HOTĂRÂRE nr. 964 din 23 decembrie 1998pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 30 decembrie 1998  În temeiul art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1CATALOGULprivind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe I. Dispoziţii generale 1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare a acestora, care corespund cu duratele de amortizare, în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 2. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare a activului respectiv, în care exploatarea acestuia aduce profit, respectiv veniturile realizate sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere şi reparare. În consecinţa, durata normală de utilizare este mai redusă decât durata de viaţa fizica a activului respectiv.3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele, şi în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în 6 grupe principale, şi anume: * Grupa 1 - Construcţii;* Grupa 2 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);* Grupa 3 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;* Grupa 4 - Mijloace de transport;* Grupa 5 - Animale şi plantaţii;* Grupa 6 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.Faţa de clasificarea anterioară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994, noua clasificare, urmând tendinta manifestată pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile într-un număr cat mai redus de grupe şi clase, scopul urmărit fiind o operare cat mai uşoară a amortizarii şi nu inventarierea fizica a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din construcţii s-a redus de la doua grupe cu 14 subgrupe la o grupa cu 9 subgrupe.De asemenea, la clasificare nu s-a mai luat în considerare drept criteriu natura materialului din care este realizat activul respectiv, aplicându-se noul concept de performanţă care statuează ca un activ trebuie să îndeplinească o anumită funcţiune (misiune), pe o anumită durata de funcţionare, indiferent de natura materialului utilizat de producător pentru realizarea acestuia.4. Pe baza băncii de date privind comportarea activelor corporale amortizabile în condiţii speciale de mediu s-a adoptat o abordare diferita faţă de vechiul catalog. Astfel, pentru Grupa 1 - "Construcţii", care înglobează Grupa 1 - "Clădiri" şi Grupa 2 - "Construcţii speciale" din vechiul catalog, nu s-au mai prevăzut condiţii speciale generice de mediu în funcţie de structura (mediu normal şi mediu agresiv), ci s-au prevăzut direct durate de funcţionare diferenţiate pentru construcţiile din industriile cu mediu agresiv (alimentara, materiale de construcţii, metalurgica, siderurgica şi chimica).Pentru Grupa 2 - "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)", care lucrează în condiţii speciale de mediu, acestea s-au redus la doua:- mediu neutru sau uşor coroziv, pentru activele din industria chimica în general;- mediu puternic coroziv, pentru activele din industria chimica, utilizate la producţia de acid clorhidric, oxid de azot, bioxid şi trioxid de sulf, acid sulfuric, acid fosforic, negru de fum, fosfati etc. II. Modul de utilizare a catalogului 5. Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificarii mijlocului fix şi stabilirii duratei normale de funcţionare: a) codul de clasificare; b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei mijloacelor fixe amortizabile; c) durata normală medie de funcţionare, în ani. 6. Pentru găsirea duratei normale de funcţionare a unui mijloc fix se cauta succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa şi subclasa.De exemplu: ----------- a) Pentru a găsi durata normală de funcţionare a unei gări, se va cauta în clasificare: - Grupa 1. ...Construcţii;- subgrupa 1.3. ...Construcţii pentru transporturi, posta şi telecomunicaţii;- clasa 1.3.1. ...Clădiri pentru transporturi: autogări, gări.Astfel la codul 1.3.1 vom găsi o durată normală de funcţionare de 40 de ani.În acest caz gara este definită drept clădire.Pentru evitarea confuziilor se precizează ca o clădire reprezintă o construcţie sub forma de incinta închisă, în care se desfăşoară o activitate umană: de locuire, de producţie, de învăţământ, de sănătate, de cultura, de agrement, de servicii, de administraţie, de cult, de transport (gara), de posta şi telecomunicaţii. b) Pentru a găsi durata normală de funcţionare a infrastructurii unui drum cu îmbrăcăminte din beton asfaltic se va cauta în clasificare: - Grupa 1. ...Construcţii;- subgrupa 1.3. ...Construcţii pentru transporturi, posta şi telecomunicaţii;- clasa 1.3.7. ...Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare;- subclasa 1.3.7.2. ...Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie supla.Astfel la codul 1.3.7.2 vom citi o durată normală de funcţionare de 25 de ani.În acest caz, drumul reprezintă o construcţie specială, deoarece nu îndeplineşte una dintre cele doua condiţii ale clădirii, respectiv nu este o construcţie sub forma de incinta închisă.În mod similar sunt tot construcţii speciale chiar şi când acestea sunt sub forma de incinta închisă, dacă nu îndeplinesc cea de-a doua condiţie, respectiv de desfăşurare a unei activităţi umane (castele de apa, rezervoare, silozuri etc.). c) Pentru o moara din industria cimentului durata de funcţionare normală se găseşte astfel: - Grupa 2. ...Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);- subgrupa 2.17. ...Maşini, utilaje şi instalaţii care funcţionează independent;- clasa 2.17.2. ...Maşini şi utilaje comune pentru prelucrarea mecanică a pământurilor, minereurilor şi a altor materii prime;- subclasa 2.17.2.2. ...Mori;- familia 2.17.2.2.1. ...Mori din industria cimentului.Pentru codul 2.17.2.2.1. se citeşte din catalog o durată normală de funcţionare de 20 de ani.7. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994, la noul Catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe se vor avea în vedere următoarele:- Grupa 1 "Construcţii" include vechile grupe 1 "Clădiri" şi 2 "Construcţii speciale";- Grupa 2 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)" include vechea Grupa 3 "Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru" şi parţial vechea grupa 7 "Unelte, dispozitive, mobilier şi aparatura birotica", subgrupele 7.1. ...7.7 inclusiv;- Grupa 3 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare" corespunde cu vechea Grupa 4 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control, reglare şi calcul";- Grupa 4 "Mijloace de transport" corespunde cu vechea Grupa 5 "Mijloace de transport";- Grupa 5 "Animale şi plantaţii" corespunde cu vechea Grupa 6 "Animale şi plantaţii";- Grupa 6 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" include parţial fosta Grupa 7, pentru "Mobilier şi aparatura birotica" şi fosta grupa 8 "Active corporale mobile neregasite în capitolele anterioare".8. În anexa se prezintă Dictionarul de corespondenta între codurile de clasificare şi duratele normale de funcţionare prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994, şi cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corecta din partea agenţilor economici a mijloacelor fixe pe care le deţin în dotare.9. Pentru mijloacele fixe deţinute de agenţii economici, neamortizate integral până la data de 31 decembrie 1998, duratele normale de funcţionare rămase, în ani, se vor determina cu ajutorul relatiei:              DCDR = (1 - ----) DN (1),            DVîn care: DR = durata normală de funcţionare rămasă, în ani; DC = durata de funcţionare consumată până la data de 31 decembrie 1998, în ani; DV*) = durata normală de funcţionare după vechiul catalog, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994, în ani; DN = durata normală de funcţionare după noul catalog, în ani.Exemplu: --------O clădire de locuit are o durată normală de funcţionare după vechiul catalog, cod 1.5.1. DV = 60 de ani, o durată de funcţionare consumată DC = 30 de ani şi o durată normală de funcţionare după noul catalog, cod 1.6.1. DN = 50 de ani. Atunci, durata normală de funcţionare rămasă va fi:            30DR = (1 - ---- ) x 50 = 25 de ani.            6010. Pentru mijloacele fixe nou-achiziţionate după data de 1 ianuarie 1999 agenţii economici vor înscrie duratele normale de funcţionare conform prevederilor din catalog pentru codul de clasificare a activului respectiv.11. Dacă pe parcursul vieţii activului agentul economic constata ca durata de funcţionare normală conform catalogului nu este adecvată, atunci aceasta se va putea corecta, la sfârşit de an, pe baza unei analize pertinente, cu aprobarea consiliului de administraţie.Astfel, durata de funcţionare normală se poate prelungi cu până la 20% faţă de durata prevăzută în catalog, ca urmare a efectuării unor cheltuieli ulterioare privind activul, care au condus la îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare faţă de valorile iniţiale, sau ca urmare a unei politici eficiente de întreţinere şi de reparaţii, adoptată de agentul economic, care poate asigura o durată mai mare de funcţionare rentabila, cu venituri mai mari decât cheltuielile de exploatare.De asemenea, durata de funcţionare normală se poate reduce cu până la 20% faţă de durata prevăzută în catalog, dacă schimbările tehnologice sau schimbările în structura pieţei impun acest lucru.12. Menţinerea în continuare în funcţionare a mijloacelor fixe care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian şi naval, maşini de construcţii şi de gospodărie comunală, maşini de ridicat etc.) după durata de funcţionare normală, majorată cu maximum 20%, se va putea face numai pe baza avizului organismelor naţionale de atestare competente.------------- Notă *) Corectată, după caz, conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 106/1995, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 22 din 1 februarie 1995.     CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ŞI DURATELE NORMALE DE FUNCŢIONARE A                         MIJLOACELOR FIXE
                     
    CODUL DE CLASIFICAREDENUMIREA ACTIVELOR FIXEDURATE NORMALE DE FUNCŢIONARE (UTILIZARE) - ANI -
    012
    Grupa 1. CONSTRUCŢII
    1.1.Construcţii industriale  
    1.1.1.Clădiri industriale în afară de clădirile din:50
    1.1.1.1.- industria alimentară, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi industria siderurgică;40
    1.1.1.2.- industria chimică.35
    1.1.2.Construcţii uşoare (barăci, şoproane, etc).10
    1.1.3.Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni.50
    1.1.4.Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, în afară de40
    1.1.4.1.- clădirea reactorului30
    1.1.5.Piste şi platforme.30
    1.1.6.Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de foraj şi extracţie.10
    1.1.7.Turnuri de extracţie minieră.40
    1.1.8.Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ.30
    1.1.9.Structuri de susţinere, eşafodaje, estacade şi culoare pentru transportoare cu bandă.30
    1.1.10.Rampe de încărcare-descărcare.40
    1.1.11.Construcţii miniere subterane: pentru personal, gări şi remize; staţii de pompare; staţii de compresoare; canale pentru aeraj, buncăre, suitori-coborâtori, etc.25
    1.1.12.Coşuri de fum şi turnuri de răcire.30
    1.1.13.Iazuri pentru decantarea sterilului.15
    1.1.14.Camere de fum, de desprăfuire, de uscare.30
    1.1.15.Lucrări de construcţii de decopertă pentru exploatări miniere.10
    1.2.Construcţii agricole  
    1.2.1.Clădiri agrozootehnice.30
    1.2.2.Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane).10
    1.2.3.Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare).20
    1.2.4.Silozuri pentru furaje.30
    1.2.5.Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor.35
    1.2.6.Pătule pentru depozitarea porumbului.30
    1.2.7.Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri.25
    1.2.8.Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură.30
    1.2.9.Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole.40
    1.2.10.Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării:  
    1.2.10.1.- din zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă;30
    1.2.10.2.- construcţie uşoară din lemn şi folie din masă plastică.5
    1.3.Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii  
    1.3.1.Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere.40
    1.3.2.Infrastructură pentru transport feroviar cu:  
    1.3.2.1.- ecartament normal şi larg;50
    1.3.2.2.- ecartament normal pentru metrou;40
    1.3.2.3.- ecartament îngust, inclusiv forestier;35
    1.3.2.4.- ecartament îngust minier.20
    1.3.3.Infrastructură şi staţii de tramvaie.30
    1.3.4.Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică:  
    1.3.4.1.- pentru linii de cale ferată;30
    1.3.4.2.- pentru linii de tramvaie şi troleibuze;25
    1.3.4.3.- pentru linii de cale ferată minieră.15
    1.3.5.Construcţii pentru transport feroviar peroane, treceri de nivel, port-gabarit, cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare şi revizie locomotive, canale de coborât osii, fundaţii de plăci turnante şi pod basculă, canale de zgură, etc.30
    1.3.6.Aparate de cale.5
    1.3.7.Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulare:  
    1.3.7.1.- cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam;20
    1.3.7.2.- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă;25
    1.3.7.3.- cu îmbrăcăminte din beton de ciment.35
    1.3.7.4.Infrastructură drumuri forestiere.30
    1.3.8.Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule. Construcţii aeropurtate.40
    1.3.9.Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave.50
    1.3.10.Cale pentru montarea şi lansarea navelor:  
    1.3.10.1.- File din lemn;15
    1.3.10.2.- File din beton, beton armat.40
    1.3.11.Canale pentru navigaţie.50
    1.3.12.Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval.30
    1.3.13.Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale:  
    1.3.13.1.- pe stâlpi din lemn;15
    1.3.13.2.- pe stâlpi din metal sau beton armat.30
    1.3.14.Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii de protecţie:  
    1.3.14.1.- cu telecabine, telegondole sau teleschiuri;25
    1.3.14.2.- multilifturi pentru schi;12
    1.3.15.Linii funiculare forestiere de tip uşor.5
    1.3.16.Planuri înclinate supraterane.30
    1.3.17.Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere, viaducte:  
    1.3.17.1.- din lemn;10
    1.3.17.2.- din zidărie, beton armat sau metal;40
    1.3.18.Tunele.50
    1.3.19.Clădiri pentru poştă, telecomunicaţii: centrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio şi televiziune, etc.45
    1.3.20.Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.).12
    1.3.21.Reţele şi canalizaţii subterane de telecomunicaţii urbane şi interurbane.20
    1.3.21.1.Suport de transmisiuni de telecomunicaţii internaţionale pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).10
    1.3.22.Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV.20
    1.3.23.Antene de emisie pentru radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV.20
    1.3.24.Cabine telefonice.5
    1.3.25.Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii (barăci, magazii, şoproane, cabane).10
    1.4.Construcţii hidrotehnice  
    1.4.1.Baraje.60
    1.4.2.Diguri (de apărare, de compartimentare, de dirijare a curenţilor), consolidări de maluri, praguri, pinteni; anrocamente şi căsoaie, cleionaje, traverse de colmatare:  
    1.4.2.1.- din fascine, lemn cu bolovan sau piatră, gabioane;20
    1.4.2.2.- din piatră brută, blocuri de beton, zidărie de piatră, beton armat.30
    1.4.3.Canale de navigaţie, irigaţii, etc.50
    1.4.4.Pereuri.33
    1.4.5.Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice inclusiv clădiri care le deservesc, în afară de40
    1.4.5.1.- construcţii uşoare.10
    1.4.6.Lacuri artificiale de acumulare.60
    1.5.Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare  
    1.5.1.Centre de afaceri.50
    1.5.2.Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine.40
    1.5.3.Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum a mărfurilor industriale şi a materialelor de construcţii şi a produselor agricole.30
    1.5.4.Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere (benzinării, etc.).25
    1.5.5.Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor. Construcţii pentru depozitarea valorilor (camere tezaur)25
    1.5.6.Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.30
    1.5.7.Rezervoare şi bazine pentru depozitare.30
    1.5.8.Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării.25
    1.5.9.Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale.25
    1.5.10.Tancuri, rezervoare, budane şi butoaie pentru depozitarea băuturilor.30
    1.5.11.Rampe de încărcare.25
    1.5.12.Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, depozitare (barăci, magazii, şoproane, etc.).10
    1.5.13.Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor.30
    1.6.Construcţii de locuinţe şi social-culturale  
    1.6.1.Clădiri de locuit, hoteluri, şi cămine, în afară de:50
    1.6.1.1.Clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC publice.40
    1.6.2Construcţii pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, în afară de50
    1.6.2.1- case de sănătate, băi publice şi baze de tratament.35
    1.6.3.Împrejmuiri din:  
    1.6.3.1.- lemn, lemn şi plasă de sârmă;15
    1.6.3.2.- zidărie, beton armat, metal şi plasă de sârmă.25
    1.6.4.Clădiri administrative.50
    1.6.5.Centrale termice, în afară de40
    1.6.5.1.- puncte termice30
    1.6.6.Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate, turnuri de ceas, pergole, turnuri de pază şi alte amenajări.15
    1.7.Construcţii pentru transportul energiei electrice  
    1.7.1.Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport a energiei electrice:  
    1.7.1.1.- aeriene pe stâlpi din lemn;12
    1.7.1.2.- aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat;40
    1.7.1.3.- subterane.20
    1.7.2Instalaţii electrice de forţă:  
    1.7.2.1.- aeriene sau aparente;12
    1.7.2.2.- îngropate;20
    1.7.2.3.- în tub, canal sau tunel de protecţie.30
    1.8.Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare  
    1.8.1.Puţuri săpate sau forate.40
    1.8.2.Drenuri pentru alimentari cu apă.30
    1.8.3.Captări şi prize de apă.50
    1.8.4.Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.40
    1.8.5.Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.50
    1.8.6.Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare.30
    1.8.7.Conducte pentru canalizare.40
    1.8.8.Stadii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor.40
    1.8.9.Castele de apă.30
    1.8.10.Iazuri de depozitare, paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare şi infiltrare.20
    1.8.11.Rezervoare pentru înmagazinarea apei din beton armat.50
    1.8.12.Staţii de pompare şi separare a apei, în afară de40
    1.8.12.1.- staţii de pompare plutitoare20
    1.8.13.Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare.40
    1.8.14.Construcţii uşoare (barăci, magazii, şoproane, etc.).10
    1.9.Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare  
    1.9.1.Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice.25
    1.9.2.Conducte de termoficare:  
    1.9.2.1.- aeriene sau în canale de proiecţie vizitabile;25
    1.9.2.2.- în canale nevizitabile.20
    1.9.3.Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale din exteriorul şi interiorul construcţiilor.15
    Grupa 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU)
    2.1.Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere  
    2.1.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţia puţurilor miniere şi forare minieră.7
      Maşini de havat, combine miniere şi pluguri de cărbune.  
      Maşini multifuncţionale pe şenile.  
    2.1.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru susţinerea abatajelor şi pentru tăiere-prelucrare.4
    2.1.3.Maşini de încărcat şi utilaje pentru rambleiere.6
    2.1.4.Excavatoare cu rotor şi instalaţii de haldat.10
      Maşini, utilaje şi instalaţii de sfărâmare şi măcinare.  
    2.1.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru clasare, pentru separare şi concentrare (gravimetrică, magnetică, electrostatică)10
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru flotaţie.  
    2.1.6.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extragerea şi prepararea metalelor preţioase.10
      Maşini şi utilaje pentru brichetarea cărbunilor.  
    2.1.7.Maşini de ascuţit sfredele şi maşini de curăţat vagonete.8
    2.2.Prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor  
    2.2.1.Sondeze.9
    2.2.2.Utilaje şi instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi gaze.7
    2.2.3.Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii şi mese rotative.10
      Agregate de cimentare şi fisurare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor.  
    2.2.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru carotaj, deviaţii şi perforări.6
    2.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor  
    2.3.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de cocs metalurgic, pentru producţia fontei de primă fuziune şi a feroaliajelor.14
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia electrozilor de sudură.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protecţia suprafeţei laminatelor, ţevilor şi trefilatelor.  
    2.3.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de oţel.15
    2.3.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de laminate.12
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia barelor, sârmelor şi ţevilor trase.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de ţevi sudate.  
    2.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă  
    2.4.1.Maşini şi instalaţii pentru reducere, topire, distilare şi turnare.14
      Cuptoare pentru prerafinare; maşini şi instalaţii pentru convertizoare şi rafinare.  
    2.4.2.Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor, subproduselor şi deşeurilor din metalurgia neferoasă.12
    2.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi prelucrarea metalului  
    2.5.1.Maşini de găurit; maşini de debitat metale.12
      Maşini de alezat şi frezat orizontale.  
      Maşini de rabotat cu masă mobilă.  
      Ciocane de forjă.  
      Prese de forjă; piese speciale şi specializate; maşini de forjat; maşini de rulat, îndoit şi debitat tablă, profile şi ţevi; maşini auxiliare speciale pentru forjă.  
      Maşini şi instalaţii de încălzire pentru forjă.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curăţirea pieselor turnate.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tratamente termice.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de cabluri şi conductoare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de materiale electroizolante şi de pulberi.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat produse din sârmă (cuie, ace, ţinte, etc.).  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat produse din tablă subţire (jucării, ambalaje, etc.).  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane.  
      Maşini specializate pentru confecţionat nituri, şuruburi, tirfoane, piuliţe şi caiele.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru construcţia de nave, în afară de  
    2.5.1.1.Linii automate de formare-turnare.15
    2.5.2.Strunguri10
        -paralele,  
        -frontale şi carusel,  
        -revolver, automate şi semiautomate,  
        -specializate  
      Maşini de alezat.  
      Maşini de frezat.  
      Maşini de rabotat cu cuţit mobil (şepinguri) şi de mortezat, de prelucrat roţi dinţate, de filetat, etc., polizoare fixe.  
      Maşini agregat; linii automate şi semiautomate, centre de prelucrare a metalului prin aşchiere.  
      Maşini de formare, miezuire şi formare de precizie şi cu modele uşor fuzibile, maşini de turnat; uscătoare pentru forme şi miezuri; maşini, utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi aliajelor.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii comune pentru industria electrotehnică.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de transformatoare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de maşini electrice rotative.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de aparataj de înaltă şi joasă tensiune, de aparate electrice, telefonice şi de măsurare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru fabricaţia de produse electrochimice şi surse de iluminat.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.).  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru construcţii aeronautice.  
      Maşini specializate pentru confecţionat armături şi fitinguri.  
    2.5.3.Maşini specializate pentru confecţionat arcuri.14
    2.5.4.Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionarea ceasurilor.8
    2.5.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru sudarea metalului.8
    2.5.6.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia componentelor produselor şi sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio şi video, aparate şi instrumente electronice de măsurare, calculatoare şi periferice, etc.).7
    2.5.7.Maşini portabile de polizat, şlefuit, tăiat, găurit, etc.3
    2.6.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi petrochimică  
    2.6.1.Maşini, utilaje şi instalaţii de uz general în tehnologia chimică.  
    2.6.1.1.Decantoare.  
      Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre şi centrifuge.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi rectificarea lichidelor.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de încălzire, răcire şi condensare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evaporare, uscare şi cristalizare:  
        a)mediu neutru sau uşor coroziv,12
        b)mediu puternic coroziv.8
    2.6.1.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor gazoase.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de absorbţie şi extracţie.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru reacţii chimice şi electrochimice:  
        a)mediu neutru sau uşor coroziv,10
        b)mediu puternic coroziv.7
    2.6.2.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice anorganice.  
    2.6.2.1.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului sulfuric şi a îngrăşămintelor fosfatice, a amoniacului, acidului azotic şi a îngrăşămintelor azotoase.10
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului oxigenului, pulberilor şi explozibililor. Alte maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru industria chimică anorganică.  
    2.6.2.2.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi a compuşilor săi.8
    2.6.3.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea ţiţeiului).  
    2.6.3.1.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii fibrelor şi firelor artificiale.12
      Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, maşini automate de ambalare în baloturi şi maşini de turnat epruvete de cauciuc.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi, etc.).  
    2.6.3.2.Granulatoare pentru negru de fum.10
      Reactoare pentru dehidrogenarea butanului, polimerizatoare.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionat produse din mase plastice.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specializate pentru producerea medicamentelor.  
    2.6.3.3.Instalaţii pentru preparat soluţii, în circuit închis, în vase de sticlă şi vase de cuarţ pentru filtrare.3
    2.6.3.4.Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică organică.12
    2.6.4.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării ţiţeiului, în afară de:12
    2.6.4.1.- coloane de distilare fracţionată şi generatoare de gaz mort,15
      - vase pentru propan şi butan,  
    2.6.4.2.- agregate pentru tăierea hidraulică a cocsului, regeneratoare de catalizator şi umectoare coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat şi coloane de solventare cu bioxid de sulf şi cuptoare pentru arderea gudroanelor.9
    2.6.5.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producţiei de săpun, detergenţi şi lumânări.10
    2.7.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare.  
    2.7.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor, în afară de:12
    2.7.1.1.   -maşini de fasonat prin presare,10
        -maşini de fasonat prin laminare,  
        -vibroprese şi traverse pentru blocuri din beton.  
    2.7.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea produselor. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor.15
    2.7.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor, în afară de:20
    2.7.3.1.- cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului şi a carburii de siliciu precum şi pentru ars email.14
    2.7.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscătoriilor şi cuptoarelor.15
      Maşini şi instalaţii pentru specifice pentru producerea cimentului, varului şi a ipsosului.  
      Maşini şi instalaţii specifice fabricării produselor din azbociment  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc.).  
      Maşini şi instalaţii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei şi pâslei din fibre de sticlă).  
      Maşini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice de etanşare.  
      Maşini şi instalaţii specifice producerii rondelelor, plăcilor izolatoare şi dopurilor din plută.  
      Maşini şi instalaţii specifice pentru extragerea şi prelucrarea marmurei şi a pietrei naturale şi artificiale de construcţii.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru ambalarea produselor.  
      Maşini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton, cărămizi silico-calcare şi ţigle din ciment, în afară de:  
    2.7.4.1.   -tipare metalice şi de beton, încălzitoare,5
        -casete verticale.  
    2.7.4.2.   -tipare pentru tuburi din beton.10
    2.8.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului  
    2.8.1.Maşini de cojit, despicat, tocat şi mărunţit.10
      Strunguri şi maşini de copiat.  
      Ferăstraie, în afară de:  
    2.8.1.1.   -ferăstraie cu lanţ portabile2
    2.8.2.Maşini de rindeluit, de frezat, de găurit şi dăltuit, în afară de:10
    2.8.2.1.- maşini portabile de rindeluit, de frezat, de găurit şi dăltuit3
    2.8.3.Maşini de şlefuit, de lustruit, maşini combinate, maşini agregat, în afară de:10
    2.8.3.1.- maşini portabile de şlefuit şi de lustruit.3
    2.8.4.Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tăiere şi maşini de curbat, agregate de înnădire şi asamblare, prese specifice pentru industria lemnului; maşini, utilaje şi instalaţii pentru preparat şi aplicat adezivi şi lacuri, în afară de:10
    2.8.4.1.- maşini portabile de tăiat şi de îmbinat prin agrafe, cuie, clame.3
    2.8.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscare, aburire şi tratare termică, în afară de:12
    2.8.5.1.- maşini şi instalaţii de aburire şi fierbere a lemnului.5
    2.8.6.Maşini, utilaje şi instalaţii specifice liniilor de fabricaţie pentru prelucrarea lemnului.12
    2.8.7.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură.7
    2.9.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei  
    2.9.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fabricarea celulozei, în afară de:13
    2.9.1.1.- putini din lemn pentru spălare.7
    2.9.2.Maşini şi instalaţii pentru fabricarea hârtiei, cartonului şi mucavalei.10
      Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi înnobilarea hârtiei şi cartoanelor.  
      Utilaje pentru exploatarea şi balotarea stufului, în afară de:  
    2.9.2.1.   -tractoare speciale pentru recoltat stuf,7
        -recoltatoare de stuf.  
    2.9.3.Maşini şi utilaje pentru confecţii din hârtie şi prelucrarea hârtiei.13
    2.10.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei  
    2.10.1.Cuptoare pentru producerea masei de sticlă şi tratarea produselor din sticlă; maşini de format şi de prelucrat sticlă, în afară de:14
    2.10.1.1.- cuptoare de topire cu oale, de curbat şi de securizat geamuri;12
      - maşini de confecţionat aparatură de sticlă pentru laborator, maşini de gradat, maşini de spart geamuri armate, de îndreptat tuburi din sticlă, de închis termometre, de spălat cioburi, piese de rondele pentru maşinile de tras geam;  
      - maşini de format materiale ceramice;  
      - maşini şi instalaţii de finisat şi decorat produse din sticlă şi ceramică fină.  
    2.10.2.Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, a porţelanului şi a faianţei; maşini de ambalat butelii, de spălat şi stors pânză de filtru, instalaţii de dozarea barbotinei, etc.14
    2.11.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria textilă  
    2.11.1.Maşini pentru prelucrarea primară a fibrelor naturale.11
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea primară a fibrelor de lână şi a părului.  
      Maşini pentru prelucrarea preliminară a deşeurilor din fibre şi a zdrenţelor.  
      Maşini şi instalaţii din filaturile de bumbac.  
    2.11.2.Maşini, utilaje şi instalaţii din filaturile de mătase naturală.10
      Maşini, utilaje şi instalaţii din filaturile de fibre liberiene şi din filaturile de lână.  
      Maşini şi utilaje pentru prepararea firelor.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile neţesute şi electropluş.  
      Maşini pentru pregătire în vederea tratamentelor şi finisării.  
      Maşini, aparate şi instalaţii de vopsit şi de imprimat materiale textile.  
    2.11.3.Maşini şi instalaţii de albit.11
      Maşini şi instalaţii pentru tratamente umede fără folosire de coloranţi.  
      Maşini de stors şi de uscat materiale textile.  
      Maşini şi instalaţii pentru apretura şi finisarea specială a materialelor textile, de controlat, ajustat şi împachetat.  
      Maşini de ţesut.  
    2.11.4.Maşini de tricotat, de împletit, croşetat şi înnodat.8
    2.12.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor10
    2.13.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei  
    2.13.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs talpă artificială.10
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confecţii de încălţăminte din piele şi din înlocuitori din piele.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confecţionarea încălţămintei din cauciuc; pentru confecţii de: mănuşi, blănărie, marochinărie şi articole tehnice din piele.  
    2.13.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăbăcării, în afară de:11
    2.13.2.1.- bazine de înmuiat, cenuşărit, pretăbăcit, tăbăcit şi decolorat.20
    2.13.2.2.- haspele de înmuiat, cenuşărit, decalcifiat, semăluire, pielat, tăbăcit şi argăsit şi butoaie de înmuiat, cenuşărit, decalcifiat, semăluire, pielat, tăbăcit, vopsit, retanat, uns, vălcuit, etc.; agregate elicoidale de cenuşărit şi tăbăcit.15
    2.14.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară  
    2.14.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea preparatelor din carne.11
    2.14.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lapte şi produse lactate.10
    2.14.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale, a margarinei, panificaţie şi producerea pastelor făinoase şi a biscuiţilor.12
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei şi drojdiei comprimate.  
      Maşini şi instalaţii pentru producerea ţuicii, rachiurilor naturale, altor băuturi distilate şi gazoase, esenţelor şi oţetului.  
    2.14.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselor alimentare.10
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea conservelor de legume şi fructe.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii comune pentru industria alimentară.  
    2.14.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru morărit.17
    2.14.6.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea zahărului.18
    2.14.7.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea produselor zaharoase.15
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea vinului.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea berii.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului şi a produselor din tutun.  
    2.14.8.Inventar gospodăresc din industria alimentară.10
    2.15.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică11
    2.16.Maşini de forţă şi utilaje energetice  
    2.16.1.Maşini generatoare, în afară de:28
    2.16.1.1.- instalaţii de preparare a prafului de cărbune, de tratare a apei, de alimentare, de evacuare a cenuşii;20
      - generatoare de curent continuu, de curent alternativ, generatoare de frecvenţă,20
    2.16.1.2.   -grupuri electrogene.  
    2.16.1.2.1.   -staţionare12
    2.16.1.2.2.   -mobile8
    2.16.1.3.   -instalaţie de captare şi evacuare a zgurii şi cenuşii.20
    2.16.2.Maşini motrice.  
    2.16.2.1.- motoare electrice de curent continuu şi de curent alternativ,15
    2.16.2.2.- turbine cu abur, turbine cu gaze,20
    2.16.2.3.- turbine hidraulice,22
    2.16.2.4.- motoare cu ardere internă, cu piston, stabile,11
    2.16.2.5.- motoare eoliene20
    2.16.3.Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare şi compensatoare.  
    2.16.3.1.   -transformatoare şi autotransformatoare, în afară de:20
    2.16.3.1.1.   -transformatoare şi autotransformatoare de sudură12
    2.16.3.2.   -instalaţii de redresare,20
        -instalaţii de convertizoare,  
    2.16.3.3.- baterii de acumulatoare, instalaţii de compensare a puterii reactive,14
    2.16.3.4.- baterii de acumulatoare pentru telecomunicaţii.10
    2.16.4.Compresoare şi pompe de vid:  
    2.16.4.1.   -compresoare cu piston, stabile.12
    2.16.4.2.   -compresoare cu piston, mobile.8
    2.16.4.3.   -compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid şi centrifuge12
    2.16.4.4.   -pompe de vid12
    2.16.5.Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare.14
    2.17.Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent  
    2.17.1.Pompe şi aparate pentru vehicularea lichidelor:  
    2.17.1.1.- pompe centrifuge:  
    2.17.1.1.1.   -pentru apă şi lichide slab corozive,8
    2.17.1.1.2.   -pentru lichide cu acţiune corozivă sau abrazivă.6
    2.17.1.1.3.   -pentru ţiţei.4
    2.17.1.2.   -pompe axiale;10
        -pompe de injecţie;  
        -pompe cu roţi dinţate,  
        -aparate şi dispozitive pentru vehicularea lichidelor  
    2.17.1.3.   -pompe cu piston:  
    2.17.1.3.1.   -pentru lichide necorozive,8
    2.17.1.3.2.   -pentru lichide cu acţiune abrazivă şi corozivă,6
    2.17.1.3.3.   -pentru extracţia ţiţeiului3
    2.17.1.4.   -pompe cu pistonaşe, pompe cu membrană şi pompe elicoidale.8
    2.17.2.Maşini şi utilaje comune pentru preluarea mecanică a pământurilor, minereurilor şi a altor materii prime,  
    2.17.2.1.Concasoare, delatoare şi dezintegratoare;12
    2.17.2.2.Ciururi şi site.10
      Alte maşini şi utilaje (roţi desecatoare, grătare de separare, clasoare).  
      Maşini de echilibrat.  
    2.17.2.2.1.Mori, în afară de:  
      -morile din industria cimentului.20
    2.17.3.Ventilatoare, aeroterme şi aparate de climatizare.8
    2.17.4.Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncăre, butelii industriale, etc.) încadrate în fluxul tehnologic  
        a)mediu neutru sau uşor coroziv,20
        b)mediu puternic coroziv.12
    2.17.5.Amestecătoare şi omogenizatoare  
        a)mediu neutru sau uşor coroziv,15
        b)mediu puternic coroziv.10
    2.17.6.Maşini şi instalaţii pentru industria frigului.12
    2.18.Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit15
    2.19.Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia industrială, în afară de:10
    2.19.1.Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în industrie.5
    2.20.Maşini şi utilaje pentru construcţii  
    2.20.1.Maşini şi utilaje pentru săparea şi pregătirea terenului.6
      Screpere, gredere, buldozere, săpătoare de şanţuri, săpătoare de gropi şi scarificatoare.  
      Excavatoare sub 150 kW, în afară de:  
    2.20.1.1.   -excavatoare de peste 150 kW10
    2.20.2.Maşini şi utilaje pentru lucrări de fundaţii, lucrări în stâncă şi pentru tuneluri.6
      Instalaţii de forat la secţiune plină.  
      Berbeci mecanici şi extractoare de piloţi.  
      Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă şi maşini de forat şi turnat piloţi, în afară de:  
    2.20.2.1.   -sonete,10
    2.20.2.2.   -ciocane pneumatice,3
    2.20.2.3.   -scuturi.4
    2.20.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea, transportul şi punerea în operă a betonului şi mortarului, în afară de:8
    2.20.3.1.- betoniere şi malaxoare, autobetoniere, pompe şi autopompe de beton,6
    2.20.3.2.   -centrale de beton,10
    2.20.3.3.- vibratoare de interior şi de exterior pentru compactarea betonului.4
    2.20.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de zidărie, tencuieli, finisaje, izolaţii şi instalaţii, în afară de:6
    2.20.4.1.- unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice).3
    2.20.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări hidrotehnice, în afară de:15
    2.20.5.1.   -dragi,20
    2.20.5.2.   -greifere plutitoare,12
    2.20.5.3.   -elevatoare.6
    2.20.6.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de drumuri, în afară de:8
    2.20.6.1.- compactoare tractate şi autopropulsate vibratoare şi mixte, plăci vibratoare şi maiuri mecanice4
    2.20.7.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de căi ferate, în afară de:8
    2.20.7.1.   -ciocane de burat prin vibrare;4
    2.20.7.2.   -maşini de burat;7
    2.20.7.3.   -utilaje pentru îndreptat şi îndoit şine;10
    2.20.7.4.   -maşini pentru montarea şi sudarea şinei;10
    2.20.7.5.- maşini pentru pozarea căii, utilaje de măsurat şi verificat cale şi maşini de rectificat rosturi.8
    2.20.8.Maşini pentru executarea armăturilor pentru beton.8
    2.20.9.Maşini şi utilaje pentru lucrări de conducte magistrale şi linii de transport electrice.6
    2.20.10.Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în construcţii.4
    2.21.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură  
    2.21.1.Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului.  
    2.21.1.1.- tractoare agricole,8
      - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor, aparate şi dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prăfuit).  
    2.21.1.2.- utilaje şi instalaţii pentru irigaţii,10
      - maşini pentru recoltat, treierat, curăţat, sortat şi tratat seminţe, adunat şi balotat fân şi paie,  
      - maşini şi echipamente pentru lucrarea şi cultivarea pământului, în afară de:  
    2.21.1.2.1.- grape, netezitoare şi nivelatoare.7
    2.21.2.Maşini, instalaţii şi utilaje pentru zootehnie.10
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru prepararea hranei animalelor.  
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru adăpatul, distribuirea hranei animalelor şi evacuarea gunoiului.  
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru recoltarea produselor animale.  
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru apicultură.  
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru incubaţii şi pentru avicultură.  
      Maşini, instalaţii şi utilaje pentru dezinfecţie veterinară.  
    2.21.3.Maşini, instalaţii şi utilaje pentru legumicultură, viticultură şi pomicultură.10
    2.21.4.Maşini, instalaţii şi utilaje pentru producerea biogazului.16
    2.21.5.Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în agricultură.4
    2.22.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi telecomunicaţii  
    2.22.1.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru transport feroviar.  
    2.22.1.1.- maşini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa liniilor, locomotivelor şi vagoanelor,10
    2.22.1.2.- instalaţii speciale pentru siguranţa circulaţiei şi mărirea capacităţii de exploatare în staţii, triaje şi linii curente CF (instalaţii pentru controlul poziţiei macazurilor, instalaţii de comandă centralizată a circulaţiei, de semnalizare automată a liniilor),20
      - instalaţii de telecomunicaţii pentru căi ferate.  
    2.22.1.3.- maşini, utilaje şi instalaţii folosite în sistemul comercial; pentru impregnarea şi ignifugarea lemnului.14
    2.22.2.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa mijloacelor de transport rutier.12
    2.22.3.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa navelor.  
    2.22.3.1.-bărci pentru scafandri, din metal,11
    2.22.3.2.-pompe de aer pentru scafandri,5
    2.22.3.3.-pontoane maritime şi fluviale,25
      -docuri plutitoare, docuri uscate,  
    2.22.3.4.- maşini, utilaje şi instalaţii pentru întreţinerea căilor navigabile şi a lacurilor,20
      -instalaţii pentru întreţinerea şi repararea navelor,  
    2.22.3.5.-uzine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii, dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale.20
    2.22.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru exploatarea, mentenanţa, protecţia şi servirea aeronavelor şi a traficului aerian.10
    2.22.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru poştă, presă şi telecomunicaţii (telefonic, telegrafic), în afară de:12
    2.22.5.1.   -centrale automate (telefonice şi telegrafice), analogice de oficiu,18
    2.22.5.2.   -centrale automate (telefonice şi telegrafice) analogice pentru instituţii,12
    2.22.5.3.   -echipamente digitale de telecomunicaţii şi instalaţii aferente (electroalimentare, climatizare).10
    2.22.6.Maşini, aparate şi instalaţii pentru radio, televiziune şi telecomunicaţii prin sateliţi, în afară de:7
    2.22.6.1.   -staţii de emisie, emiţătoare, translatoare şi excitatoare, radiorelee,12
        -antene;  
    2.22.6.2.   -staţii radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee mobile;10
        -receptoare profesionale de trafic de bandă largă;  
        -echipamente pentru telecomunicaţii prin sateliţi;  
    2.22.6.3.   -transformatoare de fider,6
        -monitoare de control video şi audio.  
    2.22.7.Echipamente, utilaje şi aparate pentru studiouri de radio şi televiziune, în afară de6
    2.22.7.1.   -echipamente auxiliare pentru controlul şi monitorizarea semnalelor.12
    2.22.8.Unelte, dispozitive şi instrumente pentru transporturi şi telecomunicaţii.5
    2.23.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor  
    2.23.1.Maşini pentru pregătirea alimentelor.7
    2.23.2.Maşini de spălat vesela şi tacâmurile.10
      Dulapuri pentru uscat şi încălzit vesela şi tacâmurile.  
      Maşini, utilaje şi instalaţii pentru conservarea şi desfacerea preparatelor alimentare şi a băuturilor.  
    2.23.3.Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor, în afară de:10
    2.23.3.1.   -marmite.7
    2.23.4.Linii de autoservire pentru alimentaţia publică.15
    2.23.5.Automate şi semiautomate comerciale.  
      Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, etc.7
    2.23.6.Unelte, dispozitive şi instrumente pentru circulaţia mărfurilor, în afară de:6
    2.23.6.1   -conteinere şi transconteinere.10
    2.24.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru gospodăria comunală şi spălătorii  
    2.24.1.Maşini pentru spălătorii şi curăţătorii chimice.10
    2.24.2.Maşini, utilaje şi instalaţii de salubritate şi îngrijirea spaţiilor verzi.8
    2.24.3.Maşini, echipamente şi instalaţii pentru stins incendii, în afară de:14
    2.24.3.1.- centrale de avertizare şi semnalizare.18
    2.24.4.Utilaje şi instalaţii pentru alimentarea cu apă, pentru tratarea apelor de alimentare şi epurarea apelor uzate, în afară de:24
    2.24.4.1.- aparate de clorinare10
    2 24.4.2.- poduri racloare30
    2.24.5.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tratarea deşeurilor menajere.10
    2.24.6.Recipiente pentru depozitarea deşeurilor menajere.8
    2.25.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii  
    2.25.1.Aparate şi instrumente pentru oftalmologie, pentru otorino-laringologie.10
      Aparate şi instrumente pentru stomatologie.  
      Aparate şi instalaţii pentru fizioterapie.  
      Aparate şi instalaţii de laborator pentru analize medicale.  
      Utilaje, instalaţii şi aparate pentru ocrotirea sănătăţii (sterilizare, dezinfecţii, dezinsecţii).  
    2.25.2.Aparate şi instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, pentru narcoză şi reanimare, în afară de:10
    2.25.2.1.- aparate de înaltă tehnologie.6
    2.25.3.Aparate, instrumente, utilaje şi instalaţii pentru radiologie.12
    2.26.Alte maşini, utilaje şi instalaţii  
    2.26.1.Maşini, aparate şi instalaţii pentru producerea de filme şi proiecţie cinematografică, în afară de:10
    2.26.1.1.- lămpi fulger electronice, proiectoare şi cutii de distribuţie.6
    2.26.2.Maşini, utilaje şi instalaţii fotografice; utilaje pentru scene de teatru, cluburi şi cinematografe, în afară de:12
    2.26.2.1.- cortine, scene şi utilaje de scenă.15
    2.26.3.Instrumente muzicale şi automate muzicale, în afară de:10
    2.26.3.1.- orgă clasică cu comandă electrică.50
    2.26.4.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea de discuri fonografice.8
    2.26.5.Maşini şi utilaje pentru hidrometrie.12
      Maşini şi echipamente pentru saloane de frizerie, coafură şi cosmetică, în afară de:  
    2.26.5.1- unelte şi instrumente de frizerie, cosmetică şi coafură.6
    2.27.Accesorii de producţie6
    Grupa 3. APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ŞI REGLARE
    3.1.Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice, mecanice şi acustice  
    3.1.1.Aparate, instrumente şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice10
      Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor mecanice şi acustice, în afară de:  
    3.1.1.1.- bascule romane pod pentru autovehicule şi vagoane;20
    3.1.1.2.- aparate de cântărit şi marcat.5
    3.2.Aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului frecvenţei şi mărimilor cinematice, în afară de:10
    3.2.1.Aparate şi instalaţii etalon mecanice şi electromecanice pentru măsurarea timpului; cronografe şi calculografe; ceasornice de semnalizare, instalaţii pentru verificarea cronometrelor, etaloane de frecvenţă.12
    3.2.2.Punţi de măsurat, comparatoare şi analizoare de frecvenţă, instalaţii pentru verificarea frecvenţmetrelor şi aparate de măsurat deviaţia de frecvenţă, în afară de:10
    3.2.2.1.- aparate portabile.7
    3.3.Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice, în afară de:10
    3.3.1.Elemente Waston, aparate portabile6
    3.4.Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi fotometrice, în afară de:10
    3.4.1.Termometre de sticlă şi de cuarţ, bimetalice şi manometrice; termometre cu rezistenţă şi termocupluri.5
      Lămpi etalon de temperatură, de culoare şi luxmetre.  
    3.4.2Contoare pentru apă şi energie termică.8
    3.5.Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor analitice (de materiale, de structură şi de compoziţie); aparate şi instalaţii pentru încercarea materialelor, elementelor şi a produselor, în afară de:10
    3.5.1.Prese hidraulice, platforme seismice pentru încercări, echipamente pentru încercări electrice de mare putere şi înaltă tensiune.30
    3.6.Utilaje şi accesorii de laborator, în afară de:10
    3.6.1.Utilaje şi accesorii de laborator executate din sticlă.5
    3.7.Aparate şi instalaţii pentru cercetare ştiinţifică5
    3.8.Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurare10
    3.9.Calculatoare electronice şi echipamente periferice Maşini şi aparate de casă, control şi facturat3
    Grupa 4. MIJLOACE DE TRANSPORT
    4.1.Mijloace de transport feroviare  
    4.1.1.Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament normal.20
      Vagoane de marfă şi de călători, de ecartament normal.  
      Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament îngust sau larg.  
      Vagoane de marfă şi de călători, de ecartament îngust.  
      Alte mijloace de transport feroviar.  
    4.1.2.Locomotive şi locotractoare pentru transport minier. Vagonete de ecartament îngust, pentru transport minier subteran.10
    4.1.3.Patruciclete şi triciclete pe linie şi vagonete de ecartament normal sau îngust.18
    4.2.Mijloace de transport auto  
    4.2.1.Mijloace de transport pentru persoane:  
    4.2.1.1   -autoturisme, în afară de:5
    4.2.1.1.1.   -taxiuri;4
    4.2.1.2.   -microbuze,6
    4.2.1.3.   -autobuze, în afară de:9
    4.2.1.3.1.   -autobuze pentru transportul urban.8
    4.2.1.4.   -motociclete şi biciclete.4
    4.2.2.Mijloace de transport auto, pentru mărfuri.  
    4.2.2.1.   -autocamioane şi autocamionete cu platformă fixă, autofurgonete, autofurgoane şi autodube de capacitate până la 4,5 t exclusiv.5
    4.2.2.2.   -autocamioane, autodube şi autofurgoane cu platformă fixă, cu capacitatea de şi peste 4,5 t;6
    4.2.2.3.   -autocamioane cu platformă basculantă şi dumpere,5
        -autocisterne,  
        -autoizoterme şi autofrigorifere.  
    4.2.2.4.   -autotractoare şi autotractoare cu şa.6
    4.2.2.5.   -tractoare pe roţi şi pe şenile.5
    4.2.2.6.- remorci cu platformă fixă sau basculantă şi remorci monoaxe.6
      - remorci cisterne, izoterme şi frigorifice.  
      - semiremorci auto; platformă, furgon, cisterne, izoterme şi frigorifice, port transcontainere.  
      - remorci şi semiremorci auto cu destinaţie specifică.  
    4.2.2.7.- remorci cu platforma coborâtă pentru sarcini grele (trailere).8
    4.2.2 8.   -motociclete şi triciclete pentru transportul de mărfuri.4
    4.2.2.9.   -autovehicule cu destinaţie specială:  
    4.2.2.9.1.- autoturnuri, autotelescoape, autoateliere şi autodepanatoare,6
    4.2.2.9.2.- autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente,5
      - autovehicule cu troliu pentru buşteni.  
    4.2.2.9.3.Autospeciale şi autostaţii de transmisiuni10
    4.3.Mijloace de transport naval  
    4.3.1.Nave maritime de călători, de cursă lungă şi costiere.20
      Nave maritime mixte de călători şi mărfuri.  
      Nave maritime pentru mărfuri de masă în vrac (mineraliere) şi pentru produse petroliere (petroliere).  
      Remorchere maritime de linie pentru transport.  
      Nave maritime tehnice şi speciale.  
      Remorchere maritime portuare.  
      Nave maritime depozit, tancuri de buncheraj, de apă potabilă şi mixte.  
      Iahturi maritime.  
      Nave fluviale pentru transport de călători.  
      Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de mărfuri diferite.  
      Bacuri, mahoane şi barcaze fluviale pentru mărfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp metalic, fără propulsie, pentru stuf.  
      Bacuri, mahoane şi viviere fluviale pentru producţie şi transportat peşte.  
      Pontoane de leasă, cu două flotoare metalice şi platformă din lemn.  
      Nave fluviale de trecere.  
      Feriboturi maritime şi fluviale.  
      Bacuri de trecere fluviale, cu sau fără propulsie, pentru vehicule şi călători; poduri plutitoare fluviale, pe cablu.  
      Nave fluviale tehnice şi speciale, auxiliare şi de servitute.  
      Nave fluviale şi şalupe de agrement.  
    4.3.2.Mahoane maritime, în afară de:20
    4.3.2.1.   -din lemn.12
    4.3.3.Nave maritime de pescuit, în afară de:20
    4.3.3.1.   -pescadoare cu corp din lemn.12
    4.3.3.2.- pescadoare cu corp metalic.18
      - cutere cu corp din lemn, pentru producţie şi transportat peşte.  
    4.3.4.Doc plutitor.25
    4.3.5.Şalupe maritime pentru călători.18
      Şalupe maritime.  
      Nave fluviale fără propulsie pentru transport de mărfuri diferite (şlepuri, ceamuri, pletine, barje, tancuri).  
      Remorchere şi împingătoare fluviale cu elice.  
    4.3.6.Pilotine maritime.15
    4.3.7.Ambarcaţii maritime auxiliare, bărci maritime şi ambarcaţii maritime sportive  
    4.3.7.1.- cu corp din lemn.14
    4.3.7.2.- cu corp din metal.20
    4.3.8.Bărci de agrement.11
      Canoe de agrement, giguri, sandoline şi hidrobiciclete.  
      Mahoane de taliene, bărci viviere, bărci de furajat, pramuri şi năvodnice.  
    4.3.9.Ambarcaţiuni fluviale auxiliare de deservire generală şi sportive, în afară de:11
    4.3.9.1.- cu corp metalic.15
    4.3.10.Bărci pescăreşti.8
    4.4.Mijloace de transport aerian  
    4.4.1.Avioane pentru transport de călători, mărfuri şi mixte.18
    4.4.2.Avioane pentru destinaţie specială, împrăştierea îngrăşămintelor chimice, insectofungicidelor la lucrări agrosilvice, sanitare.6
    4.4.3.Elicoptere pentru transport de călători, mărfuri sau destinaţie specială (împrăştierea îngrăşămintelor, montaj, etc.).6
    4.5.Mijloace specifice pentru transportul urban de călători  
    4.5.1.Mijloace de transport electric urban pe şine.14
    4.5.2.Mijloace de transport electric urban, pe pneuri (troleibuze).8
    4.6.Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat  
    4.6.1.Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.).10
      Macarale diverse şi speciale, în afară de:  
    4.6.1.1.- macarale plutitoare,20
    4.6.1.2.- macarale feroviare şi macarale transcontainer.15
    4.6.2.Macarale rotitoare, rulante cu platformă şi poduri rulante, în afară de:15
    4.6.2.1.- macarale rotitoare staţionare, fixe, cu coloană,12
    4.6.2.2.- macarale turn cu acţionare electrică,10
    4.6.2.3.- macarale mobile pe pneuri şi şenile, automacarale.10
    4.6.3.Ascensoare:  
    4.6.3.1.- de materiale şi persoane pentru lucrări de construcţii; de mărfuri,7
    4.6.3.2.- de persoane pentru clădiri.10
    4.6.4.Transportoare şi instalaţii de transport pneumatic, în afară de:10
    4.6.4.1.- transportoare cu bandă şi plăci, cu lanţ (cablu), cu ghiare, cu role, suspendate şi cu lanţuri de tracţiune, portante, transportare cu cupe şi sisteme de transportare utilizate în industrie pentru operaţii de prelucrare, asamblare şi montaj,12
    4.6.4.2.- transportoare cu bandă pentru lucrări de construcţii,8
    4.6.4.3.- transportoare elicoidale şi cu raclete,4
    4.6.4.4.- jgheaburi şi topogane; instalaţii de transport pneumatic sau hidraulic12
    4.6.5.Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare.12
    4.6.6.Încărcătoare, împingătoare şi basculatoare, în afară de:10
    4.6.6.1.- încărcătoare frontale cu o cupă.7
    4.6.7.Alte utilaje de transport şi de ridicat, în afară de:10
    4.6.7.1.- electro şi motostivuitoare.6
    4.6.8.Plăci turnante pentru întoarcerea locomotivelor.20
    4.7.Mijloace de transport cu tracţiune animală7
    Grupa 5. ANIMALE ŞI PLANTAŢII
    5.1.Animale  
    5.1.1.Cai de reproducere şi de muncă. Măgari şi catâri.10
    5.1.2.Boi şi bivoli de muncă; vaci de lapte şi tauri pentru reproducere.7
    5.1.3.Oi pentru reproducere.5
    5.1.4.Păsări de reproducere.3
    5.1.5.Câini de pază şi vânătoare.6
    5.2.Plantaţii  
    5.2.1.Plantaţii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani.20
    5.2.2.Plantaţii de cireşi, vişini, piersici, aluni şi caişi.12
    5.2.3.Plantaţii de nuci.30
    5.2.4.Plantaţii de agrişi, coacăzi şi trandafiri de dulceaţă.8
    5.2.5.Plantaţii de zmeură şi alţi arbuşti şi subarbuşti (muri, căpşuni etc.).5
    5.2.6.Plantaţii de viţă de vie:  
    5.2.6.1.- vii altoite (nobile) şi portaltoi vie,20
    5.2.6.2.- vii indigene, vii hibride, producători direcţi.15
    5.2.7.Plantaţii de hamei.17
    5.2.8.Plantaţii de protecţie şi de consolidare a terenurilor:  
    5.2.8.1.- foioase şi răşinoase,60
    5.2.8.2.- plopi, salcâmi şi sălcii.30
    5.2.9.Răchitării.7
    Grupa 6. MOBILIER, APARATURA BIROTICĂ, SISTEME DE PROTECŢIE A VALORILOR UMANE ŞI MATERIALE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE
    6.1.Mobilier  
    6.1.1.Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier).15
    6.1.2.Firme, panouri şi reclame luminoase.3
    6.1.3.Tablouri, gravuri, decoraţiuni interioare, inventar bibliotecă (cărţi, reviste, etc.) în afara celor înregistrate în patrimoniul de stat.15
    6.1.4.Inventar gospodăresc: tacâmuri (din metale preţioase), perdele, draperii, covoare, etc.10
    6.1.5.Aparate radioreceptoare, televizoare, aparate video, etc.6
    6.2.Aparatură birotică  
    6.2.1.Maşini de scris, aparate de dictat şi reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat şi multiplicat, aparate de proiecţie, aparate de citit microfilme etc.5
    6.2.2.Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefonice mobile, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.5
    6.2.3.Maşini de numărat bani.5
    6.3.Sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale  
    6.3.1.Echipamente de proiecţie mecanică - grilaje, grătare, uşi blindate, uşi de securitate, ferestre şi panouri de securitate (antiefracţie, antivandal, antiglonţ).30
    6.3.2.Unităţi de depozitare valori şi purtători de date (case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc.).30
    6.3.3.Automate bancare.25
    6.3.4.Sisteme de protecţie la incendiu (elemente de detecţie şi de acţionare, centrale de semnalizare şi acţionare etc.).20
    6.3.5.Sisteme pentru controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie.15
    6.4.Active corporale mobile neregăsite în grupele şi subgrupele anterioare10
   +  Anexa 1-------la catalogul privind duratele normalede funcţionare şi clasificarea mijloacelorfixe                DICTIONAR de corespondenta dintre codul de clasificare şi duratele normale de funcţionare din Legea nr. 15 privind amortizarea capitalului în active corporale şi necorporale şi respectiv noua clasificare şi duratele normale de utilizare a imobilizarilor corporale
    Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe conform HG nr. 266/1994.Noua clasificare şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
    Codul de clasificare   Durata normală de funcţionare (ani)Codul de clasificareDurata normală de funcţionare (ani)
    12345
    GRUPA 1: CLĂDIRIGRUPA 1: CONSTRUCŢII
    1.1. Clădiri industriale1.1. Construcţii industriale
    1.1.1.a501.1.1.50
      b30   1.1.1.1.40
            1.1.1.2.35
    1.1.2.a25   1.1.1.1.35
      b16   1.1.1.2.40
    1.1.3.a101.1.2.10
      b61.1.2.10
    1.2. Clădiri agricole1.2. Construcţii agricole
    1.2.1.a351.2.1.30
      b251.2.1.30
    1.2.2.a201.2.1.30
      b121.2.1.30
    1.2.3.a101.2.2.10
      b61.2.2.10
    1.3. Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii1.3. Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii
    1.3.1.a451.3.1.40
      b351.3.1.40
    1.3.2.a251.3.1.40
      b151.3.1.40
    1.3.3.a10   1.3.2.5.10
      b6   1.3.2.5.10
             
    1.4. Clădiri pentru afaceri, comerţ şi depozitare1.4. Construcţii pentru afaceri, comerţ şi depozitare
    1.4.1.        
      1.4.1.1.   501.5.1.50
            1.5.2.40
      1.4.1.2.   251.5.2.40
    1.4.2.        
      1.4.2.1.   25   1.5.12.10
    1.4.2.2.   15   1.5.12.10
    1.4.3.        
      1.4.3.1.   25   1.5.12.10
      1.4.3.2.   15   1.5.12.10
    1.5. Clădiri de locuit. Clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement. Clădiri administrative.1.6. Construcţii de locuinţe şi social culturale.
    1.5.1.   601.6.1.50
          1.6.2.40
          1.6.4.50
          1.6.5.40
    1.5.2.   301.6.2.50
    GRUPA 2: CONSTRUCŢII SPECIALE    
    2.1. Construcţii speciale industriale1.1. Construcţii industriale
    2.1.1.   301.1.5.30
    2.1.2.   101.1.6.10
    2.1.3.   101.1.6.10
    2.1.4.        
      2.1.4.1.   101.1.7.40
      2.1.4.2.   401.1.7.40
    2.1.5.   501.1.3.50
    2.1.6.   30   1.1.4.1.30
    2.1.7.        
      2.1.7.1.   101.1.9.30
      2.1.7.2.   301.1.9.30
    2.1.8.   401.1.5.30
    2.1.9.        
      2.1.9.1.a101.1.9.30
        b71.1.9.30
      2.1.9.2.a401.1.9.30
      b201.1.9.30
    2.1.10.        
      2.1.10.1.   101.1.10.40
      2.1.10.2.   401.1.10.40
    2.1.11.        
      2.1.11.1.   101.1.8.30
      2.1.11.2.   301.1.8.30
    2.1.12.        
      2.1.12.1.   151.1.8.30
      2.1.12.2.   301.1.8.30
    2.1.13.        
      2.1.13.1.   61.1.11.25
      2.1.13.2.   301.1.11.25
    2.1.14.   301.1.12.30
    2.1.15.        
      2.1.15.1.   101.1.12.30
      2.1.15.2.   301.1.12.30
    2.1.16.   251.1.11.25
    2.1.17.   151.1.13.15
    2.1.18.a301.1.14.30
      b151.1.14.30
    2.1.19.   401.1.9.30
    2.2. Construcţii speciale agricole1.2. Construcţii agricole
    2.2.1.        
      2.2.1.1.   301.2.8.30
      2.2.1.2.   601.2.8.30
    2.2.2.        
      2.2.2.1   101.2.7.25
      2.2.2.2.   251.2.7.25
    2.2.3.     1.2.10.  
      2.2.3.1   10   1.2.10.1.30
      2.2.3.2.   30   1.2.10.1.30
      2.2.3.3.   2   1.2.10.2.5
    2.2.4.        
      2.2.4.1   51.2.7.25
      2.2.4.2.   101.2.7.25
      2.2.4.3.   201.2.7.25
    2.2.5.   401.2.9.40
                     
    2.3. Construcţii hidrotehnice1.4. Construcţii hidrotehnice
    2.3.1.   601.4.1.60
    2.3.2.   60   1.4.2.2.30
    2.3.3.     1.4.2.  
      2.3.3.1.   20   1.4.2.1.20
      2.3.3.2.   50   1.4.2.2.30
    2.3.4.     1.4.2.  
      2.3.4.1.   15   1.4.2.1.20
      2.3.4.2.   40   1.4.2.2.30
    2.3.5.   10   1.4.2.1.20
    2.3.6.     1.4.2.  
      2.3.6.1.   10   1.4.2.1.20
      2.3.6.2.   40   1.4.2.2.30
    2.3.7.   331.4.4.33
    2.3.8.     1.4.5.40
      2.3.8.1.   10   1.4.5.1.10
      2.3.8.2.   301.4.5.40
    2.3.9.   601.4.6.60
    2.4. Construcţii speciale pentru transporturi şi telecomunicaţii1.3. Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii
    2.4.1.        
      2.4.1.1.     1.3.2.  
      2.4.1.1.1.   60   1.3.2.1.50
      2.4.1.1.2.   40   1.3.2.3.35
      2.4.1.1.3   20   1.3.2.4.20
      2.4.1.1.4   45   1.3.2.2.40
      2.4.1.2.   301.3.3.30
      2.4.1.3.     1.3.4.  
      2.4.1.3.1   40   1.3.4.1.30
      2.4.1.3.2.   30   1.3.4.2.25
      2.4.1.3.3.   15   1.3.4.3.15
      2.4.1.4.   401.3.5.30
      2.4.1.5.        
      2.4.1.5.1.   301.3.5.30
      2.4.1.5.2.   201.3.5.30
      2.4.1.6.   301.3.5.30
      2.4.1.7.   51.3.6.5
      2.4.1.8.   301.3.5.30
    2.4.2.        
      2.4.2.1.     1.3.7.  
      2.4.2.1.1.   3   1.3.7.1.20
      2.4.2.1.2.   5   1.3.7.1.20
      2.4.2.1.3.   15   1.3.7.2.25
      2.4.2.1.4.   35   1.3.7.3.35
      2.4.2.2.   401.3.8.40
      2.4.2.3.        
      2.4.2.3.1   121.3.12.30
      2.4.2.3.2.   251.3.12.30
      2.4.2.4.   401.3.8.40
    2.4.3.        
      2.4.3.1.   601.3.9.50
      2.4.3.2.     1.3.10.  
      2.4.3.2.1.   15   1.3.10.1.15
      2.4.3.2.2.   40   1.3.10.2.40
      2.4.3.3.   601.3.9.50
      2.4.3.4.   501.3.11.50
      2.4.3.5.   301.3.12.30
    2.4.4.     1.3.13.  
      2.4.4.1.     1.3.13.  
      2.4.4.1.1.   15   1.3.13.1.15
      2.4.4.1.2.   30   1.3.13.2.30
      2.4.4.2.     1.3.14.  
      2.4.4.2.1.   25   1.3.14.1.25
      2.4.4.2.2.   12   1.3.14.2.12
      2.4.4.3.   51.3.155
      2.4.4.4.        
      2.4.4.4.1.   101.3.16.30
      2.4.4.4.2.   301.3.16.30
    2.4.5.        
      2.4.5.1.     1.3.17.  
      2.4.5.1.1.   10   1.3.17.1.10
      2.4.5.1.2.   40   1.3.17.2.40
      2.4.5.1.3.   60   1.3.17.2.40
      2.4.5.2.     1.3.17.  
      2.4.5.2.1.   10   1.3.17.1.10
      2.4.5.2.2.   40   1.3.17.2.40
      2.4.5.2.3.   60   1.3.17.2.40
      2.4.5.3.   601.3.18.50
    2.4.6.        
      2.4.6.1.        
      2.4.6.1.1.   121.3.20.12
      2.4.6.1.2.   121.3.20.12
      2.4.6.1.3.   121.3.20.12
      2.4.6.2.        
      2.4.6.2.1.   201.3.21.20
      2.4.6.2.2.   151.3.21.20
      2.4.6.2.3.   151.3.21.20
      2.4.6.3.   201.3.22.20
      2.4.6.4.   201.3.23.20
      2.4.6.5.   51.3.24.5
    2.4.7   401.3.12.30
    2.5. Construcţii depozitare - comerţ1.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare
    2.5.1.        
      2.5.1.1.   101.5.3.30
      2.5.1.2.   251.5.3.30
    2.5.2.   251.5.11.25
    2.5.3.        
      2.5.3.1.   201.5.3.30
      2.5.3.2.   351.5.3.30
    2.5.4.        
      2.5.4.1.   61.5.12.10
      2.5.4.2.   201.5.3.30
    2.5.5.   501.5.3.30
    2.5.6.        
      2.5.6.1.   301.5.6.30
      2.5.6.2.   401.5.6.30
    2.5.7.        
      2.5.7.1.   101.5.12.10
      2.5.7.2.   301.5.6.30
    2.5.8.        
      2.5.8.1.   201.5.7.30
      2.5.8.2.   301.5.7.30
      2.5.8.3.   101.5.12.10
    2.5.9.        
      2.5.9.1.   101.5.12.10
      2.5.9.2.   301.5.3.30
    2.5.10.        
      2.5.10.1.   251.5.10.30
      2.5.10.2.   351.5.10.30
      2.5.10.3.   301.5.10.30
    2.5.11.   201.5.8.25
    2.5.12.        
      2.5.12.1.   101.5.8.25
      2.5.12.2.   351.5.8.25
    2.5.13.   351.5.5.25
    2.5.14.   201.5.9.25
    2.6. Construcţii speciale pentru transportul energiei electrice1.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice
    2.6.1.     1.7.1.  
      2.6.1.1.   12   1.7.1.1.12
      2.6.1.2.   40   1.7.1.2.40
      2.6.1.3.   20   1.7.1.3.20
    2.6.2.     1.7.2.  
      2.6.2.1.   12   1.7.2.1.12
      2.6.2.2.   20   1.7.2.2.20
      2.6.2.3.   30   1.7.2.3.30
    2.7. Construcţii speciale pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare
    2.7.1.        
      2.7.1.1.   201.8.1.40
      2.7.1.2.   401.8.1.40
    2.7.2.        
      2.7.2.1.   201.8.1.40
      2.7.2.2.   401.8.1.40
    2.7.3.        
      2.7.3.1.   401.8.2.30
      2.7.3.2.   201.8.2.30
    2.7.4.   201.8.2.30
    2.7.5.        
      2.7.5.1.   501.8.3.50
      2.7.5.2.   71.8.3.50
    2.7.6.   501.8.3.50
    2.7.7.        
      2.7.7.1   301.8.4.40
      2.7.7.2.   601.8.4.40
    2.7.8.        
      2.7.8.1.   601.8.5.50
      2.7.8.2.   351.8.5.50
    2.7.9.   101.8.6.30
      2.7.9.1.   501.8.6.30
      2.7.9.2.   201.8.6.30
      2.7.9.3.   151.8.6.30
    2.7.10.        
      2.7.10.1.   401.8.7.40
      2.7.10.2.   151.8.7.40
    2.7.11.   401.8.12.40
    2.7.12.   201.8.10.20
    2.7.13.   501.8.8.40
    2.7.14.        
      2.7.14.1.   501.8.9.30
      2.7.14.2.   151.8.9.30
      2.7.14.3.   301.8.9.30
    2.7.15.   301.8.6.30
    2.7.16.   401.8.13.40
    2.7.17.   201.8.6.30
    2.7.18.   601.8.11.50
    2.7.19.   501.8.12.40
                 
    2.8. Construcţii speciale pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare1.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare
    2.8.1.   251.9.1.25
    2.8.2.     1.9.2.  
      2.8.2.1.   25   1.9.2.1.25
      2.8.2.2.   20   1.9.2.2.20
    2.8.3.   151.9.3.15
    2.8.4.   201.9.1.25
    2.8.5.a151.9.3.15
      b81.9.3.15
    2.9. Alte construcţii speciale  
    2.9.1.        
      2.9.1.1   101.6.6.15
      2.9.1.2.   201.6.6.15
      2.9.1.3.   401.6.6.15
      2.9.1.4.   71.6.6.15
    2.9.2.     1.6.3.  
      2.9.2.1.   15   1.6.3.115
      2.9.2.2.   25   1.6.3.2.25
    2.9.3.        
      2.9.3.1.   15   1.6.1.1.40
      2.9.3.2.   40   1.6.1.1.40
    2.9.4.        
      2.9.4.1.   71.6.6.15
      2.9.4.2.   151.6.6.15
      2.9.4.3.   301.6.6.15
    2.9.5.   35   1.6.2.1.35
    2.9.6.   301.8.6.30
    2.9.7.   401.6.5.40
    GRUPA 3: MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRUGRUPA 2: ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU)
    3.1. Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere2.1. Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere
    3.1.1.   72.1.1.7
    3.1.2.   42.1.2.4
    3.1.3.   72.1.1.7
    3.1.4.   62.1.3.6
    3.1.5.   122.1.4.10
    3.1.6.   72.1.1.7
    3.1.7.   102.1.5.10
    3.1.8.   122.1.4.10
    3.1.9.   102.1.5.10
    3.1.10.   152.1.6.10
    3.1.11.   152.1.6.10
    3.1.12.   82.1.7.8
    3.2. Prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor2.2. Prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor
    3.2.1.   92.2.1.9
    3.2.2.   72.2.2.7
    3.2.3.   102.2.3.10
    3.2.4.   102.2.3.10
    3.2.5.   62.2.4.6
    3.2.6.   102.2.3.10
    3.3. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor2.3. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor
    3.3.1.   152.3.1.14
    3.3.2.   152.3.2.15
    3.3.3.   122.3.3.12
    3.3.4.   122.3.3.12
    3.3.5.   152.3.1.14
    3.3.6.   122.3.3.12
    3.3.7.   152.3.1.14
    3.4. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă2.4. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă
    3.4.1.   152.4.1.14
    3.4.2.   152.4.1.14
    3.4.3.   122.4.2.12
    3.5. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi prelucrarea metalului2.5. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi prelucrarea metalului
    3.5.1.   122.5.1.12
    3.5.2.        
      3.5.2.1.   102.5.2.10
      3.5.2.2.   122.5.2.10
      3.5.2.3.   82.5.2.10
      3.5.2.4.   102.5.2.10
    3.5.3.   102.5.2.10
    3.5.4.   122.5.1.12
    3.5.5.   102.5.2.10
    3.5.6.   122.5.1.12
    3.5.7.   102.5.2.10
    3.5.8.   32.5.7.3
    3.5.9.   102.5.2.10
    3.5.10.   122.5.1.12
    3.5.11.   122.5.1.12
    3.5.12.   122.5.1.12
    3.5.13.   102.5.2.10
    3.5.14.   102.5.2.10
    3.5.15.   122.5.1.12
    3.5.16.   122.5.1.12
    3.5.17.   82.5.5.8
    3.5.18.   102.5.2.10
    3.5.19.   102.5.2.10
    3.5.20.   102.5.2.10
    3.5.21.   102.5.2.10
    3.5.22.   102.5.2.10
    3.5.23.   122.5.1.12
    3.5.24.   72.5.6.7
    3.5.25.   102.5.2.10
    3.5.26.   122.5.1.12
    3.5.27.   102.5.2.10
    3.5.28.   122.5.1.12
    3.5.29.   122.5.1.12
    3.5.30.   122.5.1.12
    3.5.31.   102.5.2.10
    3.5.32.   122.5.1.12
    3.5.33.   102.5.2.10
    3.5.34.   142.5.3.14
    3.5.35.   122.5.1.12
    3.5.36.   82.5.4.8
                     
    3.6. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi petrochimică2.6. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi petrochimică
    3.6.1.     2.6.1.  
      3.6.1.1.a15   2.6.1.1.a12
        b10   2.6.1.1.b8
      3.6.1.2.a12   2.6.1.1.a12
        b8   2.6.1.1.b8
      3.6.1.3.a10   2.6.1.2.a10
        b8   2.6.1.2.b7
      3.6.1.4.a10   2.6.1.2.a10
        b8   2.6.1.2.b7
      3.6.1.5.a12   2.6.1.1.a12
        b8   2.6.1.1.b8
      3.6.1.6.a14   2.6.1.1.a12
        b9   2.6.1.1.b8
      3.6.1.7.a14   2.6.1.1.a12
        b8   2.6.1.1.b8
      3.6.1.8.a10   2.6.1.2.a10
        b6   2.6.1.2.b7
    3.6.2.     2.6.2.  
      3.6.2.1.   10   2.6.2.1.10
      3.6.2.2.   10   2.6.2.1.10
      3.6.2.3.   8   2.6.2.2.8
      3.6.2.4.   12   2.6.2.1.10
    3.6.3.     2.6.3.  
      3.6.3.1.   14   2.6.3.1.12
      3.6.3.2.   8   2.6.3.2.10
      3.6.3.3.   10   2.6.3.2.10
      3.6.3.4.   14   2.6.3.1.12
      3.6.3.5.   14   2.6.3.1.12
      3.6.3.6.   11   2.6.3.2.10
      3.6.3.7.   9   2.6.3.2.10
      3.6.3.8.   3   2.6.3.3.3
      3.6.3.9.   12   2.6.3.4.12
    3.6.4.   122.6.4.12
      3.6.4.1.   15   2.6.4.1.15
      3.6.4.2.   112.6.4.12
      3.6.4.3.   9   2.6.4.2.9
      3.6.4.4.   2   2.6.4.2.9
      3.6.4.5.   15   2.6.4.1.15
    3.6.5.   102.6.5.10
      3.6.5.1.   92.6.5.10
      3.6.5.2.   82.6.5.10
    3.7. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare2.7. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare
    3.7.1.   152.7.1.12
      3.7.1.1.        
      3.7.1.1.1.   12   2.7.1.1.10
      3.7.1.1.2.   10   2.7.1.1.10
      3.7.1.2.   8   2.7.1.1.10
      3.7.1.3.   9   2.7.1.1.10
      3.7.1.4.   122.7.1.12
    3.7.2.   152.7.2.15
    3.7.3.   152.7.2.15
    3.7.4.   202.7.3.20
      3.7.4.1.   14   2.7.3.1.14
    3.7.5.   152.7.4.15
    3.7.6.   152.7.4.15
    3.7.7.   152.7.4.15
    3.7.8.   152.7.4.15
      3.7.8.1.   5   2.7.4.1.5
      3.7.8.2.   7   2.7.4.1.5
      3.7.8.3.   10   2.7.4.2.10
    3.7.9.   152.7.4.15
    3.7.10.   152.7.415
    3.7.11.   152.7.4.15
    3.7.12.   142.7.4.15
    3.7.13.   152.7.4.15
    3.7.14.   152.7.4.15
    3.8. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului2.8. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului
    3.8.1.   102.8.1.10
    3.8.2.   122.8.1.10
      3.8.2.1.   2   2.8.1.1.2
    3.8.3.   102.8.2.10
      3.8.3.1.   3   2.8.2.1.3
    3.8.4.   102.8.1.10
    3.8.5.   102.8.3.10
      3.8.5.1.   3   2.8.3.1.3
    3.8.6.   102.8.4.10
      3.8.6.1.   3   2.8.4.1.3
    3.8.7.   122.8.5.12
      3.8.7.1.   5   2.8.5.1.5
    3.8.8.   122.8.6.12
    3.8.9.   72.8.7.7
    3.9. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei2.9. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei
    3.9.1.   132.9.1.13
      3.9.1.1.   7   2.9.1.1.7
    3.9.2.   102.9.2.10
    3.9.3.   102.9.2.10
    3.9.4.   142.9.3.13
    3.9.5.   102.9.2.10
      3.9.5.1.   7   2.9.2.1.7
      3.9.5.2.   6   2.9.2.1.7
    3.10. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei2.10. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei
    3.10.1.   142.10.1.14
      3.10.1.1.   12   2.10.1.1.12
      3.10.1.2.   12   2.10.1.1.12
    3.10.2.   12   2.10.1.1.12
    3.10.3.   12   2.10.1.1.12
    3.10.4.   142.10.2.14
    3.11. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria textilă2.11. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria textilă
    3.11.1.   112.11.1.11
    3.11.2.   102.11.1.11
    3.11.3.   112.11.1.11
    3.11.4.   122.11.1.11
    3.11.5.   102.11.2.10
    3.11.6.   102.11.2.10
    3.11.7.   112.11.2.10
    3.11.8.   112.11.3.11
    3.11.9.   82.11.4.8
    3.11.10   112.11.2.10
    3.11.11   102.11.2.10
    3.11.12   112.11.3.11
    3.11.13.   112.11.3.11
    3.11.14.   102.11.2.10
    3.11.15.   122.11.3.11
    3.11.16.   122.11.3.11
    3.12. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor102.12. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor10
    3.13. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei.2.13. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei
    3.13.1.   112.13.2.11
      3.13.1.1.   20   2.13.2.1.20
      3.13.1.2.   15   2.13.2.2.15
    3.13.2.   112.13.1.10
    3.13.3.   102.13.1.10
    3.13.4.   112.13.1.10
                       
    3.14. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară2.14. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară
    3.14.1.   112.14.1.11
    3.14.2.   102.14.2.10
    3.14.3.   172.14.5.17
    3.14.4.   122.14.3.12
    3.14.5.   102.14.4.10
    3.14.6.   182.14.6.18
    3.14.7.   162.14.7.15
    3.14.8.   102.14.4.10
    3.14.9.   122.14.3.12
    3.14.10.   152.14.7.15
    3.14.11.   122.14.7.15
    3.14.12.   122.14.3.12
    3.14.13.   152.14.7.15
    3.14.14.   102.14.4.10
    3.15. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică2.15. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică
    3.15.1.   112.15.11
    3.15.2.   122.15.11
    3.16. Maşini de forţă şi utilaje energetice2.16. Maşini de forţă şi utilaje energetice
    3.16.1.   282.16.1.28
      3.16.1.1.   20   2.16.1.1.20
      3.16.1.2.   20   2.16.1.1.20
      3.16.1.3.       2.16.1.2.  
      3.16.1.3.1.   12   2.16.1.2.1.12
      3.16.1.3.2.   8   2.16.1.2.28
      3.16.1.4.   20   2.16.1.320
    3.16.2.     2.16.2.  
      3.16.2.1.   15   2.16.2.1.15
      3.16.2.2.   20   2.16.2.2.20
      3.16.2.3.   22   2.16.2.3.22
      3.16.2.4.   11   2.16.2.4.11
      3.16.2.5.   20   2.16.2.5.20
    3.16.3.     2.16.3.  
      3.16.3.1.   20   2.16.3.1.20
      3.16.3.2.   12   2.16.3.1.1.12
      3.16.3.3.   20   2.16.3.2.20
      3.16.3.4.   20   2.16.3.2.20
      3.16.3.5.   14   2.16.3.3.14
      3.16.3.6.   10   2.16.3.4.10
    3.16.4.     2.16.4.  
      3.16.4.1.        
      3.16.4.1.1.   15   2.16.4.1.12
      3.16.4.1.2.   12   2.16.4.1.12
      3.16.4.2.   8   2.16.4.2.8
      3.16.4.3.        
      3.16.4.3.1.   14   2.16.4.3.12
      3.16.4.3.2.   10   2.16.4.3.12
      3.16.4.4.        
      3.16.4.4.1.   15   2.16.4.4.12
      3.16.4.4.2.   12   2.16.4.4.12
      3.16.4.4.3.   10   2.16.4.4.12
    3.16.5.   142.16.5.14
    3.17. Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent2.17. Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent
    3.17.1.     2.17.1.  
      3.17.1.1.       2.17.1.1.  
      3.17.1.1.1.   8   2.17.1.1.1.8
      3.17.1.1.2.   6   2.17.1.1.2.6
      3.17.1.1.3.   4   2.17.1.1.3.4
      3.17.1.2.   10   2.17.1.2.10
      3.17.1.3.       2.17.1.3.  
      3.17.1.3.1.   8   2.17.1.3.1.8
      3.17.1.3.2.   6   2.17.1.3.2.6
      3.17.1.3.3.   3   2.17.1.3.3.3
      3.17.1.4.   10   2.17.1.2.10
      3.17.1.5.   8   2.17.1.4.8
      3.17.1.6.   10   2.17.1.2.10
      3.17.1.7.   10   2.17.1.2.10
    3.17.2.     2.17.2.  
      3.17.2.1.   12   2.17.2 1.12
      3.17.2.2.   10   1.17.2.2.10
      3.17.2.2.1.   20   2.17.2.2.1.20
      3.17.2.3.   10   2.17.2.210
      3 17.2.4.   10   2.17.2.210
    3.17.3.        
      3.17.3.1   82.17.38
      3.17.3.2.   102.17.38
    3.17.4.   10   2.17.2.2.10
    3.17.5.   122.17.6.12
    3.17.6.a252.17.4.a20
      b20   a20
      c12   b12
    3.17.7.a152.17.5.a15
      b12   a12
      c10   b10
    3.18. Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit152.18. Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit15
    3.19. Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia industrială102.19. Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia industrială10
        2.19.15
                     
    3.20. Maşini şi utilaje pentru construcţii2.20. Maşini şi utilaje pentru construcţii
    3.20.1.     2.20.1.6
      3.20.1.1.        
      3.20.1.1.1.   62.20.1.6
      3.20.1.1.2.   82.20.1.6
      3.20.1.1.3.   10   2.20.1.1.10
      3.20.1.2.   62.20.1.6
    3.20.2.        
      3.20.2.1.   10   2.20.2.1.10
      3.20.2.2.   62.20.2.6
      3.20.2.3.   62.20.2.6
      3.20.2.4.   82.20.2.6
      3.20.2.4.1.   3   2.20.2.2.3
      3.20.2.4.2.   4   2.20.2.3.4
      3.20.2.4.3.   62.20.2.6
    3.20.3.     2.20.3.8
      3.20.3.1.   6   2.20.3.1.6
      3.20.3.2.   10   2.20.3.2.10
      3.20.3.3.   4   2.20.3.3.4
      3.20.3.4.   82.20.3.8
    3.20.4.   62.20.4.6
      3.20.4.1.   3   2.20.4.1.3
    3.20.5.   152.20.5.15
      3.20.5.1.   20   2.20.5.1.20
      3.20.5.2.   12   2.20.5.2.12
      3.20.5.3.   6   2.20.5.3.6
    3.20.6.   82.20.6.8
      3.20.6.1.   102.20.6.8
      3.20.6.2.   4   2.20.6.1.4
    3.20.7.   82.20.7.8
      3.20.7.1.   4   2.20.7.1.4
      3.20.7.2.   7   2.20.7.2.7
      3.20.7.3.   10   2.20.7.3.10
      3.20.7.4.   10   2.20.7.4.10
      3.20.7.5.   8   2.20.7.5.8
    3.20.8.   82.20.8.8
    3.20.9.   62.20.9.6
    3.21. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură2.21. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură
    3.21.1.     2.21.1.  
      3.21.1.1.   8   2.21.1.1.8
      3.21.1.2.   10   2.21.1.2.10
      3.21.1.2.1.   7   2.21.1.2.1.7
      3.21.1.3.   8   2.21.1.1.8
      3.21.1.4.   10   2.21.1.2.10
      3.21.1.5.   11   2.21.1.2.10
    3.21.2.   122.21.2.10
      3.21.2.1.   122.21.2.10
      3.21.2.2.   102.21.2.10
      3.21.2.3.   122.21.2.10
      3.21.2.4.   122.21.2.10
      3.21.2.5.   122.21.2.10
      3.21.2.6.   102.21.2.10
    3.21.3.   102.21.3.10
    3.21.4.   162.21.4.16
    3.22. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi telecomunicaţii2.22. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi telecomunicaţii
    3.22.1.     2.22.1.  
      3.22.1.1.   10   2.22.1.1.10
      3.22.1.2.   20   2.22.1.2.20
      3.22.1.3.   20   2.22.1.2.20
      3.22.1.4.   14   2.22.1.3.14
    3.22.2.   122.22.2.12
    3.22.3.     2.22.3.-
      3.22.3.1.   11   2.22.3.1.11
      3.22.3.2.   5   2.22.3.2.5
      3.22.3.3.   20   2.22.3.4.20
      3.22.3.4.   25   2.22.3.3.25
      3.22.3.5.   25   2.22.3.3.25
      3.22.3.6.   20   2.22.3.4.20
      3.22.3.7.   20   2.22.3.5.20
    3.22.4.        
      3.22.4.1.   122.22.4.10
      3.22.4.2.   102.22.4.10
    3.22.5.        
      3.22.5.1.   152.22.5.12
      3.22.5.2.   122.22.5.12
      3.22.5.2.1.   18   2.22.5.1.18
      3.22.5.2.2.   10   2.22.5.3.10
    3.22.6.   72.22.6.7
      3.22.6.1.   13   2.22.6.1.12
      3.22.6.2.   12   2.22.6.1.12
      3.22.6.3.   10   2.22.6.2.10
      3.22.6.4.   13   2.22.6.1.12
      3.22.6.5.   5   2.22.6.3.6
      3.22.6.6.   6   2.22.6.3.6
      3.22.6.7.   10   2.22.6.2.10
    3.22.7.   62.22.7.6
      3.22.7.1.   12   2.22.7.1.12
    3.23. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor2.23. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor
    3.23.1.   72.23.1.7
    3.23.2.   102.23.3.10
      3.23.2.1.   7   2.23.3.1.7
    3.23.3.   102.23.2.10
    3.23.4.   102.23.2.10
    3.23.5.   102.23.2.10
    3.23.6.   92.23.2.10
    3.23.7.   152.23.4.15
    3.23.8.   72.23.5.7
                 
    3.24. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru gospodăria comunală şi spălătorii2.24. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru gospodăria comunală şi spălătorii
    3.24.1.   102.24.1.10
    3.24.2.   82.24.2.8
    3.24.3.   142.24.3.14
      3.24.3.1.   18   2.24.3.1.18
    3.24.4.   242.24.4.24
      3.24.4.1.   10   2.24.4.1.10
      3.24.4.2.   30   2.24.4.2.30
      3.24.4.3.   402.24.4.24
    3.24.5.   102.24.5.10
    3.24.6.   82.24.6.8
    3.25. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii2.25. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii
    3.25.1.   102.25.2.10
      3.25.1.1.   6   2.25.2.1.6
    3.25.2.   102.25.1.10
    3.25.3.   102.25.1.10
    3.25.4.   122.25.1.10
    3.25.5.   152.25.3.12
    3.25.6.   122.25.1.10
    3.25.7.   102.25.1.10
    3.26. Alte maşini, utilaje şi instalaţii2.26. Alte maşini, utilaje şi instalaţii
    3.26.1.   102.26.1.10
      3.26.1.1.   6   2.26.1.1.6
    3.26.2.   122.26.2.12
      3.26.2.1.   15   2.26.2.1.15
    3.26.3.   82.26.4.8
    3.26.4.   102.26.3.10
      3.26.4.1.   50   2.26.3.1.50
    3.26.5.   122.26.5.12
    3.26.6.   122.26.5.12
    GRUPA 4. APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ŞI REGLAREGRUPA 3. APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ŞI REGLARE
    4.1. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice mecanice şi acustice3.1. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice mecanice şi acustice
    4.1.1.   103.1.1.10
    4.1.2.   103.1.1.10
      4.1.2.1.   20   3.1.1.1.20
    4.2. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului, frecvenţei şi mărimilor cinematice103.2. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului, frecvenţei şi mărimilor cinematice10
    4.2.1.   143.2.1.12
    4.2.2.   103.2.2.10
      4.2.2.1.   7   3.2.2.1.7
    4.3. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice103.3. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice10
    4.3.1.   63.3.1.6
    4.4. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi foto-metrice103.4. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi foto-metrice10
    4.4.1.   63.4.1.5
    4.4.2.   53.4.1.5
    4.4.3.   83.4.2.8
    4.5. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor analitice (de material, de structură şi de compoziţie) aparate şi instalaţii pentru încercarea materialelor, elementelor şi a produselor103.5. Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor analitice (de material, de structură şi de compoziţie) aparate şi instalaţii pentru încercarea materialelor, elementelor şi a produselor10
    4.5.1.   303.5.1.30
    4.6. Utilaje şi accesorii de laborator153.6. Utilaje şi accesorii de laborator10
    4.6.1.   53.6.1.5
    4.7. Aparate şi instalaţii pentru cercetare ştiinţifică53.7. Aparate şi instalaţii pentru cercetare ştiinţifică5
    4.8. Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurare103.8. Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurare10
    4.9. Calculatoare electronice şi echipamente periferice63.9. Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat3
    GRUPA 5. MIJLOACE DE TRANSPORTGRUPA 4. MIJLOACE DE TRANSPORT
    5.1. Mijloace de transport feroviar4.1. Mijloace de transport feroviar
    5.1.1.   204.1.1.20
    5.1.2.   204.1.1.20
    5.1.3.   204.1.1.20
    5.1.4.   104.1.2.10
    5.1.5.   204.1.1.20
    5.1.6.   104.1.2.10
    5.1.7.   184.1.3.18
    5.1.8.   204.1.1.20
                     
    5.2. Mijloace de transport auto4.2. Mijloace de transport auto
    5.2.1.     4.2.1.  
      5.2.1.1.   5   4.2.1.1.5
            4.2.1.1.1.4
      5.2.1.2.   6   4.2.1.2.6
      5.2.1.3.   9   4.2.1.3.9
      5.2.1.3.1.   8   4.2.1.3.1.8
      5.2.1.4.   4   4.2.1.4.4
    5.2.2.     4.2.2.  
      5.2.2.1.   5   4.2.2.1.5
      5.2.2.2.   6   4.2.2.2.6
      5.2.2.3.   5   4.2.2.1.5
      5.2.2.4.   6   4.2.2.2.6
      5.2.2.5.   4   4.2.2.3.5
      5.2.2.6.   5   4.2.2.3.5
      5.2.2.7.   5   4.2.2.3.5
      5.2.2.8.   6   4.2.2.3.5
      5.2.2.9.   5   4.2.2.3.5
      5.2.2.10.   6   4.2.2.3.5
      5.2.2.11.   6   4.2.2.4.6
      5.2.2.12.   5   4.2.2.5.5
      5.2.2.13.   6   4.2.2.6.6
      5.2.2.14.   8   4.2.2.7.8
      5.2.2.15.   6   4.2.2.6.6
      5.2.2.16.   6   4.2.2.6.6
      5.2.2.17.   5   4.2.2.9.2.5
      5.2.2.18.   4   4.2.2.8.4
      5.2.2.19.       4.2.2.9.  
      5.2.2.19.1.   6   4.2.2.9.1.6
      5.2.2.19.2.   5   4.2.2.9.2.5
      5.2.2.20.   6   4.2.2.6.6
    5.3. Mijloace de transport naval4.3. Mijloace de transport naval
    5.3.1.   204.3.1.20
    5.3.2.   204.3.1.20
    5.3.3.   204.3.1.20
    5.3.4.   204.3.1.20
    5.3.5.   254.3.4.25
    5.3.6.   204.3.1.20
    5.3.7.   204.3.1.20
    5.3.8.   184.3.5.18
    5.3.9.   154.3.6.15
    5.3.10.   204.3.1.20
    5.3.11.        
      5.3.11.1.   204.3.2.20
      5.3.11.2.   12   4.3.2.1.12
    5.3.12.   184.3.5.18
    5.3.13.   204.3.3.20
      5.3.13.1.   12   4.3.3.1.12
      5.3.13.2.   18   4.3.3.2.18
      5.3.13.3.   18   4.3.3.2.18
    5.3.14.   204.3.1.20
    5.3.15.     4.3.7.  
      5.3.15.1.   14   4.3.7.1.14
      5.3.15.2.   20   4.3.7.2.20
    5.3.16.   204.3.1.20
    5.3.17.   204.3.1.20
    5.3.18.   184.3.5.18
    5.3.19.   204.3.1.20
    5.3.20.   184.3.5.18
    5.3.21.   204.3.1.20
    5.3.22.   204.3.1.20
    5.3.23.   204.3.1.20
    5.3.24.   204.3.1.20
    5.3.25.   204.3.1.20
    5.3.26.   204.3.1.20
    5.3.27.   204.3.1.20
    5.3.28.   114.3.8.11
    5.3.29.   114.3.8.11
    5.3.30.        
      5.3.30.1.   114.3.9.11
      5.3.30.2.   15   4.3.9.1.15
    5.3.31.   84.3.10.8
    5.3.32.   114.3.8.11
    5.4. Mijloace de transport aerian4.4. Mijloace de transport aerian
    5.4.1.   124.4.1.18
    5.4.2.   64.4.2.6
    5.4.3.   64.4.3.6
    5.5. Mijloace specifice pentru transportul urban de călători4.5. Mijloace specifice pentru transportul urban de călători
    5.5.1.   144.5.1.14
    5.5.2.   84.5.2.8
    5.6. Utilaje şi instalaţii de transport şi ridicat4.6. Utilaje şi instalaţii de transport şi ridicat
    5.6.1.   104.6.1.10
    5.6.2.   154.6.2.15
      5.6.2.1.   12   4.6.2.1.12
      5.6.2.2.   10   4.6.2.2.10
      5.6.2.3.        
      5.6.2.3.1.   10   4.6.2.3.10
      5.6.2.3.2.   8   4.6.2.3.10
      5.6.2.3.3.   10   4.6.2.3.10
    5.6.3.   104.6.1.10
      5.6.3.1.   20   4.6.1.1.20
      5.6.3.2.   15   4.6.1.2.15
    5.6.4.     4.6.3.  
      5.6.4.1.   7   4.6.3.1.7
      5.6.4.2.   10   4.6.3.2.10
    5.6.5.   104.6.4.10
      5.6.5.1.   12   4.6.4.1.12
      5.6.5.2.   8   4.6.4.2.8
      5.6.5.3.   4   4.6.4.3.4
      5.6.5.4.   12   4.6.4.4.12
    5.6.6.   124.6.5.12
    5.6.7.   104.6.6.10
      5.6.7.1.   7   4.6.6.1.7
    5.6.8.   104.6.7.10
      5.6.8.1.   6   4.6.7.1.6
    5.6.9.   204.6.8.20
    5.7. Mijloace de transport cu tracţiune animală74.7. Mijloace de transport cu tracţiune animală7
    GRUPA 6. ANIMALE ŞI PLANTAŢIIGRUPA 5. ANIMALE ŞI PLANTAŢII
    6.1. Animale5.1. Animale
    6.1.1.   105.1.1.10
    6.1.2.   75.1.2.7
    6.1.3.   55.1.3.5
    6.1.4.   105.1.1.10
    6.2. Plantaţii5.2. Plantaţii
    6.2.1.   205.2.1.20
    6.2.2.   125.2.2.12
    6.2.3.   305.2.3.30
    6.2.4.   85.2.4.8
    6.2.5.   55.2.5.5
    6.2.6.     5.2.6.  
      6.2.6.1.   20   5.2.6.1.20
      6.2.6.2.   15   5.2.6.2.15
    6.2.7.   175.2.7.17
    6.2.8.     5.2.8.  
      6.2.8.1.   60   5.2.8.1.60
      6.2.8.2.   30   5.2.8.1.30
    6.2.9.   105.2.9.7
    GRUPA 7. UNELTE, DISPOZITIVE, INSTRUMENTE, MOBILIER ŞI APARATURĂ BIROTICĂGRUPA 6. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE
    7.1. Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în industrie52.19.1.5
    7.2. Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în construcţii42.20.10.4
    7.3. Unelte, dispozitive şi instrumente folosite în agricultură42.21.5.4
    7.4. Unelte, dispozitive şi instrumente pentru transporturi şi telecomunicaţii52.22.8.5
    7.5. Unelte, dispozitive şi instrumente pentru circulaţia mărfurilor62.23.6.6
    7.5.1.   10   2.23.6.110
    7.6. Unelte, dispozitive şi instrumente pentru frizerie, coafură, cosmetică6   2.26.5.1.6
    7.7. Accesorii de producţie62.27.6
    7.8. Mobilier6.1. Mobilier
    7.8.1.   156.1.1.15
      7.8.1.1   506.3.2.50
    7.8.2.   106.1.1.15
    7.8.3.   36.1.2.3
    7.9. Aparatură birotică6.2. Aparatură birotică
    7.9.1.   56.2.1.5
    7.9.2.   56.2.2.5
    7.9.3.   106.1.4.10
    GRUPA 8. ACTIVE CORPORALE MOBILE NEREGĂSITE ÎN CAPITOLELE ANTERIOARE106.4. Active corporale mobile neregăsite în grupele şi subgrupele anterioare10
  ---------------