DECRET Nr. 328 din 29 aprilie 1966 *** Republicatprivind circulaţia pe drumurile publice*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 49 din 28 iunie 1984    Notă *) Republicat, în temeiul art. III din Decretul nr. 214 din 26 iunie 1984, în Buletinul Oficial, partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Decretul nr. 328/1966 a fost publicat în Buletinul Oficial, partea I, nr. 28-29 din 31 mai 1966 şi republicat în Buletinul Oficial nr. 46-47 din 15 mai 1970.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Circulaţia pe drumurile publice de pe teritoriul Republicii Socialiste România este supusă normelor cuprinse în prezentul decret şi în regulamentul de aplicare al acestuia.  +  Articolul 2Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei pe drumurile publice revine organelor militiei, care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia.Toţi ofiţerii şi subofiterii de militie sînt obligaţi sa intervină şi sa ia măsurile legale în cazul cînd constata încălcări ale normelor privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 3Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii, se face cu respectarea indicatoarelor din acele zone.  +  Articolul 4Controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectuează de organele militiei potrivit normelor prevăzute în instrucţiunile comune ale ministrului de interne şi ministrului apărării naţionale, care vor stabili şi modul de participare la aceste activităţi a organelor anume desemnate ale Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 5Orice măsură de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor militiei.  +  Articolul 6În sensul prezentului decret: a) prin "drum public" se înţelege orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulaţiei publice. Drumurile care nu sînt deschise circulaţiei publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripţii vizibile din care să rezulte ca este interzisă circulaţia publică; b) prin "parte carosabilă" se înţelege partea drumului public folosită, în mod normal, pentru circulaţia vehiculelor; c) prin "banda de circulaţie" se înţelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale părţii carosabile, materializata sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o latime corespunzătoare pentru trecerea cu usurinta a unui şir de vehicule; d) prin "intersectie" se înţelege locul de intilnire sau de incrucisare a doua sau mai multor drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor; e) prin "autovehicul" se înţelege orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplaseaza prin mijloace proprii şi care circulă în mod obişnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiul şi troleibuzul sînt considerate autovehicule. Vehiculul al cărui motor are o capacitate cilindrică pînă la 50 cm cubi inclusiv şi care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei şi poate fi pus în mişcare cu ajutorul pedalelor nu este considerat autovehicul; f) prin "conducător" se înţelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tracţiune, de povara, de calarie ori turme; g) prin "circulaţie internationala" sau "trafic internaţional" se înţelege orice circulaţie care implica trecerea cel puţin a unei frontiere; h) prin "agent de circulaţie" se înţelege ofiţerul sau subofiterul de militie însărcinat cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.  +  Capitolul 2 Reguli de circulaţie  +  Articolul 7Orice vehicul care circulă pe drumul public trebuie să aibă un conducător. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, iar conducătorii celorlalte vehicule, cel puţin 14 ani împliniţi.Conducătorul de bicicleta sub vîrsta de 14 ani poate circula numai pe drumurile publice fără trafic intens.Animalele izolate sau în turma trebuie să fie însoţite pe drumurile publice de un număr corespunzător de conducatori.  +  Articolul 8Conducătorii de vehicule, de animale izolate sau în turma, pietonii, călătorii şi orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie să se comporte în asa fel încît sa nu constituie un pericol sau o stinjenire pentru circulaţie. Aceştia trebuie să evite producerea de pagube materiale.  +  Articolul 9Orice conducător de vehicul trebuie să aibă cunoştinţele şi indeminarea necesare conducerii şi să fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical. Conducătorii de autovehicule trebuie să posede şi cunoştinţele necesare acordării primului ajutor persoanelor ranite cu ocazia accidentelor de circulaţie.Conducătorii de autovehicule vor fi verificaţi din punct de vedere medical, periodic sau ori de cîte ori se constată că prin modul de comportare ar periclita securitatea circulaţiei.Verificarea se dispune de organele militiei sau de organizaţiile socialiste deţinătoare de autovehicule şi se face potrivit normelor stabilite, în acest scop, de Ministerul Sănătăţii.Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificări, este gasita inapta pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organul militiei în evidenta căruia se afla conducătorul şi nu va putea fi redobîndit decît după încetarea motivului pentru care a fost retras.  +  Articolul 10Mijloacele de semnalizare rutiera şi semnalele folosite în circulaţia pe drumurile publice sînt: a) indicatoarele; b) marcajele; c) semnalele luminoase; d) semnalele de agentului de circulaţie; e) semnalele conducătorilor de vehicule.Mijloacele de semnalizare rutiera prevăzute la alin. 1 lit. a)-c), precum şi orice alte dispozitive sau lucrări care servesc la semnalizarea pe drumurile publice, se executa şi se întreţin de organele de stat care, potrivit legii, administrează drumurile publice, instalindu-se şi aplicindu-se cu acordul organelor de specialitate ale militiei.Indicatoarele de reglementare a priorităţii şi semnalele cu lumini alternativ intermitente şi avertizare sonora de la trecerile la nivel cu calea ferată se instaleaza de organele de stat care administrează calea ferată, iar semafoarele pentru dirijarea circulaţiei, de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 11Persoanele care circulă pe drumurile publice se vor conformă regulilor de circulaţie, semnificatiei fiecărui mijloc de semnalizare rutiera, semnalelor agentului de circulaţie şi ale conducătorilor de vehicule. Semnalele sau indicaţiile agenţilor de circulaţie vor fi respectate cu precădere, atît faţă de semnificatia oricărui mijloc de semnalizare rutiera, cît şi faţă de regulile de circulaţie.În cazul în care într-o intersectie este instalat un semafor cu semnale luminoase şi un indicator de reglementare a priorităţii, semnificatia indicatorului va fi respectata numai dacă semnalele luminoase ale semaforului nu funcţionează.  +  Articolul 12La semnalul agenţilor de circulaţie care însoţesc coloane oficiale de autovehicule, conducătorii de vehicule sînt obligaţi sa oprească vehiculele în afară părţii carosabile sau cît mai aproape de bordura ori acostament, pînă la trecerea coloanei.  +  Articolul 13Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public în direcţia de mers, iar pietonii, pe partea stinga.Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate în afară părţii carosabile, pietonii circula numai pe acestea.Circulaţia vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificatiei marcajelor rutiere şi a regulilor speciale stabilite.Vehiculele cu tracţiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum şi animalele izolate sau în turma, vor fi conduse cît mai aproape de marginea din dreapta a drumului public.Vehiculele cu tracţiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum şi animalele izolate sau în turma, nu pot fi conduse pe drumurile naţionale. Dacă nu este posibila folosirea altor cai de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.  +  Articolul 14Schimbarea direcţiei de mers sau depăşirea se executa numai după o prealabilă semnalizare. Conducătorii vehiculelor care schimba direcţia de mers sau se angajează în depasire, precum şi cei ce urmează a fi depasiti, vor lua toate măsurile de precautie pentru a nu periclita circulaţia celor care folosesc drumul public.  +  Articolul 15Orice conducător care se apropie de o intersectie a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie să-şi mărească atenţia pentru a evita orice accident.Prioritate de trecere la intersectie au vehiculele ce vin din dreapta conducătorului care se pregăteşte să între în intersectie, cu excepţia cazurilor cînd semne rutiere ori reguli speciale indica altfel.  +  Articolul 16Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă în permanenta controlul asupra vitezei autovehiculelor şi să se conformeze restrictiilor de viteza.  +  Articolul 17Oprirea sau staţionarea voluntara pe drumul public este permisă numai în condiţii în care nu prezintă pericol sau stinjenire pentru circulaţie.  +  Articolul 18Pentru conducătorii de autovehicule care au mai puţin de 1 an practica de conducere se vor stabili reguli suplimentare de circulaţie prin regulament aprobat de Consiliul de Miniştri.Conducătorilor prevăzuţi la alineatul precedent, cetăţeni români, li se interzice trecerea frontierei de stat spre a merge în străinătate, conducind un autovehicul.Autovehiculele, cu excepţia tramvaielor şi troleibuzelor, conduse de persoane care au mai puţin de 1 an practica de conducere, vor purta un semn distinctiv.  +  Capitolul 3 Înmatricularea autovehiculelor şi radierea acestora din evidenta circulaţiei  +  Articolul 19Orice autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat şi sa poarte număr de înmatriculare.Autovehiculele se înmatriculează la organele militiei, cu excepţia celor ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale, care se înmatriculează la acest minister, şi a tramvaielor şi troleibuzelor, care se înmatriculează la întreprinderile de transport care le deţin.Pentru fiecare autovehicul înmatriculat se va elibera un certificat de înmatriculare în care este prevăzut şi numărul de înmatriculare atribuit.  +  Articolul 20Autovehiculele pot circula pînă la înmatriculare pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de organul competent şi cu număr de ordine provizoriu atribuit de acelaşi organ.  +  Articolul 21Autovehiculele se radiază din evidenta organelor la care sînt înmatriculate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Capitolul 4 Permisul de conducere  +  Articolul 22Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda de permis de conducere. Permisul conferă titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoriile pentru care a fost eliberat.Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de organele militiei.Persoana care solicită organelor militiei să fie examinata în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vîrsta, de sănătate şi de pregătire teoretică şi practica pentru conducerea unui autovehicul.Nu poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tilharie, ultraj cu violenta ori pentru o infracţiune de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice.De asemenea, nu poate fi admisă la examen persoana care, deşi apta de muncă, nu desfăşoară, potrivit legii, o activitate utila societăţii, ducind o viaţa parazitara.În cazuri imtemeiate, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, organele militiei pot aproba prezentarea la examen, pentru obţinerea permisului de conducere, persoanei care a fost condamnata pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute în alin. 4, dacă a trecut un an de la executarea pedepsei.Persoana prevăzută la alin. 5 se poate prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă a trecut un an de la data încadrării în munca.  +  Articolul 23Tractoristii rutieri se pregătesc în şcoli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractoristi rutieri, organizate de organele centrale care au în subordine unităţi deţinătoare de tractoare rutiere.Conducătorii de tramvaie sau de troleibuze se pregătesc în şcoli organizate de comitetele executive ale consiliilor populare.În programul de învăţămînt al şcolilor sau cursurilor prevăzute în prezentul articol se vor include materii şi lecţii care să asigure cunoaşterea normelor privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 24Organele militiei vor controla modul în care se face pregătirea conducătorilor de autovehicule în şcolile şi cursurile prevăzute în art. 23, în ce priveşte însuşirea normelor de circulaţie şi starea tehnica a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.  +  Articolul 25Taxele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestora taxe, precum şi cazurile în care se acordă scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Capitolul 5 Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia  +  Articolul 26Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare asigurării securităţii circulaţiei. În acest scop, deţinătorii de vehicule le vor întreţine în stare buna de funcţionare.  +  Articolul 27 *)Deţinătorii de autovehicule sînt obligaţi să efectueze periodic, potrivit legii, verificarea tehnica a autovehiculelor cu care circulă pe drumurile publice.Îndeplinirea obligaţiei prevăzute în alin. 1 se dovedeşte cu actul eliberat de unitatea socialistă autorizata de organele militiei să efectueze verificarea tehnica sau cu talonul de evidenta a reviziilor tehnice pentru autovehiculele deţinute de unităţile socialiste.----------------- Notă *) Potrivit art. 11 din H.C.M. nr. 172/1982, prevederile acestui articol au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1983.  +  Articolul 28Organele militiei vor controla starea tehnica a vehiculelor şi nu vor permite circulaţia acelora care au defectiuni tehnice de natura sa pericliteze securitatea circulaţiei rutiere.Aceeaşi obligaţie revine şi unităţilor socialiste pentru vehiculele pe care le deţin.Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor găsite cu defectiuni tehnice vor fi retrase, pînă cînd deţinătorii vor remedia deficientele constatate.  +  Articolul 29Organele militiei controlează la autobaze, garaje, depouri de tramvaie şi troleibuze modul în care şefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupa alte asemenea funcţii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la asigurarea condiţiilor tehnice cerute pentru punerea în circulaţie a autovehiculelor.  +  Capitolul 6 Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional  +  Articolul 30Autovehiculele înmatriculate în Republica Socialistă România vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala şi dacă conducătorii lor poseda permis de conducere, naţional sau internaţional, conform modelului stabilit în Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 31Circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate în alte state este permisă dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala.Autovehiculele înmatriculate în alte state, al căror certificat de înmatriculare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, la care Republica Socialistă România este parte, pot circula pe drumurile publice dacă certificatul lor de înmatriculare este vizat de militia judeteana în raza căreia se afla punctul de frontieră prin care au intrat în ţara. În acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontieră pînă la sediul militiei judeţene, fără aceasta viza.  +  Articolul 32Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în Republica Socialistă România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere, naţional sau internaţional, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv după modelul stabilit în Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, la care Republica Socialistă România este parte, de asociaţii afiliate la Federaţia Internationala Automobilistica ori la Alianta Internationala de Turism, sau care este recunoscut valabil pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 33Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în Republica Socialistă România şi deţin autovehicule înmatriculate în alte state sînt obligate ca, în termen de 30 de zile, să-şi înmatriculeze autovehiculele sau, după caz, să-şi preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de organele militiei.Termenul prevăzut la alineatul precedent se socoteşte: a) pentru persoanele care domiciliază în Republica Socialistă România, de la data intrării autovehiculelor sau a acestor persoane în ţara; b) pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în Republica Socialistă România, de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei.  +  Articolul 34Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondentilor de presa străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorităţi competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în Republica Socialistă România, pe bază de reciprocitate.  +  Capitolul 7 Infracţiuni şi pedepse  +  Articolul 35Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.  +  Articolul 36Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează persoana care conduce pe drumurile publice un autovehicul după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele.Încredinţarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care se afla într-una dintre situaţiile prevăzute în alineatele precedente şi care conduce autovehiculul pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.  +  Articolul 37Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în singe o imbinatie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se afla în stare de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alineatul precedent conduce un autovehicul care transporta persoane în comun ori transporta materii ce pot produce pericol public, pedeapsa este închisoare de la 2 ani la 7 ani.Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.  +  Articolul 38Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor militiei de către oricare dintre conducătorii vehiculelor angajaţi într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii vreunei persoane, sau dacă accidentul constituie infracţiune ori s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Pot părăsi locul accidentului, fără încuviinţarea prevăzută la alineatul precedent: a) conducătorii vehiculelor aparţinînd salvării, pompierilor, organelor operative ale militiei sau securităţii, cînd se afla în misiune în vederea unei intervenţii ce nu suferă amînare; b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei înşişi transporta persoanele ranite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura a da asistenţa medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.  +  Articolul 39Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu ştiinţa, a atribuţiilor de verificare tehnica a autovehiculelor, de către cei care au asemenea îndatoriri, în cazul în care s-a produs un accident de circulaţie ca urmare a defectiunilor tehnice ale autovehiculului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.Săvîrşirea din culpa a faptelor prevăzute la alin. 1 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.  +  Capitolul 8 Măsuri administrative  +  Articolul 40Exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspenda pe timp de 1-3 luni, în cazul săvîrşirii uneia din următoarele contravenţii: a) conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice; b) conducerea autovehiculului cu defectiuni tehnice la sistemul de frinare sau la mecanismul de direcţie; c) parcarea, în mod repetat, a autovehiculelor aparţinînd unităţilor socialiste în alte locuri decît cele stabilite; d) încălcarea normelor legale referitoare la prioritatea de trecere; e) încălcarea normelor legale referitoare la depasire; f) nerespectarea semnificatiei semnalului de culoare roşie a semaforului electric; g) încălcarea normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferată; h) încălcarea normelor referitoare la folosirea, pe timp de noapte, a luminilor de drum la întîlnirea cu al vehicul care circulă din sens opus; i) neoprirea la semnalul regulamentar al ofiţerilor sau subofiţerilor de militie, în scopul sustragerii de la control.De asemenea, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se poate suspenda, pe timpul prevăzut la alin. 1, în cazul depăşirii, în mod repetat, cu mai mult de 20 km/h, a vitezei maxime legale.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează din momentul reţinerii permisului de conducere de către ofiţerul sau subofiterul de militie.  +  Articolul 41Organele militiei pot anula permisul de conducere dacă titularul acestuia săvîrşeşte, în interval de 6 luni de la restituire, una din faptele prevăzute art. 40, care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule.  +  Articolul 42Organele militiei anulează permisul de conducere în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă: a) pentru infracţiunile de ucidere sau vătămare grava a integrităţii corporale ori sa sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau a mai multor autovehicule, săvîrşite din culpa, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; b) pentru infracţiunea de conducere a autovehiculului în stare de ebrietate ori cu o îmbibaţie alcoolică în singe ce depăşeşte limita legală, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei; c) la interzicerea de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule.Permisul de conducere se poate anula şi în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru vreuna din infracţiunile prevăzute la art. 22 alin. 4, cu excepţia celor de la art. 37, precum şi pentru orice alta infracţiune, dacă la săvîrşirea ei făptuitorul s-a folosit de un autovehicul, în calitate de conducător.În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) şi b), permisul de conducere va fi reţinut, în vederea anulării, odată cu constatarea săvîrşirii infracţiunii, iar în cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi alin. 2, după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti de condamnare.  +  Articolul 43Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute de prezentul decret, se hotărăşte de şeful militiei judeţene sau al militiei municipiului Bucureşti ori de locţiitorul acestuia, în raza căreia titularul permisului a savirsit fapta.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi stabilirea duratei suspendării se aproba de organele prevăzute la alin. 1, la propunerea ofiţerului sau subofiterului de militie care a constatat contravenţia ce atrage, potrivit legii, măsura suspendării.Procedura reţinerii şi a restituirii permisului de conducere în caz de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice se stabileşte prin regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 44Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis, cu recomandarea organelor de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a) a trecut un an de la data anulării permisului de conducere, iar în cazul celor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau prin munca corecţională, dacă au trecut 6 luni de la data executării pedepsei; b) paguba cauzată prin infracţiune a fost reparată în întregime ori, în cazul cînd acoperirea prejudiciului se face prin plati periodice, dacă acestea sînt efectuate la zi; c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul a expirat sau a fost revocată.Dacă permisul de conducere a fos anulat ca urmare a comiterii uneia din infracţiunile prevăzute de art. 42 alin. 1 lit. a) şi b) şi alin. 2, prezentarea la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere se poate face, cu îndeplinirea condiţiilor de la alin. 1, numai cu aprobarea organelor militiei.  +  Capitolul 9 Alte dispoziţii pentru buna desfăşurare a circulaţiei  +  Articolul 45Ministerul de Interne şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rindurile tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.Presa, radioteleviziunea şi cinematografia vor sprijini acţiunile Ministrului de Interne şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului va lua măsuri pentru predarea în şcoli a unor lecţii avînd ca obiect cunoaşterea şi respectarea de către elevi a regulilor de circulaţie.Unităţile socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru ridicarea continua a calificării conducătorilor de autovehicule pe care i-au încadrat, în vederea însuşirii şi respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumuri publice.  +  Articolul 46Unităţile socialiste şi persoanele fizice vor dota autovehiculele ce le deţin cu truse medicale de prim-ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sănătăţii pentru fiecare categorie de autovehicule în parte.  +  Articolul 47Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor întocmi periodic buletine informative asupra stării vremii şi a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Radioteleviziunii Române în vederea prevenirii accidentelor de circulaţie.  +  Articolul 48În îndeplinirea sarcinii de supraveghere a circulaţiei pe drumurile publice, organele militiei se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducatori de autovehicule.  +  Articolul 49Din totalul sumelor încasate drept taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule şi pentru eliberarea permiselor de conducere, precum şi din amenzile pentru contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, 50% se face venit la bugetul statului, iar 50% se vărsa la bugetele consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru a fi folosite la executarea de amenajări pe drumurile publice şi la lucrări de imbunatatire a mijloacelor de semnalizare rutiera.  +  Articolul 50Unităţile care întocmesc proiecte de sistematizare a localităţilor şi de construcţie a microraioanelor sau cartierelor vor tine seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul de Interne, împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în vederea asigurării construirii şi amenajării de locuri de parcare şi garare, corespunzătoare sporirii continue a parcului de autovehicule, precum şi a asigurării, în perspectiva, a tuturor condiţiilor de buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice.  +  Articolul 51Semnele distinctive care se pot înscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul de Interne.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 52Imbibatia alcoolică în singe atrage răspunderea penală a conducătorilor de autovehicule cînd este de cel puţin 1%. .  +  Articolul 53Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele agentului de circulaţie, sînt prevăzute în anexa*), care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 54Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie eliberate de organele competente, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 832/1962, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de conducere şi certificate de înmatriculare în termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 57.Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie, nu sînt valabile în circulaţia internationala, urmînd ca, pînă la înlocuirea lor, persoanele care vor sa circule pe teritoriul altor state să obţină, în acest scop, permis de conducere internaţional eliberat de Automobil Clubul Roman.  +  Articolul 55Dotarea cu truse medicale de prim-ajutor se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport în comun, şi în termen de 1 an de la aceeaşi dată, pentru celelalte autovehicule.  +  Articolul 56Procesele penale în curs de urmărire sau de judecată pentru fapte dezincriminate prin acest decret încetează, iar cei aflaţi în curs de executare a pedepsei vor fi eliberaţi de îndată.  +  Articolul 57Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat de Consiliul de Miniştri**.  +  Articolul 58Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 832/1962 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.------------ Notă *) Anexa este reprodusa în Buletinul Oficial, partea I, nr. 49, din 28 iunie 1984. Notă **) Regulamentul a fost republicat în Buletinul Oficial, nr. 49 din 28 iunie 1984.REGULAMENT (R) 328 29/04/1966