HOTĂRÂRE nr. 982 din 29 decembrie 1998privind restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998  În temeiul art. 11 alin. 3 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996 şi al art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Regia Naţionala a Pădurilor este persoana juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Regia Naţionala a Pădurilor funcţionează sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 2 (1) Regia Naţionala a Pădurilor se restructureaza în teritoriu, prin reducerea numărului unităţilor din structura sa. Unităţile fără personalitate juridică din componenta Regiei Naţionale a Pădurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structurile organizatorice şi functionale ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se aproba de către Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 3 (1) La data de 31 octombrie 1998 patrimoniul net al Regiei Naţionale a Pădurilor era în valoare de 770,65 miliarde lei, fiind constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura sa. (2) Patrimoniul şi personalul unităţilor desfiinţate se preiau de unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, conform aprobării Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor. (3) Personalul care se preia de la unităţile desfiinţate se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 4Regia Naţionala a Pădurilor are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii pentru pădurile pe care le primeşte în administrare şi acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit, atribuite conform legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienta economică.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1999. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.112/1996 privind reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" în Regia Naţionala a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 13 noiembrie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Denumirea regiei este Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Articolul 2Regia Naţionala a Pădurilor este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic.  +  Articolul 3Sediul central al Regiei Naţionale a Pădurilor este în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4 (1) Regia Naţionala a Pădurilor are ca scop gospodărirea unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice. (2) Regia Naţionala a Pădurilor poate gospodari, pe baza principiilor enunţate la alin. (1), şi suprafeţe de fond forestier, proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, pe bază de contract.  +  Articolul 5 (1) Regia Naţionala a Pădurilor are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii pentru pădurile pe care le primeşte în administrare şi acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienta economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic. (2) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza şi se valorifica din fondul forestier proprietate publică a statului sunt:- masa lemnoasă pe picior sau provenită din tăieri de produse principale, secundare, accidentale şi de igiena ale pădurii şi sub forma de sortimente rezultate prin prelucrarea primara a lemnului;- alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, puieţi forestieri, rachita şi impletituri din rachita;- produsele nelemnoase specifice din fondul forestier, cum sunt: vanatul din crescatorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, peştele din apele de munte, din pastravarii, balti şi iazuri din fondul forestier, fructele de padure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontana, plantele medicinale şi aromatice, rasina şi altele similare.  +  Capitolul 3 Atribuţiile  +  Articolul 6Regia Naţionala a Pădurilor are următoarele atribuţii:- asigura integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care le are în administrare, şi gospodărirea durabila a pădurilor din cuprinsul acestora;- asigura finanţarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi rationale a fondului forestier al statului şi a desfăşurării normale a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege;- organizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi întocmeşte periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice şi a prevederilor legale în vigoare;- stabileşte măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului pădurilor prin schimburi ori prin cumpărare de terenuri, pe bază de acte autentice, în condiţiile legii;- aproba sau avizează, după caz, potrivit prevederilor legale, efectuarea de schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din circuitul silvic;- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune în cazul tuturor vânzărilor de bunăvoie sau silite, la preţ şi în condiţii egale, pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului şi pentru terenurile limitrofe acestuia, precum şi pentru terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră;- poate cumpara terenuri degradate proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donarii lor de către proprietari, în vederea impaduririi, cu respectarea prevederilor legale şi cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;- preia în administrare terenurile degradate proprietate publică a statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite potrivit legii; cheltuielile pentru lucrările necesare se suporta din fondul de ameliorare a fondului funciar sau din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii;- organizează şi executa paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva taierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, pasunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnica necesară;- organizează şi executa, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologica a pădurilor, precum şi cele de îngrijire a arboreturilor ţinere şi de întreţinere a semintisurilor şi plantaţiilor;- asigură realizarea şi urmărirea, prin sistem informaţional adecvat, a compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate;- urmăreşte protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii şi altor forme de degradare şi asigura execuţia lucrărilor de corectare a torenţilor din fondul forestier;- asigura starea fitosanitara corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor; în acest sens poate deţine aeronave utilitare, în scopul utilizării lor pentru combaterea aviochimica, executarea aerofotogramelor şi pentru patrulare aero;- amplaseaza şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează a se recolta anual din pădurile statului, destinată agenţilor economici şi populaţiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice;- exercita controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează, pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasarii lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemănătoare şi ia măsuri pe baza legislaţiei în vigoare, sanctionand abaterile constatate;- controlează provenienţă materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei acestora şi urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- asigura valorificarea, în condiţii de eficienta economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;- executa în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile statului, în condiţiile legii, în scopul gospodăririi rationale a acestora şi al valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerarii la timp a arboreturilor şi al evitării declasarii lemnului;- stabileşte şi asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizarii bazinelor forestiere, pentru exploatarea masei lemnoase, mai buna gospodărire a pădurilor, a vânatului şi pentru turism, în condiţiile legii;- executa lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin agenţi economici de specialitate;- poate deţine nave fluviale pentru asigurarea pazei şi a gospodăririi pădurilor amplasate în lungul Dunării şi al unor râuri interioare;- gospodareste fondurile de vânătoare şi cele de pescuit din apele de munte, care îi sunt atribuite în gestiune directa, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vanat, pe fiecare fond de vânătoare, prin acţiuni de selecţie a vânatului, de asigurare a hranei, a adapostului şi a zonelor de liniste şi de înmulţire a acestuia, a repopularii în unele fonduri, şi de recoltarea efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire şi combatere a braconajului;- organizează, în condiţiile legii, acţiuni de vânătoare şi de pescuit pentru cetăţeni străini, pe fondurile de vânătoare şi de pescuit atribuite în gestiune;- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;- administrează şi gospodareste arii protejate (inclusiv parcuri naţionale), în condiţiile legii;- prelucreaza şi valorifica, în condiţii de eficienta economică, produsele nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de padure, ciuperci comestibile din flora spontana, plante medicinale, tehnice, aromatice şi altele asemenea;- prestează, la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, cum sunt: lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta; inventarierea masei lemnoase; împăduriri; combaterea dăunătorilor; cadastru de specialitate etc.;- asigura, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau a asociaţiilor de proprietari legal constituite, contra cost, pe bază de contracte;- sprijină deţinătorii de terenuri din afară fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere, colaborand cu aceştia în condiţiile legii;- executa, contra cost, în condiţiile legii, lucrările de regenerare a pădurilor proprietate privată, în cazul în care proprietarii nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin;- prestează, contra cost, servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectului sau de activitate;- realizează întreaga gama de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier, potrivit legii;- stabileşte relaţii în domeniul sau de activitate cu regii autonome, societăţi comerciale, precum şi cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, pe baze contractuale, în condiţiile economiei de piaţa, potrivit legii;- prestează servicii de cazare şi masa pentru cetăţenii români şi străini, implicaţi în activităţi aferente obiectului sau de activitate, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune;- acţionează, în condiţiile prevăzute de lege, pentru concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul propriu;- asigura, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării normale a activităţilor proprii prin agenţi economici din ţara şi din străinătate;- stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul sau de activitate, potrivit legii;- realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi analiza execuţiei acestuia, precum şi stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii;- stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit;- iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi economici şi cu firme din ţara şi din străinătate, în condiţiile legii;- asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege;- urmăreşte aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor; - participa cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din ţara şi din străinătate, putând organiza, la rândul sau, asemenea manifestări;- asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propaganda, ziaristica şi publicitate, specifică sectorului silvic;- reprezintă în justiţie interesele statului în domeniile care constituie obiectul sau de activitate.  +  Capitolul 4 Patrimoniul  +  Articolul 7Regia Naţionala a Pădurilor are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în raportul statistic - SILV 1, actualizat pe baza primirilor şi cedarilor de terenuri legal efectuate, inclusiv ca urmare a trecerii unor suprafeţe în proprietate privată, conform legii.  +  Articolul 8 (1) Regia Naţionala a Pădurilor poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor, fiind inalienabile, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia şi au regimul prevăzut de lege.  +  Capitolul 5 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 9 (1) Regia Naţionala a Pădurilor are în structura sa unităţi fără personalitate juridică, după cum urmează:- direcţii silvice, asimilate ca filiale teritoriale ale acesteia;- Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, ca unitate specializată de cercetare-proiectare-dezvoltare;- Centrul de Documentare şi Perfecţionare a Pregătirii Profesionale a Personalului de Specialitate. (2) Unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor menţionate la alin. (1) sunt conduse de către un director şi un comitet director, ale căror atribuţii se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al acesteia. (3) În structura organizatorică a unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor menţionate la alin. (1) funcţionează, potrivit profilului de activitate, următoarele subunitati: ocoale silvice; secţii şi alte subunitati pentru exploatarea pădurilor şi prelucrarea primara a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi căilor ferate forestiere; staţiuni, laboratoare şi secţii de cercetare şi amenajare silvică; pepiniere silvice; crescatorii de vanat; pastravarii; secţii de producţie pentru impletituri din nuiele de rachita şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea fructelor de padure, a ciupercilor comestibile din flora spontana şi a plantelor medicinale; magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor specifice fondului forestier; alte subunitati aferente obiectului sau de activitate. Înfiinţarea, respectiv încetarea activităţii unor asemenea subunitati, se realizează la propunerea comitetelor directoare ale unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, cu aprobarea consiliului de administraţie al acesteia.  +  Articolul 10În cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor funcţionează direcţii de specialitate, servicii, inspecţii, oficii, birouri. Numărul şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administraţie.  +  Capitolul 6 Organele de conducere  +  Articolul 11Organele de conducere ale Regiei Naţionale a Pădurilor sunt:- consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor este numit, în condiţiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi este compus din 15 persoane, dintre care una este directorul general, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi ai Ministerului Finanţelor. Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, tehnicienii, economistii şi juristii specializaţi în domeniul de activitate al Regiei Naţionale a Pădurilor şi dintre specialiştii din cercetarea silvică şi din învăţământul superior de specialitate. (3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, iar până la jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei Naţionale a Pădurilor, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor are următoarele atribuţii:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a unităţilor din cadrul acesteia;- hotărăşte înfiinţarea sau, după caz, desfiinţarea unor subunitati din categoria celor prevăzute la art. 9 alin. (3);- analizează şi aproba, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul silviculturii, programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare şi retehnologizare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asigurata din sursele proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor;- stabileşte competentele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal pentru unităţile din structura;- analizează şi hotărăşte asocierea Regiei Naţionale a Pădurilor cu alte regii şi societăţi comerciale sau cu terţe persoane fizice şi juridice, din ţara sau din străinătate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului sau de activitate;- examinează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;- aproba nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicita subvenţii pentru investiţii pentru acţiuni de combatere a unor atacuri masive de daunatori etc.;- soluţionează contestaţiile salariaţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor împotriva măsurilor disciplinare şi administrative aplicate potrivit competentelor prevăzute de lege;- stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum şi a bunurilor Regiei Naţionale a Pădurilor, actionand în acest scop potrivit prevederilor legale;- aproba orice alte măsuri privind activitatea Regiei Naţionale a Pădurilor, potrivit legii.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor se întruneşte în şedinţa ordinară, lunar, la convocarea directorului general al acesteia şi ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialişti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi compensata material, pe bază de convenţii civile, încheiate potrivit legii.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie prezintă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în prima luna a fiecărui an, un raport asupra activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor în anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 18Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor este numit în condiţiile prevăzute de lege. Drepturile şi obligaţiile acestuia sunt stabilite conform legii.  +  Articolul 19Atribuţiile directorului general sunt:- asigura organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Regiei Naţionale a Pădurilor;- răspunde, în condiţiile legii, de aducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale Regiei Naţionale a Pădurilor;- numeşte echipele manageriale de la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor şi ale unităţilor din structura acesteia;- selecteaza, angajează, suspenda şi, după caz, desface contractul de muncă al personalului salariat al Regiei Naţionale a Pădurilor;- stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau contravenţionale a angajaţilor Regiei Naţionale a Pădurilor, în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu ce le revin;- negociaza şi încheie contractul colectiv de muncă la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor şi contractele individuale de muncă ale salariaţilor din aparatul central al acesteia, precum şi ale conducerilor unităţilor din subordine;- reprezintă Regia Naţionala a Pădurilor prin semnatura, în relaţiile cu terţi, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi a celor prevăzute de lege.  +  Capitolul 7 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 20Regia Naţionala a Pădurilor asigura acoperirea cu venituri provenite din activitatea sa a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor, precum şi obţinerea de profit.  +  Articolul 21 (1) Regia Naţionala a Pădurilor întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare, potrivit legii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 22Regia Naţionala a Pădurilor poate constitui, potrivit legii, fonduri necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 23Regia Naţionala a Pădurilor poate beneficia de alocaţii de la bugetul de stat ori poate contracta credite bancare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate şi care se finanţează din surse proprii şi din credite bancare potrivit legii.  +  Articolul 25Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei Naţionale a Pădurilor se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Naţionala a României. Pentru necesitaţi curente Regia Naţionala a Pădurilor poate efectua operaţiuni de încasări şi plati, în lei şi în valută, în condiţiile legii, prin casieria proprie. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile bancare.  +  Articolul 26Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 27Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Relaţiile cu alte regii, cu societăţile comerciale din ţara şi din străinătate, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice se vor desfăşura pe baze contractuale, în condiţiile legii.  +  Articolul 29Personalul Regiei Naţionale a Pădurilor nu poate exercita funcţii de reprezentare profesională în cadrul unităţilor cu profil comercial care liciteaza, prelucreaza sau valorifica produse specifice fondului forestier.  +  Articolul 30Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile şi cu reglementările legale în domeniu.  +  Anexa 2 UNITĂŢILE fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor
    Nr. crt.Unităţi din structura Regiei Naţionale a Pădurilor
    I. Direcţii silvice
    1. Alba Iulia
    2. Arad
    3. Bacău
    4. Baia Mare
    5. Bistriţa
    6. Braşov
    7. Cluj-Napoca
    8. Deva
    9. Drobeta-Turnu Severin
    10. Focşani
    11. Miercurea-Ciuc
    12. Oradea
    13. Piatra Neamţ
    14. Piteşti
    15. Ploieşti
    16. Reşiţa
    17. Râmnicu Vâlcea
    18. Sfântu Gheorghe
    19. Sibiu
    20. Slobozia
    21. Suceava
    22. Târgovişte
    23. Târgu Jiu
    24. Târgu Mureş
    25. Tulcea
     II. Alte unităţi de profil
    26. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
    27. Centrul de Documentare şi Perfecţionare a Pregătirii Profesionale a Personalului de Specialitate.
  ---------