ORDIN nr. 391 din 31 martie 2015pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 391 din 31 martie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 187 din 30 martie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015  Având în vedere:- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 3.195 din 31 martie 2015 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 561 din 30 martie 2015,în temeiul prevederilor:- art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008.p. Ministrul sănătăţii,Alin Iulian Tucmeanu,secretar de statPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  AnexăCriteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucruale cabinelor medicale din asistenţa medicală primară şi dinambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice dinmediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un numărde până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile încare se desfăşoară activitateaI. 1. Condiţiile în care se acordă asistenţa medicală:    a) distanţa cea mai mare dintre punctele extreme ale unităţii       administrativ-teritoriale deservite (comună/oraş cu un număr       de până la 10.000 de locuitori*):       (i) 7-12 km 2 puncte;       (ii) peste 12 km 4 puncte;    b) deplasarea la domiciliul beneficiarilor       de servicii medicale:    b1) drumuri neasfaltate şi nepietruite în        proporţie de peste 50% 4 puncte;    b2) drumuri cu diferenţă de nivel de peste 200 m**) 8 puncte.NOTĂ:Se acordă punctaj în conformitate cu prevederile lit. b1) şi/sau lit. b2), după caz, cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele de deal şi de munte;    c) dispersia populaţiei din zona în care se desfăşoară activitatea:      (i) densitatea populaţiei 75-150 de locuitori/km² 2 puncte;      (ii) densitatea populaţiei sub 75 de locuitori/km² 4 puncte.    Total punctaj acordat:    Minimum 2 puncte Maximum 20 de puncte    2. Posibilităţi de sprijin în furnizarea de servicii medicale:    Distanţa rutieră dintre localitatea unde se află sediul cabinetului    medical/punctului de lucru al cabinetului medical şi localitatea cea    mai apropiată unde se află o structură de primire a urgenţelor (UPU/CPU)    din cadrul aceluiaşi judeţ care respectă criteriile stabilite prin ordin    al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea unităţilor şi    compartimentelor de primire a urgenţelor:    a) 20-40 km 4 puncte;    b) 41-60 km 6 puncte;    c) peste 60 km 8 puncte.    Total punctaj acordat:    Minimum 4 puncte Maximum 8 puncte    3. Număr redus de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de    familie din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr    de până la 1.200 de locuitori:    a) sub 400 de asiguraţi 30 de puncte;    b) 401-600 de asiguraţi 20 de puncte;    c) 601-1.200 de asiguraţi 5 puncte.NOTĂ:Criteriul de la pct. 3 se aplică numai cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele administrativ-teritoriale, respectiv din comunele şi oraşele cu populaţie de până la 1.200 de locuitori inclusiv, şi în comuna/oraşul respectiv îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate un singur medic de familie.    Total punctaj acordat:    Minimum 5 puncte Maximum 30 de puncte    4. Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice    din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de până    la 10.000 de locuitori 20 de puncte    Total punctaj acordat:    Minimum 0 puncte Maximum 20 de puncte    5. Pentru cabinetele medicale de medicină de familie şi pentru cabinetele    medicale de specialitate din specialităţile clinice, organizate în    localităţi/zone din mediul rural şi din mediul urban (pentru oraşele cu    un număr de până la 10.000 de locuitori) deficitare din punctul de vedere    al prezenţei medicului de familie, respectiv din punctul de vedere al    prezenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi    clinice ***) 20 de puncte    Total punctaj acordat:    Minimum 0 puncte Maximum 20 de puncteII. 1. Criteriile de la pct. I se aplică astfel:- pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale de medicină de familie, după caz: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. a)-c), subpct. 2, 3 şi 5;- pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. c), subpct. 2, 4 şi 5.2. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare şi a numărului de puncte realizat în cazul asistenţei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, este:    a) între 75 şi 78 de puncte 100%;    b) între 61 şi 74 de puncte 71%-97%;    c) între 41 şi 60 de puncte 40,5%-69%;    d) între 2 şi 40 de puncte 1%-39%.Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a)-d) se calculează proporţional cu punctajul obţinut de cabinetul medical pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, astfel:2.1. procent de 100% pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. a);2.2. procent de 2% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. b);2.3. procent de 1,5% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. c);2.4. procent de 1% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. d). Notă

  ──────────

  *) Comună, oraş - se analizează unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează sediul cabinetului medical/punctul de lucru al cabinetului medical şi cuprinde atât suprafaţa intravilană, cât şi cea extravilană.

  **) Punctajul se acordă numai dacă există drumuri cu diferenţă de nivel de peste 200 m în cadrul zonei deservite.

  ***) Localităţile/Zonele deficitare din punctul de vedere al prezenţei medicilor de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice se stabilesc potrivit contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

  ──────────
  NOTĂ:Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de sub 10.000 de locuitori din aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%.3. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus şi procentul concret de majorare se stabilesc anual.4. Prezentele criterii se aplică distinct atât la nivelul cabinetelor medicale, cât şi la nivelul punctelor de lucru ale acestora, cu excepţia prevederilor pct. I. 3 care se aplică la nivelul cabinetelor medicale.5. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ţinând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilităţii personalului medical.----