ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii**)(actualizată la data de 12 aprilie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.Având în vedere liniile directoare stabilite de către experţii Băncii Mondiale, care au realizat un raport-analiză funcţională a sectorului transporturi, prin care recomandă Ministerului Transporturilor transferul serviciilor medicale şi al spitalelor în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii sau altor organisme relevante,având în vedere cadrul normativ existent care instituie un regim aparte al unităţilor medicale din reţeaua Ministerului Transporturilor, restrângând în mod nejustificat dreptul personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor de a se adresa oricărei unităţi medicale pentru efectuarea examinărilor medicale impuse de reglementările interne şi internaţionale,dat fiind faptul că această categorie de personal poate efectua controlul medical instituit în mod obligatoriu prin norme internaţionale şi interne numai în unităţile medicale din reţeaua Ministerului Transporturilor, întrucât numai în cadrul acestor unităţi medicale pot funcţiona, potrivit legii, comisii medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei în transporturi, transpare necesitatea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor la asistenţă medicală psihologică, în contextul în care, în afara reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor, există şi alte unităţi sanitare sau psihologice care pot efectua servicii de examinare a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor în condiţii similare.Neadoptarea de măsuri imediate conduce la perpetuarea unui adevărat monopol în sistemul medical deţinut de unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, în ceea ce priveşte asistenţa medicală acordată personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, împrejurare ce poate fi calificată ca având impact anticoncurenţial.Ţinând cont de faptul că, într-un stat european, neefectuarea în cele mai bune condiţii a unui control medical al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor poate conduce la consecinţe grave atât la nivelul securităţii transporturilor, cât şi la nivelul securităţii şi integrităţii individuale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii. (2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Transporturilor rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii va prelua pe bază de protocol de predare-preluare unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) de la Ministerul Transporturilor. (2) Ministerul Sănătăţii preia patrimoniul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) cuprins în evidenţa contabilă a unităţilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit la alin. (1). (3) Sumele alocate în bugetul de stat pe anul 2013 la cap. 66.01 pentru Ministerul Transporturilor, aferente unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1), se transferă în bugetul Ministerului Sănătăţii cu aceeaşi destinaţie la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2013. (4) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) finanţarea cheltuielilor aferente unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) care trec în subordinea Ministerului Sănătăţii se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor. (5) Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se transferă din contabilitatea Ministerului Transporturilor în contabilitatea Ministerului Sănătăţii pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a precizărilor aprobate prin ordin comun al miniştrilor sănătăţii şi transporturilor. (6) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Transporturilor şi Ministerului Sănătăţii pe anul 2013. (7) Tehnica de calcul dată în folosinţă cabinetelor de medicină de familie care se află în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru derularea Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aflată în gestiunea Ministerului Transporturilor, se preia de către Ministerul Sănătăţii pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Personalul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) îşi păstrează drepturile şi obligaţiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se desfiinţează. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se organizează şi se finalizează activităţile prevăzute la art. 5-8. (3) Asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului devin asiguraţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Activitatea de predare-preluare a drepturilor şi obligaţiilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se realizează după cum urmează: a) drepturile şi obligaţiile, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, se preiau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, din raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îşi desfăşoară activitatea, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile mai sus prevăzute ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) drepturile şi obligaţiile izvorâte din aplicarea regulamentelor europene şi a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se preiau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti care preiau drepturile şi obligaţiile prevăzute la lit. a) pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pe listele cărora sunt înscrişi asiguraţii respectivi.  +  Articolul 6 (1) Personalul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se preia de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, conform opţiunii acestuia exprimate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile, în condiţiile legii. (3) În funcţie de opţiunile exprimate la alin. (1) numărul de posturi şi structura de personal ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 7La data prevăzută la art. 4 alin. (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau casele judeţene de asigurări de sănătate, după caz, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului izvorâte din litigiile existente la data desfiinţării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului corespunzător drepturilor şi obligaţiilor preluate potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul 8Patrimoniul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, astfel cum este evidenţiat în situaţiile financiare la data desfiinţării, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 9 (1) Activităţile prevăzute la art. 5-8 se realizează pe bază de protocol de predare-preluare încheiat de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz, la care se anexează balanţa analitică întocmită la data desfiinţării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Modelul protocolului de predare-preluare şi instrucţiunile de întocmire se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea de stat în siguranţa transporturilor care elaborează şi promovează normele medicale şi psihologice specifice personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor este Ministerul Transporturilor. (2) Ministerul Transporturilor, prin structura sa de specialitate, îndeplineşte activităţile de reglementare, coordonare şi supraveghere a activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.(2^1) În activitatea de siguranţă a transporturilor sunt implicate unităţile specializate medicale/psihologice agreate de Ministerul Transporturilor, acestea fiind definite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/2004privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (3) Activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţie sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor se desfăşoară prin structura de specialitate din Ministerul Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 11 (1) Personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.(1^1) Examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.(1^2) Se consideră a fi apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa transporturilor persoanele care îndeplinesc baremele de sănătate stabilite pentru aceste funcţii şi deţin un aviz sau un certificat medical, după caz, precum şi un aviz psihologic de aptitudine, în termen de valabilitate.----------Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (2) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură numai de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerul Transporturilor.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unităţile agreate percep tarife care se constituie în venituri proprii.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se percep solicitantului examinării medicale şi/sau psihologice.----------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 12 (1) Pentru a examina şi a emite avizul sau certificatul medical şi/sau avizul psihologic pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor. (2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la art. 11 alin. (2). (3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare, în condiţiile ordinelor prevăzute la art. 13. (4) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte examinarea medicală/psihologică, precum şi respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală pe certificatul de agreare prin structura de specialitate cu atribuţii în domeniu, din cadrul Ministerului Transporturilor. (5) Tarifele pentru verificarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum şi pentru viza anuală prevăzută la alin. (4), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (6) Veniturile obţinute conform prevederilor alin. (5) se constituie în venituri proprii ale Ministerului Transporturilor şi rămân la dispoziţia acestuia, fiind utilizate la finanţarea activităţii de evaluare în vederea agreării şi/sau verificării unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice prevăzute la alin. (1), conform art. 67 şi 68 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 13Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc: a) funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, precum şi cele pentru care este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu; b) înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti; finanţarea activităţii comisiei se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor; c) procedura de control şi de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării art. 12 alin. (4); d) normele privind procedura de agreare şi avizare a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor; e) modelul avizului sau certificatului medical, după caz, şi/sau psihologic de aptitudine; f) normele metodologice privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor; g) periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile din siguranţa transporturilor; h) tarifele prevăzute la art. 12 alin. (5).----------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 14Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii se stabilesc baremurile de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 15 (1) În cadrul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcţionează, în continuare, comisiile medicale şi psihologice, care îşi menţin titulatura şi atribuţiile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 13 lit. d), comisiile medicale şi psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcţionarea, componenţa şi locaţia existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Transporturilor, vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai în urma obţinerii certificatului de agreare prevăzut la art. 12, emis de Ministerul Transporturilor. (4) Pentru anul 2013, finanţarea activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv al Ministerului Transporturilor, corespunzător unităţilor sanitare aflate în subordine. (5) Începând cu data de 1 ianuarie 2014 finanţarea activităţii prevăzute la alin. (4) se asigură din tarifele încasate pentru efectuarea acestei activităţi.  +  Articolul 15^1 (1) Personalului declarat inapt, retras temporar sau cu aviz restrictiv pentru funcţii în siguranţa transporturilor i se poate recomanda, de către comisiile medicale sau de către Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, recuperarea în unităţi specializate. (2) După derularea procesului de recuperare în unităţile prevăzute la alin. (1), persoanele care doresc să se reintegreze pe aceeaşi funcţie sau pe o funcţie diferită din siguranţa transporturilor sunt, în mod obligatoriu, reexaminate la comisiile medicale sau la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, în vederea reevaluării afecţiunii pentru care s-a recomandat recuperarea.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 16Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 69 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(2) Contractarea şi decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se fac pentru următoarele categorii de medici:"2. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări."3. La articolul 266, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru şi care se aprobă de consiliul de administraţie al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare a caselor de asigurări judeţene din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activităţii."4. La articolul 288, alineatul (1^1) se abrogă.5. La articolul 317, alineatele (1)-(2) se abrogă.  +  Articolul 17 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 74/2011. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Relu FenechiuMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru BădescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 8.  +  AnexăUNITĂŢILE SANITARE CU PATURIfinanţate integral din venituri propriidin contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătatecare funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilorşi care se transferă în subordinea Ministerului Sănătăţii ┌───┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea unităţii │ Localitatea │ │crt│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.│Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi │Iaşi, judeţul Iaşi │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.│Spitalul Clinic Căi Ferate │Cluj-Napoca, judeţul Cluj │ │ │Cluj-Napoca │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.│Spitalul Clinic Căi Ferate │Timişoara, judeţul Timiş │ │ │Timişoara │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4.│Spitalul General Căi Ferate │Ploieşti, judeţul Prahova │ │ │Ploieşti │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5.│Spitalul General Căi Ferate Galaţi │Galaţi, judeţul Galaţi │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6.│Spitalul Clinic Căi Ferate │Constanţa, judeţul Constanţa │ │ │Constanţa │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 7.│Spitalul General Căi Ferate Braşov │Braşov, judeţul Braşov │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 8.│Spitalul General Căi Ferate Paşcani│Paşcani, judeţul Iaşi │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 9.│Spitalul General Căi Ferate Simeria│Simeria, judeţul Hunedoara │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │10.│Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea │Oradea, judeţul Bihor │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │11.│Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova │Craiova, judeţul Dolj │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │12.│Spitalul General Căi Ferate Sibiu │Sibiu, judeţul Sibiu │ ├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │13.│Spitalul General Căi Ferate │Severin Drobeta-Turnu Severin, │ │ │Drobeta-Turnu │judeţul Mehedinţi │ └───┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘NOTĂ:Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1-13 este de 3.447. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii-----