LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 22 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:«d^1) active funcţionale înseamnă totalitatea resurselor economice care constau în active fixe, circulante, de trezorerie, know-how etc., inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor născute în legătură cu acestea, precum şi resursele umane, apreciate pe baze rezonabile ca fiind exploatabile în procese economice prezente şi viitoare;»"2. La articolul unic punctul 2, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 24^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Societăţile/Regiile autonome la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:"3. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. După articolul 24^1 se introduce un nou articol, articolul 24^2, cu următorul cuprins:«Art. 24^2. - (1) Instituţiile publice implicate şi societăţile/regiile autonome cu capital majoritar sau integral de stat pot prelua active şi active funcţionale de la alte societăţi/regii autonome în scopul valorificării acestora prin includerea lor în circuite economice viabile şi/sau în societăţi/regii autonome înfiinţate potrivit legii. (2) Preluarea va avea ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau reorganizarea operatorului economic de la care se preiau activele funcţionale.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 14 aprilie 2015.Nr. 75.-----