HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2015privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Senatorul care absentează motivat de la lucrările comisiei din care face parte poate fi înlocuit, pentru acea şedinţă, de un alt senator, cu drept de vot, din acelaşi grup parlamentar, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv."Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 23 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 23 martie 2015.Nr. 21.------