ORDIN nr. 282 din 16 februarie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 282 din 16 februarie 2015
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 259 din 10 martie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015



    Ca urmare a modificărilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prevederilor art. 80 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Asociaţia de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unităţii administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local."2. Articolul 31 se abrogă.3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Sumele din alocaţii de la bugetul de stat şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se virează de coordonatorul local în conturile contractorilor nominalizaţi în deconturile justificative, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2)."4. La anexa nr. 3, la articolul 2, litera k) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcov------