LEGE nr. 55 din 24 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului funcţionează o structură corespunzătoare."2. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - Hotărârile Guvernului aflate în vigoare, adoptate în baza art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu completările ulterioare, rămân în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului care transpun legislaţia Uniunii Europene adaptată la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, aferentă domeniilor prevăzute în anexă."3. La anexă, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. Ambarcaţiuni de agrement şi motovehicule nautice."4. La anexă, după punctul 50 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:"51. Conţinutul de sulf din combustibilii marini."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 24 martie 2015.Nr. 55.-------