LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 26 august 2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 28 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂpentru prorogarea unor termene şi completarea art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale"2. Articolul unic devine articolul 1.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:"Art. 2. - La articolul 35 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:«(4) În situaţia în care, în perioada prevăzută la alin. (3), s-a constatat, de către inspectorii sociali, nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile sociale pentru care deţine certificatul de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale în condiţii care ar putea conduce la încălcarea drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 1 aprilie 2015.Nr. 66.-----