LEGE nr. 64 din 31 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 septembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Finanţarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinaţie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."2. La articolul VII punctul 1, după alineatul (1) al articolului 18^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu anul competiţional următor intrării în vigoare a prezentei legi."3. La articolul XIII, alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, şi din venituri proprii."  +  Articolul IILa articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:"(12) Personalului care desfăşoară activităţi în proiecte pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile conform contractului de finanţare, i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile. (13) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt încadrate în afara organigramei, iar numărul acestora este cel stabilit conform contractului de finanţare şi anexelor la acesta, precum şi ghidului solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile. (14) Prevederile de mai sus se pot aplica şi contractelor de finanţare aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, prin semnarea de acte adiţionale, după caz, cu respectarea prevederilor legale în materia conflictului de interese şi incompatibilităţi."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 31 martie 2015.Nr. 64.-----