HOTĂRÂRE nr. 974 din 23 decembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare
EMITENT
 • Guvern
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 31 decembrie 1998  În temeiul prevederilorart. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, iar pe de altă parte, coordonarea elaborării, aplicării, monitorizarii şi evaluării politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calităţii, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional ştiinţific, tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabila, accesul pe piaţa interna, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informationale bazate pe cunoştinţe, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, în domeniul sau de competenţa, are rolul şi responsabilitatea: a) de a asigura planificarea strategica şi tactica; b) de a defini obiectivele strategice şi tactice; c) de a defini, aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizării obiectivelor; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquisurile comunitare; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza şi evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea regionala şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii rolului sau, Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare exercita următoarele funcţii: a) funcţia politica - funcţia de reprezentare şi de armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; b) funcţia de strategie - prin care planifica strategic şi asigura elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; c) funcţia de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizează şi evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu; d) funcţia de monitorizare, evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; e) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; f) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate; g) funcţia de reprezentare - prin care se asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; h) funcţia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cat şi cu societatea civilă şi cu cetăţeanul.  +  Articolul 4 (1) În vederea exercitării funcţiilor sale, Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare are următoarele atribuţii principale:1. fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu;2. diseminarea de informaţii în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii; stimularea creşterii conştiinţei publice cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului sau de competenţa;3. elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane;4. stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovarii, a absorbtiei şi difuziei acestora în rândul agenţilor economici şi în economie în general; definirea, finanţarea şi implementarea de proiecte, programe şi activităţi, prin care se creează şi se utilizează instrumente financiare şi scheme de finanţare pentru reducerea riscului pe piaţa al întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii, în scopul de a stimula valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării, absorbtia şi difuzia în economie şi în societate a acestora, transferul tehnologic şi innoirea tehnologică, precum şi în alte scopuri;5. definirea de politici de restructurare, privatizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu;6. urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii;7. atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultantei interne şi internaţionale pentru domeniul sau specific de competenţa;8. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării şi implementarii de scheme de analiza şi de monitorizare şi evaluare a sistemului ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi pentru altele asemenea; în aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica etc.;9. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;10. elaborarea şi iniţierea de proiecte de legi, de hotărâri şi ordonanţe ale guvernului, în domeniu; crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intra sub incidenţa domeniului sau de competenţa;11. stimularea dezvoltării regionale şi locale, precum şi a coeziunii sociale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a ştiinţei, tehnologiei şi de stimulare a inovarii; stimularea, înfiinţarea sau iniţierea infiintarii şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea, inclusiv organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial;12. conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare, agenţilor economici, instituţiilor publice, inclusiv celor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţiilor neguvernamentale, în sistem competitional sau în mod direct;13. exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa funcţionează unităţi aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea şi evaluarea de unităţi specifice domeniului;14. elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare planul naţional, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin planul naţional, în concordanta cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;15. stimularea dialogului cu comunitatea ştiinţifică şi cu alte structuri ale societăţii civile; în acest sens, se consulta şi se stimuleaza implicarea acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii;16. aprobarea regulamentului-cadru şi a componentei Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ şi, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;17. evaluarea programelor cuprinse în planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora;18. prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, în proiectul de buget propriu sau în bugetul propriu a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul sau de competenţa; utilizarea acestor resurse;19. implementarea sistemului informatic naţional pentru ştiinţa şi tehnologie, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;20. coordonarea şi armonizarea politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calităţii produselor, procedeelor şi serviciilor, în ceea ce priveşte activităţile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecţia consumatorilor şi coordonarea asistenţei tehnice în acest domeniu;21. colaborarea cu organisme şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, precum şi din domeniul infrastructurilor calităţii, dezvoltarea sau stimularea dezvoltării relaţiilor cu acestea;22. coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovarii;23. coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific. (2) Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.  +  Articolul 5Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare organizează, în structura sa, o direcţie generală specializată - Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica - prin care exercită, în domeniul utilizării fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice, şi următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi monitorizarea strategiei, politicilor şi programelor guvernamentale pentru utilizarea fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice; în acest sens, ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, agenţii economici, unităţile de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea promovării şi aplicării în practica a activităţilor din domeniul atomic şi nuclear; b) elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei, politicilor şi programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare; c) sprijinirea dezvoltării resurselor umane; d) stimularea comunicării şi a diseminarii informaţiilor tehnico-ştiinţifice, în condiţiile legii, inclusiv informarea cetăţenilor în legătură cu beneficiile şi riscurile asociate activităţilor nucleare, precum şi crearea de atitudini şi comportamente adecvate; e) stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional; colaborarea cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena, precum şi cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale, de profil, din alte tari, precum şi reprezentarea României în relaţiile cu acestea; în acest scop, încheie, în numele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de informare şi/sau specializare a personalului, regionale sau bilaterale, sau participa la acţiuni promotionale şi altele asemenea; f) monitorizarea sau, după caz, coordonarea activităţii unor unităţi de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice în domeniu; g) asigura cadrul necesar corelării politicilor şi programelor industriale şi a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul în cauza, cu politicile şi programele de cercetare-dezvoltare şi inovare de profil.  +  Articolul 6Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, care, potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, unităţilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare este condusă de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt salarizaţi potrivit anexei nr. III laLegea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. (3) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite şi reprezintă Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice şi fizice, române sau străine. (4) Preşedintele poate delega dreptul de semnatura vicepreşedintelui, secretarului general şi directorilor generali, cu excepţia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai vicepreşedintelui. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (6) Atribuţiile şi competentele vicepreşedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general este funcţionar public de cariera, numit prin concurs, pe criterii de profesionalism, prin ordin al preşedintelui. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţii de conducere administrativă, care se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei. (3) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V laLegea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, precum şi organismele consultative de pe lângă aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) În structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare de lucru, conform prevederilorart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, care se aproba prin ordin al preşedintelui. (4) Numărul maxim de posturi este de 146, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.  +  Articolul 10În vederea îmbunătăţirii comunicării între organele administraţiei publice centrale şi a armonizării politicilor elaborate de acestea, pe lângă Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare funcţionează, cu rol consultativ: Consiliul Interministerial pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, Consiliul Interministerial pentru Energie Atomica şi Consiliul Interministerial pentru Infrastructurile Calităţii şi Armonizarea Reglementărilor Tehnice; acestea se constituie şi funcţionează prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 11Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica este condusă de un director general numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.  +  Articolul 12 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care funcţionează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate se stabilesc prin ordin al preşedintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unităţii. (3) Numirea directorilor generali şi, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se face prin ordin al preşedintelui, pe baza rezultatelor concursului sau, după caz, ale examenului organizat conform condiţiilor şi criteriilor stabilite de către consiliul ştiinţific al unităţii. (4) Eliberarea din funcţie a directorilor generali şi, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se face, nemijlocit, prin ordin al preşedintelui. (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se fac prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 13Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conformOrdonanţei Guvernului nr. 63/1994, aprobată şi modificată prinLegea nr. 13/1995, precum şi un autovehicul destinat deplasarilor în teritoriu, pentru monitorizare şi control.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare conlucreaza cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 15 (1) Încadrarea personalului în noua structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare se va face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit pregătirii profesionale şi aptitudinilor acestuia. (2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este preluat de Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare şi îşi menţine încadrarea şi drepturile stabilite potrivit legii în vigoare la data aplicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1  +  Anexa 2                        UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică*)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la buget
    2.Agenţia Spaţială RomânăVenituri extrabugetare
    3.Institutul de Chimie "Raluca Ripan" - Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    4.Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Bucureşti**)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la buget
    5.Institutul Naţional de Inventică IaşiVenituri extrabugetare
    6.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor CraiovaVenituri extrabugetare
    7.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a invenţiilor - Târgu MureşVenituri extrabugetare
   *) Un numar maxim de 10 posturi pentru aparatul administrativ este subventionat de la bugetul de stat.**) Un număr maxim de 20 de posturi pentru biblioteca este subventionat de la bugetul de stat.
   +  Anexa 3                           UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti
    5.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie - Bucureşti
    6.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti
    7.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti
    8.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti
    9.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
    10.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
    11.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
    12.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti
    13.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara
    14.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti
    15.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti
    16.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti
    17.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
  --------