ORDIN nr. 277 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. N.B. 1.944/2015,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 şi 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două mostre de sânge la interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare mostră fiind reprezentată de o cantitate de 10 ml. (2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier. (3) Imediat după recoltare mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă. (4) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tuburilor respective în vederea omogenizării. (5) Mostrele de sânge recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza."2. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.Art. 10^2. - În cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei."3. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se recoltează cantităţi duble de mostre biologice care se repartizează în cele două truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzător."4. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Afacerilor Interne abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 11 martie 2015.Nr. 277.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 2 la normele metodologice)-------------------------------------PROCES-VERBALde recoltare mostre biologiceLa data de: ......... la: ....(unitatea sanitară/instituţia medico-legală).... au fost recoltate mostrele biologice (sânge/urină) de la numitul/numita ......... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor/posesoare al/a: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ...... nr. ...... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei: │ │Recoltare mostra de sânge I: anul ..... luna .... ziua ... ora ... min. ....│ │Recoltare mostra de sânge II: anul .... luna .... ziua ... ora ... min. ....│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)..............................................................................................................................Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.Poliţist rutier ...(semnătura).... Personal medical ...(semnătura).... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a │ │substanţelor psihoactive │ │Recoltare sânge: anul .... luna ......... ziua ...... ora ...... min. ......│ │Recoltare urină: anul .... luna ......... ziua ...... ora ...... min. ......│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)................................................................................................................................Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.Poliţist rutier ...(semnătura).... Personal medical ...(semnătura)..... ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Parametrii antropometrici: Greutatea (kg) ........ Înălţimea (cm) .........│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării mostrelor biologice în │ │legătură cu consumul de alcool şi/sau de substanţe psihoactive, alimente, │ │antecedente patologice │ │1. Neagă consumul │ │2. Confirmă consumul de ...................................................│ │2.1. Tip şi cantitate de băutură/substanţe psihoactive etc. ...............│ │2.2. Intervalul de consum .................................................│ │2.3. Consum alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) ..............│ │2.4. Boli declarate .......................................................│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. .......Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ................. ┌────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐ │Semnătura persoanei │ Poliţist rutier │ Personal medical │ │ │(gradul, numele, unitatea)│(numele, gradul profesional,│ │ │ │ unitatea) │ ├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │Semnătura │Semnătura/parafa │ └────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 3 la normele metodologice)-------------------------------------Nr. de înregistrare .......Unitatea emitentă .......Laborator de toxicologieCătre ...................BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. ........Materialul trimis: ............. adus de: ......................Identitatea persoanei ..........................................CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ....... nr. ......Data recoltării mostrelor biologice: anul ....... luna ......... ziua ......Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul ....... luna ...... ziua ......Data prelucrării mostrelor biologice: anul ...... luna ........ ziua ......Numele înscris pe flacon .......................................Seria trusei standard ..........................................Starea sigiliului/cutiei .......................................REZULTATUL1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:1.1. Proba I: ora recoltării ........... alcoolemie: .............1.2. Proba II: ora recoltării .......... alcoolemie: .............Metoda folosită ..................................................Alte menţiuni: ...................................................2. Prezenţa/Absenţa în organism a substanţelor psihoactive:2.1. Mostra de sânge .......... metoda utilizată .................2.2. Mostra de urină .......... metoda utilizată .................Alte menţiuni: ...................................................Lucrat de:1. ........(farmacist, chimist, biolog etc.)..........2. .........(asistent laborator)......................Şef de laborator .....................................  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 4 la normele metodologice)-------------------------------------COMPONENTELEtrusei standard de prelevare a mostrelorbiologice pentru determinarea alcoolemiei1. Cutie de carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice2. Container de plastic pentru cele patru tuburi speciale de recoltare vidate3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării4. Patru tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice5. Mănuşi de latex6. Holder şi două ace de puncţie venoasă7. Două tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)8. Două benzi adezive (plasture)9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care trebuie completate cu ocazia recoltării10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu tuburile speciale de recoltare vidate11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite-----