonate în statul de organizare al direcţiei generale;----------Lit. n) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. o) îndrumă serviciile publice comunitare în vederea efectuării modificărilor în statele de organizare;----------Lit. o) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. p) analizează, în vederea avizării, proiectele organigramelor şi statelor de organizare ale serviciilor publice comunitare;----------Lit. p) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. q) analizează, în vederea avizării, proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare, cu consultarea structurilor direcţiei generale ale căror competenţe sunt incidente în raport cu prevederile proiectului;----------Lit. q) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. r) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale direcţiei generale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei generale;----------Lit. r) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. s) întocmeşte şi transmite anual la Direcţia generală management resurse umane, conform prevederilor actelor normative în vigoare, propunerile motivate referitoare la numărul maxim de posturi, pe tipuri şi categorii de funcţii, necesare în cursul anului următor, la nivelul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare;----------Lit. s) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. t) comunică serviciilor publice comunitare numărul de posturi aprobat anual prin ordin al ministrului.----------Lit. t) a alin. (4) al art. 28 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 22 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013. (5) Compartimentul Prevenire şi protecţie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă are următoarele atribuţii: a) întocmeşte propunerea proiectului Dispoziţiei de Zi pe Unitate numărul 1, capitolul de securitate şi sănătate în muncă, în care se stabilesc responsabilităţile şi se numesc comisiile/comitetele pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu actele normative interne şi generale; b) participă la toate activităţile desfăşurate de Comisiile numite prin dispoziţie de zi pe unitate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi la cele desfăşurate de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din direcţia generală; c) întocmeşte documentaţia necesară, participă la efectuarea expertizelor de specialitate ce se impun, efectuează demersuri şi înaintează spre avizare la Serviciul Inspecţia Muncii din Direcţia Generală Management Resurse Umane, conform competenţelor, documentele elaborate pentru măsurile ce reies din legislaţie şi actele normative interne, aplicabile pentru: lucrul în condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice, personalul unităţii care îşi desfăşoară activitatea în atmosferă toxică, lucrul în perioadele cu temperaturi extreme, protecţia maternităţii la locul de muncă; d) efectuează demersurile necesare în vederea reautorizării/autorizării desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate sediile direcţiei generale; e) elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă al unităţii, întocmit ca urmare a evaluării riscurilor, îl supune aprobării conducerii direcţiei generale şi avizării Serviciului Inspecţia Muncii din Direcţia Generală Management Resurse Umane; f) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi de cele ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din unitate şi le supune aprobării conducerii direcţiei generale; g) efectuează propuneri pentru atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce le revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa posturilor, cu aprobarea angajatorului; h) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către angajaţii direcţiei generale a instrucţiunilor proprii aprobate şi a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în acest domeniu, stabilite prin fişa postului; i) elaborează tematici de instruire, întocmeşte fişe de instruire colectivă, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea angajaţilor unităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către aceştia a legislaţiei specifice, a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă; j) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific din unitate, prevăzute de legislaţia în vigoare şi stabileşte măsuri în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone; k) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, sau a celor care necesită examene medicale suplimentare; l) efectuează controale la structurile direcţiei generale pentru monitorizarea implementării planului de prevenire şi protecţie şi cuprinde rezultatele controlului în note de constatare ; m) informează conducerea direcţiei generale, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie; n) analizează, planifică şi solicită resursele financiare pentru dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din direcţia generală, propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii; o) desfăşoară activităţile, elaborează documentaţia şi efectuează demersurile prevăzute de legislaţia din domeniu, referitor la comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse în unitate sau în timpul activităţilor conduse/coordonate de aceasta, precum şi pentru avizarea cercetării, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă; p) participă la toate activităţile desfăşurate de Comisiile de cercetare a evenimentelor, colaborează cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru demersurile necesare cercetării evenimentelor şi întocmeşte dosarele de cercetare a acestora; q) elaborează raportările trimestriale, semestriale şi anuale privind activităţile de prevenire şi protecţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă în unitate, transmite la termenele stabilite raportările solicitate de Direcţia Generală Management Resurse Umane; r) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din direcţia generală, cu instituţiile abilitate şi cu medicul de unitate şi de medicina muncii din instituţiile de specialitate ale ministerului, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; s) cooperează cu personalul cu atribuţii de prevenire şi protecţie din instituţia prefectului, în vederea implementării prevederilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, luând în considerare natura activităţilor de specialitate desfăşurate de personalul serviciilor publice comunitare; t) cooperează cu personalul cu atribuţii de prevenire şi protecţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă din instituţia prefectului, în vederea coordonării acţiunilor de protecţie a lucrătorilor şi prevenire a riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor de specialitate desfăşurate de personalul serviciilor publice comunitare. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 28 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.  +  Secţiunea VII SERVICIUL SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI COMUNICARE PUBLICĂ  +  Articolul 29Serviciul Secretariat, Documente Clasificate şi Comunicare Publică are în structură: a) Compartimentul Secretariat şi documente clasificate; b) Compartimentul Comunicare publică.  +  Articolul 30 (1) Serviciul Secretariat Documente Clasificate şi Comunicare Publică are următoarele atribuţii principale: a) primeşte, verifică, triază corespondenţa clasificată şi neclasificată şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termen, conform dispoziţiei rezolutive a conducerii direcţiei generale; b) ţine evidenţa, cronologic, pe clase de secretizare, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor; c) organizează evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate; d) organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la conducerea direcţiei generale; e) ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor din dotarea direcţiei generale şi verifică modul de folosire a acestora; f) asigură constituirea, întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; g) organizează activitatea de primire şi înregistrare a petiţiilor adresate direcţiei generale şi expediază în termen legal răspunsurile formulate; h) execută activităţi de îndrumare şi sprijin pe liniile specifice de muncă, la nivelul structurilor aflate în coordonarea direcţiei generale; i) controlează modul cum sunt respectate regulile privind redactarea, evidenţa, primirea, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, transportul, selecţionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor neclasificate; j) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; k) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; l) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii: a) primeşte, verifică, triază şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa primită prin poşta militară, civilă, curieri, fax şi e-mail; b) repartizează celor în drept documentele cu ordine rezolutive ale conducerii şi ţine evidenţa termenelor de rezolvare; c) verifică modul cum sunt gestionate documentele şi prezintă conducerii direcţiei generale propuneri de îmbunătăţire a activităţii; d) execută activităţi de sprijin şi îndrumare, pe liniile specifice de muncă, la nivelul structurilor aflate în coordonarea direcţiei generale; e) asigură înregistrarea Registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru însemnări, separat cele clasificate de cele neclasificate, pentru structurile direcţiei generale; f) asigură expedierea corespondenţei prin poşta specială şi poşta civilă; g) asigură transportul corespondenţei destinate conducerii ministerului, precum şi unităţilor subordonate acestuia, unor alte instituţii, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, precum şi altor ministere; h) asigură multiplicarea documentelor care conţin informaţii neclasificate, conform legislaţiei în vigoare; i) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ al direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; j) asigură întocmirea unităţilor arhivistice şi face menţiunea unde s-a clasat corespondenţa în registrele de intrare-ieşire pentru Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică;----------Lit. j) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. k) primeşte la arhiva neoperativă, pe care o gestionează, toate unităţile arhivistice de la structurile direcţiei generale; l) organizează şi ţine evidenţa documentelor care conţin informaţii clasificate la nivelul Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentelor Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică;----------Lit. l) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. m) organizează activitatea de evidenţă a ordinelor şi instrucţiunilor emise de către ministrul administraţiei şi internelor; n) organizează activitatea de evidenţă a ştampilelor şi matricelor sigilare din dotarea direcţiei generale; o) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care desfăşoară activităţi pe linie de secretariat la nivelul direcţiei generale şi la structurile aflate în coordonarea direcţiei generale. p) organizează şi desfăşoară activitatea de secretariat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică.----------Lit. p) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. (3) Compartimentul Comunicare Publică are următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează petiţiile, comunicările privind informaţiile de interes public, precum şi contestaţiile adresate direcţiei generale prin fax, e-mail, poşta specială, poşta civilă şi prin ghişeul relaţii cu publicul; b) distribuie petiţiile, în baza dispoziţiei rezolutive a conducerii direcţiei generale şi ţine evidenţa acestora pe serviciile/compartimentele din direcţia generală; c) soluţionează şi comunică celor în drept răspunsurile la petiţiile şi contestaţiile repartizate serviciului; d) organizeză activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la conducerea direcţiei generale şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor date; e) primeşte şi înregistrează cererile adresate direcţiei generale pentru furnizarea datelor referitoare la cetăţenie, eliberării adeverinţelor necesare pentru scutirea de taxe vamale şi adeverinţelor referitoare la limitarea dreptului la libera circulaţie, verificarea documentelor aferente şi certificarea xerocopiilor pentru conformitate cu originalul; f) implementează în sistem informatic cererile şi petiţiile adresate direcţiei generale; g) analizează periodic petiţiile înregistrate şi elaborează informări pentru conducerea direcţiei generale şi Secretariatul General al ministerului; h) informează cetăţenii cu privire la drepturile şi modalităţile de a se adresa conducerii direcţiei generale ori îi îndrumă către structurile şi instituţiile desemnate prin lege să le soluţioneze petiţiile; i) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la compartimentele de profil din structurile aflate în coordonarea direcţiei generale; j) transpune în practică legislaţia în domeniul combaterii birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul; k) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice de comunicare publică şi secretariat, pentru sediile direcţiei generale; l) transmite structurilor direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare măsurile şi recomandările rezultate în urma şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale, precum şi şedinţelor Consiliului de Conducere; m) întocmeşte agenda de întâlniri, activităţile protocolare şi de primire în audienţă; n) asigură circuitul documentelor între cabinet şi secretariat; o) elaborează documentele de planificare a comunicării la nivelul direcţiei generale, în baza Strategiei de Relaţii Publice şi Comunicare a ministerului; p) gestionează relaţia cu mass-media din ţară şi din străinătate, monitorizează modul de mediatizare a activităţilor specifice de paşapoarte de către presa scrisă şi audio-video; q) prezintă conducerii direcţiei generale sinteza zilnică de presă; r) asigură organizarea conferinţelor de presă la nivelul direcţiei generale; s) desfăşoară acţiuni de evaluare periodică a imaginii publice a direcţiei generale şi gestionează posibilele situaţii de criză mediatică care ar implica instituţia; t) răspunde solicitărilor cetăţenilor privind liberul acces la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; u) participă, după caz, la acţiunile de relaţii publice organizate la sediul central al ministerului; v) întocmeşte în colaborare cu structurile direcţiei generale, informarea anuală referitoare la implementarea dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public; w) urmăreşte aplicarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de direcţia generală, asigurând, totodată, protecţia informaţiilor care, conform legii sau reglementărilor interne ori internaţionale, sunt clasificate ori nedestinate publicităţii; x) asigură, din punct de vedere al conţinutului, activitatea de mediatizare şi actualizare permanentă a informaţiilor de interes public pentru societatea civilă, prin intermediul reţelei Internet; y) organizează şi coordonează prezentarea în mass-media a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea direcţiei generale, precum şi a problemelor de interes pentru societatea civilă; z) asigură, cu informarea Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de relaţii publice la care participă reprezentanţi ai mass-media din ţară şi din străinătate; aa) informează, periodic şi ori de câte ori este nevoie, conducerea Direcţiei Informare şi Relaţii Publice cu privire la activităţile, acţiunile, proiectele comunicaţionale propuse la nivelul direcţiei generale; ab) îndrumă şi coordonează activitatea pe linie informare şi relaţii publice la nivelul direcţiei generale; ac) asigură realizarea fluxului informaţional între conducerea unităţii şi structurile cu care colaborează, precum şi informarea conducerii cu privire la evenimentele produse.  +  Secţiunea VIII SERVICIUL RESTRICŢII, IDENTIFICĂRI ŞI RELAŢII DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE  +  Articolul 31Serviciul Restricţii, Identificări şi Relaţii de Muncă în Străinătate are în componenţă: a) Compartimentul Urmăriri şi Restricţii; b) Compartimentul Identificări; c) Compartimentul Relaţii de muncă în străinătate;  +  Articolul 32 (1) Serviciul Restricţii, Identificări şi Relaţii de Muncă în Străinătate are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară activităţi specifice privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate; b) efectuează verificări în evidenţele de paşapoarte şi cele ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în condiţiile legii; c) soluţionează, în termenele legale, petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale; d) ţine evidenţa în sistem informatizat a persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsuri de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate şi întocmeşte, la dispoziţia directorului general, situaţii statistice pe această linie de muncă; e) ţine evidenţa în sistem informatizat a persoanelor accidentate, decedate, arestate, reţinute în străinătate, a minorilor depistaţi neînsoţiţi pe teritoriul altor state, precum şi a celor care solicită titluri de călătorie; f) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; g) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; h) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Urmăriri şi Restricţii are următoarele atribuţii: a) efectuează verificări în evidenţele de paşapoarte şi cele ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în condiţiile legii; b) desfăşoară activităţi specifice pe linia suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate; c) primeşte de la instanţele de judecată comunicările referitoare la dispunerea măsurilor privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, efectuează verificări în evidenţe, apoi procedează la întocmirea adreselor către serviciile publice comunitare în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse; d) introduce în aplicaţia informatizată datele aparţinând persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsurile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie; e) întocmeşte zilnic şi lunar situaţii centralizate, în baza raportărilor primite de la serviciile publice comunitare, cu privire la numărul persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsurile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie; f) gestionează baza de date a aplicaţiei SIECS (Sistemul Informatic de Evidenţe Consemne); (3) Compartimentul Identificări are următoarele atribuţii: a) primeşte de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, cereri prin care se solicită identificarea în evidenţe a persoanelor aflate în străinătate fără documente de călătorie, efectuează verificări în evidenţe şi întocmeşte adrese de răspuns; b) primeşte de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, comunicări privind cetăţenii români accidentaţi, decedaţi ori care au săvârşit fapte ilegale pe teritoriul altor state, efectuează verificări, informează serviciile publice comunitare şi comunică rezultatul Departamentului Consular; c) primeşte de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, comunicări cu privire la minorii români depistaţi neînsoţiţi pe teritoriul altor state, efectuează verificări în evidenţe, informează serviciile publice comunitare, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi comunică rezultatul Departamentului Consular; d) primeşte de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, comunicări referitoare la documente de identitate pierdute/găsite în străinătate, paşapoarte anulate, paşapoarte care au aparţinut persoanelor decedate în străinătate etc.; e) primeşte de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, solicitări de verificare a gradului de rudenie a unor cetăţeni români aflaţi în penitenciarele din străinătate cu alte persoane; f) primeşte de la diverse instituţii abilitate (judecătorii, tribunale parchete, etc.) cereri de identificare a unor cetăţeni români, efectuează verificări în evidenţe şi comunică rezultatul acestora; g) ţine evidenţa în sistem informatizat a persoanelor accidentate, decedate, arestate, reţinute în străinătate, a minorilor depistaţi neînsoţiţi pe teritoriul altor state, precum şi a celor care solicită titluri de călătorie; (4) Compartimentul Relaţii de muncă în străinătate are următoarele atribuţii: a) primeşte, analizează şi soluţionează, potrivit reglementărilor în vigoare, cererile cetăţenilor români de eliberare a adeverinţelor privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate; b) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în baza Protocoalelor de colaborare, iar la solicitarea acesteia execută verificări în evidenţe privind persoanele care urmează să execute activităţi lucrative în străinătate.  +  Secţiunea IX SERVICIUL PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE  +  Articolul 33Serviciul pentru Cetăţenii Români cu Domiciliul în Străinătate are următoarele atribuţii principale: a) validează cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu menţionarea domiciliului în străinătate, preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; b) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale şi asigură, în condiţiile legii, accesul persoanelor fizice la informaţiile de interes public referitoare la domeniul de competenţă al serviciului; c) soluţionează cererile de acordare a avizului pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, pentru cetăţenii români titulari ai unor documente de călătorie eliberate de direcţia generală şi efectuează menţiunile corespunzătoare în sistemul integrat pentru emiterea şi gestiunea paşaportului electronic; d) verifică, introduce şi actualizează în evidenţa specială de paşapoarte datele solicitanţilor de paşapoarte simple cu menţionarea domiciliului în străinătate; e) efectuează verificări în evidenţele de paşapoarte şi cele ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în condiţiile legii; f) efectuează menţiuni în evidenţa automată privind anularea documentelor de călătorie transmise de Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe; g) asigură colaborarea cu serviciile publice comunitare prin furnizarea de date din dosarele personale ale solicitanţilor şi consultarea în privinţa cererilor validate, supuse aprobării acestor instituţii; h) cooperează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Român pentru Imigrări şi alte structuri ale ministerului, precum şi ale Ministerului Afacerilor Externe şi cu structurile direcţiei generale, în vederea elaborării precizărilor metodologice în domeniul de competenţă; i) participă la elaborarea de protocoale cu alte instituţii, în vederea asigurării unui mod unitar de aplicare a prevederilor legale privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, conform competenţelor; j) elaborează precizări metodologice în domeniul de competenţă; k) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; l) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea X SERVICIUL CETĂŢENIE  +  Articolul 34Serviciul Cetăţenie are următoarea structură: a) Compartimentul Evidenţă Cetăţenie; b) Compartimentul Verificări persoane incluse în proiectele de ordine ale ministrului justiţiei privind dobândirea sau renunţarea la cetăţenia română;  +  Articolul 35 (1) Serviciul Cetăţenie are următoarele atribuţii principale: a) efectuează verificări şi actualizări în Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple, denumit în continuare RNEPS, pentru persoanele incluse în ordinele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie privind renunţarea/(re)dobândirea cetăţeniei române; b) furnizează date cu privire la cetăţenia română din RNEPS, la solicitarea unor structuri din minister sau a altor instituţii ale administraţiei publice, persoanelor fizice sau juridice, în limitele competenţelor legale; c) atestă calitatea de cetăţean român, în condiţiile legii; d) participă la elaborarea de protocoale cu alte instituţii, în vederea asigurării unui mod unitar de aplicare a prevederilor legale privind soluţionarea cererilor de re/dobândire a cetăţeniei române, respectiv de renunţare la cetăţenia română; e) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; f) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; g) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Evidenţă Cetăţenie are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi în vederea atestării cetăţeniei române, în condiţiile legii, ca urmare solicitării instituţiilor abilitate în vederea atribuirii codului numeric personal, transcrierii actelor de stare civilă, eliberării documentelor de identitate sau paşapoartelor, respectiv soluţionarea cererilor de stabilire a domiciliului în România; b) îndrumă şi sprijină activitatea desfăşurată de către serviciile publice comunitare, asigurând aplicarea, în mod unitar, a prevederilor legale din domeniul de competenţă; c) efectuează verificări în RNEPS şi furnizează date cu privire la cetăţenia română, în condiţiile legii, la solicitarea unor structuri din minister sau a altor instituţii ale administraţiei publice, persoanelor fizice sau juridice, în limitele competenţelor; d) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, referitoare la furnizarea datelor din RNEPS, conform competenţelor specifice. (3) Compartimentul Verificări persoane incluse în proiectele de ordine ale ministrului justiţiei privind dobândirea sau renunţarea la cetăţenia română are următoarele atribuţii: a) efectuează verificări şi actualizări în RNEPS pentru persoanele incluse în ordinele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, privind renunţarea/(re)dobândirea cetăţeniei române; b) efectuează actualizări în RNEPS, după caz, pentru persoanele cărora le-a fost atestată calitatea de cetăţean român; c) efectuează verificări în RNEPS, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie cu privire la persoanele care solicită (re)dobândirea/renunţarea la cetăţenia română.  +  Secţiunea XI SERVICIUL ARHIVĂ  +  Articolul 36Serviciul Arhivă are următoarele atribuţii: a) organizează şi conservă fondul arhivistic al direcţiei generale în ordinea cronologică a constituirii dosarelor şi ia măsuri pentru prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii documentelor, recondiţionează dosarele şi registrele deteriorate; b) îndrumă şi coordonează activitatea de arhivă desfăşurată de serviciile publice comunitare; c) asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitele de arhivă, pe baza registrului de constituire a dosarelor, a fişei înlocuitor şi a borderoului de expediţie; d) identifică şi nominalizează înscrisurile şi documentele ce constituie "Tezaurul de Documente al ministerului" şi propune preluarea acestora în Arhiva ministerului; e) asigură studierea dosarelor aflate în gestiune de către lucrători ai unor instituţii abilitate de lege, pe bază de delegaţii semnate de conducătorii instituţiilor interesate şi aprobate de conducerea direcţiei generale, conform prevederilor legale în materie; f) pune la dispoziţia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dosarele de paşapoarte, în conformitate cu prevederile legale; g) efectuează, în regim de urgenţă, verificări telefonice la solicitarea autorităţilor abilitate, în conformitate cu prevederile legale, asigurând evidenţa acestora prin programul informatic; h) asigură accesul pentru persoane fizice la propriul dosar de paşapoarte, în condiţiile legii; i) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale şi comunică persoanelor fizice, la solicitarea acestora, date din RNEPS, în condiţiile legii; j) asigură accesul persoanelor fizice la informaţiile de interes public referitoare la domeniul specific de activitate; k) cooperează cu structurile direcţiei generale şi serviciile publice comunitare pentru completarea şi corectarea/actualizarea RNEPS pe baza documentelor existente în dosarele direcţiei generale sau a mapelor de paşapoarte aflate la serviciile publice comunitare; l) efectuează verificări, menţiuni, actualizări şi furnizează date din RNEPS, în condiţiile legii şi în limitele competenţelor specifice; m) iniţiază, întocmeşte şi aplică metodologia de lucru pe linie arhivistică, privind arhivarea electronică a documentelor din depozitele proprii; n) asigură depunerea documentelor neoperative la depozitul arhivei, începând cu al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces verbal de predare-primire; o) asigură inventarierea şi ţine evidenţa informatizată a circulaţiei dosarelor la nivelul direcţiei generale, prin program informatic; p) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; q) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; r) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea XII STRUCTURA DE SECURITATE  +  Articolul 37 (1) Structura de securitate are următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune aprobării conducerii direcţiei generale Normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate; b) pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în cadrul direcţiei generale; c) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de direcţia generală; d) supune spre avizare Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi apoi spre aprobare directorului general Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de direcţia generală şi acţionează pentru aplicarea prevederilor acestuia; e) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia; f) asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; g) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul direcţiei generale; h) consiliază conducerea direcţiei generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; i) informează conducerea direcţiei generale şi pe aceea a Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; j) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; k) în colaborare cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; l) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi actualizează permanent evidenţa acestora; m) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; n) prezintă conducătorului unităţii propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul direcţiei generale în realizarea acestor demersuri; o) efectuează, cu aprobarea conducerii direcţiei generale, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; p) organizează evidenţa documentelor care conţin informaţii UE LIMITE şi efectuează inventarierea acestora; q) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; r) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; s) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) În cadrul structurii de securitate funcţionează Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, denumit în continuare CSTIC care are următoarele atribuţii: a) planifică dezvoltarea sau achiziţia unui SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate; b) propune schimbări ale configuraţiei de sistem existente; c) propune conectarea cu un alt SIC; d) propune schimbări ale modului de operare protejată al SIC; e) propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC; f) iniţiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC care au fost deja acreditate; g) planifică sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul înbunătăţirii securităţii SIC, care au fost deja acreditate; h) solicită acreditarea/reacreditarea Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate de la Autoritatea Administraţiei şi Internelor de Acreditare de Securitate; i) solicită asistenţă de specialitate din partea Autorităţii Administraţiei şi Internelor de Acreditare de Securitate şi a Autorităţii Administraţiei şi Internelor de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii; j) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate; k) asigură exploatarea în condiţii de securitate a Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate; l) verifică periodic sau în timp real, implementarea măsurilor de protecţie în Sistemele Informatice şi de Comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Autoritatea Administraţiei şi Internelor de Acreditare de Securitate ; m) ţine evidenţa echipamentelor Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Autorităţii Administraţiei şi Internelor de Acreditare de Securitate şi a Autorităţii Administraţiei şi Internelor de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor. (3) Administratorul de securitate al SIC are următoarele atribuţii: a) elaborează şi actualizează Procedurile Operaţionale de Securitate; b) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC; c) participă la elaborarea şi actualizarea documentelor Cerinţele de securitate Specifice, Cerinţele de securitate Comune şi Cerinţele de securitate Specifice pentru Protecţia Informaţiilor în format electronic într-un SIC pentru sistemele de care răspunde; d) actualizează şi ţine evidenţa tuturor utilizatorilor autorizaţi; e) aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC-ul respectiv; f) verifică elementele de identificare a utilizatorilor; g) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru; h) evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificările software, hardware, firmware şi procedurale propuse pentru SIC; i) verifică modificările de configuraţie a SIC, efectuează securitatea şi dispune măsurile în consecinţă; j) verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile care revin în domeniul protecţiei informaţiilor; k) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu se periclita securitatea sistemului; l) asigură controlul riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare al mediilor stocate; m) ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la informaţii clasificate; n) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor; o) asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control, referitoare la securitate, în conformitate cu PrOpSec; p) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC numai a software-ului autorizat; q) asigură împreună cu administratorul de sistem/reţea, aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software; r) asigură instruirea şi pregătirea corespunzătoare a administratorilor de securitate în zona terminalelor izolate; s) raportează şefului C.S.T.I.C. orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi încălcări ale măsurilor de securitate. (4) Administratorul de securitate în zona terminalelor izolate are următoarele atribuţii: a) aplică măsuri de securitate specifice terminalelor izolate şi celorlalte echipamente aferente aflate în zona sa de responsabilitate; b) asigură îndeplinirea atribuţiunilor de administrator de securitate, în lipsa acestuia; c) raportează şefului CSTIC orice breşe/incidente de securitate; d) aplică prevederile PrOpSec specifice zonei sau încăperii în care funcţionează terminalele izolate. (5) Administratorul de sistem/reţea are următoarele atribuţii: a) participă la elaborarea următoarelor documente: Cerinţele de securitate Specifice, Cerinţele de Securitate Comune şi Procedurile Operaţionale de Securitate; b) asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în Cerinţele de Securitate Specifice sau Cerinţele de Securitate Comune; c) elaborează propuneri de dezvoltare a SIC, având în vedere şi aspectele legate de evaluare şi certificare; d) participă la elaborarea propunerilor de efectuare a unor modificări pentru îmbunătăţirea securităţii SIC; e) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu Cerinţele de Securitate Specifice şi Procedurilor Operaţionale de Securitate; f) asigură pregătirea de specialitate a utilizatorilor echipamentelor SIC. (6) Administratorul WEB are următoarele atribuţii: a) creează, modifică şi şterge paginile WEB; b) verifică şi răspunde dacă paginile care conţin informaţii clasificate au marcaje de secretizare corespunzătoare; c) verifică şi răspunde de tipurile de date, cum ar fi text, grafic, audio sau video, care se pun la dispoziţie pe serverul Web; d) acordă utilizatorilor drepturile de acces la informaţiile disponibile pe serverul Web în conformitate cu cerinţele emitenţilor acestora; e) asigură integritatea informaţiilor disponibile pe serverul Web, astfel încât acestea să nu poată fi modificate decît de către emitent sub un control riguros; f) asigură controlul configuraţiei serverului Web; g) elaborează PrOpSec specifice pentru site-ul Web respectiv, în situaţiile stabilite de către Autoritatea Administraţiei şi Internelor de Acreditare de Securitate. (7) Administratorul COMSEC are următoarele atribuţii: a) verifică şi răspunde de instalarea echipamentelor SIC folosite în transmiterea informaţiilor clasificate în conformitate cu cerinţele COMSEC; b) verifică şi răspunde de aplicarea în mod corespunzător a măsurilor de securitate a emisiilorEMSEC şi a transmisiilor-TRANSEC; c) ţine evidenţa echipamentelor şi sistemelor folosite la transmiterea informaţiilor clasificate. (8) Administratorul TRANSEC este subordonat administratorului COMSEC şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură implementarea procedurilor de securitate şi eficacitatea măsurilor de securitate a transmisiilor, în timpul testării SIC, precum şi pe durata desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor; b) coordonează elaborarea programelor TRANSEC; c) elaborează, verifică şi aprobă rapoarte TRANSEC; d) prezintă probleme de specialitate în cadrul şedinţelor de pregătire pe tema vulnerabilităţii unui sistem de comunicaţii deschis, neprotejat şi pe alte teme TRANSEC. (9) Administratorul EMSEC este subordonat administratorului COMSEC şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură măsurile tehnice de instalare a echipamentelor din SIC, în conformitate cu cerinţele de securitate stabilite; b) supraveghează ca executarea întreţinerilor şi modificările aduse echipamentelor protejate TEMPEST să se execute de personal calificat utilizându-se numai piese de schimb şi componente avizate de şeful INFOSEC sau când apar premise de scurgere a informaţiilor prin radiaţii electromagnetice compromiţătoare.  +  Secţiunea XIII BIROUL LOGISTIC  +  Articolul 38Biroul Logistic are în structură: a) Compartimentul Tehnic, administrarea patrimoniului şi protecţia mediului; b) Compartimentul Programe şi norme metodologice; c) Compartimentul Achiziţii publice.  +  Articolul 39 (1) Biroul Logistic are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire, depozitare, conservare, întreţinere, eliberare şi folosire a tehnicii şi bunurilor din dotare şi ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din înzestrare, creşterea eficienţei utilizării acestora şi înlăturarea oricăror forme de risipă; b) stabileşte, pe baza indicatorilor prevăzuţi, a Tabelei de înzestrare şi a normelor de consum aprobate, necesarul de tehnică, investiţii (construcţii şi telecomunicaţii), locuinţe, reparaţii, cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinere, întocmind în acest sens programele logistice şi de achiziţii ale direcţiei generale; c) analizează necesarul de fonduri şi încadrează proiectul planului logistic în bugetul alocat; d) întocmeşte planul anual al achiziţiilor, urmăreşte îndeplinirea şi face propuneri de modificare a acestuia în conformitate cu necesităţile logistice care nu au putut fi prevăzute şi fondurile disponibile, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; e) urmăreşte realizarea programelor cu finanţare externă; f) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind activitatea gestionarilor şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor direcţiei generale; g) coordonează controlul operativ curent, executat de personalul de specialitate, privind asigurarea materială şi gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi financiare; h) asigură efectuarea inventarierii generale şi periodice a bunurilor materiale aflate în dotarea direcţiei generale, stabilirea vinovaţilor pentru eventualele lipsuri constatate şi luarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubelor; i) asigură întocmirea formalităţilor privind acceptarea unor donaţii sau sponsorizări făcute către direcţia generală; j) răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotarea direcţiei generale; k) are atribuţii în domeniul protecţiei mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare; l) face propuneri de modificare, completare sau anulare, după caz, a unor instrucţiuni, dispoziţii tehnice, ordine ale ministrului sau alte prevederi legale cu aplicabilitate în domeniul logistic; m) întocmeşte documentele privind mişcările de materiale, în concordanţă cu prevederile actelor normative interne referitoare la organizarea şi conducerea evidenţei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale în unităţile ministerului; n) asigură paşapoartele blanc şi materialele consumabile (tonere, folie TKO de securizare, hârtie) pentru toate serviciile publice comunitare precum şi paşapoarte electronice pentru CNUPPE; o) recepţionează şi ţine evidenţa bunurilor materiale primite la stocul de mobilizare; p) transmite, la termenele stabilite, raportările solicitate de Direcţia Generală Logistică, Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi de alte unităţi din cadrul ministerului, în domeniul de competenţă; q) întocmeşte proceduri de lucru pe domeniul de competenţă; analizează procedurile în vigoare şi le actualizează, în funcţie de necesităţi; r) participă la programul de cercetare-dezvoltare al ministerului; s) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; t) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; u) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Tehnic, administrarea patrimoniului şi protecţia mediului are următoarele atribuţii: a) asigură întreţinerea şi depozitarea în bune condiţii a bunurilor materiale şi echipamentelor din domeniul de competenţă (administrarea patrimoniului imobiliar - A.P.I., armament-geniu-chimic), precum şi evidenţa, păstrarea în condiţii de securitate deplină, portul, manipularea şi folosirea lor strictă, conform reglementărilor în vigoare, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii sau degradării acestora; b) întocmeşte specificaţii tehnice pentru achiziţiile de bunuri, servicii, lucrări prevăzute în programele logistice ale direcţiei generale, în baza fondurilor aprobate, pe linia de competenţă; c) participă în comisiile de evaluare pentru adjudecarea ofertelor primite de la operatorii economici în vederea atribuirii contractelor de furnizare servicii şi lucrări, conform legislaţiei în vigoare la data achiziţiei, pe linia de competenţă; d) primeşte facturile şi întocmeşte documentele necesare decontării şi depunerii facturilor în termen la compartimentul Financiar; e) participă la întocmirea planului logistic anual pe sectoarele de competenţă şi solicită lunar fonduri bugetare necesare pentru angajarea sau îndeplinirea obligaţiilor contractuale; f) ţine evidenţa tuturor bunurilor materiale din domeniile de competenţă, atât din evidenţa de bază cât şi extracontabilă, pe depozit şi diverşi deţinători, întocmeşte actele necesare pentru eliberarea din depozit, precum şi pentru predare-transfer-restituire a bunurilor materiale din domeniul de competenţă; g) coordonează şi ţine evidenţa conducătorilor auto şi a personalului care a primit dreptul să conducă autovehiculele din dotare, precum şi efectuarea testărilor şi verificărilor periodice prevăzute de reglementările specifice în vigoare; h) actualizează prevederile Dispoziţiei de zi pe Unitate numărul 1, atunci când situaţia o impune; i) distribuie bunuri materiale din gestiunile din competenţă, la solicitarea structurilor direcţiei generale, conform normelor; j) execută controale inopinate, în vederea verificării stării tehnice şi modului de exploatare şi întreţinere a autovehiculelor din dotare; k) asigură armamentul, muniţia şi materialele consumabile necesare dotării personalului, precum şi desfăşurării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare; l) asigură evidenţa de cadastru şi ia măsuri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele folosite de direcţia generală; m) asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al direcţiei generale, prin menţinerea durabilităţii, funcţionalităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor; n) asigură necesarul de spaţii pentru activităţile desfăşurate de direcţia generală, precum şi folosirea optimă a suprafeţelor existente; o) asigură menţinerea curăţeniei şi ordinii în suprafeţele aflate în administrarea direcţiei generale; p) execută, prin forţe proprii, lucrări de reparaţii curente; q) asigură întreţinerea şi funcţionarea grupurilor electrogene şi a chilerelor pentru asigurarea climatului corespunzător în spaţiile tehnice şi de birouri; r) asigură respectarea normelor pe linia supravegherii instalaţiilor tehnice sub presiune şi de ridicat; s) urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; t) controlează periodic toate construcţiile, la intervale de timp prevăzute în instrucţiunile de urmărire curentă; u) controlează imediat construcţiile afectate în urma producerii unui eveniment deosebit, provocat de acţiuni accidentale; v) întocmeşte programul anual al lucrărilor de întreţinere şi refacere periodică pentru construcţiile din administrarea unităţii, care va fi avizat de ordonatorul de credite; w) întocmeşte planul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor (reparare/consolidare), care va fi aprobat în conformitate cu procedurile legale; x) întocmeşte, actualizează şi urmăreşte încadrarea în normele de dotare cu mobilier, obiecte de inventar şi materiale de curăţenie, a spaţiilor din administrare; y) desfăşoară activităţi pe linia protecţiei mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; z) ţine evidenţa de gestiune a cantităţilor de deşeuri generate în urma activităţilor instituţiei; urmăreşte modul de stocare, reciclare, transport, valorificare şi distrugere a acestora; aa) asigură colectarea selectivă a deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în domeniu; bb) asigură dotarea cu materiale P.S.I. şi urmăreşte încărcarea periodică a stingătoarelor. (3) Responsabilul de mediu are următoarele atribuţii: eventual renumerotat a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului; b) controlează şi notifică conducătorului unităţii aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul unităţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate; c) propune şi supune aprobării conducătorului unităţii măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu; d) prezintă conducătorului unităţii informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului; e) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice; f) stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale; g) elaborează anual Raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior până la data de 15 ianuarie, pentru anul precedent; h) urmăreşte prevederea în planurile anuale de asigurare tehnico-materială a resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate; i) colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu; j) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie, inclusiv pentru structurile asigurate logistic, pe domeniul asigurat; k) participă la convocările/simpozioane de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare; l) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate, pentru unitatea proprie; m) întocmeşte şi actualizează permanent dosarul de mediu, în conformitate cu prevederile art. 15; n) întocmeşte şi înaintează la eşaloanele superioare Raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare. (3) Compartimentul Programe şi norme metodologice are următoarele atribuţii: a) asigură întreţinerea şi depozitarea în bune condiţii a bunurilor materiale şi echipamentelor din domeniul de competenţă (echipament, alimente, imprimate specifice) precum şi evidenţa, păstrarea în condiţii de securitate deplină, portul, manipularea şi folosirea lor strictă, conform reglementărilor în vigoare, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii sau degradării acestora; b) întocmeşte specificaţii tehnice pentru achiziţiile de bunuri şi servicii prevăzute în programele logistice ale direcţiei generale, în baza fondurilor aprobate, pe linia de competenţă; c) participă în comisiile de evaluare pentru adjudecarea ofertelor primite de la operatorii economici în vederea atribuirii contractelor de furnizare şi servicii, conform legislaţiei în vigoare la data achiziţiei, pe linia de competenţă; d) primeşte facturile şi întocmeşte documentele necesare decontării şi depunerii facturilor în termen la compartimentul Financiar; e) participă la întocmirea planului logistic anual pe sectoarele din competenţă; f) ţine evidenţa tuturor bunurilor materiale din domeniile de competenţă (atât din evidenţa de bază cât şi extracontabilă, pe depozit şi pe diverşi deţinători), întocmeşte actele necesare pentru eliberarea din depozit precum şi pentru predare-transfer-restituire a bunurilor materiale din domeniul de competenţă; g) analizează şi actualizează cererile de echipament completate de personalul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, asigură aprovizionarea şi distribuirea articolelor de echipament; h) întocmeşte statele de plată pentru achitarea drepturilor de echipament ale personalului direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare şi transmite necesarul de fonduri la compartimentul Financiar; i) elaborează specificaţiile tehnice pentru articolele de resortul intendenţei şi le înaintează pentru aprobare şi avizare, conform reglementărilor în vigoare; j) distribuie bunuri materiale din depozit, la solicitarea structurilor direcţiei generale, conform normelor; k) întocmeşte documentele legale cu privire la alocarea la drepturi de hrană a personalului direcţiei generale care beneficiază de norme de hrană; l) analizează cererile de paşapoarte înregistrate de serviciile publice comunitare şi distribuie, periodic şi la nevoie, consumabilele necesare pentru preluarea cererilor de paşapoarte, tipărirea şi eliberarea paşapoartelor temporare. m) verifică facturile pentru decontarea utilităţilor întocmite de instituţiile prefectului-pentru spaţiile folosite de serviciile publice comunitare; întocmeşte facturile pentru decontarea utilităţilor-pentru direcţia generală, conform contractelor şi protocoalelor încheiate cu integratorul sistemului e-pass; n) gestionează bugetul alocat direcţiei generale, pentru cheltuieli de capital; o) analizează şi centralizează datele necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuieli de capital, conform prevederilor legale privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; p) prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea repartizării bugetului pe naturi de cheltuieli; q) repartizează bugetul alocat, prin stabilirea plafoanelor financiare pentru fiecare articol bugetar şi fiecare categorie de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare şi funcţionale în vigoare; r) întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii pe naturi de cheltuieli şi le înaintează la Direcţia Generală Logistică; s) întocmeşte şi actualizează Programul multianual de investiţii ce cuprinde cheltuielile de capital finanţate în conformitate cu prevederile legii bugetului pentru planul anual; t) elaborează propuneri privind întocmirea listelor obiectivelor şi acţiunilor de investiţii/dotare pe anul în curs cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat şi le transmite către Direcţia Generală Logistică, în vederea aprobării ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; u) propune Direcţiei Generale Logistice modificări/redistribuiri de fonduri între obiectivele de investiţii şi acţiunile de dotare cuprinse în programul de investiţii, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite pentru Titlul XII "Active nefinanciare"; v) repartizează şi urmăreşte utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii; w) verifică dacă valorile obiectivelor de investiţii sunt actualizate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; x) analizează şi centralizează datele necesare elaborării de informări şi raportări pe linia investiţiilor publice şi a acţiunilor de dotare; y) propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital; z) evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea programelor sau proiectelor cu finanţare externă; aa) elaborează şi actualizează bazele de date referitoare la investiţiile publice. (4) Compartimentul Achiziţii publice are următoarele atribuţii: a) elaborează şi actualizează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza programului logistic, a bugetului alocat şi a necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri ale direcţiei generale; b) întocmeşte note justificative privind selectarea procedurilor de achiziţie, precum şi notele privind valoarea estimată a acestora; c) urmăreşte îndeplinirea planului de achiziţii; d) analizează necesarul de fonduri bugetare, elaborează analize privind utilizarea fondurilor; e) aplică cu stricteţe legislaţia privind achiziţiile publice pentru toate procedurile de achiziţii desfăşurate la nivelul direcţiei generale; f) elaborează documentaţia de atribuire sau documentaţia de concurs, în cazul organizării unui concurs de soluţii, atât pentru achiziţii din surse bugetare cât şi din alte fonduri, conform prevederilor legale în vigoare; g) asigură corelarea între documentaţia de atribuire şi specificaţiile tehnice întocmite de compartimentele de resort; h) elaborează dispoziţii legale privind constituirea comisiilor de evaluare; i) multiplică şi pune la dispoziţia tuturor operatorilor documentaţiile de atribuire întocmite; j) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice; k) organizează, desfăşoară şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; l) efectuează testări de piaţă, pentru stabilirea celor mai mici preţuri practicate de operatorii economici, în cazul cumpărărilor directe; m) constituie şi păstrează dosarele achiziţiilor publice; n) asigură transmiterea, la termenele prevăzute în legislaţie, a situaţiilor centralizatoare privind achiziţiile publice; o) asigură întocmirea şi transmiterea comunicărilor/clarificărilor între direcţia generală şi operatorii economici ofertanţi; p) urmăreşte existenţa garanţiilor de bună execuţie la contractele încheiate şi eliberarea lor la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; q) predă compartimentelor de specialitate certificatele de garanţie ale produselor achiziţionate, rezultate în urma încheierii contractelor; r) urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor de furnizare şi servicii încheiate în urma derulării procedurilor de achiziţii publice.  +  Secţiunea XIV CENTRUL NAŢIONAL UNIC DE PERSONALIZARE A PAŞAPOARTELOR ELECTRONICE (la nivel direcţie)  +  Articolul 40CNUPPE are în componenţă 3 servicii şi un birou: a) Serviciul Personalizare Automatizată; b) Serviciul Control Calitate şi Expediţie; c) Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; d) Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie.  +  Articolul 41CNUPPE are următoarele atribuţii principale: a) personalizează paşapoartele electronice - diplomatice, de serviciu şi simple; b) personalizează alte documente, în condiţiile legii; c) gestionează bazele de date de producţie conţinând datele cu caracter personal necesare personalizării categoriilor de documente prevăzute la literele a şi b, în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; d) verifică îndeplinirea standardelor şi specificaţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la paşapoartele electronice; e) participă la comisiile internaţionale de elaborare a standardelor şi specificaţiilor pentru documentele de călătorie; f) asigură interoperabilitatea citirii paşapoartelor electronice româneşti prin implementarea standardelor recunoscute internaţional în domeniul documentelor de călătorie; g) elaborează proceduri de lucru interne; h) colaborează cu alte structuri din minister şi Ministerul Afacerilor Externe pe linia personalizării documentelor de călătorie.§.1 SERVICIUL PERSONALIZARE AUTOMATIZATĂ  +  Articolul 42Serviciul Personalizare automatizată are în structură: a) Compartimentul Personalizare paşapoarte electronice; b) Compartimentul Personalizare documente de călătorie şi şedere pentru străini;  +  Articolul 43Serviciul Personalizare Automatizată are următoarele atribuţii principale: a) organizează, programează şi gestionează personalizarea paşapoartelor electronice, a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie care se eliberează cetăţenilor străini, precum şi a altor documente în condiţiile legii; b) participă la grupurile de lucru de elaborare a standardelor şi specificaţiilor tehnice în materie de documente de călătorie; c) colaborează cu alte structuri din minister şi Ministerul Afacerilor Externe pe linia personalizării documentelor de călătorie; d) elaborează precizări metodologice în domeniul de competenţă; e) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii din domeniul de competenţă; f) prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Personalizare paşapoarte electronice are următoarele atribuţii: a) preia din depozit blanchetele de paşapoarte în vederea personalizării; b) formatează loturile de personalizare a paşapoartelor (creare şi reconciliere loturi); c) pregăteşte şi programează echipamentele de personalizare a paşapoartelor pentru loturile de paşapoarte formatate; d) încarcă blanchetele de paşapoarte pe liniile de personalizare; e) monitorizează procesul de personalizare automatizată; f) gestionează comenzile de lucru şi fişierele de răspuns privind personalizarea paşapoartelor (transfer cereri către personalizare şi încărcare fişiere de răspuns); g) predă paşapoartele simple electronice personalizate în baza documentelor justificative, defalcat, pe categorii de documente personalizate; h) predă rebuturile de pe linia de personalizare la controlul tehnic de calitate, în baza documentelor justificative, defalcat, pe categorii; i) constată rebuturile tehnologice şi le reintroduce în procesul de personalizare; j) reintroduce în procesul tehnologic cererile de personalizare în urma constatării rebuturilor de emitere la controlul tehnic de calitate; k) monitorizează echipamentele de personalizare a paşapoartelor şi instalaţiile aferente, consemnează în registrele special constituite eventualele disfuncţionalităţi ale echipamentelor de personalizare şi semnalează orice defecţiune structurii de specialitate din CNUPPE; l) execută activităţi de întreţinere zilnică şi periodică a echipamentelor de personalizare a paşapoartelor; m) justifică periodic consumul de blanchete de paşapoarte (zilnic/săptămânal/lunar); n) întocmeşte raportările zilnice cu privire la activitatea de personalizare a paşapoartelor; o) personalizează specimene de paşapoarte simple electronice, diplomatice şi de serviciu; p) operează solicitările de anulare a cererii de la personalizare; q) urmăreşte şi coordonează activitatea de elaborare a manualelor de configurare a echipamentelor de producţie, a metodologiilor privind personalizarea blanchetelor de paşapoarte. (3) Compartimentul Personalizare documente de călătorie şi şedere pentru străini are următoarele atribuţii: a) preia din depozit documentele de călătorie şi şedere pentru străini, în vederea personalizării; b) formatează loturile de personalizare a documentelor de călătorie şi şedere pentru străini (creare şi reconciliere); c) pregăteşte şi programează echipamentele de personalizare a documentelor de călătorie şi şedere pentru străini pentru loturile de documente formatate; d) încărcă blanchetele pe liniile de personalizare; e) monitorizează procesul de personalizare automatizată; f) gestionează comenzile de lucru şi fişierele de răspuns privind personalizarea documentelor (transfer cereri către personalizare şi încărcare fişiere de răspuns); g) predă documentele de călătorie şi şedere pentru străini personalizate în baza documentelor justificative, defalcat, pe categorii de documente personalizate; h) predă rebuturile de pe linia de personalizare la controlul tehnic de calitate, în baza documentelor justificative, defalcat, pe categorii; i) constată rebuturile tehnologice şi le reintroduce în procesul de personalizare; j) monitorizează echipamentele de personalizare a documentelor şi instalaţiile aferente, consemnează în registrele special constituite eventualele disfuncţionalităţi ale echipamentelor de personalizare şi semnalează orice defecţiune structurii de specialitate din CNUPPE ; k) execută activităţi de întreţinere zilnică şi periodică a echipamentelor de personalizare a documentelor; l) justifică periodic consumul de blanchete de documente de călătorie şi de şedere pentru cetăţenii străini (zilnic/săptămânal/lunar); m) întocmeşte raportările zilnice cu privire la activitatea de personalizare a documentelor; n) personalizează specimene de documente de călătorie şi de şedere pentru cetăţenii străini; o) urmăreşte şi coordonează activitatea de elaborare a manualelor de configurare a echipamentelor de producţie, a metodologiilor privind personalizarea blanchetelor de documente.§.2 SERVICIUL CONTROL CALITATE ŞI EXPEDIŢIE  +  Articolul 44Serviciul Control Calitate şi Expediţie are în componenţă: a) Compartimentul Control calitate; b) Compartimentul Expediţie; c) Compartimentul Cercetarea autenticităţii documentelor de călătorie.  +  Articolul 45Serviciul Control Calitate şi Expediţie are următoarele atribuţii principale: a) controlează atât blanchetele de paşapoartele electronice diplomatice, de serviciu şi simple transmise de către Compania Naţională Imprimeria Naţională cât şi aceleaşi tipuri de documente după parcurgerea procesului de personalizare automatizată ; b) controlează alte documente, în starea de blanchete sau personalizate, în condiţiile legii; c) asigură împlicuirea şi expedierea documentelor către serviciile publice comunitare, Ministerul Afacerilor Externe şi celelalte instituţii cu care are încheiate protocoale de cooperare pe această linie; d) verifică îndeplinirea standardelor şi specificaţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la paşapoartele electronice; e) colaborează cu alte instituţii din minister şi Ministerul Afacerilor Externe pe linia personalizării documentelor de călătorie; f) execută teste de calitate a blanchetelor recepţionate; g) participă la comisiile internaţionale de elaborare a standardelor şi specificaţiilor pentru documentele de călătorie; h) participă la întrunirile interne şi internaţionale pe linia combaterii falsurilor în documente; i) organizează şi gestionează biblioteca documentară cu specimene de documente de călătorie; j) organizează şi exploatează laboratorul de cercetare cu privire la elementele de securizare prevăzute în standardele proprii; k) constată rebuturile de fabricaţie şi tehnologice şi le reintroduce în procesul de personalizare; l) execută activităţi de întreţinere zilnică şi periodică a echipamentelor de control al calităţii paşapoartelor; m) elaborează precizări metodologice în domeniul de competenţă; n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; o) prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Control calitate are următoarele atribuţii: a) efectuează recepţia cantitativă a blanchetelor de paşapoarte livrate de către Compania Naţională Imprimeria Naţională, instituţie care are calitatea de confecţioner al paşapoartelor simple electronice; b) verifică loturile de blanchete, din punct de vedere al respectării condiţiilor de formă şi conţinut prin vizualizare directă şi cu ajutorul echipamentelor speciale, într-un procent de 10%, prin sondaj, înainte de introducerea în procesul de personalizare; c) execută teste de calitate a blanchetelor recepţionate prin compararea cu specimenele etalon; d) stabileşte concordanţa condiţiilor de formă şi conţinut ale blanchetelor de paşapoarte simple electronice, în urma controlului calitativ, cu specificaţiile tehnice cuprinse în legislaţia română, europeană şi internaţională referitoare la paşaportul simplu electronic românesc; e) preia paşapoartele personalizate în baza proceselor verbale întocmite sau a listingurilor furnizate de echipamentul de personalizare, defalcat, pe categorii de documente, confruntând existenţa paşapoartele preluate, atât din punct de vedere numeric cât şi al clasificării pe categorii; f) verifică, prin sondaj, concordanţa datelor înscrise electronic cu cele înscrise în paginile documentului, precum şi înscrierea în clar a tuturor datelor pe fila informatizată din policarbonat şi pe prima pagină a paşaportului, cu ajutorul echipamentelor de control instalate în încăperile special destinate; g) constată rebuturile care apar în urma controlului efectuat după personalizare şi întocmeşte Nota de constatare rebuturi, ţine evidenţa numerică a paşapoartelor personalizate şi a celor declarate rebut, indiferent de categoria de clasificare a acestora; h) informează Serviciul Personalizare Automatizată în vederea reintroducerii în procesul de personalizare a paşapoartelor clasificate în categoriile "de refăcut" şi "rebut"; i) întocmeşte raportări zilnice proprii cu privire la activitatea desfăşurată la controlul paşapoartelor personalizate, pe categorii de clasificare, pregăteşte documentele personalizate şi controlate în vederea transmiterii către compartimentul de mailing şi expediţie; j) execută activităţi de întreţinere zilnică şi periodică a echipamentelor de control al calităţii paşapoartelor; k) soluţionează cazurile de documente declarate rebut şi transmise la CNUPPE de către MAE sau SPCEEPS-uri şi le predă Biroului Logistic. (3) Compartimentul Expediţie are următoarele atribuţii: a) efectuează recepţia numerică a paşapoartelor personalizate care, în urma efectuării controlului de calitate, au fost declarate bune de mailing/expediţie; b) confruntă din punct de vedere numeric actele însoţitoare cu paşapoartele personalizate declarate rebut în vederea predării acestora către gestionarul Biroului Logistic; c) efectuează împlicuirea, pe judeţe, a paşapoartelor electronice care au parcurs traseul personalizare - control; d) urmăreşte înscrierea corectă şi completă a paşapoartelor care urmează a fi expediate pe Lista de complet furnizată de echipamentul de mailing; e) efectuează activităţi de sortare, împlicuire şi inscripţionare pe judeţe, a cutiilor în care vor fi introduse documentelor personalizate, în vederea expedierii la destinaţia finală; f) sigilează, cântăreşte şi depozitează cutiile cu paşapoarte personalizate, întocmeşte borderoul de expediţie, înmânează actele însoţitoare şi consemnează în evidenţele proprii la predarea coletelor cu paşapoarte curierului care va efectua transportul acestora; g) execută decontul lunar în baza documentelor de mişcare a documentelor expediate către serviciile publice comunitare şi celelalte instituţii; h) ţine evidenţa şi întocmeşte raportări zilnice proprii cu privire la activitatea de expediţie a paşapoartelor personalizate; i) arhivează listele de loturi de producţie care urmează traseul personalizare - control mailing - expediţie precum şi listele de complet rezultate în urma împlicuirii; j) clarifică toate aspectele neconforme care sunt detectate la formaţiunile teritoriale de paşapoarte sau la celelalte instituţii, în legătură cu expediţie documentelor; k) în cooperare cu şeful/înlocuitorul la comandă al compartimentului de control calitate, întocmeşte documentele şi predă rebuturile constatate în urma controlului de calitate sau rezultate la mailing către gestionarul Biroului Logistic în vederea distrugerii; l) la ordin, face parte din comisia însărcinată cu distrugerea documentelor declarate ca rebut în procesul de personalizare, control sau mailing; m) ţine evidenţa consumabilelor şi raportează periodic despre necesarul de materiale care sunt destinate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de expediţie; n) execută activităţi de întreţinere zilnică şi periodică a echipamentelor de expediţie, consemnează în registrele special constituite eventuale disfuncţionalităţi ale echipamentelor de mailing şi raportează şefului de tură şi şefului de serviciu despre neregulile constatate. (4) Compartimentul Cercetarea autenticităţii documentelor de călătorie are următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi actualizează baza proprie de date, care cuprinde informaţii despre elementele de siguranţă ale documentelor de călătorie personalizate în cadrul CNUPPE şi despre metodele şi mijloacele de falsificare a acestor documente, descoperite în activitatea specifică muncii; b) desfăşoară, la ordin, activităţi de sprijin, îndrumare, evaluare şi pregătire pe linia combaterii fraudei în documente cu organele competente în eliberarea paşapoartelor; c) întocmeşte "Alerte" pentru studiu de caz în situaţiile deosebite de falsuri depistate, care vor fi utilizate în procesul de instruire a lucrătorilor şi cu ocazia participării la diferite întruniri sau seminarii atât interne cât şi internaţionale; d) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, pe linia combaterii fraudei în documente şi schimbul permanent şi operativ de date şi informaţii pe linia specifică de activitate; e) formulează propuneri sau observaţii la proiectele de acte normative, la convenţii şi la acorduri internaţionale în materie de constatare a falsurilor şi a elementelor de siguranţă ale documentelor de călătorie; f) participă la activităţi de relaţii interne sau externe care se desfăşoară pe linia combaterii fraudei documentare; g) întocmeşte, din dispoziţia coducerii, articole cu cazurile semnificative de constatare a falsurilor la elementele de siguranţă ale documentelor de călătorie pentru publicarea în revistele de specialitate; h) cooperează cu structurile abilitate din minister, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe în scopul îmbunătăţirii documentelor de călătorie şi de identitate, asigurării acestora cu elemente de siguranţă performante, transmiterii de specimene şi informarea reciprocă cu diferite metode de falsificare.§.3 SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  +  Articolul 46Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are în structură: c) Compartimentul Inginerie de sistem; d) Compartimentul Analiză-programare; e) Compartimentul Administrare Baze de Date; f) Compartimentul Comunicaţii Voce-date.  +  Articolul 47 (1) Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are următoarele atribuţii principale: a) asigură, sub coordonarea şi îndrumarea Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru direcţia generală şi CNUPPE; b) cooperează pe linie de specialitate cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, structurile de comunicaţii şi tehnologia informaţiei ale Ministerului Apărării Naţionale, structurile de comunicaţii şi tehnologia informaţiei ale celorlalte componente ale sistemului naţional de apărarare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi cu alte instituţii abilitate de lege în baza baza protocoalelor avizate de Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; c) asigură activitatea de "conducere în secret" la nivelul direcţiei generale; d) organizează şi asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii de exploatare a aplicaţiilor criptografice, la nivelul direcţiei generale; e) asigură împreună cu structura de specialitate de la nivelul central, coordonarea/managementul proiectelor din domeniile de competenţă; f) desfăşoară activităţi de analiză/proiectare/programare pentru dezvoltarea de aplicaţii necesare în procesul de informatizare a activităţilor sistemului naţional de paşapoarte; g) desfăşoară activităţi de inginerie şi de administrare sistem, administrare de reţea, mentenanţă şi reparaţii necesare menţinerii în parametrii funcţionali a sistemului informatic naţional de paşapoarte; h) desfăşoară activităţi de proiectare şi administrare a bazelor de date aflate în componenţa sistemului informatic naţional de paşapoarte; i) elaborează proceduri de lucru pentru domeniile desfăşurate, potrivit competenţelor; j) elaborează documente privind concepţia de organizare şi funcţionare a sistemului informatic al direcţiei generale şi a principiilor de întrebuinţare a echipamentelor hardware şi software. Acestea vor fi înaintate pentru obţinerea avizului tehnic la Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; k) desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare privind modul de desfăşurare a activităţii, pe linie de specialitate în structurile teritoriale; l) stabileşte necesarul privind dotarea, investiţiile în infrastructura IT şi aprovizionarea tehnicomaterială cu echipamente specifice; m) desfăşoară activităţi de asimilare, implementare şi testare a noilor produse soft de aplicaţii specifice; n) ia masuri pentru introducerea tehnicilor moderne de analiză, proiectare şi programare în scopul dezvoltării şi optimizării aplicaţiilor existente; o) administrează şi gestionează resursele necesare desfăşurării activităţii specifice; p) colaborează pe linie de specialitate cu structurile ministerului şi cu alte instituţii abilitate de lege; q) participă activ la proiectele şi programele informatice în care este implicată direcţia generală; r) participă la seminarii, întîlniri, prezentări cu tematica specifică IT C; s) înaintează spre avizare tehnică proiecte, propuneri de achiziţii echipamente IT şi aplicaţii informatice; t) elaborează proceduri privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă; u) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; v) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; w) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. (2) Compartimentul Inginerie de sistem are următoarele atribuţii: a) implementează şi administrează politica de securitate în sistemul informatic şi de comunicaţii al direcţiei generale; b) elaborează, implementează, şi administrează politicile de securitate şi criptografie pentru datele biometrice din paşaport; c) asigură întocmirea şi actualizarea permanentă a evidenţei tehnico-operativă a mijloacelor materiale de domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei existentă pe diverşi deţinători; d) asigură procesul de mentenanţă, reparaţiile echipamentelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei; e) elaborează proceduri de lucru privind asistenţa tehnică, service şi mentenanţă a sistemului informatic; f) desfăşoară activităţi de instruire, privind utilizarea echipamentelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor; g) asigură întreţinerea operaţională a produselor-program (monitorizează performanţele sistemului, în scopul îmbunătăţirii performanţelor); h) asigură şi urmăreşte funcţionarea în parametri a echipamantelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor aflată în exploatare; i) stabileşte drepturile de acces informatic şi componenţa grupurilor informatice de lucru, conform politicilor de domeniu; j) configurează staţiile de lucru şi serverele de baze de date şi aplicaţii în vederea asigurării schimbului de date cu celelalte structuri ale ministerului conectate la reţeaua metropolitană, în conformitate cu protocoalele încheiate cu aceste instituţii; k) gestionează activităţile de instalare şi upgrade ale sistemelor de operare de pe serverele de baze de date, serverele de aplicaţii şi staţiile de lucru; l) asigură protecţia antivirus a calculatoarelor, serverelor de aplicaţii şi de baze de date, folosind programe specifice; m) elaborează şi experimentează metode şi tehnici noi, care conduc la o gestionare optimă a resurselor hardware şi la îmbunătăţirea activităţii de service; n) elaborează şi experimentează tehnici destinate îmbunătăţirii activităţilor de exploatare; (3) Compartimentul Analiză-programare are următoarele atribuţii: a) efectuează analiza aplicaţiilor necesare în procesul de informatizare a activităţilor sistemului naţional de paşapoarte; b) desfăşoară activităţi de programare aplicaţii informatice; c) testează noile aplicaţii ale sistemului naţional de paşapoarte; d) execută activităţi de întreţinere şi modificare pentru aplicaţiile sistemului informatic naţional de paşapoarte; e) elaborează documentaţiile de analiză, proiectare, programare, testare, implementare şi exploatare pentru aplicaţiile sistemului informatic naţioanal de paşapoarte; f) asigură pregătirea utilizatorilor aplicaţiilor gestionate la nivelul direcţiei generale; g) desfăşoară activităţi de întreţinere şi modificare a paginii de internet a direcţiei generale; h) pentru programele de aplicaţie dezvoltată prin surse proprii se elaborează documentaţia tehnică şi fişa de prezentare, care se înaintează la Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în vederea avizării. (4) Compartimentul Administrare Baze de Date are următoarele atribuţii: a) administrează, bazele de date din sistemul informatic naţional de paşapoarte; b) desfăşoară activităţi privind administrarea, monitorizarea şi optimizarea performanţelor serverelor de baze de date şi serverelor de aplicaţii; c) administrează schimbul de informaţii înregistrate în bazele de date din sistemul informatic cu CNUPPE; d) gestionează replicarea informaţiilor din bazele de date din sistemul informatic naţional de paşapoarte către alte sisteme informatice, conform prevederilor legale; e) administrează copia de rezervă a sistemului informatic naţional de paşapoarte; f) organizează şi realizează operaţiunile specifice de salvare şi restaurare a bazelor de date, a fişierelor jurnal şi a programelor informatice gestionate la nivelul direcţiei generale; g) elaborează documentaţiile specifice pentru administrarea sistemului informatic naţional de paşapoarte. (5) Compartimentul Comunicaţii Voce-date are următoarele atribuţii: a) elaborează specificaţiile tehnice pentru echipamentele de comunicaţii de date aferente dezvoltării şi întreţinerii reţelelor locale ale direcţiei generale. Specificaţiile tehnice vor fi înaintate pentru obţinerea avizului tehnic la Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; b) centralizează solicitările de conectare la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce/Date ale serviciilor publice comunitare şi le înaintează Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în scopul elaborării soluţiilor tehnice de conectare, comunicând în acelaşi timp resursele de comunicaţii disponibile în locaţiile pentru care se solicită conectarea; c) gestionează politicile de conectare în reţea a staţiilor de lucru şi componenţa grupurilor de lucru; d) organizează, exploatează şi asigură procesul de mentenanţă pentru reţelele de comunicaţii voce şi date; e) asigură îndeplinirea prevederilor legislaţiei naţionale şi celei specifice ministerului privind respectarea datelor cu caracter personal; f) gestionează infrastructura de chei publice a sistemului informatic naţional de paşapoarte; g) gestionează serviciile de poştă electronică a sistemului informatic naţional de paşapoarte; h) elaborează documentaţiile de securitate pentru sistemul informatic naţional de paşaoarte; i) elaborează proceduri şi metodologii specifice domeniului de competenţă; j) elaborează politicile de conectare în reţea a staţiilor de lucru; k) desfăşoară activităţi de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii; l) elaborează, implementează şi administrează politicile de securitate şi criptografie pentru datele biometrice; m) elaborează, implementează şi administrează politica de securitate în sistemul de informaţii şi de comunicaţii; n) elaborează proceduri de lucru privind implementarea politicilor de securitate informatică şi administrarea bazelor de date de producţie; o) elaborează documentaţiile de securitate şi administrare informatică pentru sistemul informatic naţional de paşapoarte; p) execută activităţi de suport tehnic, îndrumare şi control în domeniul comunicaţiilor de date pentru structurile teritoriale ale direcţiei generale.§.4 BIROUL VALIDARE DATE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE PRODUCŢIE  +  Articolul 48Biroul Validare date şi asistenţă tehnică de producţie are următoarele atribuţii principale: a) asigură un punct unic de înregistrare a incidentelor şi cererilor de service pentru infrastructura IT C din direcţia generală; b) acordă asistenţă de specialitate şi sprijin utilizatorilor în scopul exploatării corecte a echipamentelor şi a aplicaţiilor în domeniul tehnologiei informaţiilor la nivelul direcţiei generale şi al structurilor subordonate; c) urmăreşte modul de soluţionare al cererilor de service sau incident la nivelul aplicaţiilor informatice, înaintate de terţi furnizori; d) elaborează proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate potrivit competenţelor; e) desfăşoară activităţi de sprijin şi îndrumare privind modul de desfăşurare a activităţii, pe linie de specialitate, la serviciile publice comunitare; f) desfăşoară activităţi de verificare a datelor primite de la serviciile publice comunitare în scopul validării şi transmiterii acestora pentru personalizare în baza de date de producţie de la nivelul CNUPPE; g) desfăşoară activităţi de corecţie a informaţiilor înregistrate în bazele de date prin rularea de teste de coerenţă, precum şi la solicitarea operatorilor sistemului; h) execută, la cerere, activităţi de identificare a datelor înregistrate în bazele de date din sistemul informatic; i) desfăşoară activităţi de suport, în utilizarea aplicaţiilor, pentru operatorii din sistemul informatic naţional de paşapoarte; j) execută activităţi de îndrumare şi control în domeniul informatic; k) asigură, la cerere, prelucarea informaţiilor înregistrate în bazele de date din sistemul informatic pentru realizarea de rapoarte şi statistici ; l) efectuează periodic teste de funcţionare a programelor de aplicaţie; m) propune reglementări metodologice privind sistemul informatic din gestiunea direcţiei generale; n) întocmeşte analize şi propune modificări ale aplicaţiilor informatice; o) colaborează cu structurile de suport ale furnizorilor direcţiei generale; p) colaborează cu Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru solutionarea problemelor informatice;p^1) cooperează cu instituţiile similare ale statelor membre UE, în vederea schimbului de certificate digitale necesare verificării amprentelor din documentele de călătorie prin intermediul sistemului SPOC;----------Lit. p^1) a art. 48 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.p^2) cooperează cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională în vederea descărcării certificatelor necesare directorului naţional de chei publice (N-PKD) pentru stabilirea autenticităţii şi integrităţii documentelor de călătorie;----------Lit. p^2) a art. 48 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015. q) participă la proiectele şi programele informatice în care este implicată direcţia generală; r) participă la seminarii, întâlniri, prezentări cu tematică specifică; s) execută reparaţii la echipamentele de personalizare, conform specificaţiei producătorului; t) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; u) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; v) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 49Pe baza prezentului regulament, şefii de servicii şi compartimente întocmesc fişele posturilor pentru toate posturile din structură.  +  Articolul 50Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.  +  Articolul 51Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 ORGANIGRAMADirecţiei Generale de Paşapoarte*Font 8*                                    ┌────────────────────────────┐                                    │ DIRECTOR GENERAL │                                    └─────────────┬──────────────┘ ┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────────┐┌┤ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ├──┬────────────────┴───────────────┤ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ││└────────────────────────────┘ │ └─┬──────────────────────────────────┘│┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │ ┌-------------------------------┐├┤ BIROUL COORDONARE │ ├──┤ SERVICIUL CONTROL │ │ | ┌────────────────────────────┐|││ METODOLOGICĂ │ │ └────────────────────────────┘ │ | │ CENTRUL NAŢIONAL UNIC DE │|│└────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ │ |┌┤ PERSONALIZARE A │|│┌────────────────────────────┐ ├──┤ BIROUL JURIDIC │ │ |││ PAŞAPOARTELOR ELECTRONICE │|││ SERVICIUL SECRETARIAT, │ │ └────────────────────────────┘ │ |││ (la nivel direcţie) │|├┤ DOCUMENTE CLASIFICATE │ │ ┌────────────────────────────┐ │ |│└────────────────────────────┘|││ ŞI COMUNICARE PUBLICĂ │ ├──┤ SERVICIUL FINANCIAR │ │ |│ |│└────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │ |│ |│┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │ |│┌────────────────────────────┐|││ SERVICIUL RESTRICŢII, │ ├──┤ PROTECŢIA DATELOR │ │ |││ SERVICIUL PERSONALIZARE │|├┤ IDENTIFICĂRI ŞI RELAŢII │ │ │ CU CARACTER PERSONAL*) │ │ |├┤ AUTOMATIZATĂ │|││ DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE │ │ └────────────────────────────┘ │ |││ │|│└────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ │ |│└────────────────────────────┘|│┌────────────────────────────┐ │ │ SCHENGEN, AFACERI EUROPENE │ │ |│┌────────────────────────────┐|├┤ SERVICIUL PENTRU CETĂŢENII │ ├──┤ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE │ ├──┤├┤ SERVICIUL CONTROL CALITATE │|││ ROMÂNI CU DOMICILIUL │ │ └────────────────────────────┘ │ |││ ŞI EXPEDIŢIE │|││ ÎN STRĂINĂTATE │ │ ┌────────────────────────────┐ │ |│└────────────────────────────┘|│└────────────────────────────┘ ├──┤ ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ*) │ │ |│┌────────────────────────────┐|│┌────────────────────────────┐ │ └────────────────────────────┘ │ |├┤ SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI │|├┤ SERVICIUL CETĂŢENIE │ │ ┌────────────────────────────┐ │ |││ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │|│└────────────────────────────┘ ├──┤ SERVICIUL │ │ |│└────────────────────────────┘|│┌────────────────────────────┐ │ │ MANAGEMENT OPERAŢIONAL │ │ |│┌────────────────────────────┐|├┤ SERVICIUL ARHIVĂ │ │ └────────────────────────────┘ │ |││ BIROUL VALIDARE DATE ŞI │|│└────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ │ |└┤ASISTENŢĂ TEHNICĂ PRODUCŢIE │|│┌────────────────────────────┐ └──┤ SERVICIUL RESURSE UMANE │ │ | │ │|└┤ STRUCTURA DE SECURITATE │ └────────────────────────────┘ │ | └────────────────────────────┘| │ C.S.T.I.C*) │ │ └-------------------------------┘ └────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐                                                                    └────┤ BIROUL LOGISTIC │                                                                         └────────────────────────────┘──────────    Legendă: *) structurile sunt organizate la nivel de compartiment──────────----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 DIAGRAMA DE RELAŢIIA DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE*Font 8*                                                                 ┌──────────────────────────────────────┐                                                               ┌.┤ INSPECTORATUL GENERAL AL │                                                               │ │ POLIŢIEI ROMÂNE │                                                               │ └──────────────────────────────────────┘                                                               . ┌──────────────────────────────────────┐                                                               │ │ INSPECTORATUL GENERAL AL │                                                               │ │ POLIŢIEI DE FRONTIERĂ │                                                               . └──────────────────────────────────────┘                          ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐                          │ MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI │ │ │ INSPECTORATUL GENERAL AL │                          │ INTERNELOR │ . │ JANDARMERIEI ROMÂNE │                          └──────────────┬───────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘                                         . │ ┌──────────────────────────────────────┐                                         . . │ DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII │                                         . │ │ ŞI PROTECŢIE INTERNĂ │                                         . │ └──────────────────────────────────────┘                                         . . ┌──────────────────────────────────────┐                                         . │ │ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU │                                         . │ │ SITUAŢII DE URGENŢĂ │                                         . . └──────────────────────────────────────┘┌────────────────────┐ ┌──────────────┴───────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐│CORPUL DE CONTROL AL├-┐ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ ALTE UNITĂŢI CENTRALE ŞI ││ MINISTRULUI │ | │ PENTRU RELAŢIA CU │ . │ TERITORIALE ALE M.A.I. │└────────────────────┘ | │ INSTITUŢIILE PREFECTULUI │ │ └──────────────────────────────────────┘┌────────────────────┐ | └──────────────┬─────┬─────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ ├-┤ . | . │ INSTITUŢII ALE PREFECTULUI ││ AUDIT INTERN │ | . | │ └──────────────────────────────────────┘└────────────────────┘ | . | │ ┌──────────────────────────────────────┐┌────────────────────┐ | ┌──────────────┴─────┴─────────────┐ . │ MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ││ DIRECŢIA GENERALĂ ├-┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┘│ ANTICORUPŢIE │ ├--┤ DIRECŢIA GENERALĂ ├.┤ ┌──────────────────────────────────────┐└────────────────────┘ | │ DE PAŞAPOARTE │ . │ MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │┌────────────────────┐ | │ │ │ └──────────────────────────────────────┘│ DIRECŢIA GENERALĂ │ | └──────────────┬─────┬─────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ MANAGEMENT ├-┤ | . . │ MINISTERUL JUSTIŢIEI ││ OPERAŢIONAL │ | | │ │ └──────────────────────────────────────┘└────────────────────┘ | | . │ ┌──────────────────────────────────────┐┌────────────────────┐ | | │ . │ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ││ CURTEA DE CONTURI ├-┘ | . │ │ ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ││ A ROMÂNIEI │ | │ │ └──────────────────────────────────────┘└────────────────────┘ | . . ┌──────────────────────────────────────┐                                         | │ │ │ SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII │                                         | . │ └──────────────────────────────────────┘                                         | │ . ┌──────────────────────────────────────┐                                         | . │ │ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII │                      ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ŞI TINERETULUI │                               STRUCTURI TERITORIALE . └──────────────────────────────────────┘                      │┌────────────────┐┌──────────────────┐│ │ ┌──────────────────────────────────────┐                       │SERVICIUL PUBLIC││SERVICIILE PUBLICE│ │ │ MISIUNILE DIPLOMATICE ŞI OFICIILE │                      ││COMUNITAR PENTRU││ COMUNITARE ││ . │ CONSULARE ALE ROMÂNIEI │                       │ ELIBERAREA ŞI ││ JUDEŢENE PENTRU │ │ └──────────────────────────────────────┘                      ││ EVIDENŢA ││ ELIBERAREA ││ │ ┌──────────────────────────────────────┐                       │ PAŞAPOARTELOR ││ ŞI EVIDENŢA │ . │ ALTE ORGANISME ŞI ORGANIZAŢII │                      ││ SIMPLE AL ││ PAŞAPOARTELOR ││ │ │ INTERNAŢIONALE CU SEDIUL ÎN ROMÂNIA │                       │ MUNICIPIULUI ││ SIMPLE │ │ └──────────────────────────────────────┘                      ││ BUCUREŞTI ││ ││ . ┌──────────────────────────────────────┐                       └────────────────┘└──────────────────┘ └.┤ AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE, │                      └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ INSTITUŢII ŞI FIRME PRIVATE │                                                                 └──────────────────────────────────────┘    LEGENDĂ:    ..... relaţii de subordonare ierarhică    ----- relaţii de control    ──.── relaţii de cooperare    -.-.- relaţii de coordonare  +  Anexa 3 MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │A. Identificarea postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare:- este subordonat nemijlocit secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului, care coordonează Direcţia Generală de Paşapoarte, şi direct ministrului afacerilor interne;- are în subordine întregul personal al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Serviciul control, Biroul juridic, Serviciul financiar, compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi Asistenţă psihologică, Serviciul management operaţional şi Serviciul resurse umane;----------A treia liniuţă a pct. 4, lit. A, anexa 3 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.- controlează activitatea tuturor structurilor organizatorice ale Direcţiei Generale de Paşapoarte;relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- colaborează cu instituţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, cu celelalte ministere din arcul guvernamental, cu organisme sociale şi economice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale de Paşapoarte, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;- reprezintă Direcţia Generală de Paşapoarte în relaţia cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale şi persoane juridice private;5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor managementului în cadrul unităţii.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │B. Cerinţele postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minim subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniile juridic, economic sau administraţie publică;3.2. pregătire de specialitate: să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau să fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate secrete de stat, nivelul strict secret (dacă nu există, va fi obţinută după numirea în funcţie).3.5. limbi străine: nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne:- 7 ani vechime;4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere:- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │C. Condiţii specifice de muncă │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de comandă, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Sarcini şi îndatoriri în:- munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar: a) organizează şi conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte, în vederea îndeplinirii întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne; b) analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin Direcţiei Generale de Paşapoarte din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu Direcţia Relaţii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Justiţiei şi cu alte instituţii cu atribuţii legate de domeniul de competenţă; c) asigură, prin structurile din subordine, potrivit prevederilor legale şi dinamicii anuale de resurse umane, cheltuielile de personal aprobate prin ordinele conducerii ministerului, încadrarea statelor de organizare ale unităţii cu personalul necesar conform cerinţelor posturilor; analizează, stabileşte soluţii şi supune aprobării lucrările de personal şi învăţământ din competenţa ministrului afacerilor interne şi a secretarilor de stat; d) analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea structurilor subordonate şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective; e) conduce şi îndrumă analizele privind stadiul de înzestrare cu mijloace tehnice şi tehnică de calcul atât la nivelul structurilor direcţiei generale, cât şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, necesităţile şi posibilităţile de completare a acestora, precum şi propunerile aferente, formulează propuneri de modernizare şi respectiv de îmbunătăţire a criteriilor de înzestrare, în funcţie de resursele financiare, către conducerea Ministerului Afacerilor Interne; f) asigură desfăşurarea cu caracter permanent, de către componentele din structura direcţiei generale, a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile subordonate, în legătură cu aplicarea strategiilor şi politicilor de personal aprobate de ministrul afacerilor interne; g) participă la analizele ce au loc în structurile direcţiei generale cu ocazia evaluării activităţii, controalelor şi inspecţiilor efectuate de cadrele direcţiei generale, desemnate în acest sens, sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central din Ministerul Afacerilor Interne; h) asigură coordonarea şi controlul metodologic pentru serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; i) aprobă prezentarea în mass-media a informaţiilor şi datelor specifice destinate publicităţii, asigurării transparenţei şi caracterului deschis al activităţii Direcţiei Generale de Paşapoarte; j) semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte instituţii şi cu organisme de stat, persoane juridice şi fizice; k) coordonează elaborarea documentelor operative de alertare, de pază şi apărare, de protecţie şi intervenţie în cazurile de urgenţe civile; l) coordonează organizarea serviciului de permanenţă pe unitate şi elaborarea planurilor de măsuri pentru ridicarea capacităţii de acţiune, în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne; m) asigură legătura cu centrele militare pentru selecţionarea, verificarea şi completarea, cu resurse umane şi materiale la mobilizare, a indicativului; n) coordonează activitatea de pregătire de mobilizare a personalului, precum şi a rezerviştilor cuprinşi în lucrările de mobilizare ale direcţiei generale, în vederea întocmirii şi punerii în aplicare a planului de mobilizare; o) coordonează aplicarea în domeniul specific de activitate a măsurilor prevăzute în actele normative privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, precum şi actele normative conexe; p) dispune testarea/verificarea capacităţii operaţionale a structurilor subordonate în corelare directă cu modul de acţiune al celorlalte forţe de ordine publică; q) asigură informaţiile necesare structurilor din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică (Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române etc.) pe timpul şi în legătură cu desfăşurarea unor activităţi operative cu caracter internaţional, precum şi în alte situaţii, pe timp de pace, în situaţii de criză şi pe timp de război; r) numeşte, definitivează, împuterniceşte, eliberează, suspendă din funcţie şi pune la dispoziţie întregul personal al direcţiei generale, cu excepţia celui aflat în competenţăsuperioară; s) aprobă, pe linie de resurse umane:- acordarea gradelor profesionale agenţilor de poliţie din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte la încadrarea din sursă externă şi la împlinirea/înaintea împlinirii stagiului minim;- acordarea gradelor profesionale următoare la încadrarea din sursă externă şi la împlinirea/înaintea împlinirii stagiului minim agenţilor de poliţie din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, la propunerea prefectului;- acordarea gradelor profesionale de agent de poliţie absolvenţilor instituţiilor de învăţământ postliceal repartizaţi la Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- numirea ofiţerilor, cu excepţia celor din competenţa superioară, în funcţii inferioare gradului profesional pe care îl au şi/sau în funcţii cu coeficienţi de ierarhizare ai salariilor de funcţie mai mici decât cele prevăzute în statele de organizare, în condiţiile legii;- încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale cu grade militare în rezervă, pentru agenţii de poliţie din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- reluarea activităţii în structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de către agenţii de poliţie pentru care s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu potrivit art. 69 lit. b), d), e) şi j) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;- delegarea şi detaşarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din competenţa de numire cu acordul prealabil al şefilor structurilor respective;- mutarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din/între serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu avizul unităţii cedente şi al unităţii cesionare;- mutarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie între Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- delegarea/detaşarea/mutarea poliţiştilor şi a personalului contractual la alt inspectorat general (similar) şi, după caz, echivalarea gradelor profesionale cu grade militare;- rapoartele de mutare ale personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte la alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;- angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din competenţa de numire;- menţinerea în activitate sau încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor de poliţie condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale, pentru infracţiuni săvârşite din culpă;- acordarea drepturilor salariale pentru personalul din competenţa de numire;- repartizarea la structurile teritoriale a promoţiilor de ofiţeri şi agenţi de poliţie;- punerea la dispoziţie, precum şi suspendarea din funcţie a poliţiştilor din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu excepţia celor din competenţa superioară, în condiţiile legii;- programele integrale de cunoştinţe şi componenţa nominală a comisiilor de admitere/absolvire a cursurilor de capacitate profesională din competenţă;- participarea personalului din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu excepţia celui din competenţa superioară, la doctorat şi cursuri cu scoatere de la locul de muncă, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, în ţară;- dinamica şi graficele anuale ale cursurilor, precum şi planurile de învăţământ pentru pregătirea continuă a personalului din subordine;- derogări de la prevederile Ghidului carierei personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru personalul din subordine şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- prelungirea cu încă 3 luni a împuternicirii pe posturile de conducere vacante sau ai căror titulari nu sunt prezenţi în unitate, din Direcţia Generală de Paşapoarte, cu excepţia celor din competenţă superioară;- trecerea într-o funcţie inferioară, precum şi amânarea promovării în grade profesionale sau în funcţii superioare a poliţiştilor din Direcţia Generală de Paşapoarte, precum şi din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, la propunerea prefectului, cu excepţia celor din competenţa superioară;- trecerea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din Direcţia Generală de Paşapoarte dintr-o specialitate în alta; t) propune:- numirea, împuternicirea şi eliberarea din funcţie, suspendarea şi punerea la dispoziţie a ofiţerilor de poliţie din competenţa superioară;- acordarea gradului profesional următor la pensionare ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;- menţinerea în activitate a chestorilor şi comisarilor şefi de poliţie peste limita de vârstă;- încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale cu grade militare pentru ofiţerii de poliţie;- menţinerea în activitate sau încetarea raporturilor de serviciu ale ofiţerilor condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea executării pedepsei închisorii ori amenzii penale, pentru infracţiuni săvârşite din culpă;- trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor; u) avizează:- numirea şi eliberarea din funcţie a poliţiştilor din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- rapoartele de mutare ale personalului din/în alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la/din Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- lucrările de personal şi învăţământ care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;- planurile de învăţământ şi programele analitice pentru pregătirea de specialitate a studenţilor din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";- planurile de învăţământ pentru şcolile de agenţi de poliţie;- planurile de învăţământ ale cursurilor de pregătire a poliţiştilor organizate în beneficiul exclusiv al Direcţiei Generale de Paşapoarte în alte instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne; v) pe linia protecţiei informaţiilor clasificate directorul general este obligat:- să asigure organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi a compartimentelor speciale;- să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;- să notifice Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;- să aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le comunice ORNISS şi instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi să o supună aprobării Guvernului, potrivit legii;- să stabilească obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;- să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;- să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi să asigure aplicarea acestuia;- să elaboreze şi să aplice măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;- să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi să îl prezinte, spre aprobare, împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;- să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;- să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură să precizeze obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;- să asigure includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform prezentelor standarde;- să aprobe normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi să controleze modul de respectare în cadrul unităţii;- să asigure fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;- să analizeze, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;- să asigure inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, să dispună măsuri în consecinţă, conform legii;- să sesizeze instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;- să dispună efectuarea de cercetări şi, după caz, să sesizeze organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate; w) organizează şi asigură procesul de muncă în unitate în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute în legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale serviciilor şi compartimentelor de profil; b) analizează lunar şi ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine, stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii şi Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, cu principalele concluzii rezultate din activitatea personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul: a) organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; b) controlează şi analizează activitatea de soluţionare a scrisorilor şi sesizărilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de conducerea direcţiilor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de efectivele Direcţiei Generale de Paşapoarte;● accesul la informaţii:- are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul, strict secret", asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │E. Standarde de performanţă asociate postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: asigură un management performant, corespunzător strategiei de reformă a unităţii, prin aplicarea unitară a legilor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, precum şi a altor reglementări specifice.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Secretar de stat,..........................Data ....................Titularul postului,..........................Data ....................------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 17 din 15 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │A. Identificarea postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general adjunct3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare:- este subordonat nemijlocit directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi direct secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului şi ministrului afacerilor interne;- exercită, împreună cu directorul general ori în lipsa acestuia, conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Biroul coordonare metodologică, Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciul cetăţenie, Serviciul arhivă şi Structura de securitate - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (C.S.T.I.C.);----------A doua liniuţă a pct. 4, lit. A, anexa 4 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 2 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015.relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- reprezintă instituţia în relaţiile cu structurile aparatului central, precum şi cu cele din subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, comandamentele de armă, unităţile independente şi unităţile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu organele similare din celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii centrale, în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- desfăşoară activităţi de fundamentare şi control asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de către structurile pe care le coordonează;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;- cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte organizează şi efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, la toate structurile direcţiei generale.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │B. Cerinţele postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: - minim subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniile juridic, economic sau administraţie publică;3.2. pregătire de specialitate:să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sausă fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: - certificat de securitate care atestă verificarea şi acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;3.5. limbi străine: - nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: - minimum 7 ani;4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere:- 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice:- să fie apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │C. Condiţii specifice de muncă │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de comandă, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, radiaţii, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Sarcini şi îndatoriri:- coordonează activitatea Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciului restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciului pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciului cetăţenie, Serviciului arhivă şi a Structurii de securitate C.S.T.I.C., în conformitate cu prevederile actelor normative, ale ordinelor şi instrucţiunilor, pe baza planurilor de muncă;- analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează, din planurile de muncă, din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu Direcţia generală afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Justiţiei şi cu alte instituţii cu atribuţii legate de domeniul de competenţă;- coordonează raportarea zilnică a principalelor evenimente şi indicatori ai activităţii specifice structurilor pe care le coordonează, inclusiv executarea unor misiuni ordonate pentru informarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne; asigură întocmirea unor rapoarte de analiză şi informări referitoare la activităţile desfăşurate, precum şi cu privire la principalele aspecte operative din zona de competenţă;- analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea subunităţilor pe care le coordonează şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective;- analizează activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului din structurile pe care le coordonează, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- avizează propunerile pentru încadrarea, numirea, promovarea, retrogradarea sau schimbarea din funcţie a personalului din structurile a căror activitate o coordonează;- organizează activitatea de apreciere a personalului din structurile a căror activitate o coordonează şi întocmeşte aprecierile de serviciu pentru şefii acestor structuri.Potrivit legii, exercită atribuţiile funcţionale ale şefului structurii de securitate, la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte:- coordonează activitatea de elaborare a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- coordonează activitatea de întocmire a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Direcţia Generală de Paşapoarte şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;- asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, abilitată potrivit legii să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate;- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;- consiliază directorul general al Direcţiei Generale de Paşapoarte în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;- informează pe directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;- răspunde pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate în domeniul INFOSEC, conform normelor în vigoare;- pune la dispoziţia şefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, deţinute de către personalul Direcţiei Generale de Paşapoarte;- monitorizează echipamentele care intră/ies în/din zonele de securitate;- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării personalului pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;- organizează activităţi de pregătire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate cu personalul care are acces la astfel de informaţii;- asigură păstrarea şi actualizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate pentru personalul Direcţiei Generale de Paşapoarte;- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Direcţia Generală de Paşapoarte, pe clase şi niveluri de secretizare;- prezintă directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, în caz de nevoie;- efectuează cu aprobarea directorului general controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;- organizează şi asigură procesul de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine;- în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, execută atribuţiile şi sarcinile ce îi revin acestuia.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale structurilor pe care le coordonează; b) asigură efectuarea analizelor semestriale, trimestriale şi ori de câte ori situaţia o impune asupra activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează şi dispune măsurile operative necesare pentru perfecţionarea şi creşterea eficienţei muncii; c) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pentru Direcţia Generală de Paşapoarte şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, după care acţionează pentru aplicarea acestora;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii direcţiei generale, cu principalele concluzii rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul: a) efectuează activitatea de primire în audienţă a persoanelor fizice şi juridice, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; b) participă la analiza activităţilor de soluţionare a petiţiilor, precum şi la verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de structurile pe care le coordonează;● accesul la informaţii: a) are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul strict secret, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie; b) are acces la date cu caracter personal, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │E. Standarde de performanţă asociate postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: îndrumare, coordonare şi control complete şi eficiente privind întreaga activitate desfăşurată de personalul din subordine; lucrări corecte, coerente şi complete, astfel încât intervenţia şefului direct să nu depăşească 20%.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile proprii şi cele ale personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Director general,...............................Data ........................Titularul postului,...............................Data .......................----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 17 din 15 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5 MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │A. Identificarea postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general adjunct3. Poziţia postului în statul de organizare: 34. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control:- este subordonat nemijlocit directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi direct secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului şi ministrului afacerilor interne;- coordonează nemijlocit şi are în subordine Centrul Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroul Logistic;- reprezintă instituţia în relaţiile cu structurile aparatului central, precum şi cu cele din subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, comandamentele de armă, unităţile independente şi unităţile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu organele similare din celelalte ministere, cualte autorităţi publice, instituţii centrale şi operatori economici, în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- coordonează activitatea de asigurare logistică şi de personalizare a paşapoartelor în toate componentele acestora;- asigură relaţia cu Direcţia Generală Logistică abilitată să coordoneze şi să controleze activitatea pe linie de asigurare logistică;- controlează activitatea tuturor structurilor din subordine.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- desfăşoară activităţi de fundamentare şi control asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de către structurile pe care le coordonează;- cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte organizează şi efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale pe linie de asigurare logistică şi de personalizare a paşapoartelor.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │B. Cerinţele postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Categoria de personal care poate ocupa postul: Ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: - minimum subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională - specialitatea conducere logistică sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniul economic;3.2. pregătire de specialitate: să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau să fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate secrete de stat, nivelul strict secret (dacă nu există, va fi obţinută după numirea în funcţie);3.5. limbi străine: - nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: - 7 ani.4.2. vechime în specialitate: - cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere: - 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │C. Condiţii specifice de muncă │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de conducere, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, radiaţii, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Sarcini şi îndatoriri în:- munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar: a) asigură managementul privind elaborarea concepţiei de înzestrare logistică a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a structurilor teritoriale din coordonarea acesteia; b) coordonează activitatea Centrului Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroului Logistic, în conformitate cu prevederile actelor normative, ale ordinelor şi instrucţiunilor, pe baza planurilor de muncă; c) analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează, din planurile de muncă, din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu alte autorităţi publice, instituţii centrale şi operatori economici; d) organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind înzestrarea şi asigurarea resurselor materiale necesare Direcţiei Generale de Paşapoarte şi structurilor teritoriale din coordonarea acesteia, stabilind acţiunile prioritare, în funcţie de alocaţiile bugetare; e) organizează şi conduce activităţile privind realizarea investiţiilor, executarea reparaţiilor la construcţiile din administrarea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi evidenţa de cadastru potrivit actelor normative în vigoare; f) organizează, coordonează şi controlează pregătirea de specialitate a personalului ce încadrează Centrul Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroul Logistic; g) coordonează adaptarea permanentă la condiţiile economiei de piaţă a metodelor şi procedeelor optime de acţiune în activităţile logistice; h) analizează periodic stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin structurilor din competenţă şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; i) analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea structurilor pe care le coordonează şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective; j) analizează activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului din structurile pe care le coordonează, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte; k) avizează propunerile pentru încadrarea, numirea, promovarea, retrogradarea sau schimbarea din funcţie a personalului din structurile a căror activitate o coordonează; l) organizează activitatea de apreciere a personalului din structurile a căror activitate o coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare pentru şefii acestor structuri; m) prezintă propuneri directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă în vederea realizării acestor demersuri; n) organizează şi asigură procesul de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine; o) în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, execută atribuţiile şi sarcinile ce revin acestuia, dacă este desemnat.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale structurilor pe care le coordonează; b) asigură efectuarea analizelor semestriale, trimestriale şi ori de câte ori situaţia o impune asupra activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează şi dispune măsurile operative necesare pentru perfecţionarea şi creşterea eficienţei muncii;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu principalele concluzii rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul:- participă la analiza activităţilor de soluţionare a petiţiilor, precum şi la verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de structurile pe care le coordonează;● accesul la informaţii:- are acces la informaţii clasificate secrete de stat până la nivelul strict secret, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │E. Standarde de performanţă asociate postului │    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: îndrumare, coordonare şi control complete şi eficiente privind întreaga activitate desfăşurată de personalul din subordine; lucrări corecte, coerente şi complete, astfel încât intervenţia şefului direct să nu depăşească 20%.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile proprii şi cele ale personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Director general,..............................Data .....................Titularul postului,..............................Data .....................----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 17 din 15 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.--------