HOTĂRÂRE nr. 976 din 23 decembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 31 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale se organizează şi funcţionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului României, subordonat primului-ministru.  +  Articolul 2 (1) Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale răspunde de evaluarea, coordonarea, organizarea şi elaborarea strategiilor în domeniul reformei administraţiei publice. (2) Sediul Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 3 (1) Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Secretarul de stat participa la şedinţele Guvernului în care sunt dezbătute probleme din domeniul de activitate al Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale.  +  Articolul 4 (1) Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale are următoarele atribuţii principale: a) aplica programul de reforma a administraţiei publice, stabilit prin Programul de guvernare; b) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma instituţională, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice, care urmează să fie supuse aprobării Guvernului, şi raportează periodic acestuia despre stadiul realizării măsurilor privind reforma administraţiei publice; c) analizează şi avizează reglementările din domeniul serviciilor publice administrate de stat şi face propuneri de simplificare a procedurilor administrative; d) iniţiază şi elaborează, împreună cu ministerele de resort, proiecte de acte normative în domeniul reformei instituţionale şi da avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administraţiei publice în acest domeniu; e) elaborează programe de imbunatatire a relaţiilor şi comunicării dintre organele administraţiei publice şi dintre acestea şi utilizatori; f) efectuează, direct sau prin intermediul factorilor specializaţi, analize şi studii în domeniul reformei instituţionale; g) asigura reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale, în scopul promovării de politici în domeniul sau de activitate, la nivelul standardelor internaţionale; h) încheie contracte de asistenţa tehnica de specialitate pentru realizarea programelor în domeniul sau de activitate; i) fundamentează şi promovează organizarea şi funcţionarea sistemului pentru managementul resurselor umane din administraţia publică; j) elaborează reglementări privind gradarea şi clasificarea posturilor din administraţia publică; k) creează şi dezvolta un sistem de formare profesională a funcţionarilor din administraţia publică; l) urmăreşte administrarea domeniului public al statului şi propune măsuri de consolidare şi dezvoltare a acestuia; m) analizează şi avizează programele destinate consolidării domeniului public al statului, urmăreşte şi raportează Guvernului despre realizarea acestora; n) colaborează la elaborarea programelor de dezvoltare propuse a fi finanţate din fonduri constituite la dispoziţia Guvernului; o) da avize conforme asupra cererilor de trecere a unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale; p) preia responsabilităţile prevăzute prin acte normative în sarcina Consiliului pentru Reforma, în conformitate cu atribuţiile sale; (2) Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale îndeplineşte orice alte atribuţii conferite expres prin acte normative.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) În vederea desfăşurării activităţii specifice, Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale are un număr maxim de 45 de posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia. (2) Structura organizatorică a Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) În structura organizatorică a Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale pot fi organizate direcţii, servicii, birouri, compartimente, care se aproba prin ordin al secretarului de stat. (4) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al secretarului de stat. (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui departament şi se semnează de către salariat şi de către şeful ierarhic.  +  Articolul 7Resursele financiare necesare funcţionarii Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 8Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sunt obligate sa pună la dispoziţie Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale informaţiile pe care acesta le solicita, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale preia, pe bază de protocol de predare-preluare, dotările existente în cadrul Consiliului pentru Reforma, precum şi contractele şi programele de asistenţa externa în domeniu, în curs de derulare. (2) Personalul preluat din cadrul Consiliului pentru Reforma se considera transferat.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Radu StroeMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 45(exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale                         ----------------                       |SECRETAR DE STAT|                        ----------------                                |                               | ------------------------------                               |--------------|Cabinetul secretarului de stat|                               | ------------------------------                                |                               |       ----------------------------------------------------------       | | | |  -------------- --------------- -------------- --------------- | Direcţia | | Direcţia | | Direcţia | | Direcţia |  | pentru | | pentru | | pentru | | pentru | | urmărirea | | reforma | | armonizare | | managementul | | administrării| | instituţională| | legislativă | | resurselor | | domeniului | --------------- | şi integrare | | umane | | public | | europeană | | din |  -------------- -------------- | administraţia |                                                         | publică |                                                          -------------------------------