NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2015privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015   +  Articolul 1 (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. (2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la limita de îndatorare calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 31 iulie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în vederea: a) finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; b) asigurării cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale. (2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă cu termen de rambursare de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. (3) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu termen de rambursare de până la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. (4) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz. (2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, membrii în parteneriat, solicită liderului de parteneriat transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1. (3) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 membrii în parteneriat, care au în sarcină plata corecţiilor financiare, transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. (4) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz. (5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanţilor Notificarea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4). (6) Liderul de parteneriat prevăzut la alin. (2) transmite membrilor parteneriatului notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecăruia. (7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, notificarea şi adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum şi declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5. (8) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale reprezentând valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, în vederea contractării împrumutului. (9) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5. (10) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. a), după caz, întocmesc, în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a notificărilor prevăzute la alin. (5), precum şi a declaraţiei prevăzute la alin. (9), Situaţia privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 6 şi anexa nr. 7, după caz. (11) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul declaraţii pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina lor, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, pentru care se solicită contractarea împrumutului. (12) Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, pentru care se solicită contractarea împrumutului. (13) În baza declaraţiilor prevăzute la alin. (11) şi (12), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) întocmesc Situaţia privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor finanţate din Programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9;  +  Articolul 4 (1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), după caz, în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, pentru fiecare caz în parte, următoarele documente, după caz: a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10; b) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 11; c) Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada aferentă împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 12; d) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13; e) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14; f) Situaţia privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; g) notificările privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării, proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, însoţite de adresele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7), după caz; h) declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; i) Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7; j) notificările privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, însoţite de adresa prevăzută la art. 3 alin. (8), după caz; k) Situaţia privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9; l) declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale; m) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora. (2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m), după caz, în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele: a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), i) şi k) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite; b) referitor la anexa nr. 11, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 "Venituri din valorificarea unor bunuri", pe baza datelor din conturile de execuţie; c) referitor la anexa nr. 11, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II "Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente" din anexa nr. 12; d) existenţa documentelor prevăzute la alin. (1) lit. g), h), j), l) şi m); e) verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în fiecare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), i) şi k), să fie egală cu suma solicitată în cuprinsul cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, întocmită în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2. (4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi la încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. (5) După verificare, un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) lit. a)-f), i), k) şi m) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Articolul 5Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţia, în ordinea primirii şi înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, şi stabileşte valoarea împrumutului, astfel încât aceasta să se încadreze în limitele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 se va avea în vedere suma anuală minimă (cu excepţia anilor marginali) a indicatorului "Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015" din anexa nr. 11.  +  Articolul 6 (1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 15, pe care o transmite în format electronic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă la documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţa direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, prin email. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz. (3) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării. (2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare. (3) Un exemplar original al convenţiei de împrumut, împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţia de specialitate, se transmite prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.  +  Articolul 8 (1) După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne şi comunică beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 sumele cu care îşi rectifică bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise. (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzute la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora. (3) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate în evidenţa fiscală deschiderea unui cont distinct de disponibil în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale.  +  Articolul 9 (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în conturi distincte prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, respectiv aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local. (3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, virează sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în conturi distincte de venituri bugetare sau în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului. (4) În cazul corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. XII alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, sumele aferente acestor corecţii în conturile distincte de venituri ale bugetelor locale şi bugetelor instituţiilor publice prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz. (5) Restituirea corecţiilor financiare se face din conturile de venituri bugetare în care au fost primite iniţial de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sau din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz. (6) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, astfel: a) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective şi a creditelor bugetare deschise cu această destinaţie, cu excepţia plăţilor aferente corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru care plăţile se dispun din conturile distincte de venituri bugetare prevăzute la alin. (4); b) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita disponibilităţilor din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3).  +  Articolul 10 (1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. XII alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, la soldul împrumutului, cu convenţia "număr de zile calendaristice/360". Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut. (2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. (3) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere. (4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în conturi distincte deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel: a) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor; b) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; c) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale. (5) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată şi ordinii de stingere prevăzute la art. XII alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. (6) Direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi de întârziere, dobânzi şi rate de capital. (7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii", sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului, în contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete", iar sumele reprezentând dobânda de întârziere, în contul: "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen". (8) Conturile prevăzute la alin. (4) nu sunt purtătoare de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.  +  Articolul 11 (1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral cu condiţia informării prealabile în scris a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (2) Rambursarea anticipată parţial/integral a împrumutului se efectuează în contul "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii" deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (3) De la data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat parţial/integral, valoarea împrumutului acordat iniţial se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 16, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumuturilor acordate.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, lunar, lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. XII alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. (2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. (3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceJudeţul ...................................*1)Beneficiar ................................*2)Adresa .......................................Telefon/Fax/Adresa de e-mail .................Nr. ....../Data ..............................Către ..........................*3)CEREREprivind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţăriiproiectelor finanţate din fonduri externenerambursabile din perioada de programare 2007-2013Subsemnatul(a), ........................*4), în calitate de reprezentant legal al .....................*2), judeţul ...............*1), identificată prin codul de înregistrare fiscală .................*5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:- suma de ............ lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului .........;- suma de ............ lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../proiectului .........;.......................................................................*6)    [ L.S. ] .......................*4)                    .......................*7) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz).

  *3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

  *5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului.

  *6) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

  *7) Se înscrie funcţia reprezentatului legal.

  ──────────
   +  Anexa 2 la normele metodologiceJudeţul ...................................*1)Beneficiar ................................*2)Adresa ......................................Telefon/fax/adresa de e-mail ................Nr. ....../Data .............................Către ..........................*3)CEREREprivind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicateproiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabileSubsemnatul(a), ....................*4), în calitate de reprezentant legal al ......................*2), judeţul ..............*1), identificată prin codul de înregistrare fiscală ..............*5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţat/finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:- suma de ..... lei, din care TVA în sumă de ............ lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ..../codul proiectului ....... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare ................ nr./data semnării .................., încheiat cu .....(numele contractorului).... (inclusiv pentru actele adiţionale aferente), conform .............*6),.....................................................................*7)    [ L.S. ] ...........................*3)                 ...........................*8) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz).

  *3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

  *5) se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului.

  *6) Se completează, după caz, cu nota de constatare nr. ............. .

  *7) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

  *8) Se înscrie funcţia reprezentatului legal.

  ──────────
   +  Anexa 3 la normele metodologiceAutoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ..............*1)Nr. .............../Data ..................Către .................*2)NOTIFICAREprivind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţăriiproiectelor finanţate din fonduri externenerambursabile din perioada de programare 2007-2013La cererea dumneavoastră nr. ....../......, vă confirmăm următoarele:- suma de ..... lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ..../codul proiectului .......;- suma de ..... lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ..../codul proiectului .......;......................................................................*3)    [ L.S. ] ..........................*4)                ..........................*5) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea.

  *3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  *5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal.

  ──────────
   +  Anexa 4 la normele metodologiceAutoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ...............*1)Nr. ............../Data ........Către ......................*2)NOTIFICAREprivind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicateproiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabileLa cererea dumneavoastră nr. ....../......, vă confirmăm următoarele:- suma de ............lei, din care TVA în sumă de ............lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ..../codul proiectului ....... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare .................... nr./data semnării .................., încheiat cu .....(numele contractorului).... (inclusiv pentru actele adiţionale aferente), respectiv debit rămas de restituit de către beneficiar în sumă de ......... lei, din care TVA în sumă de ......lei, aferent corecţiei financiare stabilite prin nota/notele de constatare nr. ....................................................................................*3)    [ L.S. ] .........................*4)                    .........................*5) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea.

  *3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract în parte.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  *5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal.

  ──────────
   +  Anexa 5 la normele metodologiceDECLARAŢIESubsemnatul/a, ...................., reprezentant legal al .................. *), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ....................*) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile la care valoarea cheltuielilor neeligibile asociată acestora este detaliată astfel:*Font 9*┌──────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Contract de │ Valoarea │ Valoarea │ Din care ││ crt. │ proiectului │ finanţare │ contractului │ cheltuielilor │ valoarea cheltuielilor││ │ │ nr./data │ │ neeligibile │neeligibile pentru care││ │ │ │ │ │ se solicită împrumut │├──────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┤│TOTAL │ X │ X │ X │ X │ │└──────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────┘Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .............. lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.    Data: ................. Ordonator de credite,                                           ...................                                          (prenumele şi numele)                                                  L.S. Notă

  ──────────

  *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

  ──────────
   +  Anexa 6 la normele metodologiceJudeţul ............................................*1)Unitatea administrativ-teritorială .................*2)Adresa ...............................................Telefon/Fax/Adresa de e-mail .........................SITUAŢIEprivind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţăriiproiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabiledin perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilorneeligibile asociate proiectelor*Font 8*                                                                                         - lei*3) -┌─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Nr. │ Contract de │ Valoarea │ din care: │ Cheltuieli │ Valoarea ││ crt. │ finanţare │ notificată de├──────────────┬──────────────┤ neeligibile │cheltuielilor││ │ nr./dată │ autoritatea │ prefinanţare │ cofinanţare │ asociate │ pentru care ││ │ │cu competenţe │ din surse │ din surse │ proiectelor │ se solicită ││ │ │ în gestiunea │ proprii ale │ proprii ale │ │ împrumut ││ │ │ fondurilor │beneficiarului│beneficiarului│ │ ││ │ │ europene │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din ││bugetul local, din care: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a1) unitatea administrativ-teritorială │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL A │ │ │ │ │ │ ││(a1+a2+a3) │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL B │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL C │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL D │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL GENERAL│ │ │ │ │ │ ││(A+B+C+D) │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘    [ L.S. ] Ordonator principal de credite,                         .................................                         ................................*2)                         ................................*4) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

  *3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  ──────────
   +  Anexa 7 la normele metodologiceJudeţul .........................................*1)Unitatea administrativ-teritorială ..............*2)Adresa ..........................................Telefon/Fax/Adresa de e-mail ....................SITUAŢIEprivind valoarea corecţiilor financiare, aplicateproiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile                                                                    - lei*3) -┌─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐│ Nr. │ Contract de │ Valoarea corecţiei │ Valoarea corecţiilor ││ crt. │ finanţare │ financiare notificate │ financiare pentru ││ │ nr./dată │ de autoritatea cu │ care se solicită ││ │ │ competenţe în gestiunea│ împrumut ││ │ │ fondurilor europene │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice ││finanţate integral din bugetul local, din care: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a1) unitatea administrativ-teritorială │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL A │ │ │ ││(a1+a2+a3) │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul ││local │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul ││local │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL B │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL C │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│2 │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│........... │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL D │ │ │ │├─────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL GENERAL│ │ │ ││(A+B+C+D) │ X │ │ │└─────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘    [ L.S. ] Ordonator principal de credite,                          ...............................                          .............................*2)                          .............................*4) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

  *3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  ──────────
   +  Anexa 8 la normele metodologiceDECLARAŢIESubsemnatul/a, ......, reprezentant legal al ......*), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ......*) are în derulare proiecte finanţate din programe naţionale care necesită cofinanţare locală, astfel: Notă

  ──────────

  *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

  ──────────
  ┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────────┐│Denumirea instituţiei │ Denumirea │ Contract │ Valoarea │ Valoarea ││prin care se derulează│programului│de finanţare│cofinanţării│ cofinanţării ││ programe naţionale │ naţional │ nr./data │ locale │ locale pentru ││ │ │ │ - lei - │care se solicită││ │ │ │ │ împrumut ││ │ │ │ │ - lei - │├──────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ │└──────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ....... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.    Data: ........ Ordonator de credite,                                              ........................                                                (prenumele şi numele)                                                         L.S.
   +  Anexa 9 la normele metodologice    Judeţul .................................*1)    Unitatea administrativ-teritorială ......*2)    Adresa .....................................    Telefon/Fax/Adresa de e-mail ...............                                    SITUAŢIA               privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor           finanţate din programele naţionale, la data de ...........                                                                   - lei*3) -┌────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐│ Nr. │ Contract de │ Valoarea │ Valoarea cofinanţării ││ crt. │ finanţare │ cofinanţării locale │ locale la programele ││ │ nr./data │ la programele naţionale │ naţionale pentru care ││ │ │ │ se solicită împrumut │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice ││finanţate integral din bugetul local, din care: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a1) unitatea administrativ-teritorială │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│TOTAL A │ │ │ ││(a1+ a2+ a3)│ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din ││bugetul local │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul ││local │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│TOTAL B │ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤│spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│2 │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│.......... │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│TOTAL C │ │ │ │├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│TOTAL │ │ │ ││GENERAL │ │ │ ││(A + B + C) │ X │ │ │└────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘    [ L.S. ] Ordonator principal de credite,                                     ................................                                     ..............................*2)                                     ..............................*4)──────────    *1) Se înscrie denumirea judeţului.    *2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale        solicitante.    *3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.    *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.  +  Anexa 10 la normele metodologice*Font 8*                                                                         ┌──────────────┐     [STEMA] ROMÂNIA │ STEMA │              JUDEŢUL..............................................*1) │ UNITĂŢII │              UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....*2) │/SUBDIVIZIUNII│              .....................................................*) │ADMINISTRATIV-│              ADRESA................................................ │ TERITORIALE │              ...................................................... └──────────────┘              TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL:....................              ......................................................              Nr. ....... din .......... 2015)                                                          ┌────────────────────────────┐                                                          │Înregistrat la │                                                          │DGRFP/AJFP................. │                                                          │nr. ....... din.......2015 │                                                          └────────────────────────────┘                                     CERERE               pentru autorizarea contractării împrumutului având                    ca destinaţie .......................*4)    Subsemnatul(a)........*5), în calitate de ordonator principal de credite al.......*2) ......*3),judeţul .......*1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut dinvenituri din privatizare în valoare de maximum ......*6) lei, având ca titular .......*2) .......*3)identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală .......*7), la care anexez celelalte documenteprevăzute la art. XII alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru notificareaşi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.    Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ....din ..... 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare demaximum ...... lei, precum şi ale oricăror alte reglementări conexe.    De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legeapenală că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea/subdiviziuneaadministrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externenecuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.    Informaţii privind împrumutul pentru a cărei contractare se solicită autorizarea:┌─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐│ Destinaţia împrumutului │ Valoarea împrumutului │ Durata împrumutului │├─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘    Persoana de contact:    Domnul/Doamna ........, în calitate de*8) ........., telefon fix şi mobil ......, fax ......,e-mail ........ .                         ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE                             .........*2) ......*3)                            .....................*5)                    [ L.S. ] (prenumele şi numele) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

  *3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

  *4) Se completează cu: asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor/finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile/asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, după caz.

  *5) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

  *6) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.

  *7) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

  *8) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).

  ──────────
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
   +  Anexa 11 la normele metodologice*Font 8*    Judeţul ....../Municipiul Bucureşti: ....... Avizat pentru venituri proprii realizate,                                                   Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/                                                   Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ........    Unitatea/Subdiviziunea administrativ- Director executiv/Şef de administraţie ..............teritorială: .........................              Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/                         subdiviziunii administrativ-teritoriale                                                                                                  lei┌────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea indicatorilor│Execuţie buget│Execuţie buget│Execuţie buget│ Indicatori pe perioada ││crt.│ │ local*1) la │ local*1) la │ local*1) la │ serviciului datoriei ││ │ │ 31 decembrie │ 31 decembrie │ 31 decembrie │ publice locale al ││ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ împrumutului pentru care ││ │ │ │ │ │ se solicită autorizarea ││ │ │ │ │ │ contractării*2) ││ │ │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ │ │2015│2016│2017│2018│2019│....│├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │VENITURI PROPRII*3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Limită de îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(70% din venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii) │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Serviciul anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice locale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │existente*4) (rd. 4 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rd. 5 + rd. 6) │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Rambursare │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Dobânzi │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Comisioane │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Serviciul anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice locale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferent împrumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care poate fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractat conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ordonanţei de urgenţă a│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Guvernului nr. 2/2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(rd. 2 - rd. 3) │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘    NOTĂ:    Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoareledocumente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privindserviciul datoriei publice locale existente.        Ordonator principal de credite Director economic (contabil),            Primar/Preşedinte, ..........................        .............................    L.S. Notă

  ──────────

  *1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

  *2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.

  *3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 "Venituri din valorificarea unor bunuri".

  *4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 12 la normele metodologice).

  ──────────
   +  Anexa 12 la normele metodologiceJudeţul .............../Municipiul Bucureşti: ..............Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială: ..........Situaţie privind serviciul datoriei publice locale existente                                                                           lei┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Nr. │ Serviciul anual │ Anul ││ crt. │ al datoriei publice locale ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │2015│2016│2017│2018│2019│....│├──────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ I.1. │Serviciul datoriei publice locale │ │ │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea rambursabilă: ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │finanţator ................/ │ │ │ │ │ │ ││ │valoare contract ........ (a + b + c) │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Rambursarea finanţării │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Dobânzi │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ I.2. │Serviciul datoriei publice locale pentru │ │ │ │ │ │ ││ │finanţarea rambursabilă finanţator ...../│ │ │ │ │ │ ││ │valoare contract ......... (a + b + c) │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Rambursarea finanţării │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Dobânzi │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ I.n │ ................... │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ II. │Serviciul TOTAL al datoriei publice │ │ │ │ │ │ ││ │locale existente (a + b + c) │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Rambursarea finanţării rambursabile │ │ │ │ │ │ ││ │(I.1a + I.2a +...) │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Dobânzi (I.1b + I.2b +...) │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │c) Comisioane (I.1c + I.2c +...) │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘        Ordonator principal de credite Director economic (contabil),             Primar/Preşedinte, .......................          .......................  L.S.        curs de schimb: .........., valabil în data de ............ *) Notă

  ──────────

  *) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.

  ──────────
  NOTĂ:Serviciul datoriei publice locale existente se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 13 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (4^3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a finanţărilor rambursabile.
   +  Anexa 13 la normele metodologiceDECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, .........., reprezentant legal al judeţului/municipiului/oraşului/comunei/sectorului .......... al municipiului Bucureşti .........., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că judeţul/municipiul/oraşul/comuna/sectorul ........ al municipiului Bucureşti are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:*Font 8*┌──────────┬────────────┬──────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────────────────┬────────┬──────────┐│Finanţator│ Valoarea │Destinaţia│Împru-│Garant│ Data │ Durata finanţării │ Rata │Comisioane││ │ finanţării │finanţării│mutat │ │contractării│ rambursabile │ anuală │ ││ │rambursabile│ rambur- │ │ │ / │ - ani - │ a │ ││ │ (în valuta │ sabile*) │ │ │ garantării ├─────────┬───────────┤dobânzii│ ││ │de contract)│ │ │ │ finanţării │perioada │perioada de│ │ ││ │ │ │ │ │ │de graţie│rambursare │ │ │├──────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR 2007-2013 pentru Programul operaţional regional 2007-2013, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Serbia-România etc.)

  ──────────
  Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.    Data: ........... Ordonator principal de credite,                                        .........................                                          (prenumele şi numele)                              L.S.
   +  Anexa 14 la normele metodologice    ROMÂNIA ┌───────────────┐    Judeţul..........*1) │STEMA UNITĂŢII/│    Consiliul local al ..........*2) │ SUBDIVIZIUNII │    .............................*3) │ADMINISTRATIV- │    .............................*4) │ TERITORIALE │                                       └───────────────┘HOTĂRÂREAnr. ....... din ....... 2015privind aprobarea contractării unui împrumut în valoarede maximum .......... lei, în conformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificareaşi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuriÎn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,luând act de: a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul ..........*2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. ....../........ 2015; b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ........../.......... 2015;precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local .................,Consiliul Local al ...........*2) ...........*3) adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ........ lei, cu o maturitate de maximum .... ani.Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ........., pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.Art. 3. - Din bugetul local al ..........*2) ..........*3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ........*2) ...........*3) următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract; c) gradul de îndatorare a ...........*2) ............*3); d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ..........*2) ..........*3).Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ..........*2), în termenul prevăzut de lege, primarului ........*2) şi prefectului judeţului ........*1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www............*5).                     Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:     ┌────┐ ........................... Secretarul ..............*2)     │L.S.│ ........................... ...........................     └────┘ (prenumele şi numele) ...........................                                                       (prenumele şi numele)NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

  *3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

  *4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

  *5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

  ──────────
   +  Anexa 15 la normele metodologice*Font 9*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE .................................................,    Nr. ........../......... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)                                        Nr. ............../..............CONVENŢIE DE ÎMPRUMUTÎn temeiul prevederilor art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din data de ........... şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ...........,între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. .........., reprezentat legal prin .........., în calitate de ..........,şi .......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)......., cu sediul în ........, str. ........ nr. ......, cod fiscal nr. ........, reprezentată legal prin ........., în calitate de ........,se încheie prezenta convenţie.Art. 1. - (1) În baza art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri se acordă .......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)...... un împrumut în sumă de ........, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale. (2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv ............. şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. (3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. XII*1)......., din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie, după caz:

  - alin. (1) pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;

  sau

  - alin. (2) lit. a) pentru finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

  sau

  - alin. (2) lit. b) pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.

  ──────────
  Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în contul ......... "........", cod IBAN RO ........ deschis pe numele ......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)....., la unitatea Trezoreriei Statului .......... codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării. (2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi. (3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este într-o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.Art. 4. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului. (2) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.Art. 5. - ......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)...... virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul ..........., cod IBAN ..........., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.Art. 6. - În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.Art. 7. - (1) Ministerul Finanţelor Publice şi ......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)...... sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă. (2) În cazul rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional. (3) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi persoanele de contact menţionate mai jos: a) pentru ......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)....., domnul/doamna ........., în calitate de ........, telefon ........, fax ........, e-mail ..........; b) pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnii ........, în calitate de ........, e-mail ........., telefon ........, fax ......... şi ......., în calitate de ........, e-mail ........., telefon ........, fax .......... . (4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.Art. 8. - Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.Art. 9. - Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.*Font 9*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ..................................................          Numele şi prenumele (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)   ..............................., Numele şi prenumele               Funcţia ....................................   ................................ Funcţia  Semnăturile autorizate şi ştampila ..........................   ................................ Semnăturile autorizate şi ştampila                                                   ..........................
   +  Anexa 16 la normele metodologice*Font 9*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE .................................................,    Nr. ....../........ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)                                        Nr. ........../............ACT ADIŢIONALNr. ...................la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2015În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ....../....../2015între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ........, reprezentat legal prin ........., în calitate de .........,şi.......(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)......, cu sediul în .........., str. ........ nr. ....., cod fiscal nr. ........, reprezentată legal prin .........., în calitate de .........,se încheie prezentul act adiţional.Art. 1. - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de ....... şi devine ....... lei, ca urmare a rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.Art. 2. - Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1.Art. 3. - Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.Art. 4. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.*Font 9*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ..................................................          Numele şi prenumele (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)        ....................... Numele şi prenumele               Funcţia ............................      .......................... Funcţia  Semnăturile autorizate şi ştampila ..........................      .......................... Semnăturile autorizate şi ştampila                                                   ..........................-------