HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 februarie 2015privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015    Având în vedere art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, precum şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul de reglementare pentru introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii şi de marcare a acestora.  +  Articolul 2Fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică şi aparatului definit la art. 5 lit. a), care: a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv medical, inclusiv un dispozitiv medical implantabil activ, în înţelesul prevederilor legislaţiei ce reglementează dispozitivele medicale implantabile active; b) constituie o componentă sau o unitate tehnică separată a unui vehicul, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la securitatea naţională, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.  +  Articolul 5 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) aparat - orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de comunicaţii electronice sau amândouă; b) clasă de echipamente - clasă care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum şi interfeţele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot să aparţină mai multor clase de echipamente; c) dosar tehnic de construcţie - dosar care descrie aparatul şi care furnizează informaţiile şi explicaţiile care arată cum au fost îndeplinite cerinţele esenţiale aplicabile; d) echipament terminal de comunicaţii electronice - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect, prin orice mijloace, la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii electronice; e) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale; f) interfaţă - punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii electronice, sau o interfaţă radio specificând calea radio între echipamentele radio, incluzându-se în ambele cazuri şi specificaţiile tehnice ale acestora; g) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui produs pe piaţa Uniunii Europene; h) punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit; i) punere în funcţiune - prima utilizare, în scopul propus, în Uniunea Europeană a echipamentului care intră în aria de aplicare a prezentei hotărâri; j) standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; k) unde radio - unde electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 9 kHz şi 3.000 GHz, care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială; l) trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat. (2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.  +  Capitolul II Cerinţe esenţiale  +  Articolul 6 (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale: a) de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei altei persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de securitate prevăzute în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune; b) de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică prevăzute în Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE. (2) Echipamentele radio trebuie să fie construite astfel încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit radiocomunicaţiilor terestre sau spaţiale şi resursele orbitale pentru a se evita interferenţele prejudiciabile. (3) În cazul în care Comisia Europeană stabileşte cerinţe suplimentare pentru aparate din unele clase de echipamente ori aparatele de un anumit tip, acestea vor fi construite astfel încât: a) să conlucreze prin intermediul reţelelor cu alte aparate şi să poată fi conectate la interfeţe adecvate în Uniunea Europeană; b) să nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului; c) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate; d) să prezinte caracteristici care asigură evitarea fraudelor; e) să prezinte caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgenţă; f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficienţe.  +  Capitolul III Notificarea şi publicarea specificaţiilor de interfaţă  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, notifică Comisiei Europene interfeţele radio reglementate, în măsura în care interfeţele menţionate nu au fost notificate în temeiul prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice. (2) ANCOM notifică Comisiei Europene tipurile de interfeţe oferite în România de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice.  +  Articolul 8 (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a publica şi a actualiza specificaţiile tehnice, precise şi adecvate, de o manieră uşor accesibilă, pentru toate interfeţele oferite de aceştia, înainte ca serviciile furnizate prin interfeţe să fie disponibile publicului. (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sunt obligaţi de asemenea să furnizeze, într-un termen rezonabil, însă nu mai târziu de 45 zile, informaţiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori acestea sunt solicitate de părţile interesate. (3) Specificaţiile tehnice de interfaţă prevăzute la alin. (1) trebuie să includă: a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de comunicaţii electronice capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfeţe; b) toate informaţiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante privind verificarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor terminale de comunicaţii electronice.  +  Capitolul IV Standarde armonizate  +  Articolul 9 (1) Aparatele sunt prezumate ca fiind conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute la art. 6, dacă sunt în concordanţă cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice sau cu părţi din acestea şi ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Standardele armonizate elaborate pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/95/CE sau a Directivei 2004/108/CE, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pot fi utilizate ca bază pentru prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6. (3) În cazul în care un producător nu a aplicat standarde armonizate sau a omis unele părţi aplicabile ale unui standard armonizat, documentaţia tehnică va include descrieri şi explicaţii ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale. (4) În cazul prevăzut la alin. (3), producătorul are obligaţia să ceară avizul unui organism notificat. (5) În cazul în care conformitatea cu standardele armonizate nu garantează, astfel cum rezultă din măsurători în laborator, îndeplinirea cerinţelor esenţiale specificate la art. 6, ANCOM iniţiază, în cazuri justificate, procedura prevăzută la art. 5 alin. (2) din Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora. (6) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Introducerea aparatelor pe piaţă  +  Articolul 10Se admit introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă doar a aparatelor care sunt conforme cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6, precum şi cu celelalte dispoziţii relevante ale prezentei hotărâri, în cazul în care acestea sunt instalate, întreţinute şi utilizate corespunzător, conform scopului pentru care au fost produse.  +  Articolul 11 (1) Producătorul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia de a furniza utilizatorului: a) toate informaţiile privind destinaţia şi folosirea aparatului, inclusiv valoarea ratei de absorbţie specifică (SAR) în cazul echipamentelor radio, sub forma unui manual de utilizare, oferit pe hârtie şi/sau pe suport CD-ROM, redactat în limba română, fără a fi exclusă furnizarea acestuia şi în alte limbi de circulaţie internaţională; b) declaraţia de conformitate cu cerinţele esenţiale. (2) Declaraţia de conformitate, prin care producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului, se redactează într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene, iar o copie a acesteia se traduce în limba română. (3) Declaraţia de conformitate poate fi pusă la dispoziţia utilizatorului prin intermediul unei pagini de internet sau pe suport CD-ROM, în cazul în care acesta are posibilitatea accesării informaţiilor prin intermediul acestor mijloace ori pe hârtie. (4) În situaţia în care aparatul nu este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate, manualul pentru utilizator va conţine o declaraţie simplificată cu următoarea formulare în limba română: "Prin prezenta, declarăm că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante din Directiva 1999/5/CE." (5) Declaraţia simplificată prevăzută la alin. (4) va fi însoţită şi de adresa exactă a paginii de internet unde poate fi identificată declaraţia de conformitate.  +  Articolul 12 (1) În cazul echipamentelor radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a), este necesar: a) ca pe ambalaj şi în instrucţiunile de utilizare să se poată identifica indicaţia că echipamentul radio este destinat să fie utilizat şi în România; b) să se aplice pe echipament, ambalaj şi instrucţiuni de utilizare indicatorul de clasă menţionat în secţiunea B din anexa nr. 7, prin care se atenţionează utilizatorul asupra oricărei restricţii de folosire sau despre obligaţia obţinerii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru respectivele echipamente, atunci când este cazul. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate într-o manieră clară, lizibilă şi accesibilă.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care echipamentele radio funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor trebuie să notifice, în scris, intenţia de a introduce astfel de echipamente radio pe piaţă. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi transmisă ANCOM şi trebuie făcută cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţă a acestor echipamente şi trebuie să conţină: a) informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvenţe, ecartul dintre canale, tipul de modulaţie şi puterea de radiofrecvenţă; b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. 4 sau 5. (3) ANCOM este responsabilă pentru evaluarea informaţiilor furnizate în conformitate cu prevederile alin. (2). (4) Procedura de notificare a intenţiei de introducere pe piaţă a echipamentelor radio ce funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană se adoptă prin decizie a preşedintelui ANCOM şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14În cazul echipamentelor terminale de comunicaţii electronice informaţiile privind folosirea acestora trebuie să fie suficiente şi bine puse în evidenţă pentru identificarea interfeţelor reţelelor publice de comunicaţii electronice la care acestea sunt destinate a fi conectate.  +  Articolul 15În cazul în care Comisia Europeană a adoptat, pentru aparate deja introduse pe piaţă, cerinţe suplimentare în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), acestea pot fi menţinute pe piaţă în perioada stabilită conform deciziilor adoptate de Comisia Europeană.  +  Capitolul VI Punerea în funcţiune şi dreptul de conectare  +  Articolul 16Punerea în funcţiune a aparatelor, în scopul utilizării potrivit destinaţiei lor, este permisă numai dacă acestea respectă cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute la art. 6, precum şi celelalte dispoziţii relevante ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Restricţionarea punerii în funcţiune a echipamentelor radio poate fi dispusă de către ANCOM numai pentru motive legate de: a) utilizarea eficientă şi corespunzătoare a spectrului radio; b) evitarea interferenţelor prejudiciabile; c) probleme privind sănătatea publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi dispusă fără ca acest lucru să fie în contradicţie cu prevederile art. 16 ori cu condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 18 (1) Furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice au obligaţia, la solicitarea părţii interesate, de a conecta echipamentele terminale de comunicaţii electronice la interfeţele adecvate în cazul în care echipamentele în cauză îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute la art. 6. (2) Furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice nu pot refuza din motive tehnice, invocând aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 19 (1) ANCOM poate autoriza un furnizor al unei reţele publice de comunicaţii electronice să refuze conectarea, să deconecteze sau să retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, în cazul în care se consideră că: a) produce perturbarea gravă a unei reţele; b) produce interferenţe prejudiciabile; c) afectează reţeaua sau funcţionarea acesteia. (2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se acordă ca urmare a cererii temeinic motivate a furnizorului unei reţele publice de comunicaţii electronice, solicitarea urmând a include următoarele: a) dovada că există una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1); b) dovada evaluării conformităţii aparatului şi a îndeplinirii de către acesta a cerinţelor esenţiale; c) referire la standardele armonizate aplicate, precum şi la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative în vigoare; d) clarificări şi elemente suplimentare de la furnizor, dacă este necesar. (3) ANCOM informează furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificând motivele pentru adoptarea acesteia. (4) Ulterior autorizării, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ANCOM notifică această măsură Comisiei Europene.  +  Articolul 20 (1) În situaţii de urgenţă, furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice pot deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea ANCOM, dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele condiţii: a) informarea de îndată a ANCOM; b) protecţia reţelei impune deconectarea aparatului fără întârziere; c) utilizatorului i se poate oferi pe loc o soluţie de înlocuire imediată a echipamentului, fără cheltuieli pentru acesta. (2) Informarea transmisă către ANCOM va fi însoţită de dovezile privind procedura de urgenţă, precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Ulterior analizării documentaţiei prezentate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice conform alin. (1), ANCOM va decide şi îl va informa pe acesta, în termen de maximum 10 zile, dacă se menţine măsura deconectării aparatului în condiţiile prezentului articol sau se permite reconectarea acestuia.  +  Capitolul VII Libera circulaţie a aparatelor  +  Articolul 21 (1) Pe teritoriul României nu pot fi interzise, limitate sau împiedicate introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc toate dispoziţiile prezentei hotărâri, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 13, 17 şi 41. (2) Pe teritoriul României se interzice fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, comercializarea sau utilizarea echipamentelor radio destinate să producă interferenţe prejudiciabile. (3) Este permisă prezentarea la târgurile comerciale, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea a aparatelor care nu respectă dispoziţiile prezentei hotărâri, cu condiţia ca acestea să poarte un semn distinctiv, vizibil, care să indice în mod clar că nu pot fi comercializate sau puse în funcţiune până când nu îndeplinesc condiţiile de conformitate.  +  Capitolul VIII Evaluarea conformităţii  +  Articolul 22 (1) Înainte de introducerea aparatelor pe piaţă, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană foloseşte, în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 6, procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 23-26. (2) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia să se asigure, înaintea introducerii pe piaţă a aparatelor, că producătorul sau reprezentantul său autorizat a respectat procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.  +  Articolul 23Evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţa esenţială prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) poate să fie făcută utilizându-se procedurile prevăzute în Directiva 2006/95/CE, atunci când aparatele sunt în domeniul de aplicare a acesteia, ca alternativă la procedurile prevăzute la art. 24-26.  +  Articolul 24Echipamentele terminale de comunicaţii electronice care nu utilizează spectrul alocat comunicaţiilor radio terestre sau spaţiale şi părţile de recepţie ale echipamentelor radio se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. 2, 4 sau 5, la alegerea producătorului.  +  Articolul 25Atunci când s-au aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 9 alin. (1), echipamentele radio care nu se află în domeniul de aplicare a art. 24 se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. 3, 4 sau 5, la alegerea producătorului.  +  Articolul 26Atunci când nu s-au aplicat ori s-au aplicat numai parţial standardele armonizate prevăzute la art. 9 alin. (1), echipamentele radio care nu se află în domeniul de aplicare a art. 24 se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în anexa nr. 4 sau 5, la alegerea producătorului.  +  Articolul 27Înregistrările şi corespondenţa legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute la art. 23-26, se vor face în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreată de organismul de notificare implicat.  +  Capitolul IX Marcajul de conformitate CE şi alte inscripţii  +  Articolul 28 (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerinţele esenţiale aplicabile poartă marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Marcajul de conformitate CE se aplică, înainte ca aparatul să fie introdus pe piaţă, numai de către producător, de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană ori de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor. (3) Dacă pentru evaluarea conformităţii este utilizată una dintre procedurile prevăzute în anexa nr. 3, 4 sau 5, marcajul de conformitate CE trebuie însoţit de numerele de identificare ale tuturor organismelor notificate implicate desemnate conform art. 32 alin. (1) şi (2). (4) Numerele de identificare trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi marcajul CE. (5) Atunci când persoana care a aplicat marcajul nu este identificabilă, răspunderea juridică aparţine deţinătorului aparatului din momentul în care a fost descoperită nonconformitatea.  +  Articolul 29În cazul echipamentelor radio, marcajul de conformitate CE este însoţit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit. Identificatorul de clasă este prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 30 (1) Marcajul de conformitate CE, aplicat cu respectarea prevederilor art. 28 şi 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la ştergere şi aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placă de marcaj aplicată aparatului, precum şi pe ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ce îl însoţesc. (2) Se interzice aplicarea pe aparate, indiferent dacă satisfac sau nu cerinţele esenţiale aplicabile, a marcajelor care pot induce în eroare terţe părţi, în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului de conformitate CE, aşa cum sunt specificate în anexa nr. 7. (3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisă numai cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE să nu fie afectate.  +  Articolul 31Aparatele se identifică de producător pe baza tipului, lotului şi/sau numărului de serie şi prin denumirea producătorului sau a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă.  +  Capitolul X Organisme notificate  +  Articolul 32 (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MSI, este autoritatea de notificare responsabilă cu stabilirea şi punerea în aplicare a procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a organismelor de evaluare a conformităţii notificate din domeniul reglementat de prezenta hotărâre. (2) MSI notifică Comisiei Europene organismele desemnate să realizeze sarcinile prevăzute în cap. VIII. (3) Procedura privind desemnarea la nivel naţional şi notificarea organismelor care îndeplinesc sarcinile relevante referitoare la realizarea evaluării conformităţii produselor din domeniul reglementat de prezenta hotărâre se adoptă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul XI Supravegherea pieţei  +  Articolul 33 (1) Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, precum şi în vederea identificării trasabilităţii aparatelor în cadrul lanţului de distribuţie se exercită de către ANCOM şi, conform legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorului, în cazul aparatelor achiziţionate de către persoanele fizice, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC. (2) ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorităţi de supraveghere şi control, acţionează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop. (3) MSI notifică Comisiei Europene organismele, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei. (4) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (5) Personalul autorităţilor de supraveghere şi control poate solicita, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri, producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană traducerea în limba română a dosarului tehnic al produsului şi/sau a declaraţiei de conformitate CE. (6) În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, obligaţia prevăzută la alin. (5) este adusă la îndeplinire de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor. (7) În situaţia prevăzută la alin. (5) sau (6), personalul autorităţilor de supraveghere şi control va preciza partea documentaţiei ce se impune a fi tradusă. Traducerea autorizată în limba română şi transmiterea documentelor către autoritatea de supraveghere se realizează într-un timp rezonabil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.  +  Articolul 34ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora.  +  Articolul 35 (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorul are obligaţia de a se supune controlului, de a deţine şi de a prezenta spre examinare, la cererea personalului autorităţilor de supraveghere şi control, documentele ce atestă îndeplinirea dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Distribuitorul sau utilizatorul, persoană fizică sau juridică, are obligaţia de a se supune controlului, de a comunica, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supraveghere şi control, persoana care i-a furnizat aparatul cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 36 (1) ANCOM sau ANPC poate să hotărască, în orice moment, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, pe baza standardelor armonizate relevante precizate în declaraţia de conformitate CE. (2) În vederea efectuării încercărilor potrivit prevederilor alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorul are obligaţia de a permite personalului ANCOM sau ANPC, după caz, prelevarea, pe bază de proces-verbal, a unui număr adecvat de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. (3) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, după caz. (4) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate, integral, de către producător ori de către responsabilul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate, integral, de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor. (5) În situaţia în care persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor nu poate fi identificată ori persoana controlată nu furnizează informaţii de natură a conduce la identificarea acesteia, cheltuielile se suportă de operatorul economic controlat. (6) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în cazul în care încercările prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, prevederile alin. (4) şi (5) nu se aplică.  +  Articolul 37În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperată în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 38 (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1); b) refuzul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice de a pune la dispoziţie oricărei părţi interesate specificaţiile tehnice pentru interfeţele oferite; c) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor fără respectarea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 6; d) refuzul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice de a conecta un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale, de deconectare a acestuia ori retragere din serviciu în situaţia îndeplinirii cerinţelor esenţiale, fără autorizarea obţinută în condiţiile art. 19; e) deconectarea unui aparat de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c); f) nerespectarea de către producător, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori de către persoana care pune la dispoziţie aparatul a obligaţiei de furnizare a datelor prevăzute la art. 11 alin. (1); g) nerespectarea de către producător, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori de către persoana care pune la dispoziţie echipamentul radio a obligaţiilor prevăzute la art. 12; h) introducerea pe piaţă a echipamentelor radio ce funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană fără respectarea procedurii de notificare prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2); i) fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, comercializarea sau utilizarea echipamentelor radio destinate să producă interferenţe prejudiciabile; j) expunerea şi/sau demonstraţiile cu echipamente neconforme la târguri, expoziţii şi altele asemenea fără respectarea prevederilor art. 21 alin. (3); k) nerespectarea de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia a procedurilor de evaluare a conformităţii potrivit cap. VIII; l) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie sau punerea în funcţiune a aparatelor fără marcaj de conformitate CE; m) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie, punerea în funcţiune a aparatelor fără precizarea numerelor de identificare ale tuturor organismelor notificate implicate, în condiţiile art. 28 alin. (3); n) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie, punerea în funcţiune a echipamentelor radio fără precizarea identificatorului clasei de echipament, în condiţiile art. 29; o) aplicarea pe aparat a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare cu privire la înţelesul sau forma grafică a marcajului de conformitate CE; p) refuzul operatorilor economici de a se supune activităţii de supraveghere şi control al pieţei ori de a prezenta spre examinare documente ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri; q) refuzul utilizatorilor de a se supune activităţii de supraveghere şi control ori de a comunica, la solicitarea autorităţilor de supraveghere, persoana de la care au achiziţionat aparatul; r) refuzul producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorului de a se preleva eşantioane în vederea supunerii la încercări tehnice; s) nerespectarea de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei; b) cele prevăzute la lit. c) şi i), cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei; c) cele prevăzute la lit. d) şi e), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; d) cele prevăzute la lit. f) şi g), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; e) cele prevăzute la lit. h), k), l) şi r), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) cele prevăzute la lit. j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; g) cele prevăzute la lit. m) şi n), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei; h) cea prevăzută la lit. o), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei; i) cele prevăzute la lit. p) şi s), cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei; j) cea prevăzută la lit. q), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 39 (1) Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul autorităţilor de supraveghere şi control. (2) Sancţiunile principale pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică potrivit atribuţiilor stabilite conform legii: a) de către personalul autorităţilor de supraveghere şi control, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi b), lit. d)-s); b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANCOM, contravenţia prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. c); c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANPC, contravenţia prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. c), potrivit competenţei prevăzute la art. 33 alin. (1).  +  Articolul 40 (1) În cazul în care în urma verificărilor administrative ori a încercărilor tehnice se demonstrează că echipamentul ce poartă marcajul CE nu este conform cu cerinţele esenţiale, ANCOM sau ANPC dispune, potrivit competenţei prevăzute la art. 33 alin. (1), cu titlu de sancţiune complementară, prin decizie, respectiv prin ordin şi una dintre măsurile prevăzute de art. 21 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) trebuie să expună motivele pe care se bazează. (3) Măsurile ce privesc produse nemarcate sau marcate incorect pot fi dispuse numai după comunicarea unei solicitări de aducere a aparatului în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE, într-un termen determinat, după caz. (4) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi dispuse numai după ce producătorului, reprezentantului său autorizat sau oricărei altei părţi interesate i s-a acordat posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere în prealabil, cu excepţia cazului în care o astfel de consultare nu este posibilă ţinând seama de caracterul urgent al măsurii care trebuie luată, în special cu privire la cerinţele de interes public. (5) Ordinul, respectiv decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacat/atacată în faţa instanţei de contencios administrativ. (6) Ordinul, respectiv decizia prevăzută la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41ANCOM poate să interzică sau să restricţioneze, în condiţiile art. 40, introducerea pe piaţă ori să dispună retragerea de pe piaţă a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio pentru care se consideră, din motive întemeiate, că vor produce interferenţe prejudiciabile, inclusiv interferenţe cu serviciile existente sau planificate în cadrul benzilor de frecvenţe prevăzute în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio.  +  Articolul 42În situaţia în care ANCOM a dispus o măsură în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41, aceasta va notifica Comisiei Europene măsura dispusă, specificând motivele care au stat la baza adoptării ei şi dacă nonconformitatea este urmarea: a) aplicării incorecte a standardelor armonizate; b) insuficienţelor standardelor armonizate; c) nonconformităţii cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate; d) cauzelor ce au legătură cu interferenţele prejudiciabile.  +  Articolul 43Măsurile dispuse în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41 vor fi notificate producătorului sau persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă, dacă este cazul.  +  Articolul 44Măsurile aplicate în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41 trebuie să fie corelate cu gradul de risc sau de nonconformitate, iar impactul acţiunii asupra liberei circulaţii a aparatelor trebuie să nu fie mai mare decât este necesar pentru asigurarea utilizării eficiente şi corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferenţelor prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.  +  Articolul 45Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finale  +  Articolul 46În cazul în care ANCOM sau ANPC deţine date şi/sau informaţii referitoare la eventuale dificultăţi întâmpinate, de drept sau de fapt, cu ocazia introducerii pe piaţă din state terţe a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, aceasta informează Comisia Europeană.  +  Articolul 47 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din data de 17 iulie 2007.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 91 din 7 aprilie 1999.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin GrindeanuMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuPrim-adjunctul directoruluiServiciului Român de Informaţii,Florian ColdeaDirectorulServiciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel Oprişp. DirectorulServiciului de Protecţie şi Pază,Gabriel Creţup. DirectorulServiciului de Informaţii Externe,Silviu PredoiuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Marius Alexandru Duncap. PreşedinteleAutorităţii Naţionale pentru Administrareşi Reglementare în Comunicaţii,Bogdan Cristian IanaBucureşti, 25 februarie 2015.Nr. 130.  +  Anexa 1Echipamentele care nu intră în domeniul de aplicare a acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 3 din hotărâre1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definiţia 53 din Regulamentul radio al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, şi echipamentele comerciale modificate de către radioamatori şi destinate utilizării lor de către aceştia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial.3. Echipamentele din domeniul de aplicare a legislaţiei ce reglementează echipamentele maritime4. Cablurile şi traseele de linii5. Echipamentele de recepţie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune6. Produsele, aplicaţiile şi componentele din domeniul aviaţiei civile7. Sistemele şi echipamentele pentru managementul traficului aerian  +  Anexa 2Modulul AControlul intern al producţieiPrezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană asigură şi declară că produsele implicate satisfac cerinţele aplicabile ale hotărârii.1. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică care să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale şi să conţină informaţii privind concepţia, fabricarea şi funcţionarea produsului.2. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 1 documentaţia tehnică trebuie să cuprindă: a) o descriere generală a produsului; b) desenele de concepţie şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionării produsului; d) o listă a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea şi explicarea soluţiilor adoptate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale hotărârii, în situaţia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu există astfel de standarde; e) rezultatele calculelor de concepţie făcute, examinările efectuate; f) rapoartele de încercare.3. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul asigurării în procesul de producţie a conformităţii produselor fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 1 şi 2, precum şi cu cerinţele aplicabile ale hotărârii.4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să păstreze documentaţia tehnică pentru inspecţii la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru supraveghere şi control din orice stat membru al Uniunii Europene, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.5. Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă pentru inspecţii revine persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă.6. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi să redacteze o declaraţie de conformitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică.  +  Anexa 3Controlul intern al producţiei împreună cu încercări specifice ale aparatelorPrezenta anexă completează anexa nr. 2 la hotărâre cu următoarele cerinţe suplimentare:1. Pentru fiecare tip de aparat, toate seturile de încercări radio esenţiale trebuie efectuate de producător sau în numele său.2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esenţiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu excepţia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite, organismul notificat trebuie să ţină cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, acţionând de comun acord.4. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie: a) să declare că aceste încercări au fost efectuate; b) să declare că aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale; c) să aplice în timpul procesului de producţie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esenţiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numărului de identificare a organismului notificat pe aparat.  +  Anexa 4Dosarul tehnic de construcţiePrezenta anexă completează anexa nr. 3 la hotărâre cu următoarele cerinţe suplimentare:1. Producătorul trebuie să întocmească dosarul tehnic de construcţie, compus din următoarele elemente: a) documentaţia tehnică descrisă la pct. 2 din anexa nr. 2 la hotărâre; b) declaraţia de conformitate cu seturile de încercări radio specifice, descrise la pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărâre.2. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.3. În cazul în care dosarul tehnic de construcţie este prezentat mai multor organisme notificate, entităţile prevăzute la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de construcţie şi, în cel mult 4 săptămâni de la primirea dosarului, poate: a) să emită un aviz către producător, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă, prin care se precizează că nu a fost demonstrată corespunzător îndeplinirea cerinţelor hotărârii şi să informeze în consecinţă celelalte organisme notificate care au primit dosarul; sau b) să emită un aviz către entităţile prevăzute la lit. a), prin care să se precizeze că dosarul probează îndeplinirea cerinţelor hotărârii.5. La primirea avizului prevăzut la pct. 4 sau la finalul perioadei de 4 săptămâni, aparatul poate fi introdus pe piaţă fără să aducă atingere prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 41 din hotărâre.6. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie să păstreze dosarul tehnic de construcţie pentru inspecţii la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru supraveghere şi control din orice stat membru al Uniunii Europene, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.  +  Anexa 5Asigurarea calităţii complete1. Asigurarea calităţii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigură şi declară că produsele în cauză satisfac cerinţele aplicabile din cuprinsul hotărârii.2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28, 29 şi 31 din hotărâre şi să redacteze o declaraţie de conformitate.3. Producătorul trebuie să aibă în funcţie un sistem de calitate aprobat pentru concepţie, producţie, inspecţii şi încercări finale ale produselor, aşa cum este prevăzut la pct. 4-17, şi acesta trebuie să se supună supravegherii, aşa cum este specificat la pct. 18-23.4. Pentru ducerea la îndeplinire a celor prevăzute la pct. 3, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.5. Cererea trebuie să includă: a) toate informaţiile relevante pentru produsele avute în vedere; b) documentaţia sistemului de calitate,6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerinţelor aplicabile din cuprinsul hotărârii.7. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică şi raţională, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.8. Documentaţia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor şi procedurilor de calitate, aşa cum sunt programele, planurile, manualele şi dosarele de calitate.Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată: a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor personalului de conducere şi influenţa acestuia în ceea ce priveşte calitatea concepţiei şi a produselor; b) a specificaţiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementărilor tehnice şi specificaţiilor de încercare relevante care vor fi aplicate şi, atunci când standardele armonizate nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea că cerinţele esenţiale aplicabile ale hotărârii vor fi îndeplinite; c) a tehnicilor de control şi de verificare a concepţiei, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor aparţinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare; d) a tehnicilor corespunzătoare producţiei, controlului calităţii şi asigurării calităţii, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; e) a examinărilor şi încercărilor care vor fi executate înainte, în timpul şi după procesul de producţie şi a frecvenţei cu care acestea vor fi executate, precum şi, dacă este cazul, a rezultatelor încercărilor efectuate înainte de procesul de producţie; f) a mijloacelor prin care se asigură că dotările pentru încercări şi examinări îndeplinesc cerinţele adecvate pentru executarea încercărilor necesare; g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi datele de încercări şi etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc.; h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calităţii necesare în ceea ce priveşte concepţia şi produsul, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului de calitate.9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 8.10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplică standardul armonizat relevant.11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calităţii asigură conformitatea produselor cu prevederile hotărârii, în baza documentaţiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 şi 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.12. Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în tehnologia produsului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la locul unde se realizează produsul.13. Decizia trebuie notificată producătorului. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.14. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat şi să confirme că acesta rămâne adecvat şi eficient.15. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent şi trebuie să hotărască dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerinţele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.17. Decizia organismului notificat în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinării şi deciziei de evaluare motivată, trebuie să fie notificată producătorului.18. Scopul supravegherii sistemului de calitate sub responsabilitatea unui organism notificat este să se asigure că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.19. Pentru efectuarea inspecţiei, producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, producţie, examinare şi încercări, depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia sistemului de calitate; b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată concepţiei, aşa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor; c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată producţiei, aşa cum sunt rapoartele de examinare şi datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat.20. Organismul notificat trebuie să desfăşoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate.21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de audit.22. Suplimentar, organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să ceară să se efectueze încercări în scopul verificării funcţionării corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.23. În condiţiile prevăzute la pct. 22, organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de vizită şi, dacă a fost efectuată o încercare, un raport de încercare.24. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele: a) documentaţia prevăzută la pct. 5 lit. b); b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 şi 23.25. Fiecare organism notificat trebuie să ţină la dispoziţia celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate, emise şi retrase, incluzând referinţele la produsul implicat/produsele implicate.  +  Anexa 6Criteriile minime pentru desemnarea organismelor notificate1. Organismul notificat, directorul său şi personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, operator de reţele, furnizor de servicii şi nici reprezentant autorizat al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenţi şi nu pot să participe direct la proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea echipamentelor radio ori a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, nici să reprezinte părţile angajate în aceste activităţi. Aceste dispoziţii nu împiedică posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.2. Organismul notificat şi personalul său trebuie să îndeplinească sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică. Ei trebuie să fie în siguranţă faţă de orice presiune şi risc de corupţie, în special financiar, susceptibile de a influenţa judecata lor sau rezultatele inspecţiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispoziţia sa personalul şi dotările necesare care să îi permită să execute corespunzător lucrările administrative şi tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.4. Personalul responsabil pentru inspecţii trebuie: a) să aibă o bună formare tehnică şi profesională; b) să aibă cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor privind încercările sau inspecţiile efectuate, precum şi o experienţă adecvată pentru aceste încercări sau inspecţii; c) să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspecţiilor.5. Imparţialitatea membrilor personalului de inspecţie trebuie să fie garantată. Remunerarea acestora nu trebuie să depindă nici de numărul, nici de rezultatele încercărilor sau inspecţiilor efectuate.6. Organismul notificat trebuie să obţină o asigurare de responsabilitate, în afara cazurilor în care această responsabilitate este asumată de stat sau în cazul în care însuşi statul este responsabil, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în efectuarea sarcinilor sale conform hotărârii (excepţie făcând autorităţile implicate, autoritatea de notificare responsabilă şi autorităţile de supraveghere şi control) sau a oricărei dispoziţii din legislaţia naţională.  +  Anexa 7Marcajul de conformitate şi identificatorul de clasă  +  Secţiunea A Marcajul CE1. Marcajul CE constă din iniţialele "CE" având următoarea formă:Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil, ţinând seama de natura aparatelor.3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscripţionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta există, şi pe documentele de însoţire.4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi rezistent la ştergere.  +  Secţiunea B Identificatorul de clasă1. Art. 1 din Decizia 2000/299/CE a Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării iniţiale a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi a identificatorilor asociaţi defineşte "clasa 1" ca fiind echipamentele radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii ce pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune fără restricţii.Art. 2 din Decizia 2000/299/CE a Comisiei defineşte "clasa 2" ca fiind constituită din echipamentele radio, pentru care statele membre aplică restricţii la punerea în funcţiune sau restricţii privind introducerea pe piaţă.2. Pentru echipamentele din "clasa 1" nu există niciun identificator de clasă. Un identificator de clasă de echipamente, cunoscut de obicei ca semnul de "atenţionare", este asignat echipamentelor de emisie radio din "clasa 2" ce folosesc benzi de frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Semnul de "atenţionare" este reprezentat printr-un cerc în interiorul căruia se află semnul de exclamare.3. Acest semn este pentru atenţionarea utilizatorului asupra unor potenţiale restricţii sau cerinţe legate de autorizaţia de utilizare a echipamentelor radio, în anumite state membre.4. Identificatorul de clasă trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi iniţialele "CE".----