LEGE nr. 50 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Termenii «acreditare», «specificaţie tehnică» şi «standard armonizat», precum şi expresiile «autoritate de supraveghere a pieţei», «evaluare a conformităţii», «organism naţional de acreditare», «organism de evaluare a conformităţii» şi «supraveghere a pieţei» au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93. (3) Termenul «standard» are semnificaţia stabilită de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autorităţile competente asigură anual de la bugetul de stat finanţarea adoptării, în limba română, a standardelor armonizate şi a celorlalte documente de referinţă prevăzute la alin. (1)."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În situaţia în care legislaţia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformităţii să fie realizată de organisme de evaluare a conformităţii notificate, autorităţile competente dobândesc calitatea de autorităţi de notificare şi sunt responsabile de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi de monitorizarea organismelor notificate. (2) Dacă legislaţia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autorităţile competente pot stabili ca evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) să se efectueze de către: a) un organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau b) prin excepţie de la lit. a), de către:- autoritatea competentă însăşi; sau- un organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, persoană juridică română, ce face dovada respectării următoarelor cerinţe:(i) este instituit astfel încât să nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformităţii;(ii) este organizat şi funcţionează în aşa fel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluării organismului de evaluare a conformităţii este luată de o persoană competentă/de persoane competente, alta/altele decât cea/cele care a/au efectuat evaluarea;(iv) nu realizează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;(v) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute;(vi) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale;(vii) are încheiate acorduri/înţelegeri prin care asigură acoperirea responsabilităţilor ce decurg din activităţile sale. (3) Autoritatea competentă îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul prevăzut la alin. (2) lit. b) a doua liniuţă. (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente stabilesc, după caz, prin ordin al conducătorului autorităţii competente: a) entitatea, conform alin. (2), responsabilă pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii şi monitorizarea organismelor notificate; b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi de notificare a acestora Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene. (5) Procedura prevăzută la alin. (4) lit. b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se asigură anual de la bugetul de stat, de către autorităţile competente prevăzute la art. 9 alin. (3), în calitate de ordonatori principali de credite."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 19 martie 2015.Nr. 50.-----