LEGE nr. 76 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structurile centrale, precum şi cele din compunerea acestora pot avea în subordine, după caz, direcţii generale, direcţii, comandamente, centre, oficii, servicii, secţii, birouri, compartimente, instituţii de învăţământ, instituţii de cercetare ştiinţifică şi alte structuri. (2) Statul Major General are în subordine, pe lângă structurile prevăzute la alin. (1), şi structura de forţe."2. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice securităţii naţionale în domeniul militar, Direcţia generală de informaţii a apărării execută misiuni independente sau integrate la nivel strategic, operativ şi tactic, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu structuri combatante proprii."3. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Structura de forţe a armatei cuprinde forţele terestre, forţele aeriene şi forţele navale, denumite în continuare categorii de forţe, state majore, comandamente, forţe pentru operaţii speciale, forţe de sprijin, precum şi alte forţe. (2) Categoriile de forţe au în compunere, pe lângă structurile prevăzute la art. 23-25, state majore, comandamente şi mari unităţi."4. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Conducerea forţelor pentru operaţii speciale, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (5), se exercită de şeful Statului Major General, prin structura stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar în situaţia participării la operaţii militare în afara teritoriului statului naţional, potrivit înţelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, în baza tratatelor la care România este parte."5. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Ministerul Apărării Naţionale poate constitui structuri de conducere şi de forţe care să fie puse la dispoziţia NATO pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Acestea se integrează în structura de comandă şi control, precum şi în structura de forţe ale NATO. (2) Nivelul de autoritate care poate fi exercitat asupra structurilor române se stabileşte conform procedurilor NATO."6. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) La cererea forţelor armate străine, precum şi a comandamentelor, bazelor militare străine sau reprezentanţelor militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului naţional, cât şi în afara acestuia. (2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar de forţele armate străine, comandamentele, bazele militare străine sau reprezentanţele militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să încheie contracte în nume propriu sau în numele partenerilor străini. (4) Bunurile şi serviciile achiziţionate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea asigurării sprijinului logistic prevăzut la alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor în măsura în care forţele armate străine, comandamentele, bazele militare străine sau reprezentanţele militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României beneficiază de astfel de scutiri potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 17 aprilie 2015.Nr. 76.------