ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.551 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, denumite în continuare AP-ATI, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti, se finanţează şi se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (2) AP-ATI sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin spitale cu structuri de anestezie şi terapie intensivă.  +  Articolul 2 (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-ATI, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea anestezie şi terapie intensivă, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Colectivul de lucru al AP-ATI, denumit în continuare CLATI, are în componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri. (3) Desemnarea componenţei CL-ATI se realizează de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă şi Asociaţia de Neonatologie din România. (4) Pentru perioada 2015-2018 componenţa CL-ATI se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Secretarul de stat care are în coordonare AP-ATI şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-ATI.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-ATI formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-ATI, pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă. (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ATI se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă. (3) CL-ATI îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-ATI. (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-ATI. (5) În situaţia în care preşedintele CL-ATI este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de către vicepreşedinte.  +  Articolul 4 (1) CL-ATI este coordonatorul naţional al AP-ATI din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni. (2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-ATI se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-ATI. (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii. (4) Atunci când derularea AP-ATI într-un spital se realizează prin mai multe structuri de anestezie şi terapie intensivă, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-ATI.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-ATI au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ATI.  +  Articolul 6AP-ATI se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii", direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-ATI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) De la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-ATI desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii. (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-ATI. (4) Din fondurile alocate AP-ATI spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital. (5) Finanţarea AP-ATI din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d) bugetul aprobat cu această destinaţie. (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-ATI sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 9 (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI. (2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-ATI, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-ATI pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-ATI, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-ATI şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau spitale, după caz; b) elaborează structura AP-ATI, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-ATI şi a propunerilor coordonatorilor locali; c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APATI şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-ATI sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-ATI, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-ATI, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-ATI.  +  Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-ATI, Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-ATI, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-ATI; d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-ATI, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-ATI.  +  Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-ATI, CLATI are următoarele atribuţii: a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-ATI, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b) formulează anual propuneri cu privire la structura AP-ATI, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-ATI şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-ATI.  +  Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-ATI: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ATI raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ATI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI; d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ATI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-ATI; f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI; h) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-ATI au următoarele atribuţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-ATI; e) transmit CL-ATI şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ati@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-ATI, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI pe care îl coordonează; d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-ATI; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI; f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-ATI şi propune măsuri de soluţionare a acestora; g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară; h) organizează raportarea cazurilor în registrele naţionale de anestezie şi terapie intensivă dezvoltate de Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-ATI: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-ATI, în condiţiile prezentului ordin; e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-ATI; g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI; h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-ATI, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-ATI pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j) transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APATI derulate; k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-ATI se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut la anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-ATI se referă la: a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) încadrarea în bugetul aprobat; c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-ATI; d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-ATI; e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-ATI.  +  Articolul 20În cadrul AP-ATI se pot desfăşura următoarele activităţi:1. achiziţionarea medicaţiei necesare în tratamentul pacienţilor incluşi în AP-ATI: a) soluţii perfuzabile; b) soluţii perfuzabile combinate, gata de administrare, pentru administrare intravenoasă, sub formă de flacoane/pungi perfuzabile sau seringi preumplute pentru administrarea prin injectomat, pregătite prin metode standardizate de calitate şi siguranţă; c) soluţii de alimentaţie enterală şi parenterală; d) sedative, analgetice, curare, simptomatice; e) antibiotice; f) vasoactive, antiaritmice, medicaţie cardiologică; g) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul bolii trombembolice; h) medicaţie pentru profilaxia sau tratamentul ulcerului gastroduodenal de stres sau a hemoragiei digestive superioare; i) medicaţie pentru tratamentul coagulopatiilor sau hemoragiilor; j) medicaţie pentru tratamentul disfuncţiilor de organ; k) antitoxice; l) tratamente patogenetice specifice fiecărei patologii; m) medicaţie disfuncţie surfactant; n) medicaţie specifică patologiei ductului arterial; o) medicaţie analeptică respiratorie; p) medicaţie specifică arsurilor termice profunde de grad II şi III;2. achiziţionarea de reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator în punctele de lucru proprii: a) gaze arteriale; b) electroliţi; c) biochimie micrometodă; d) hematologie; e) markeri biologici de sepsis; f) markeri biologici de inflamaţie;3. achiziţionarea de casete de determinare automată rapidă pentru analizor tip PCR a agenţilor patogeni şi sensibilităţii/rezistenţei la antibiotice;4. achiziţionarea de materiale consumabile necesare monitorizării pacienţilor: a) catetere intravasculare; b) kituri pentru monitorizare hemodinamică invazivă - inclusiv Swan Ganz; c) kituri pentru monitorizare hemodinamică prin metode minim invazive:(i) PICCO;(ii) Vigileo;(iii) LIDCCO;(iv) ecografie transtoracică;(v) ecografie transesofagiană; d) consumabile pentru monitorizare standard - electrozi EKS, manşete şi cabluri tensiometre, senzori pulsoximetrie, senzori capnografie, senzori temperatură, gel electrozi; e) kituri pentru monitorizarea presiunii intracraniene; f) kituri pentru monitorizarea presiunii intravezicale; g) kituri pentru monitorizare funcţie, circulaţie şi oxigenare cerebrală; h) consumabile pentru monitorizarea noninvazivă, continuă a hemoglobinei sanguine; i) consumabile pentru monitorizarea continuă, dinamică a coagulării şi funcţiei plachetare; j) consumabile pentru monitorizarea transcutanată a gazelor arteriale;5. achiziţionarea de materiale consumabile necesare ventilaţiei mecanice: a) sonde de intubaţie speciale, cu calităţi de etanşeitate şi protecţie superioare; b) canule de traheostomie; c) kituri de cricotirotomie; d) măşti faciale sau alte sisteme pentru ventilaţie noninvazivă; e) circuite/tuburi ventilator; f) filtre antibacteriene; g) senzori de flux ventilatoare; h) senzori de oxigen; i) sisteme de aspiraţie traheală în sistem închis, cu durată lungă de utilizare; j) sisteme de aspiraţie pleurală;6. achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de epuraţie extrarenală continuă;7. achiziţionarea de kituri consumabile şi soluţii pentru efectuarea tehnicilor de dializă hepatică;8. achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de oxigenare extracorporeală sau eliminare extracorporeală a CO2;9. achiziţionarea de kituri şi materiale consumabile pentru aparate de tip Cell-Saver;10. achiziţionarea de kituri şi consumabile pentru dispozitive de asistare mecanică a circulaţiei;11. achiziţionarea de materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici: a) seringi şi kituri pentru injectomate; b) kituri pentru infuzomate; c) kituri pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutripompă; d) kituri pentru administrarea transfuziilor în ritm rapid şi încălzite; e) seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi; f) seturi consumabile pentru profilaxia mecanică a bolii trombembolice; g) soluţii şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor; h) consumabile tip etichete de siguranţă pentru seringile cu medicamente specifice şi cu administrare restricţionată; i) echipamente de protecţie pentru personalul sanitar; j) kituri pentru preparare soluţii parenterale;12. consumabile, kituri şi piese de schimb ale aparaturii şi echipamentelor din dotarea secţiei ATI.  +  Articolul 21De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici, cu funcţiile vitale afectate, internaţi în secţiile ATI cu următoarele diagnostice: a) politraumatisme la pacientul adult, pediatric şi neonatal; b) traumatisme craniocerebrale la pacientul adult, pediatric şi neonatal; c) malformaţii vasculare, anevrisme cerebrale; d) accidente vasculare cerebrale; e) anevrisme vase mari; f) mari urgenţe cardiovasculare, medicale sau chirurgicale; g) arsuri la pacientul adult, pediatric şi neonatal; h) intoxicaţii acute severe la pacientul adult, pediatric; i) insuficienţă respiratorie acută ce necesită ventilaţie mecanică invazivă şi noninvazivă la pacientul adult, pediatric şi neonatal; j) sepsis sever, şoc septic adult, pediatric şi neonatal; k) pancreatită acută severă; l) cazuri ce necesită epuraţie extrarenală, dializă hepatică sau oxigenare extracorporeală şi eliminare extracorporeală a CO2; m) prematuri cu nevoi critice; n) malformaţii congenitale ale nou-născutului, sugarului şi copilului mic de sferă digestivă, cardiacă, respiratorie, urologică, ortopedică, SNC, ORL etc.; o) pacient critic cu patologie oncologică; p) afecţiuni cerebrale:(i) hidrocefalie;(ii) hemoragie cerebrală;(iii) infecţii severe SNC; q) boli neuromusculare degenerative; r) boli rare:(i) sindrom de activare macrofagică;(ii) epidermoliză buloasă;(iii) sindrom Stevens-Johnson.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-ATI sunt următorii: a) indicatori fizici:1. numărul de pacienţi critici din secţiile ATI (anexa nr. 5);2. evidenţa nominală a pacienţilor critici din secţiile ATI critic din secţia ATI, pe bază de cod numeric personal, anexele nr. 6 şi 7; b) indicatori de eficienţă:1. cost mediu/pacient critici din secţiile ATI, anexa nr. 5;2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-ATI, anexa nr. 8; c) indicatori de rezultat:1. registre naţionale pentru patologiile specifice;2. ghiduri şi protocoale de diagnostic;3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-ATI sunt: a) sistem de gardă dedicată de anestezie şi terapie intensivă; b) dotare minimală incluzând:(i) aparate de ventilaţie artificială;(ii) monitoare funcţii vitale;(iii) infuzomate/injectomate;(iv) defibrilatoare;(v) aparatură de laborator punct de lucru local ("point of care"); c) maternităţile de grad III conform Ordinului nr. 910/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-ATI sunt următoarele: a) structuri ATI adulţi/copii:1. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;2. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Academician Vasile Cândea" Bucureşti;3. Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti;4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Carol Davilla";5. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov;6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara;7. Spitalului Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca;8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;10. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;12. Spitalul Municipal Moineşti;13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;14. Spitalul Municipal "Ep. N. Popovici" Beiuş;15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud;16. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani;17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila;18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;19. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbarcea"20. Spitalul Clinic de Copii Braşov;21. Spitalul Clinic Sfânta Maria Bucureşti;22. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;23. Spitalul Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti;24. Spitalul Clinic "Dr. Victor Babeş" Bucureşti;25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Buzău;26. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Călăraşi;27. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;28. Spitalul Municipal Caransebeş;29. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;30. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;31. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj;32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;33. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe;34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgovişte;35. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi;36. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Giurgiu;37. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;40. Spitalul Municipal Petroşani;41. Spitalul Municipal Hunedoara;42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slobozia;43. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi;44. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi;45. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi;46. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;47. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi;48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;49. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. C. Opriş" Baia Mare;50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;51. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;52. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;53. Spitalul Municipal Roman;54. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina;55. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;56. Spitalul de Pediatrie Ploieşti;57. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti;58. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Zalău;59. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare;60. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;61. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;62. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alexandria;64. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "L. Turcanu" Timişoara;65. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;66. Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj;67. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara;68. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea;69. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea;70. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Vaslui;71. Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Bârlad;72. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;73. Institutul Clinic Fundeni;74. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti;75. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;76. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;77. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;78. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Ioan", inclusiv Maternitatea Bucur;79. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti;80. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" Bucureşti;81. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti;82. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti;83. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti;84. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. M. Balş" Bucureşti;85. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;86. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti;87. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;88. Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" Cluj-Napoca;89. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca;90. Institutul Oncologic "Prof. dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca;91. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;92. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi;93. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iaşi;94. Institutul Regional Oncologic Iaşi;95. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;96. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;97. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;98. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;99. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" Focşani; b) structuri terapie intensivă nou-născuţi:1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea;3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi;7. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;10. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;11. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;13. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu;14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu";15. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia - Bucureşti;16. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti;17. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;18. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;19. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;20. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti;21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Ioan" - Maternitatea Bucur;22. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I. A. Sbarcea".  +  Articolul 25Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-ATI, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile de ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 17 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 8 aprilie 2015.Nr. 447.  +  Anexa 1-8ANEXA 08/04/2015