LEGE nr. 20 din 15 ianuarie 1999pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Zonele defavorizate, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au structuri productive monoindustriale care, în activitatea zonei, mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata; b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proporţie de peste 25%, prin concedieri colective; c) s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul angajaţilor cu domiciliul în zona respectiva; d) rata somajului depăşeşte cu 30% media existenta la nivel naţional; e) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicaţii şi infrastructura este slab dezvoltata. (2) O zona defavorizată, delimitata potrivit alin. (1), poate aparţine uneia sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale." 2. La articolul 2 se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În cazul în care aria geografică a unei zone defavorizate aparţine la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, propunerea de înfiinţare, documentaţiile şi avizele se fac de către organele abilitate, conform alin. (1), din unităţile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (3) În cazul zonelor defavorizate care aparţin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, agenţii economici respectivi vor transmite datele prevăzute la alin. (1) Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Declararea şi delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala."4. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba: a) perioada pentru care o arie geografică este declarata zona defavorizată, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; b) domeniile de interes pentru realizarea de investiţii; c) finantarile necesare şi facilităţile prevăzute de lege ce se acordă agenţilor economici care efectuează investiţii." 5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - O arie geografică poate fi declarata zona defavorizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum şi întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizată, beneficiază pentru investiţiile nou-create de următoarele facilităţi: a) scutirea de la plata:- taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importa în vederea efectuării de investiţii în zona;- taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile produse în ţara în vederea efectuării şi derulării de investiţii în zona; b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate necesare realizării producţiei proprii în zona. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobării de către agenţiile pentru dezvoltare regionala a documentelor care atesta valorificarea producţiei de către agenţii economici. Sumele necesare restituirii către agenţii economici din zona a taxelor vamale plătite de către aceştia vor fi puse la dispoziţie Agenţiei pentru dezvoltare regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala. În cazul zonelor defavorizate care aparţin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, sumele necesare restituirii către agenţii economici din zona defavorizată a taxelor vamale plătite de aceştia vor fi puse la dispoziţie de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala; c) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenta a zonei defavorizate; d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei; e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, a unor sume pentru:- stimularea activităţii de export al produselor finite şi/sau al serviciilor industriale, după caz;- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor;- finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;- finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social. (2) Acordarea facilităţilor şi finantarilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."7. Articolul 8 alineatul (1) devine articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În situaţia în care o investiţie care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este lichidată voluntar într-o perioadă mai mica decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilităţile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligaţia ca din sumele rezultate în urma lichidării sa achite cu prioritate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Articolul 6 se abroga.9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pentru societăţile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum şi pentru întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în aceasta zona, dacă prin investiţia realizată se creează noi locuri de muncă pentru forta de muncă neocupata sau pentru membrii familiei acestora care domiciliază în zona defavorizată."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Societăţile comerciale constituite într-o zona defavorizată îşi pot inceta voluntar activitatea în zona respectiva, iar cele care îşi deschid filiale cu personalitate juridică într-o astfel de zona le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizată, într-o perioadă mai scurta decât cea prevăzută la art. 5^1 , numai sub sancţiunea achitării sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."11. La articolul 10 se introduc literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) elaborează norme şi reglementează activităţile din interiorul zonei, pe durata de existenta a acesteia; f) informează periodic Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala despre activităţile din zona."12. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În cazul zonelor defavorizate care ţin de doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, administrarea specifică a acestora va fi efectuată de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Utilizarea totală sau parţială a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regionala pentru proiectele de dezvoltare în cadrul zonelor defavorizate, fără respectarea destinaţiei şi a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata de către organele de control abilitate, potrivit legii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinaţiei fondurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurator, în regim de urgenta, în favoarea agenţiei pentru dezvoltare regionala."14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU--------------