HOTĂRÂRE nr. 274 din 19 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015    Având în vedere dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, litera v) se abrogă.2. La articolul 63, litera c^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c^1) efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului;".3. La articolul 63, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;".4. La articolul 63, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) asigură testarea psihologică a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului, potrivit legii;".5. La articolul 63, litera i) se abrogă.6. La articolul 65 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) exercită atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe."7. La articolul 66, litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins:"z) participă, prin reprezentantul său, la pregătirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă, precum şi atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe."8. La articolul 68 alineatul (4), literele i), j) şi l)-o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fonduri europene şi internaţionale, rambursabile sau nerambursabile, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program; j) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor aplicabile proiectelor implementate din fonduri europene şi internaţionale; în acest scop colaborează cu coordonatorii programelor şi cu beneficiarii direcţi;............................................................... l) asigură legătura dintre Consiliu, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, care au fost implementate, sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate; m) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale; n) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al serviciului; o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului, legate de programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale."9. La articolul 72, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) exercită atribuţii specifice corelate cu programele finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe."10. La articolul 73, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri............................................................... (4) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial."11. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.); b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau a unor posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta. (2) Compartimentul de audit public intern exercită şi alte atribuţii specifice privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi internaţionale, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe. (3) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f) alocarea creditelor bugetare; g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) sistemul de luare a deciziilor; i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; j) sistemele informatice."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Marius Badea TudoseBucureşti, 19 martie 2015.Nr. 274.------