ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)privind controlul intern și controlul financiar preventiv
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 12 noiembrie 2003  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002.Ulterior adoptării, Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 a mai suferit modificări și completări prin următoarele acte normative:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, respinsă prin Legea nr. 149/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;– Ordonanța Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 141/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000 (aprobată prin Legea nr. 486/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001), abrogată prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;– Ordonanța Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, respinsă prin Legea nr. 132/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002;– Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul ordonanțeiPrezenta ordonanță reglementează controlul intern/ managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entitățile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public cu eficiență, eficacitate și economicitate. (la 16-12-2010, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. )  +  Articolul 2DefinițiiÎn înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) abrogată; (la 13-03-2015, Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) b) conformitate - caracteristica unei operațiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entități publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;d) control intern/managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;---------Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.e) controlor delegat - funcționarul public al Ministerului Finanțelor Publice, care exercita atribuții de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit prezentei ordonanțe;f) abrogată; (la 13-03-2015, Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) g) abrogată; (la 13-03-2015, Lit. g) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale;l) inspecție - verificarea efectuată la fața locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice și a patrimoniului public și pentru repararea prejudiciului produs, după caz;m) entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;n) instituție publică - Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora;o) legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;p) operațiune - orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;q) oportunitate - caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;r) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe operațiuni;s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât și la cele din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale;t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conducătorul entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplinește aceasta atribuție pe baza de contract, în condițiile legii;u) proiect de operațiune - orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competenta, potrivit legii;v) regularitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte.  +  Articolul 3Obiectivele generale ale controlului intern/managerialControlul intern/managerial are următoarele obiective generale:– realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor publice, stabilite în concordanta cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficienta;– protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;– respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;– dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.---------Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.  +  Articolul 4Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial; cerințele controlului intern/managerial (la 13-03-2015, Titlul art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial. (la 13-03-2015, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (2) Cerințele generale și specifice de control intern/managerial sunt, în principal, următoarele:a) cerințe generale:– asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematica și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;– asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern/managerial;– asigurarea integrității și competentei personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importantei și rolului controlului intern/managerial;– stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii instituției și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;– supravegherea continua de către personalul de conducere a tuturor activităților și îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constata încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;b) cerințe specifice:– reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor instituției și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;– înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative;– asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;– separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsura adecvată, încredințate unor persoane diferite;– asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;– accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătura cu utilizarea și păstrarea lor.------------Sintagma "control intern" a fost înlocuită cu sintagma "control intern/managerial" potrivit art. II din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.(3) Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului. (la 13-03-2015, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (4) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 13-03-2015, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (5) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special. (la 13-03-2015, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 5Buna gestiune financiară(1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficientei în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finanțelor Publice îndrumă metodologic și coordonează implementarea controlului financiar preventiv. (la 13-03-2015, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (2^1) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial. (la 13-03-2015, Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (3) Abrogat. (la 13-03-2015, Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Capitolul II Dispoziții privind controlul financiar preventiv  +  Secţiunea I Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv  +  Articolul 6Obiectul controlului financiar preventiv(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal:a) angajamente legale și credite bugetare sau credite de angajament, după caz;b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare;c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;d) ordonanțarea cheltuielilor;e) efectuarea de încasări în numerar;f) constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare;g) reducerea, eșalonarea sau anularea titlurilor de încasare;h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuția viitoare a României la acest organism;i) recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite;j) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;l) alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7Conținutul controlului financiar preventivControlul financiar preventiv consta în verificarea sistematica a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al:a) legalității și regularității;b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 8Organizarea controlului financiar preventiv(1) Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea de coordonare și reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitățile publice.(2) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercita de autorități competente, în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.(3) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercita în următoarele forme:a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitățile publice și asupra tuturor operațiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice și a patrimoniului public;b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și ai bugetului oricărui fond special, la Fondul național și la agențiile de implementare a fondurilor comunitare, precum și la alte entități publice cu risc ridicat, prin controlori delegați ai Ministerului Finanțelor Publice.(4) Controlul financiar preventiv se va integra, în mod treptat, în sfera răspunderii manageriale pe măsură ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de misiuni de audit dispuse de ministrul economiei și finanțelor, în condițiile legii. (la 20-12-2007, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007. )  +  Secţiunea a II-a Dispoziții privind controlul financiar preventiv propriu  +  Articolul 9Organizarea controlului financiar preventiv propriu(1) Entitățile publice, prin conducătorii acestora, au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.(2) Conducătorii entităților publice au obligația să stabilească proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 6, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.(3) Evidenta angajamentelor se organizează, se tine, se actualizează și se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Ministerul Finanțelor Publice organizează controlul financiar preventiv propriu și pentru operațiunile privind bugetul trezoreriei statului, operațiunile privind datoria publică și alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice.(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. Actul de numire va cuprinde și limitele de competenta în exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate să efectueze aceasta activitate sunt altele decât cele care inițiază operațiunea supusă vizei.(6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice superioare, iar în cazul entităților publice în care se exercita funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activității de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competentele profesionale solicitate de aceasta activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, care va cuprinde și condițiile și criteriile unitare pe care entitățile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară aceasta activitate.(7) Abrogat. (la 01-01-2011, Alin. (7) al art. 9 a fost abrogat de litera b) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. ) (8) Evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele auditului public și în rapoartele Curții de Conturi, unde este cazul.(9) Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum și pentru operațiunile Fondului național și ale agențiilor de implementare care derulează fonduri comunitare.(10) Ministerul Finanțelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.  +  Articolul 10Viza de control financiar preventiv propriu(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operațiuni care respecta întru totul cerințele de legalitate, regularitate și încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poarta viza de control financiar preventiv propriu.(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite. (la 13-03-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectiva.(4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.(6) În cazurile în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operațiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza șefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori considera ca necesitățile o impun.  +  Articolul 11Separarea atribuțiilorPersoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.  +  Secţiunea a III-a Dispoziții privind controlul financiar preventiv delegat  +  Articolul 12Organizarea controlului financiar preventiv delegat(1) Controlul financiar preventiv delegat se organizează și se exercita de către Ministerul Finanțelor Publice prin controlori delegați.(2) Ministrul finanțelor publice numește, pentru fiecare instituție publică în care se exercita funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, unul sau mai mulți controlori delegați, în funcție de volumul și de complexitatea activității instituției publice respective. De asemenea, ministrul finanțelor publice numește unul sau mai mulți controlori delegați pentru operațiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operațiuni privind datoria publică și pentru alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice. Numirea controlorilor delegați se face prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanțelor publice se stabilesc:a) tipurile de operațiuni ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;b) limitele valorice peste care se efectuează controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operațiuni;c) documentele justificative care trebuie să însoțească diferitele tipuri de operațiuni;d) modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operațiune.(4) Tipurile de operațiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat și, după caz, limitele valorice corespunzătoare acestora pot diferi de la o instituție publică la alta.(5) Controlorii delegați exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni vizate în prealabil de către controlul financiar preventiv propriu al instituției publice.(6) Controlorii delegați își desfășoară activitatea la sediul instituțiilor publice la care au fost numiți. Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor delegat/delegați spațiul de lucru și dotarea necesară, precum și cooperarea personalului propriu, îndeosebi a personalului desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat.(7) În cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor publice numește un alt controlor delegat. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc care dintre atribuțiile controlorului delegat înlocuit se exercită de către noul controlor delegat. (la 13-03-2015, Alin. (7) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 13Viza de control financiar preventiv delegat(1) Operațiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a acestor proiecte de operațiuni. (la 13-03-2015, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (2) Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza în scris, pe formular tipizat, și trebuie să poarte semnătura și sigiliul personal al controlorului delegat competent.(3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza.(4) Înainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligația să informeze, în scris, în legătura cu intenția să ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului.(5) În cazul în care conducătorul entității publice prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat consultă, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar șef, se constituie ad hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere. (la 13-03-2015, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (6) Opinia neutră se formulează și se motivează în scris și se transmite controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitare. Opinia neutră are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite și o copie a opiniei neutre. (la 13-03-2015, Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 14Durata controlului financiar preventiv delegat(1) Controlul financiar preventiv delegat se efectuează în termenul cel mai scurt, permis de durata efectivă a verificărilor necesare, astfel încât să nu afecteze desfășurarea în bune condiții și în termen a operațiunii al carei proiect se supune controlului financiar preventiv delegat.(2) Perioada maxima pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv delegat este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea proiectului unei operațiuni, însoțit de toate documentele justificative.(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 13 alin. (4) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplica și pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăși 3 zile lucrătoare.(4) În cazuri excepționale controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligația să îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar șef și ordonatorului de credite.  +  Secţiunea a IV-a Dispoziții privind controlorii delegați  +  Articolul 15Funcția de controlor delegat(1) Controlorul delegat este funcționar public, angajat al Ministerului Finanțelor Publice. Numărul de posturi de controlor delegat se stabilește de către ministrul finanțelor publice, în funcție de necesități, în limita numărului total de posturi și a bugetului anual, aprobate.(2) Pot fi încadrate în funcția de controlor delegat numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 7 ani. Candidații pentru funcția de controlor delegat trebuie să prezinte cazier judiciar, informații și recomandări, din care să rezulte ca au un profil moral și profesional corespunzător cerințelor funcției.  +  Articolul 16Incompatibilități(1) Controlorii delegați nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiți.(2) Controlorilor delegați le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț, precum și participarea la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcția de expert judiciar sau arbitru desemnat de părți într-un arbitraj.(3) Funcția de controlor delegat este incompatibilă cu orice alta funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.(4) Se interzice controlorilor delegați să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic.(5) Controlorul delegat care se găsește într-una din situațiile prevăzute la alin. (1)-(4) are obligația de a informa de îndată, în scris, ministrul finanțelor publice și controlorul financiar șef.  +  Articolul 17Atribuțiile controlorului delegat(1) Atribuțiile controlorului delegat sunt, în principal, următoarele:a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu ordinul de numire și cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonanțe;b) supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidentei angajamentelor;c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar șef cu privire la situația curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate și situațiile intențiilor și refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum și aspectele deosebite ale derulării operațiunilor financiare;d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finanțelor publice, precum și din inițiativă proprie, în privința conformității, economicității, eficacității sau eficientei unor operațiuni ori proiecte de acte normative;e) monitorizarea și îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu;f) elaborarea de propuneri și proiecte privind perfecționarea controlului financiar preventiv;g) participarea la activitățile Corpului controlorilor delegați;h) îndeplinirea altor atribuții, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Controlorul delegat nu se pronunța asupra oportunității operațiunilor ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat.(3) Controlorul delegat este obligat să își exercite atribuțiile cu buna-credința și cu deplina responsabilitate. Pentru actele sale, întreprinse cu buna-credința în exercițiul atribuțiilor sale și în limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sancționat sau trecut în alta funcție.(4) Controlorul delegat își exercita atribuțiile în mod independent. El îl poate informa în mod direct pe ministrul finanțelor publice asupra situațiilor deosebite apărute în activitatea să și nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat.(5) Controlorul delegat este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu și confidențialitatea în legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștința în exercitarea funcției.(6) Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public intern și de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și în rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «nesatisfăcător» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător». (la 13-03-2015, Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (7) Controlorul delegat răspunde disciplinar pentru abateri de la îndatoririle de serviciu, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 18Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați(1) În funcție de performanțele profesionale atestate de calificativele înregistrate în baza evaluărilor anuale și de vechimea în funcție, controlorii delegați se încadrează în gradele profesionale I, II și III. Cerințele minime și condițiile promovării de la un grad profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Salariile de baza, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se stabilesc prin asimilare cu funcția de controlor financiar din structura Curții de Conturi, respectiv pentru gradul I, II sau III.(3) Controlorul financiar șef primește o indemnizație de conducere echivalenta cu cea de director general în Ministerul Finanțelor Publice, iar adjuncții acestuia, o indemnizație de conducere echivalenta cu cea de director în Ministerul Finanțelor Publice.(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea funcționarilor publici salariile de baza, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se mențin la nivelul stabilit anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000*) privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) și evaluării performantelor profesionale individuale. Notă
  *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 19 octombrie 2000, a fost aprobată prin Legea nr. 711/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001.
   +  Articolul 19Corpul controlorilor delegați(1) Corpul controlorilor delegați se organizează ca un compartiment distinct în structura Ministerului Finanțelor Publice, la nivel central și teritorial, și cuprinde ansamblul controlorilor delegați.(2) Corpul controlorilor delegați asigura, în principal:a) aplicarea și dezvoltarea principiilor și practicilor avansate de buna conduita financiară;b) colaborarea și schimburile profesionale între controlorii delegați;c) colaborarea și schimburile profesionale cu alte structuri de profil interne, externe și internaționale.(3) Corpul controlorilor delegați este condus de controlorul financiar șef.(4) Controlorul financiar șef are 2 adjuncți ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.(5) Pe lângă Corpul controlorilor delegați și în subordinea controlorului financiar șef funcționează o structură de specialitate care asigură suportul informațional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegați. (la 13-03-2015, Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (6) Controlorul financiar șef și adjuncții acestuia sunt numiți prin hotărâre a Guvernului pentru un mandat de 6 ani, pe baza propunerii nominale făcute de către ministrul finanțelor publice în urma intervievării a 6 candidați desemnați din rândul controlorilor delegați de către Corpul controlorilor delegați, în ședința plenara, cu majoritate simpla. La data ședinței plenare de desemnare a celor 6 candidați este obligatoriu ca numărul controlorilor delegați încadrați efectiv și efectiv prezenți la ședința să fie cel puțin jumătate din numărul de posturi de controlor delegat, stabilit potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).(7) Aceeași persoana nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcția de controlor financiar șef; de asemenea, aceeași persoana nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcția de controlor financiar șef adjunct.(8) Controlorul financiar șef îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) susține, în fața ministrului finanțelor publice, a Guvernului și a altor autorități, după caz, soluțiile date în exercițiul atribuțiilor sale de către oricare dintre controlorii delegați;b) organizează sistemul informațional și urmărește realizarea în mod efectiv și în timp util a schimbului de informații între controlorii delegați;c) prezintă ministrului finanțelor publice informări asupra intențiilor și refuzurilor de viză, precum și asupra aspectelor importante privind utilizarea fondurilor publice; (la 13-03-2015, Lit. c) a alin. (8) al art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) d) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5);e) organizează și urmărește colectarea, prelucrarea și înregistrarea statistica a informațiilor privind activitatea de control financiar preventiv delegat și efectuează evaluarea acesteia;f) dispune măsuri pentru aplicarea în activitatea controlorilor delegați a principiilor și practicilor avansate de buna conduita financiară și pentru valorificarea propunerilor și contribuțiilor acestora la dezvoltarea și la perfecționarea de standarde în domeniu;g) asigura îndrumarea metodologică în domeniul controlului financiar preventiv;h) prezintă Guvernului, odată cu conturile generale anuale de execuție a bugetelor prevăzute de lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special; (la 13-03-2015, Lit. h) a alin. (8) al art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) i) abrogată; (la 13-03-2015, Lit. i) a alin. (8) al art. 19 a fost abrogată de pct. 12 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) j) abrogată; (la 13-03-2015, Lit. j) a alin. (8) al art. 19 a fost abrogată de pct. 12 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) k) alte atribuții, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
   +  Secţiunea a V-a Regimul refuzului de viză  +  Articolul 20Refuzul de viză(1) Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv. (la 13-03-2015, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (2) Refuzul de viza trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris.(3) Persoanele în drept să exercite viza de control financiar preventiv au obligația de a tine evidenta proiectelor de operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.  +  Articolul 21Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv(1) O operațiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depășește creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operațiunii numai în baza unui act de decizie interna, emis în forma scrisă, prin care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii. O copie a actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entității publice, precum și controlorului delegat, după caz.(2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanța, efectuarea operațiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligația să informeze în scris Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al instituției publice, numai în aceasta situație persoana respectiva fiind exonerată de răspundere.(3) Pentru operațiunile care se supun și controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finanțelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operațiune să nu poată fi supus controlului preventiv delegat. În aceste condiții ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat în avizul consultativ, și va decide în condițiile prevăzute la alin. (1).(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv delegat, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanța, efectuarea operațiunii pe propria răspundere, controlorul delegat are obligația să informeze în scris Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice.(5) Documentele privind proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu asumarea răspunderii ordonatorului de credite.(6) Operațiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite se înregistrează și într-un cont în afară bilanțului.(7) Eliminat.------------Alin. (7) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 8 din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.(8) Eliminat.------------Alin. (8) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 8 din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.(9) Eliminat.------------Alin. (9) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 8 din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.(10) Eliminat.------------Alin. (10) al art. 21 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 8 din 10 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 de către articolul unic din LEGEA nr. 110 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.
   +  Capitolul III Dispoziții comune  +  Articolul 22Măsuri operative(1) Ministerul Finanțelor Publice efectuează inspecții ori de câte ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni, în sensul prezentei ordonanțe.(2) Ministerul Finanțelor Publice efectuează inspecții în toate cazurile în care este sesizat de către un contabil-șef în legătura cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viza de control financiar preventiv.(3) Ministerul Finanțelor Publice va declanșa inspecția în toate instituțiile publice atunci când este sesizat de șeful structurii de audit public intern al acestora în legătura cu efectuarea de operațiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situație rezultată în urma efectuării unei misiuni de audit public intern.(4) Inspecțiile se efectuează de către persoane din structura Ministerului Finanțelor Publice, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanțelor publice, sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanțelor publice.(5) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (4) va preciza, în mod obligatoriu, scopul și obiectivele inspecției, durata inspecției, persoana sau persoanele desemnate să efectueze inspecția.(6) Instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul reprezentaților Ministerului Finanțelor Publice la toate documentele, datele și informațiile relevante pentru scopul și obiectivele inspecției, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operațiunilor controlate, precum și în spațiile unde se găsesc asemenea bunuri, documente sau informații relevante.(7) Organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora se aproba prin hotărâre a Guvernului, iar atribuțiile de detaliu, fluxul informațional și metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) În cazul în care în urma inspecției efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspecție. Împotriva procesului-verbal de inspecție se poate formula contestație în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestația se va depune la structura care a efectuat inspecția. Contestațiile vor fi soluționate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este definitiva. Dacă prin soluționare contestația a fost respinsă, procesul-verbal de inspecție devine titlu executoriu și va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui raza teritorială își are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se poate formula acțiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel în a carei raza teritorială își are domiciliul reclamantul.(9) În situațiile în care s-a constatat săvârșirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenții se va întocmi proces-verbal de contravenție.  +  Articolul 23Măsuri specialeÎn cazul în care printr-un acord, tratat sau alte asemenea documente de finanțare externa se prevăd măsuri specifice de control financiar, Guvernul este autorizat să emită, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, hotărâri cu caracter derogatoriu la prezenta ordonanța.  +  Articolul 24Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau specialeNumirea contabililor-șefi ai regiilor autonome, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală și ai societăților comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale atribuite de către o instituție publică se face cu respectarea condițiilor și criteriilor unitare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcție a contabililor-șefi de la aceste regii autonome și societăți comerciale se face numai cu aprobarea conducătorului instituției publice în coordonarea căreia funcționează regia autonomă, care exercita, în numele statului sau al unei autorități a administrației publice locale, drepturile acționarului la societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 70% din numărul voturilor în adunarea generală sau care a atribuit societății comerciale drepturi exclusive sau speciale.  +  Articolul 25Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc importantPrin ordin, ministrul finanțelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat de către controlori delegați și asupra operațiunilor finanțate sau cofinanțate din fonduri publice, ale altor instituții publice decât cele prevăzute la art. 12 alin. (2) sau ale unor persoane juridice de drept privat.  +  Articolul 26Alte dispozițiiPrevederile prezentei ordonanțe se aplica și altor persoane juridice decât instituțiile publice, dacă aceste persoane juridice gestionează fonduri publice cu orice titlu și/sau administrează patrimoniul public în privința gestionării fondurilor publice și administrării patrimoniului public în cauza.  +  Capitolul IV Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 27ContravențiiConstituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:a) neîndeplinirea de către conducătorul entității publice a obligației de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 9 alin. (1);b) nerespectarea obligației privind stabilirea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, precum și omisiunea de evidențiere a angajamentelor, conform art. 9 alin. (2) și (3);c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operațiuni fără viza de control financiar preventiv;d) depășirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2)-(4);e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5);f) emiterea unui refuz de viza fără motivare, conform art. 20 alin. (2);g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2);h) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6).j) neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzută la art. 4 alin. (3). (la 16-12-2010, Lit. j) a art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 234 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. ) k) numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu fără acordul entității publice superioare sau, după caz, al Ministerului Finanțelor Publice; (la 13-03-2015, Lit. k) a art. 27 a fost introdusă de pct. 14 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 28Sancționarea contravențiilorContravențiile prevăzute la art. 27 lit. a)-k) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. (la 13-03-2015, Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 29Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. (la 13-03-2015, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 28 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.(3) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor menționate la art. 27 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, întocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscripție a fost săvârșită contravenția.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi(1) Persoana care la data publicării prezentei ordonanțe deține funcția de controlor financiar în cadrul secției de control financiar preventiv a Curții de Conturi are dreptul de a fi încadrată cu data de 1 ianuarie 2000, la cererea să, în funcția de controlor delegat, direct la gradul profesional pe care îl deține în structura Curții de Conturi și fără concurs, dar numai dacă persoana în cauza:– depune cererea de a fi încadrată în calitate de controlor delegat în structura Ministerului Finanțelor Publice în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe;– nu se afla într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 16;– nu a fost sancționată pe întreaga durata cât a exercitat funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi.(2) Încetarea atribuțiilor Curții de Conturi în domeniul controlului financiar preventiv, așa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 și 21 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, devine efectivă de la data de 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 31Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia(1) Numirea controlorului financiar șef și a adjuncților acestuia, potrivit prevederilor art. 19 alin. (6), se face până la data de 29 februarie 2000, dar nu mai devreme de 31 ianuarie 2000.(2) Până la aplicarea prevederilor alin. (1) atribuțiile controlorului financiar șef se exercita de către o persoana împuternicită în acest scop prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 32Măsuri excepționalePentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al operațiunilor instituțiilor publice și unităților care au calitatea de agenție de implementare potrivit memorandumurilor de finanțare încheiate de Guvernul României cu Comisia Europeană, precum și al operațiunilor Fondului național, ministrul finanțelor publice numește câte un controlor delegat pentru fiecare agenție de implementare și pentru Fondul național.  +  Articolul 33Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțeMinisterul Finanțelor Publice inițiază și coordonează măsurile necesare pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe; pentru aceasta ministrul finanțelor publice emite ordine și, după caz, propune spre aprobare Guvernului proiecte de hotărâri.  +  Articolul 34Intrarea în vigoare a ordonanțeiPrezenta ordonanța intra în vigoare de la 1 ianuarie 2000, cu următoarele excepții:a) prevederile art. 15, 16, 18, art. 19 alin. (1), (2) și (5), art. 30 și ale art. 33, care se aplica de la data publicării;b) prevederile art. 31 alin. (2) și ale art. 32, care se aplica în termen de 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 35AbrogăriLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga art. 2, art. 5 lit. a) și alte prevederi referitoare la instituțiile publice din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991.--------------