ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.554 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Acţiunile prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut, denumite în continuare AP-AVCAc, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti, se finanţează şi se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (2) AP-AVCAc sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin spitale cu structuri de neurologie.  +  Articolul 2 (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-AVCAc, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea neurologie, denumit în continuare Colectivul de Lucru al AP-AVCAc, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Colectivul de lucru al AP-AVCAc, denumit în continuare CL-AVCAc, are în componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri. (3) Desemnarea componenţei CL-AVCAc se realizează de către Societatea de Neurologie din România. (4) Pentru perioada 2015-2018 componenţă CL-AVCAc se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Secretarul de stat care are în coordonare AP-AVCAc şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-AVCAc.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-AVCAc formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-AVCAc pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă. (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-AVCAc se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă. (3) CL-AVCAc îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-AVCAc. (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-AVCAc. (5) În situaţia în care preşedintele CL-AVCAc este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.  +  Articolul 4 (1) CL-AVCAc este coordonatorul naţional al APAVCAc din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni. (2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-AVCAc se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-AVCAc. (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii. (4) Atunci când derularea AP-AVCAc într-un spital se realizează prin mai multe structuri de neurologie; managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-AVCAc.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-AVCAc au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-AVCAc.  +  Articolul 6AP-AVCAc se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii", direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-AVCAc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) De la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-AVCAc desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii. (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-AVCAc. (4) Din fondurile alocate AP-AVCAc spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital. (5) Finanţarea AP-AVCAc din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d) bugetul aprobat cu această destinaţie. (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail avc@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-AVCAc sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 9 (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-AVCAc. (2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-AVCAc, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-AVCAc, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-AVCAc pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-AVCAc, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-AVCAc şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau spitale, după caz; b) elaborează structura AP-AVCAc, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-AVCAc şi a propunerilor coordonatorilor locali; c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APAVCAc şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-AVCAc sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-AVCAc, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-AVCAc, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-AVCAc.  +  Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-AVCAc, Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-AVCAc, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-AVCAc; d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-AVCAc, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-AVCAc.  +  Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-AVCAc, CL-AVCAc are următoarele atribuţii: a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-AVCAc, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b) formulează anual propuneri cu privire la structura APAVCAc, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-AVCAc şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-AVCAc, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă; f) informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP-AVCAc şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora; g) propune misiuni de control şi desemnează persoane care pot participa la acestea.  +  Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-AVCAc: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-AVCAc raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic, la adresa de e-mail avc@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-AVCAc, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare al AP-AVCAc; d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-AVCAc, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-AVCAc, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-AVCAc; f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail avc@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-AVCAc; h) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail avc@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-AVCAc au următoarele atribuţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor APAVCAc, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail avc@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-AVCAc, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-AVCAc; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-AVCAc; e) transmit CL-AVCAc şi în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail avc@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-AVCAc.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-AVCAc, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor APAVCAc, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-AVCAc, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-AVCAc pe care îl coordonează; d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-AVCAc; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-AVCAc; f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-AVCAc şi propune măsuri de soluţionare a acestora; g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară. h) organizează raportarea cazurilor în registrele naţionale de Registrul naţional al accidentelor vasculare cerebrale dezvoltate de Societatea de Neurologie din România.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-AVCAc: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-AVCAc, în condiţiile prezentului ordin; e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-AVCAc; g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-AVCAc; h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-AVCAc, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-AVCAc pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j) transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APAVCAc derulate; k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-AVCAc se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzute la anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-AVCAc se referă la: a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) încadrarea în bugetul aprobat; c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-AVCAc; d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-AVCAc; e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-AVCAc.  +  Articolul 20În cadrul AP-AVCAc se pot desfăşura următoarele activităţi:1. Tratamentul intervenţional al accidentului vascular cerebral acut2. Achiziţii pentru tratamentul menţionat la alin. (1): a) Lista medicamentelor şi materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru fibrinoliza i.v.:1. flacoane de activator tisular recombinant al plasminogenului (rtPA);2. perfuzor fluide; b) Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru fibrinoliza i.a.:1. set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii);2. ace puncţie vasculară;3. set introducător;4. catetere diagnostic;5. catetere ghid;6. catetere ghid cu balon distal;7. ghiduri hidrofile pentru angiografie;8. robineţi pentru angiografie;9. set perfuzie cu/fără cameră;10. valvă hemostatică în Y;11. microcatetere de uz cerebral;12. microcatetere conduse de flux cu vârf detaşabil;13. microghiduri;14. substanţe farmacologice trombolitice (rtPA, prourokinază);15. substanţe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa (eptifibatide, abciximab);16. dispozitive de hemostază la locul de puncţie; c) Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru trombectomie/tromboaspiraţie:1. set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii);2. ace puncţie vasculară;3. set introducător;4. catetere diagnostic;5. catetere ghid;6. catetere ghid cu balon distal;7. ghiduri hidrofile pentru angiografie;8. robineţi pentru angiografie;9. seringi injectomat;10. racorduri presiune;11. set perfuzie cu/fără cameră;12. valvă hemostatică în Y;13. dispozitive de recuperare a trombilor intracerebrali;14. dispozitive de protecţie distală;15. microcatetere de uz cerebral;16. microcatetere conduse de flux cu vârf detaşabil;17. microcatetere pentru trombaspiraţie de uz cerebral;18. microghiduri;19. dispozitive recuperare fragmente detaşate;20. pachet de bază recuperare trombi (set introducător, cateter ghid cu balon distal, ghid hidrofil, microcateter, microghid, dispozitiv recuperare trombi etc.);21. pachet de bază aspiraţie trombi compatibil pompă de aspiraţie continuă (set introducător, cateter ghid, ghid hidrofil, microcateter, microghid, rezervor recuperare trombi, tuburi conectoare etc.);22. pompă de aspirare continuă trombi;23. adezivi de uz vascular pentru embolizări cerebrale;24. substanţe farmacologice trombolitice;25. substanţe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa;26. particule embolizare;27. seringi de capacitate mare cu luer-lock pentru tromboaspiraţie;28. dispozitive de hemostază la locul de puncţie. d) Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru angioplastie percutană cu stent pentru disecţia acută a arterelor cervicale:1. set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii);2. ace puncţie vasculară;3. set introducător;4. catetere diagnostic;5. catetere ghid;6. ghiduri hidrofile pentru angiografie;7. robineţi pentru angiografie;8. seringi injectomat;9. racorduri presiune;10. set perfuzie cu/fără cameră;11. valvă hemostatică în Y;12. set pompă cu manometru pentru angioplastie;13. baloane angioplastie;14. stenturi premontate pe balon;15. stenturi autoexpandabile drepte şi conice;16. stent-grafturi;17. dispozitive de protecţie distală;18. microcatetere de uz cerebral;19. microghiduri;20. substanţe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa;21. flacoane de nimodipine injectabilă cu administrare intravasculară;22. dispozitive de hemostază la locul de puncţie.e). Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru embolizarea mecanică a anevrismelor intracraniene rupte:1. set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii);2. ace puncţie vasculară;3. set introducător;4. catetere diagnostic;5. catetere ghid;6. catetere ghid cu balon distal;7. ghiduri hidrofile pentru angiografie;8. robineţi pentru angiografie;9. seringi injectomat;10. racorduri presiune;11. set perfuzie cu/fără cameră;12. valvă hemostatică în Y;13. microcatetere de uz cerebral;14. microcatetere conduse de flux cu vârf detaşabil;15. microghiduri;16. pachet de bază embolizare cerebrală (set introducător, cateter ghid, ghid hidrofil, microcateter, microghid, spirale, dispozitiv detaşare spirale etc.);17. spirale embolizare cerebrală;18. spirale active embolizare cerebrală;19. sisteme detaşare spirale;20. baloane detaşabile pentru embolizare;21. baloane de remodelare cerebrală;22. stenturi cerebrale pentru remodelare cerebrală;23. stenturi deviante de flux (tip "flow-diverter");24. dispozitive ocluzie arterială;25. dispozitive de ocluzie intraanevrismală (tip "flow-disruptor");26. dispozitive recuperare fragmente detaşate;27. adezivi de uz vascular pentru embolizări cerebrale;28. substanţe farmacologice trombolitice;29. substanţe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa;30. flacoane de nimodipine injectabilă cu administrare intravasculară;31. coil-uri metalice de embolizare a anevrismelor arteriale intracraniene;32. dispozitive de hemostază la locul de puncţie.  +  Articolul 21De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici cu următoarele diagnostice: a) pacienţi cu accident vascular cerebral ischemic acut - în primele 4,5 ore de la debutul simptomelor, care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate şi nu au nicio contraindicaţie pentru fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos conform protocolului terapeutic specific acestui tip de intervenţie în accidentul vascular cerebral ischemic acut; b) pacienţi cu accident vascular cerebral ischemic acut care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru fibrinoliza intraarterială şi pentru trombectomie mecanică/tromboaspiraţie; c) pacienţi cu accident vascular cerebral ischemic acut care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru angioplastie percutană cu stent în caz de disecţie a arterelor cervico-cerebrale; d) pacienţi cu hemoragie subarahnoidiană care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru embolizare mecanică a anevrismelor intracraniene rupte.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-AVCAc sunt următorii: a) Indicatori fizici:1. numărul de pacienţi critici cu accident vascular cerebral acut (anexa nr. 5);2. evidenţa nominală a pacienţilor critici cu accident vascular cerebral acut trataţi prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos, fibrinoliza intrarterială, trombectomie mecanică/tromboaspiraţie pentru, angioplastie percutană cu implantare de stent pentru disecţii acute ale arterelor cervico-cerebrale, precum şi prin embolizare mecanică a anevrismului intracranian rupt pentru pacienţii cu hemoragie subarahnoidiană, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7). b) Indicatori de eficienţă:1. cost mediu/pacient critici cu accident vascular cerebral acut (anexa nr. 5);2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-AVCAc (anexa nr. 8). c) Indicatori de rezultat:1. registre naţionale pentru patologiile specifice;2. ghiduri şi protocoale de diagnostic;3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-AVCAc sunt: a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul accidentelor vasculare cerebrale acute, 1 medic neurolog de gardă fiind disponibil în UPU; b) existenţa în permanenţă în unitatea de primiri urgenţe a spitalului respectiv a 1-2 paturi libere cu dotarea necesară pentru monitorizare cardiovasculară care să fie utilizate de către medicul neurolog de gardă numai pentru iniţierea şi derularea terapiei de fibrinoliză cu rtPA administrat intravenos, specifice acestor cazuri; c) pentru unităţile medicale care asigură şi tratament endovascular, linie de gardă 7/7, 24/24, cu medic radiolog intervenţionist, şi linie de gardă de neurochirurgie 7/7, 24/24; d) dotarea existentă (accesul imediat de urgenţă şi prioritar din unitatea de primiri urgenţe la cel puţin un aparat de tomodensitometrie cerebrală - CT cerebrală; accesul imediat de urgenţă şi prioritar la laboratorul de urgenţă de hematologie şi biochimie pentru efectuarea cu urgenţă maximă a analizelor necesare conform protocolului specific acestui tip de tratament, ale căror rezultate sunt decisive pentru iniţierea sau nu a fibrinolizei în fereastra terapeutică menţionată); pentru unităţile sanitare cu paturi care vor efectua şi tratament endovascular este necesar accesul rapid şi prioritar la un angiograf biplan; e) prezenţa personalului calificat (cel puţin 1 medic neurolog specialist/primar, 1 medic specialist/primar în imagistică prin CT cerebrală, o asistentă şi o infirmieră disponibile pe tot parcursul programului gărzii dedicate); examenul imagistic prin CT cerebrală se va efectua în prezenţa obligatorie a medicului neurolog specialist/primar de gardă care va evalua, împreună cu medicul specialist/primar în imagistică CT, toate criteriile imagistice de eligibilitate şi de excludere pentru acest tip de tratament; pentru unităţile sanitare cu paturi care vor efectua şi tratament endovascular este necesară prezenţa obligatorie a medicului specialist/primar de radiologie intervenţională şi disponibilitatea rapidă pentru consult interdisciplinar a medicului specialist/primar neurochirurg şi a medicului specialist/primar de anestezie-terapie intensivă; decizia pentru efectuarea tratamentului endovascular va fi luată în echipă formată din neurolog, radiolog intervenţionist, neurochirurg (în cazuri selecţionate), anestezist; f) secţie de neurologie de urgenţă, în structura căreia este de preferat să existe o unitate de urgenţe neurovasculare care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile tratate prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos sau prin proceduri endovasculare; f) secţie de neurologie de urgenţă, în structura căreia este de preferat să existe o unitate de urgenţe neurovasculare care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile tratate prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos sau prin proceduri endovasculare; g) toate compartimentele medicale prevăzute la lit. a)-f) trebuie să se găsească obligatoriu în aceeaşi clădire şi să se poată asigura un circuit optim al pacientului, care să permită iniţierea tratamentului prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos în fereastra terapeutică de maximum 4,5 ore de la debutul clinic al primelor simptome sau a tratamentului endovascular (fibrinoliza intraarterială, trombectomie mecanică/tromboaspiraţie, angioplastie percutană cu stent sau embolizare mecanică pentru anevrism rupt) în condiţiile respectării riguroase a tuturor criteriilor clinice, imagistice şi de laborator de eligibilitate şi excludere, precum şi a monitorizării clinice neurologice, cardiovasculare, respiratorii şi generale conform protocolului specific de diagnostic şi tratament.  +  Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-AVCAc sunt următoarele: a) Fibrinoliza intravenoasă1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias3. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea7. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi8. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti b) Fibrinoliza intraarterială1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara c) Trombectomie/Tromboplastie1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara d) Angioplastie percutană cu stent pentru disecţii arteriale acute artere cervicale1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara e) Embolizare pentru anevrisme rupte (Simplu, Cu balon stent, Stent Flow diverter)1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.  +  Articolul 25Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-AVCAc, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.216/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 3 noiembrie 2014, se abrogă.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 8 aprilie 2015.Nr. 450.  +  Anexa 1-8ANEXA 08/04/2015