ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015    Având în vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE),luând în considerare că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2012/19/UE în legislaţia naţională până cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusă la îndeplinire,întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE, Comisia Europeană a declanşat procedura prealabilă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene Notificarea de punere în întârziere nr. 4.835 din data de 31 martie 2014,întrucât în data de 17 octombrie 2014 Comisia Europeană a emis Avizul motivat nr. 15.710 la care România a răspuns în data de 16 decembrie 2014, angajându-se să adopte actul normativ de transpunere a Directivei 2012/19/UE până la finele primului semestru al anului 2015, aceasta reprezentând ultima etapă precontencioasă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de conformare şi comunicare a măsurilor de transpunere a acestei directive, înainte de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,având în vedere faptul că o întârziere în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 şi 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014,având în vedere că deşeurile de echipamente electrice şi electronice reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar, ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Obiect  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 şi 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, pentru a contribui astfel la o dezvoltare durabilă.Domeniu de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică echipamentelor electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, după cum urmează: a) până la data de 14 august 2018, pentru EEE incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 4; b) de la data de 15 august 2018, pentru toate EEE clasificate în categoriile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 şi 5. (2) Anexa nr. 3 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 1. (3) Anexa nr. 4 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei privind siguranţa şi sănătatea, legislaţiei privind produsele chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, precum şi legislaţiei privind gestionarea deşeurilor şi legislaţiei privind proiectarea produselor.  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE: a) echipamente necesare pentru protecţia intereselor naţionale esenţiale de securitate, inclusiv armele, muniţiile şi materialul de război destinate scopurilor specific militare; b) echipamente care sunt proiectate şi instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă, care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în echipamentul respectiv; c) becuri cu filament.  +  Articolul 5În plus faţă de echipamentele prevăzute la art. 4, începând cu data de 15 august 2018, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE: a) echipamente proiectate pentru a fi trimise în spaţiu; b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni; c) instalaţii fixe de mari dimensiuni, cu excepţia echipamentelor care sunt în astfel de instalaţii, dar care nu sunt special proiectate şi instalate ca parte a instalaţiilor respective; d) mijloace de transport de persoane sau de marfă, cu excepţia vehiculelor electrice cu două roţi care nu sunt omologate; e) echipamente mobile fără destinaţie rutieră accesibile exclusiv pentru uz profesional; f) echipamente proiectate special doar în scopuri de cercetare şi dezvoltare şi accesibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi; g) dispozitive medicale şi dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro, atunci când se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii ciclului de viaţă, precum şi dispozitive medicale implantabile active.Definiţii  +  Articolul 6 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, semnificaţia termenilor şi expresiilor specifice este prevăzută în anexa nr. 5. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată.Proiectarea produsului  +  Articolul 7Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului promovează cooperarea dintre producători şi reciclatori pentru identificarea de măsuri care să promoveze proiectarea şi producerea de EEE, în special pentru a facilita reutilizarea, demontarea şi valorificarea acestora sau a componentelor şi materialelor atunci când devin DEEE, fără a aduce atingere cerinţelor privind buna funcţionare a pieţei şi proiectarea produselor, inclusiv prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.  +  Articolul 8Producătorii care introduc în fabricaţie EEE sunt obligaţi: a) să aplice cerinţele de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2011; b) să nu împiedice reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.Colectarea separată  +  Articolul 9 (1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către: a) serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11; c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective. (2) Activitatea desfăşurată de distribuitori potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) nu se supune cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată. (3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt obligaţi să predea DEEE colectate către centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau direct operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor. (4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi. (5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. (1).  +  Articolul 10 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11, producătorii organizează şi exploatează sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, cu obligaţia preluării tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piaţă, cu condiţia ca aceste sisteme să respecte obiectivele prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi reglementările legale în vigoare legate de protecţia mediului. (2) Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puţin una din următoarele: a) centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială; b) puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă; c) colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru. (3) Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative stabilesc înfiinţarea şi/sau operarea centrelor publice de colectare menţionate la alin. (2) de către autorităţile executive sau de către operatori economici, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Centrele şi punctele de colectare publice prevăzute la alin (2) lit. a) şi b) se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces facil, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei. (5) Producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele acestora sunt obligaţi să asigure preluarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la gospodăriile particulare colectate separat potrivit art. 9 alin. (1). (6) Obligaţia prevăzută la alin. (5) se aplică inclusiv pentru DEEE care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care conţin alte deşeuri decât DEEE şi în special şi prioritar în ceea ce priveşte echipamentele de transfer termic care conţin substanţe care depreciază stratul de ozon şi gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile fluorescente care conţin mercur, panourile fotovoltaice şi echipamentele de mici dimensiuni prevăzute la pct. 5 şi 6 din anexa nr. 2.  +  Articolul 11 (1) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului. (2) Distribuitorii care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 m² au obligaţia să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent.  +  Articolul 12 (1) Pentru DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri pentru sănătatea şi siguranţa personalului în materie de sănătate şi siguranţă, distribuitorul poate refuza preluarea potrivit prevederilor art. 11, pe bază de proces-verbal disponibil pentru organele de control. (2) Deţinătorul de DEEE are obligaţia de a preda DEEE prevăzute la alin. (1) împreună cu procesul-verbal prevăzut la alin. (1) direct la centrele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c).  +  Articolul 13Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodării particulare şi fără a aduce atingere prevederilor art. 33, producătorii asigură colectarea acestor DEEE, printr-unul din sistemele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.Eliminarea şi transportul DEEE colectate  +  Articolul 14Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operaţiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20-24.  +  Articolul 15Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi transport al DEEE colectate separat trebuie să asigure condiţii optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi pentru izolarea substanţelor periculoase.  +  Articolul 16 (1) Pentru a maximiza gradul de pregătire pentru reutilizare, în centrele de colectare publice a DEEE prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) trebuie să se asigure, înainte de efectuarea oricărui transfer, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unităţile specializate având ca domeniu de activitate şi reutilizarea DEEE. (2) Unităţile specializate având ca domeniu de activitate reutilizarea DEEE sunt obligate să asigure predarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE preluate conform alin. (1), care nu pot fi reutilizate, la centrul de colectare respectiv.Rata de colectare  +  Articolul 17Începând cu data de 1 ianuarie 2016, fără a aduce atingere prevederilor art. 10, producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare minime prevăzute în tabelul din anexa nr. 6, calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv potrivit art. 9-16 şi masa medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă în cei 3 ani precedenţi.  +  Articolul 18Până la data de 31 decembrie 2015, producătorii de EEE sunt obligaţi să organizeze colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare astfel încât să realizeze o rată medie de colectare separată la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an.  +  Articolul 19Pentru a se stabili dacă s-a atins rata minimă de colectare, producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele acestora şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile privind DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12, incluzând în raport cel puţin date referitoare la DEEE care: a) au fost preluate de centrele de colectare şi tratare; b) au fost preluate de distribuitori; c) au fost colectate separat de către producători sau operatori economici care colectează în numele acestora.Tratarea corespunzătoare  +  Articolul 20Operaţiile de tratare şi de valorificare sau reciclare, exceptând pregătirea pentru reutilizare, desfăşurate de operatorii economici autorizaţi trebuie să cuprindă cel puţin înlăturarea tuturor lichidelor şi o tratare selectivă a materiilor şi componentelor DEEE în conformitate cu anexa nr. 7.  +  Articolul 21Operatorii economici care efectuează operaţiuni de colectare şi/sau de tratare sunt obligaţi să stocheze şi să trateze DEEE potrivit cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 22 (1) Producătorii sunt obligaţi să instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE, utilizând cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. (2) Producătorii pot institui sistemele prevăzute la alin. (1) în mod individual sau colectiv.  +  Articolul 23 (1) Se consideră că sunt respectate obligaţiile referitoare la tratarea DEEE dacă sunt respectate standardele europene şi standardele române originale, după caz, pentru tratare, inclusiv valorificare, reciclare şi pregătire pentru reutilizare, a DEEE. (2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene şi standardele române originale din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a DEEE, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Se consideră a fi respectate cerinţele tehnice stabilite în anexa nr. 7, în situaţia în care operatorii economici autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor de tratare aplică standardele cuprinse în lista prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 24Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin facilitarea accesului la informaţie, încurajează operatorii economici care efectuează operaţiuni de tratare să introducă sisteme certificate de management de mediu potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.Autorizaţii  +  Articolul 25 (1) Operatorii economici efectuează operaţiuni de tratare a DEEE numai dacă deţin autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 211/2011, republicată. (2) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de mediu prevăzută la alin. (1) este obligată să indice explicit tipurile de DEEE care pot fi tratate, potrivit anexei nr. 1. (3) Începând cu data de 15 august 2018 obligaţia prevăzută la alin. (2) se realizează cu respectarea prevederilor anexei nr. 2. (4) Derogările de la obligaţia de autorizare se acordă numai cu respectarea prevederilor art. 34-36 din Legea nr. 211/2011, republicată. (5) La eliberarea autorizaţiei de mediu prevăzute la alin. (1) şi a înregistrării în cazul în care au fost acordate derogări de la autorizare potrivit alin. (4), autoritatea emitentă se asigură că sunt incluse toate condiţiile necesare pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art. 20-23 şi pentru realizarea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27. (6) Obligaţiile producătorilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se pot realiza: a) individual; b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către o persoană juridică legal constituită, denumită organizaţie colectivă. (7) Procedura şi criteriile de licenţiere, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, procedura şi criteriile de licenţiere a reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României. (8) Autorizarea, reautorizarea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi aprobarea planului de operare pentru producătorii prevăzuţi la alin. (6) lit. a) se exceptează de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Transferuri de DEEE  +  Articolul 26 (1) Transferul în alt stat membru sau exportul în afara Uniunii Europene a DEEE în vederea tratării se face cu respectarea prevederilor privind transferul deşeurilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri şi Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în anumite ţări în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică. (2) DEEE exportate în ţări din afara Uniunii Europene se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor prevăzute la art. 27 numai în măsura în care, respectând Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 şi Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007, exportatorul dovedeşte că tratarea s-a desfăşurat în condiţii echivalente cu cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.Obiectivele privind valorificarea  +  Articolul 27 (1) Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12 şi trimise spre tratare în mod individual sau prin organizaţiile colective, în conformitate cu art. 20-26, se îndeplinesc obiectivele minime prevăzute în anexa nr. 9. (2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea de activităţi de tratare a DEEE au obligaţia de a îndeplini obiectivele minime prevăzute în anexa nr. 9 pentru toate DEEE primite spre tratare şi de a transmite datele privind ratele de valorificare realizate entităţilor care au trimis DEEE spre tratare. (3) Atingerea obiectivelor, prevăzute în anexa nr. 9, se calculează pentru fiecare categorie ca raport procentual dintre masa fracţiilor provenite din tratarea DEEE intrate în instalaţia de valorificare sau reciclare/pregătire pentru reutilizare şi masa tuturor DEEE colectate separat, din categoria respectivă. (4) Activităţile preliminare, inclusiv sortarea şi stocarea anterioare valorificării, nu sunt luate în considerare la realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1). (5) În vederea calculării obiectivelor prevăzute la alin. (1), producătorii sau colectorii şi operatorii de tratare care acţionează în numele lor sunt obligaţi să deţină şi să consemneze în registre masa DEEE, a componentelor, materiilor sau substanţelor acestora la ieşirea din punctul de colectare, la intrarea şi ieşirea din instalaţiile de tratare, precum şi la intrarea în instalaţia de valorificare sau reciclare/pregătire pentru reutilizare. (6) Operatorii instalaţiilor de valorificare sau reciclare/ pregătire pentru reutilizare sunt obligaţi să deţină şi să consemneze în registre masa produselor şi a materialelor la intrarea şi ieşirea din instalaţia de valorificare, reciclare sau pregătire pentru reutilizare şi să transmită aceste date agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, precum şi entităţilor care au trimis DEEE spre tratare pentru a fi comunicate producătorilor sau organizaţiilor colective. (7) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului propune teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, reciclare şi tratare a DEEE în cadrul programelor de cercetare, la solicitarea operatorilor economici.Finanţarea gestionării DEEE provenite de la gospodăriile particulare  +  Articolul 28 (1) Producătorii au obligaţia să asigure finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare. (2) Pentru produsele care au fost introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006, fiecare producător este răspunzător de finanţarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) privind deşeurile provenite de la propriile produse. (3) Producătorul poate opta să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (2) fie în mod individual, fie prin intermediul organizaţiilor colective.  +  Articolul 29 (1) Pentru evitarea unor situaţii în care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane să fie suportate de populaţie sau de producătorii care rămân în activitate, fiecare producător trebuie să asigure o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Garanţia finanţării operaţiunilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) pentru producătorii de EEE constă în: a) scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare de garanţie pentru reciclare la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, pentru perioada de garantare, a cărei valoare reprezintă costurile finanţării operaţiunilor prevăzute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piaţa naţională, corectate cu dobânda ROBOR la an; sau b) aderarea la una dintre organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor, autorizate potrivit art. 25 alin. (7).  +  Articolul 30 (1) Fiecare organizaţie colectivă care acţionează în numele producătorilor, autorizată conform art. 25 alin. (7), este obligată să constituie o garanţie de finanţare a operaţiunilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2), pentru DEEE provenite de la produsele aflate încă în perioada de garantare introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă şi care au încetat activitatea. (2) Garanţia prevăzută la alin. (1) se constituie anual, până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau poliţe de asigurare de garanţie pentru reciclare la valoarea corespunzătoare sumelor plătite pentru EEE în cauză de către operatorii economici respectivi către organizaţia colectivă, corectate cu dobânda ROBOR la an la dispoziţia AFM. (3) Beneficiarul garanţiei prevăzute la alin. (1) este AFM, în condiţiile legii, în caz de încetare a activităţii organizaţiei colective.  +  Articolul 31 (1) Metodologia de constituire a garanţiei financiare pentru producătorii de EEE, prevăzută la art. 29 alin. (1), şi pentru organizaţii colective, prevăzută la art. 30 alin. (1), precum şi de utilizare a acesteia de către AFM se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Garanţia prevăzută la art. 29 alin. (1) se gestionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 32 (1) Finanţarea gestionării deşeurilor istorice de EEE provenite de la gospodăriile particulare se face de către toţi producătorii existenţi pe piaţa naţională în momentul generării costurilor de gestionare, prin sistemele stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, proporţional şi nediscriminatoriu cu cota de piaţă, în cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piaţă. (2) Cota de piaţă prevăzută la alin. (1) pentru organizaţiile colective şi producătorii care au optat să îndeplinească în mod individual obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează de către aceştia ca raport procentual între cantitatea exprimată în unităţi de masă de EEE destinate gospodăriilor particulare introduse pe piaţă în anul precedent celui în care se face finanţarea şi cantitatea totală de EEE introduse pe piaţă la nivel naţional în anul precedent de către producătorii înregistraţi potrivit art. 38 alin. (2), comunicată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pe propriul site, până la data de 15 iunie a fiecărui an.Finanţarea gestionării DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare  +  Articolul 33 (1) Finanţarea costurilor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare şi generate de produse introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 se asigură de producători. (2) Pentru deşeurile istorice înlocuite cu produse noi echivalente sau cu noi produse care îndeplinesc aceeaşi funcţie, finanţarea costurilor de gestionare este asigurată de producătorii acestor produse la furnizarea acestora. (3) În cazul deşeurilor istorice, altele decât cele prevăzute la alin. (2), provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare, finanţarea costurilor de gestionare se asigură de către respectivii utilizatori. (4) Fără să încalce prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii şi utilizatorii, alţii decât gospodăriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Informaţii pentru utilizatori  +  Articolul 34 (1) Producătorii şi distribuitorii sunt obligaţi să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri. (2) Costurile menţionate la alin. (1) nu trebuie să depăşească costurile reale suportate pentru EEE respective, atunci când acestea devin deşeuri. (3) Producătorii trebuie să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informaţiile necesare în legătură cu: a) obligaţia de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate; b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor, încurajând coordonarea informaţiilor despre centrele de colectare existente, indiferent de producătorii sau alţi operatori care le-au înfiinţat; c) rolul utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare în reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a DEEE; d) potenţialele efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE; e) semnificaţia simbolului din anexa nr. 10. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) se furnizează în instrucţiunile de utilizare, cu excepţia celor prevăzute la lit. b) care pot fi furnizate şi la punctul de vânzare şi/sau prin intermediul campaniilor de conştientizare. (5) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor separată, producătorii sunt obligaţi să marcheze în mod corespunzător cu simbolul prevăzut în anexa nr. 10 echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă. (6) În cazuri excepţionale în care, datorită dimensiunii echipamentului sau funcţiei acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibilă, simbolul respectiv se aplică pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al EEE.  +  Articolul 35Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea promovării şi cofinanţării, în condiţiile legii şi în limita bugetului anual aprobat cu această destinaţie, împreună cu producătorii şi organizaţiile colective, de campanii de informare şi educare pentru a încuraja participarea populaţiei la colectarea DEEE şi pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de reutilizare, tratare şi valorificare.Informaţii pentru instalaţiile de tratare  +  Articolul 36 (1) Pentru a facilita pregătirea pentru reutilizare şi tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, inclusiv întreţinerea, îmbunătăţirea, recondiţionarea şi reciclarea, producătorii sunt obligaţi să furnizeze în mod gratuit informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene, în termen de un an de la introducerea pe piaţă a echipamentului. (2) Aceste informaţii precizează, în măsura în care sunt necesare unităţilor specializate de reutilizare şi instalaţiilor de tratare şi de valorificare pentru a respecta dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, diferitele componente şi materiale ale EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase în aceste echipamente. (3) Producătorii de EEE pun aceste informaţii la dispoziţia unităţilor specializate de reutilizare şi a instalaţiilor de tratare şi de valorificare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv dar fără a se limita la dispozitivele de stocare electronică a datelor sau serviciile online.  +  Articolul 37Pentru stabilirea fără echivoc a datei la care EEE a fost introdus pe piaţă, producătorii sunt obligaţi să aplice un marcaj care specifică faptul că acesta a fost introdus pe piaţă după data de 31 decembrie 2006; în acest sens se aplică standardul european EN 50419, respectiv standardul român SREN nr. 50419:2006.Înregistrare, informare şi raportare  +  Articolul 38 (1) Pentru monitorizarea respectării cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu alin. (5), un registru naţional al producătorilor, care include şi producătorii ce furnizează EEE prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanţă. (2) Pentru a introduce pe piaţă EEE, producătorii, inclusiv cei prevăzuţi la alin. (3), au obligaţia de a se înscrie în registrul prevăzut la alin. (1), primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE. (3) Producătorii care furnizează EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă în România, astfel cum sunt prevăzuţi la lit. g) din anexa nr. 5, sunt obligaţi să se înregistreze în registrul prevăzut la alin. (1). (4) Dacă producătorii prevăzuţi la alin. (3) nu sunt înregistraţi în România potrivit alin. (2), înregistrarea se face prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, astfel cum se prevede la art. 40 alin. (2). (5) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că: a) fiecare producător sau fiecare reprezentant autorizat, în cazul în care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, care este înregistrat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are posibilitatea de a introduce online, în registru, toate informaţiile pertinente care reflectă activităţile producătorului în cauză în România; b) la înregistrare, fiecare producător sau fiecare reprezentant autorizat, în cazul în care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, furnizează informaţiile prevăzute în anexa nr. 11 lit. A, angajându-se să le actualizeze, după caz; c) fiecare producător sau fiecare reprezentant autorizat, în cazul în care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, furnizează informaţiile prevăzute în anexa nr. 11 lit. B; d) registrul naţional prevăzut la alin. (1) furnizează linkuri către celelalte registre naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene pe propriul site pentru a facilita, în toate statele membre, înregistrarea producătorilor sau, după caz, a reprezentanţilor autorizaţi desemnaţi potrivit prevederilor art. 40. (6) Formatul pentru înregistrare şi raportare, frecvenţa de raportare către registrul naţional prevăzut la alin. (1), precum şi modul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Operatorii economici care comercializează sau distribuie cu titlu gratuit EEE sunt obligaţi să solicite producătorilor şi să comunice beneficiarilor, la cerere, numărul de înregistrare din registrul producătorilor de EEE, constituit potrivit prevederilor alin. (1). (8) Operatorii economici care comercializează EEE sunt obligaţi să verifice dacă producătorii care achiziţionează EEE sunt înregistraţi în registrul naţional prevăzut la alin. (1). (9) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului colectează anual informaţii sub formă de date şi estimări, cu privire la cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţă, DEEE colectate prin orice modalitate, pregătite pentru reutilizare, reciclate şi valorificate în România, precum şi cu privire la masa DEEE colectate separat şi exportate. (10) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite Comisiei Europene o dată la trei ani, în termen de nouă luni de la sfârşitul perioadei de trei ani la care acesta se referă, un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi informaţiile prevăzute la alin. (9). (11) Raportul prevăzut la alin. (10) se întocmeşte pe baza chestionarului prevăzut în Decizia 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi Decizia 2005/369/CE a Comisiei din 3 mai 2005 de stabilire a normelor de control al conformităţii statelor membre şi de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (12) Primul raport se referă la perioada cuprinsă între data de 14 februarie 2014 şi data de 31 decembrie 2015.Obligaţiile deţinătorilor de DEEE  +  Articolul 39 (1) Operatorii economici care fabrică sau importă dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene EEE care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt destinate vânzării, respectiv pentru care nu au calitatea de producător potrivit definiţiei prevăzute la lit. g) din anexa nr. 5, sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor EEE şi să încredinţeze DEEE provenite de la echipamentele respective numai operatorilor autorizaţi pentru colectarea şi/sau tratarea DEEE potrivit cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie, au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.Reprezentantul autorizat  +  Articolul 40 (1) Pentru a vinde în România EEE, oricare producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene are dreptul, prin excepţie de la prevederile lit. g) pct. (i)-(iii) din anexa nr. 5, să desemneze o persoană fizică autorizată sau juridică stabilită pe teritoriul României drept reprezentant autorizat care este responsabil de îndeplinirea obligaţiilor producătorului respectiv, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pentru a vinde EEE către un alt stat membru în care nu are sediul, oricare producător, definit conform prevederilor lit. g) pct. (iv) din anexa nr. 5, care are sediul pe teritoriul României, este obligat să desemneze un reprezentant autorizat în statul membru respectiv care este responsabil de îndeplinirea obligaţiilor producătorului în cauză, potrivit prevederilor Directivei 2012/19/UE, pe teritoriul statului membru respectiv. (3) Producătorii desemnează reprezentantul autorizat în condiţiile legii.Cooperarea administrativă şi schimbul de informaţii  +  Articolul 41 (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cooperează, în condiţiile legii, cu autorităţile din statele membre responsabile de punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE, în special pentru a institui un flux adecvat de informaţii pentru a asigura respectarea de către producători a dispoziţiilor acesteia, şi, după caz, îşi furnizează reciproc, precum şi Comisiei informaţii pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a Directivei 2012/19/UE. (2) Cooperarea administrativă şi schimbul de informaţii prevăzute la alin. (1), în special între registrele naţionale, trebuie să includă mijloacele electronice de comunicare. (3) Cooperarea prevăzută la alin. (1) include, printre altele, asigurarea accesului la documentele şi informaţiile pertinente, inclusiv la rezultatele unor eventuale inspecţii, sub rezerva respectării dispoziţiilor din legislaţia privind protecţia datelor, în vigoare, în statul membru din care provine autoritatea căreia i se solicită cooperarea.  +  Articolul 42În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi/sau autorităţile executive ale administraţiei publice locale pot încheia, în condiţiile legii, acorduri cu reprezentanţii sectoarelor economice implicate.Sancţiuni  +  Articolul 43 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice:1. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 16 şi art. 39 alin. (2); b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:1. nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (4) şi (5), art. 11 alin. (1), art. 13, art. 27 alin (1), (5) şi (6), art. 36, art. 39 alin. (1);2. nerespectarea prevederilor art. 37; c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:1. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 17, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) - (3);2. nerespectarea prevederilor art. 14, 20 şi 21;3. nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (1), (3) şi (5);4. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (7) şi (8);5. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) şi art. 38 alin. (2) şi (3). (2) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 5, pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pentru echipamentele de transfer termic care conţin substanţe care depreciază stratul de ozon şi gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile fluorescente care conţin mercur, panourile fotovoltaice şi echipamentele de mici dimensiuni prevăzute la categoriile 5 şi 6 din anexa nr. 2, operatorilor care deţin autorizaţie de mediu potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 2, pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, în situaţia prevăzută la alin. (2), autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei de mediu. (5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi lit. c) pct. 1, 2, 4 şi 5; b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 şi lit. c) pct. 3 şi 4, pentru EEE destinate consumatorilor, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce atingere prevederilor art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora. (8) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Ministerul Afacerilor Externe, notifică Comisiei Europene prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi eventualele modificări ulterioare ale art. 43.Inspecţia şi controlul  +  Articolul 44 (1) Autorităţile prevăzute la art. 43 alin. (5) realizează inspecţii şi controale adecvate, în condiţiile legii, pentru a verifica punerea în aplicare, în mod corespunzător, a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Aceste inspecţii acoperă cel puţin: a) informaţiile raportate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; b) transferurile, în special exporturile de DEEE în afara Uniunii, cu respectarea Regulamentului nr. 1.013/2006 şi a Regulamentului nr. 1.418/2007; c) operaţiunile din cadrul instalaţiilor de tratare, în conformitate cu Legea nr. 211/2011, republicată, şi cu anexa nr. 7. (3) Autorităţile responsabile cu controlul transferurilor de deşeuri se asigură că transferurile de EEE folosite suspectate de a fi DEEE se desfăşoară potrivit cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 12 şi controlează aceste transferuri în consecinţă. (4) Costurile analizelor şi inspecţiilor adecvate, inclusiv costurile de stocare, ale EEE folosite suspectate de a fi DEEE pot fi imputate producătorilor, părţilor terţe care acţionează în numele acestora sau altor persoane care organizează transferul de EEE folosite suspectate de a fi DEEE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (5) Actele de punere în aplicare adoptate de către Comisie prin care sunt stabilite norme suplimentare privind inspecţiile şi controlul şi, în special, condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a pct. 2 din anexa nr. 12 sunt transpuse prin hotărâre a Guvernului.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 45 (1) Operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE, autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt obligaţi ca, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să se conformeze obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c). (2) Operatorii economici care sunt autorizaţi, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE şi care, la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1), nu au încheiat contracte cu producători de EEE, organizaţii colective sau operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor nu mai au dreptul să desfăşoare activitatea de colectare a DEEE. (3) Operatorii economici care efectuează operaţii de tratare sunt obligaţi să respecte cerinţele tehnice stabilite în anexa nr. 7. Dovada conformării cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 7 se transmite de către operatorii economici care efectuează operaţii de tratare către autoritatea emitentă a autorizaţiei de mediu în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu. (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor transmite Comisiei Europene legislaţia secundară care se adoptă în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Licenţele de operare ale organizaţiilor colective emise în condiţiile legii şi care sunt în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data de 31 decembrie 2015. (6) Organizaţiile colective a căror licenţă de operare este valabilă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care intenţionează să îşi continue activitatea de preluare a responsabilităţilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice după data de 31 decembrie 2015 sunt obligate să depună documentaţia de licenţiere conform procedurii menţionate la art. 25 alin. (7) în perioada 1-15 octombrie 2015.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.  +  Articolul 47 (1) Orice trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice se consideră făcută la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Măsurile adoptate sau impuse de autoritatea de reglementare în temeiul legislaţiei existente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân în vigoare până la revizuirea acestora, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Producătorii care deţin număr de înregistrare în Registrul producătorilor de EEE la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează această calitate de producător înregistrat până la expirarea actului administrativ de înregistrare.  +  Articolul 48Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 38 alin. (2), precum şi a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 4, care intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării.  +  Articolul 49La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010; b) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 11 octombrie 2011; c) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 901/S.B./2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 12 octombrie 2005.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------------p. Ministrul mediului,apelor şi pădurilor,Mihail Fâcă,secretar de statMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai Tudosep. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 2 aprilie 2015.Nr. 5.  +  Anexa 1Categorii de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranziţiepotrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice5. Echipamente de iluminat6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate9. Instrumente de monitorizare şi control10. Distribuitoare automate  +  Anexa 2Categorii de EEE reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b)1. Echipamente de transfer termic2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm²3. Lămpi4. Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3.5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 şi 6.6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm  +  Anexa 3Lista EEE care sunt cuprinse în categoriile din anexa nr. 11. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: a) aparate frigorifice de mari dimensiuni; b) frigidere; c) congelatoare; d) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi stocarea alimentelor; e) maşini de spălat rufe; f) uscătoare de rufe; g) maşini de spălat vase; h) maşini de gătit; i) sobe electrice; j) plite electrice; k) cuptoare cu microunde; l) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor; m) aparate electrice de încălzit; n) radiatoare electrice; o) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor; p) ventilatoare electrice; q) aparate de aer condiţionat; r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare.2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: a) aspiratoare; b) aparate de curăţat covoare; c) alte aparate de curăţat; d) aparate utilizate pentru cusut, tricotat, ţesut şi alte metode de prelucrare a textilelor; e) fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei; f) aparate de prăjit pâine; g) aparate de prăjit; h) maşini de măcinat, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje; i) cuţite electrice; j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire corporală; k) ceasuri, ceasuri de mână şi echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul; l) cântare.3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice: a) prelucrarea centralizată a datelor; b) sisteme de procesare a datelor de mare capacitate; c) minicomputere; imprimante; informatică personală; d) calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură; e) calculatoare portabile, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură; f) calculatoare mici portabile; g) calculatoare electronice; h) imprimante; i) echipament pentru copiere; j) maşini de scris electrice şi electronice; k) calculatoare de buzunar şi de birou; l) alte produse şi echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informaţiilor prin mijloace electronice; m) terminale şi sisteme pentru utilizatori; n) faxuri; o) telexuri; p) telefoane; q) telefoane publice; r) telefoane fără fir; s) telefoane celulare; ş) roboţi telefonici; t) alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informaţii prin comunicaţii electronice.4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice: a) aparate de radio; b) televizoare; c) camere video; d) aparate video cu înregistrare; e) aparate de înregistrare de înaltă fidelitate; f) amplificatoare audio; g) instrumente muzicale; h) alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicaţii electronice; i) panouri fotovoltaice.5. Echipamente de iluminat: a) corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia corpurilor de iluminat de uz casnic; b) lămpi fluorescente drepte; c) lămpi fluorescente compacte; d) lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice; e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune; f) alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu filament.6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni): a) maşini de găurit; b) ferăstraie; c) maşini de cusut; d) echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale; e) dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înşurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a şuruburilor sau pentru alte utilizări similare; f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare; g) echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau gazoase prin alte mijloace; h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit.7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv: a) seturi de trenuri electrice sau de curse de maşini; b) console de mână pentru jocuri video; c) jocuri video; d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj şi altele asemenea; e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice; f) automate cu monede.8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate: a) echipamente de radioterapie; b) echipamente de cardiologie; c) echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicină nucleară; d) echipamente de laborator pentru diagnosticare în vitro; e) analizoare; f) aparate frigorifice; g) teste de fecundare; h) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a rănilor sau a incapacităţilor.9. Instrumente de monitorizare şi control: a) detectoare de fum; b) regulatoare de căldură; c) termostate; d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator; e) alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale, de exemplu, în panourile de control.10. Distribuitoare automate: a) distribuitoare automate de băuturi calde; b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci; c) distribuitoare automate de produse solide; d) distribuitoare automate de bani; e) toate aparatele care furnizează automat orice fel de produse.  +  Anexa 4Lista EEE care sunt cuprinse în categoriileprevăzute în anexa nr. 21. Echipamente de transfer termic:- frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiţionat, echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei şi alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.2. Ecrane monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm²:- ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.3. Lămpi:- lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED.4. Echipamente de mari dimensiuni:- maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere şi control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse şi bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.5. Echipamente de mici dimensiuni:- aspiratoare, aparate de curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice şi electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.6. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm:- telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.  +  Anexa 5DEFINIŢII a) echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu; b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de maşini, echipamente şi/sau componente care funcţionează împreună pentru o aplicaţie specifică, sunt instalate şi dezinstalate cu titlu permanent de către profesionişti într-un anumit loc şi utilizate şi întreţinute de profesionişti într-o instalaţie industrială de producţie sau de cercetare şi dezvoltare; c) instalaţie fixă de mari dimensiuni - o anumită combinaţie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, care:(i) sunt asamblate, instalate şi dezinstalate de către profesionişti;(ii) sunt destinate utilizării permanente ca parte a unei clădiri sau a unei structuri într-un amplasament prestabilit şi destinat acestui scop; şi(iii) pot fi înlocuite numai prin acelaşi tip de echipament proiectat special; d) echipamente mobile fără destinaţie rutieră - echipamente care dispun de o sursă proprie de energie, a căror funcţionare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mişcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe; e) deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu; f) DEEE de dimensiuni foarte mici - deşeuri de echipamente electrice şi electronice la care nicio dimensiune exterioară nu este mai mare de 25 cm; g) producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:(i) are sediul în România şi fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;(ii) are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);(iii) are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau(iv) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanţare, în cadrul sau în temeiul unui contract de finanţare, nu este considerată "producător" decât în cazul în care acţionează ca producător în sensul pct. (i)-(iv); h) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piaţă. Această definiţie nu împiedică un distribuitor să fie, în acelaşi timp, producător în sensul lit. g); i) DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deşeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare; j) contract de finanţare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere sau vânzare la termen referitor la un echipament, fie că acordul sau contractul respectiv sau orice acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză; k) a face disponibil pe piaţă - orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit; l) cu titlu profesional - în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit, în mod normal şi repetat; m) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, cu titlu profesional, un produs pentru prima dată pe piaţa naţională; n) înlăturare - manipularea manuală, mecanică, chimică sau metalurgică ce are ca rezultat faptul că substanţele, amestecurile şi componentele periculoase sunt reţinute într-un flux identificabil sau reprezintă o parte identificabilă a unui flux din cadrul procesului de tratare. O substanţă, un amestec sau o componentă este identificabilă dacă poate fi monitorizată pentru a se verifica dacă tratarea sa este sigură din punctul de vedere al protecţiei mediului; o) dispozitiv medical - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare; p) dispozitiv medical de diagnostic în vitro - EEE definite la art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare; q) dispozitiv medical implantabil activ - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare; r) produse orfane - produse ale unor producători care şi-au încetat activitatea sau care nu pot fi identificaţi la momentul când acestea devin deşeuri; s) deşeuri istorice - DEEE provenite de la produse introduse pe piaţă anterior datei de 1 ianuarie 2007; ş) organizaţie colectivă - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi care are drept activitate exclusiv preluarea şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ai reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice; t) sistemul unul la unul - sistem prin care, la achiziţionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcţii ca echipamentul furnizat; ţ) perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, la sfârşitul căruia se consideră că un echipament electric şi electronic devine deşeu; u) interes naţional esenţial de securitate - acele interese naţionale care au rol de a asigura funcţiile vitale ale siguranţei, apărării şi securităţii naţionale, suveranităţii, independenţei şi integrităţii ţării şi infrastructurilor naţionale; v) telecomunicaţii-comunicaţii electronice, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 6Ratele anuale minime de colectarecare trebuie atinse de către producători┌───────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │ Rata de colectare anuală ││ │ exprimată în % │├───────────────────────────┼──────────────────────────┤│ Pentru anul 2016 │ > 40% │├───────────────────────────┼──────────────────────────┤│ Pentru perioada 2017-2020 │ 45% │├───────────────────────────┼──────────────────────────┤│ Începând cu anul 2021 │ 65% │└───────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 7Tratarea selectivă a materiilor şi componentelor deşeurilorde echipamente electrice şi electronice menţionate la art. 201. Se impune înlăturarea cel puţin a următoarelor substanţe, amestecuri şi componente din orice deşeu de echipamente electrice şi electronice care face obiectul unei colectări separate: a) condensatoarele care conţin bifenili policloruraţi (PCB), potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare; b) componentele care conţin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare; c) bateriile; d) plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, şi alte dispozitive, dacă suprafaţa plăcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm²; e) cartuşele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum şi tonerele de culoare; f) materialele plastice care conţin substanţe ignifuge bromurate; g) deşeurile de azbest şi componentele care conţin azbest; h) tuburile catodice; i) clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); j) lămpile cu descărcare în gaze; k) ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, după caz) cu o suprafaţă mai mare de 100 cm² şi toate ecranele retroiluminate cu lămpi cu descărcare în gaze; l) cablurile electrice externe; m) componentele care conţin fibre ceramice refractare precum cele descrise în Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; n) componentele care conţin substanţe radioactive, cu excepţia componentelor care nu depăşesc în cantitate valorile de scutire prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 8 şi 9, precum şi pct. 5-11 din anexa nr. 2 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare; o) condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (înălţime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporţional). p) Aceste substanţe, amestecuri şi componente sunt eliminate sau valorificate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată.2. Componentele următoare ale DEEE care fac obiectul unei colectări separate trebuie să fie tratate în felul următor: a) tuburile catodice: trebuie înlăturat învelişul fluorescent; b) echipamentele ce conţin gaze care depreciază stratul de ozon sau care prezintă un potenţial de încălzire globală a climei (GWP) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag şi se tratează în mod corespunzător. Gazele care depreciază stratul de ozon se tratează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon; c) lămpile cu descărcare în gaze: se înlătură mercurul.3. Ţinând seama de considerentele ecologice şi de oportunitatea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, pct. 1 şi 2 se aplică astfel încât să nu împiedice pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea în condiţii de protecţie a mediului a componentelor sau a aparatelor întregi.  +  Anexa 8Cerinţe tehnice prevăzute la art. 211. Locuri de stocare (inclusiv stocare temporară) a DEEE înainte de tratarea lor fără a aduce atingere cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare: a) suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, după caz, cu decantoare şi separatoare de grăsimi; b) învelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.2. Locuri de tratare a DEEE: a) cântare de măsurare a greutăţii deşeurilor tratate; b) suprafeţe impermeabile şi învelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, după caz, cu decantoare şi separatoare de grăsimi; c) stocare adecvată pentru piesele demontate; d) containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive; e) echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de sănătate şi mediu.  +  Anexa 9Obiectivele minime privind valorificarea prevăzute la art. 27Partea 1: Obiective minime aplicabile per categorie de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 14 august 2015 privind categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă: a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:80% se valorifică; şi75% se reciclează; b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:75% se valorifică; şi65% se reciclează; c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5-8 sau 9 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:70% se valorifică; şi50% se reciclează; d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 80% se reciclează.Partea 2: Obiective minime aplicabile per categorie de la data de 15 august 2015 până la data de 14 august 2018 privind categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă: a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:85% se valorifică; şi80% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:80% se valorifică; şi70% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5-8 sau 9 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă:75% se valorifică; şi55% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 80% se reciclează.Partea 3: Obiective minime aplicabile per categorie de la 15 august 2018 privind categoriile prevăzute în anexa nr. 5 la ordonanţa de urgenţă: a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă:85% se valorifică; şi80% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; b) pentru DEEE incluse în categoria 2 din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă:80% se valorifică; şi70% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează la ordonanţa de urgenţă; c) pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă:75% se valorifică; şi55% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; d) pentru DEEE incluse în categoria 3 din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, 80% se reciclează.  +  Anexa 10Simbol pentru marcarea EEESimbolul care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi indelebil.  +  Anexa 11Informaţiile pentru înregistrare şi raportareprevăzute la art. 38A. Informaţii care trebuie furnizate la înregistrare1. Numele şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat, în cazul în care este desemnat potrivit prevederilor art. 40 (codul poştal şi localitatea, denumirea străzii şi numărul, ţara, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, precum şi o persoană de contact). În cazul desemnării unui reprezentant autorizat, astfel cum este definit la art. 40, de asemenea datele de contact ale producătorului reprezentat2. Codul naţional de identificare al producătorului, incluzând numărul european de identificare fiscală sau numărul naţional de identificare fiscală al producătorului3. Categoria de EEE în conformitate cu anexa nr. 1 sau nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, după caz4. Tipul de EEE (echipamente de uz casnic sau alte echipamente decât cele de uz casnic)5. Marca EEE6. Informaţii privind modul în care producătorul îşi asumă responsabilităţile: sistem individual sau colectiv, inclusiv informaţii privind garanţia financiară7. Tehnica de vânzare utilizată (de exemplu, vânzare la distanţă)8. Declaraţie prin care se precizează că informaţiile furnizate sunt adevărateB. Informaţii care trebuie furnizate pentru raportare1. Codul naţional de identificare al producătorului2. Perioada de raportare3. Categoria de EEE în conformitate cu anexa nr. 1 sau nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, după caz4. Cantitatea de EEE introduse pe piaţa internă, exprimată în unităţi de masă5. Cantitatea, exprimată în unităţi de masă, de deşeuri de EEE colectate separat, reciclate (inclusiv pregătite pentru reutilizare), valorificate şi eliminate pe teritoriul statelor membre sau transportate în interiorul sau în afara Uniunii EuropeneNOTĂ:Informaţiile prevăzute la pct. 4 şi 5 trebuie furnizate pe categorii.  +  Anexa 12Cerinţe minime pentru transferuri1. Pentru a face diferenţa între EEE şi DEEE, în cazul în care posesorul obiectului susţine că intenţionează să expedieze sau expediază EEE folosite, şi nu DEEE, statele membre solicită posesorului să aibă la dispoziţie, în sprijinul cererii sale, următoarele: a) o copie a facturii şi a contractului privind vânzarea şi/sau transferul de proprietate a EEE, în care se precizează că echipamentul este destinat reutilizării directe şi că este complet funcţional; b) dovezi privind evaluarea sau testarea, sub forma unei copii a evidenţelor (certificat de testare, dovadă de funcţionalitate), pentru fiecare articol din cadrul lotului şi un protocol care să conţină toate informaţiile privind evidenţa, potrivit pct. 3; c) o declaraţie a deţinătorului care aranjează transportul EEE conform căreia niciunul dintre materialele sau echipamentele din cadrul lotului nu constituie deşeuri, astfel cum sunt definite la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; d) o protecţie corespunzătoare împotriva deteriorării în timpul transportului, al încărcării şi al descărcării, în special printr-o ambalare şi o stivuire corespunzătoare a încărcăturii.2. Prin excepţie, pct. 1 lit. a) şi b) şi pct. 3 nu se aplică în cazul în care există dovezi clare pentru a susţine faptul că transportul se efectuează în cadrul unui acord de transfer între întreprinderi şi atunci când: a) EEE sunt returnate producătorului sau unei părţi terţe care acţionează în numele său ca defecte pentru reparaţii în perioada de garanţie, cu intenţia de a fi reutilizate; sau b) EEE pentru uz profesional care au fost folosite sunt trimise producătorului sau unei părţi terţe care acţionează în numele său ori către o instalaţie a unui terţ din ţări unde se aplică Decizia C(2001)107 finală a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deşeuri destinate operaţiunilor de valorificare, pentru recondiţionare sau reparaţii, pe baza unui contract valabil, cu intenţia de a fi reutilizate; sau c) EEE pentru uz profesional utilizate şi defecte, precum dispozitivele medicale sau părţile acestora, sunt trimise producătorului sau unei părţi terţe care acţionează în numele său în vederea analizării cauzelor principale, pe baza unui contract valabil, în cazul în care o astfel de analiză nu poate fi efectuată decât de producător sau de terţe părţi care acţionează în numele acestuia.3. Pentru a demonstra că articolele expediate sunt EEE folosite, şi nu DEEE, statele membre impun următorii paşi pentru realizarea testării şi pentru ţinerea evidenţei în ceea ce priveşte EEE folosite:Pasul 1: Testare a) Se testează funcţionalitatea şi se evaluează prezenţa substanţelor periculoase. Testele care urmează a fi realizate depind de tipul de EEE. În cazul majorităţii EEE folosite este suficient un test de funcţionalitate asupra funcţiilor esenţiale. b) Rezultatele evaluării şi testării sunt înregistrate într-un document doveditor.Pasul 2: Documentul doveditor a) Documentul doveditor este fixat în mod sigur, dar nu permanent, fie chiar pe EEE (dacă nu este ambalat), fie pe ambalaj, astfel încât să poată fi citit fără a dezambala echipamentul. b) Documentul doveditor trebuie să conţină următoarele informaţii:(i) denumirea articolului, denumirea echipamentului, dacă este cuprinsă în lista din anexa nr. 3 sau din anexa nr. 4 la ordonanţa de urgenţă, după caz, şi a categoriei prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, după caz;(ii) numărul de identificare al articolului, nr. tip, dacă este cazul;(iii) anul producţiei, dacă este disponibil;(iv) denumirea şi adresa companiei responsabile pentru dovada de funcţionalitate;(v) rezultatele testelor descrise la pasul 1, inclusiv data la care s-a efectuat testul de funcţionalitate;(vi) tipul de teste realizate.4. Pe lângă documentaţia solicitată la pct. 1-3, fiecare încărcătură de EEE folosite (de exemplu, container, camion) este însoţită de: a) un document de transport relevant, de exemplu CMR sau scrisoarea de transport; b) o declaraţie de responsabilitate din partea persoanei responsabile.5. În absenţa unei dovezi că un obiect este EEE folosit, şi nu DEEE, prin documentele corespunzătoare necesare conform pct. 1-4 şi în absenţa unei protecţii corespunzătoare împotriva deteriorării în timpul transportului, al încărcării şi al descărcării, în special printr-o ambalare corespunzătoare şi stivuire corespunzătoare a încărcăturii, acestea fiind obligaţii ale posesorului care organizează transportul, autorităţile din statele membre consideră că articolul respectiv constituie un DEEE şi că încărcătura cuprinde un transfer ilegal. În aceste circumstanţe, încărcătura va fi tratată potrivit prevederilor art. 24 şi 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri.-------