ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015    Având în vedere că se menţin şi se acutizează disfuncţionalităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare prin neaplicarea tuturor prevederilor statuate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,ţinând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 500 de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare pentru o suprafaţă de peste 1,3 milioane ha,ţinând cont că această situaţie aduce atingere sau pune în pericol: a) locuitorii din mediul rural şi ceilalţi deţinători de terenuri agricole în mediul rural, precum şi bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; b) siguranţa amenajărilor şi lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din proprietatea publică a statului şi funcţionarea acestora,în considerarea obligaţiilor legale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare privind serviciile publice pe care această instituţie trebuie să le presteze în domeniul îmbunătăţirilor funciare,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ va avea un impact negativ major cu privire la asigurarea necesarului de personal calificat, la respectarea legii privind calitatea în construcţii şi la identificarea tuturor beneficiarilor care sunt obligaţi să plătească taxa de îmbunătăţiri funciare, din cauza lipsei extraselor de planuri cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi a numărului mic de personal al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care sunt de natură a altera procesul de reformă şi restructurare a sectorului de îmbunătăţiri funciare,se impune modificarea de urgenţă şi armonizarea, în consecinţă, a dispoziţiilor legale existente care reglementează acest domeniu.Ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, urmând calea producerii obişnuite de legiferare, impunând astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 2.495."2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cuantumul tarifului IF calculat pentru un an calendaristic se aprobă anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul următor, de către consiliul de conducere al Agenţiei, la propunerea directorului general al acesteia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare."  +  Articolul II (1) Cuantumul tarifului IF prevăzut la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, pentru anul 2015, se aprobă de către consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, la propunerea directorului general al acesteia, în termen de 12 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 3 zile de la aprobare. (2) Cuantumul tarifului IF prevăzut la alin. (1) se calculează şi se aplică pentru perioada cuprinsă între data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi data de 31 decembrie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice, interimar,Enache Jiru,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 25 martie 2015.Nr. 4.-------