ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014  Având în vedere necesitatea adaptării legislației naționale în domeniul ajutorului de stat cu legislația Uniunii Europene și necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiționalităților ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgență, modificarea procedurilor naționale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naționale și europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenționează ca marea majoritate a facilităților de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderență, la nivel național, Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt respectate condițiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.Prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se dorește implementarea unui mecanism de control, la nivel național, prin care să se stabilească atribuțiile și obligațiile furnizorilor, beneficiarilor și ale Consiliului Concurenței în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat și de minimis pentru a se facilita absorbția fondurilor europene și a se evita recuperarea acestora.Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel național care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de stat, cât și în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență care să reglementeze modul în care fondurile publice (naționale și europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea procedurilor naționale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, și a legislației secundare adoptate în baza acestora.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;b) administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;d) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.e) ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplinește criteriile precizate în regulamentul prevăzut la lit. t);----------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 77 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014.f) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;g) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare;h) alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor de stat/de minimis;h^1) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenții, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor, renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale, garanții acordate în condiții preferențiale, participări cu capital ale statului, ale autorităților publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sau autorităților publice locale, sub prețul pieței, crearea unei piețe sau întărirea poziției beneficiarului pe o piață etc.;----------Lit. h^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.i) beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis;j) clauza suspensivă - interdicția de a aproba o măsură de ajutor de stat/de minimis înaintea verificării compatibilității cu regulile în domeniu;j^1) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;----------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.j^2) data plății ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;----------Lit. j^2) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.k) documentație - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de sprijin, precum și orice alt act relevant pentru analiza compatibilității măsurii cu regulile Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;l) finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziția transmisă de Comisia Europeană cu privire la prenotificarea transmisă;m) furnizor - orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unități administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis;n) inițiator - orice entitate publică care inițiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;o) informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoțit de documentația aferentă;p) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare, inclusiv entitățile nonprofit, care desfășoară o activitate economică;q) notificare - formularul specific însoțit de documentația aferentă ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și analizării compatibilității proiectelor măsurilor de sprijin cu legislația europeană;r) prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de compatibilitatea măsurii de sprijin;s) procedura de informare - procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fișe de prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI (state aid notification interactive);ș) procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, a unei măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilității acesteia cu legislația în domeniul ajutorului de stat;t) regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene.ț) surse și resurse de stat - fonduri publice sau ale autorităților, instituțiilor ori întreprinderilor publice.----------Lit. ț) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanță de urgență, se completează cu definițiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.  +  Articolul 3(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziții relevante din acesta, orice intenție de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene.(2) Ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, poate fi adoptat și acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.(3) Ajutorul de stat care nu este supus obligației de notificare poate fi acordat numai cu respectarea prevederilor legislației Uniunii Europene și naționale în domeniul ajutorului de stat.(4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate și impune inițiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condițiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislația în domeniu.  +  Articolul 4(1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite în respectiva schemă de ajutor.(2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei notificări individuale sau a unei scheme, fie cele inițiate în baza prevederilor regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de actul de aprobare a acordării ajutorului.  +  Articolul 5(1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu elaborate de Comisia Europeană și cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern.(2) Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, și este aprobată prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul II Rolul Consiliului Concurenței  +  Articolul 6(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat.(2) Consiliul Concurenței acordă asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităților, altor furnizori și beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/ de minimis.(3) Consiliul Concurenței, la cererea furnizorului/inițiatorului, poate iniția consultări cu Comisia Europeană și prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte ajutor de stat.(4) Consiliul Concurenței asigură informarea autorităților, altor furnizori/administratori de ajutor de stat, a beneficiarilor și a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative și de jurisprudență și alte materiale informative, precum și prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferințe și altele asemenea.(5) Consiliul Concurenței prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activității sale în domeniul ajutorului de stat.(6) Consiliul Concurenței colaborează cu instituțiile publice, alți furnizori/administratori și beneficiarii de ajutor de stat și îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(7) Consiliul Concurenței colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în fața instanțelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de stat.  +  Capitolul III Procedura în fața Consiliului Concurenței  +  Secţiunea 1 Dispoziții prealabile  +  Articolul 7(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român*).(2) Măsurile finanțate din fonduri europene, precum și cele inițiate de autoritățile publice locale nu necesită obținerea memorandumului prevăzut la alin. (1).(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi inițiat de Ministerul Finanțelor Publice, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. XXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.(4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite de dovada informării Instituției Prefectului și a consiliului județean cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).(5) Orice documentație, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenței numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz.(6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.(7) Avizele Consiliului Concurenței vor fi publicate pe pagina de internet a instituției imediat după adoptare.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Consultări prealabile  +  Articolul 8(1) Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și alte entități controlate de stat sau care administrează resurse ale statului pot iniția consultări prealabile cu Consiliul Concurenței pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenționează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum și condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(2) Inițiatorii proiectelor de acte menționate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenței în timp util documentația cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau de minimis.(3) Consiliul Concurenței se pronunță cu privire la documentația primită și, dacă este cazul, invită furnizorii/inițiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10 și 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenței, autoritățile române pot iniția consultări prealabile și cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform prevederilor art. 6 alin. (3).  +  Secţiunea a 3-a Procedura de avizare  +  Articolul 9(1) Consiliul Concurenței colaborează cu inițiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea și îmbunătățirea notificărilor, a informărilor și a documentației referitoare la măsurile de minimis în scopul respectării regulilor Uniunii Europene.(2) În situația în care notificările, informările sau documentația referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenței, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenței în vederea emiterii unui nou aviz.  +  Articolul 10(1) În scopul avizării, Consiliul Concurenței poate solicita date și informații suplimentare inițiatorului/furnizorului, după caz.(2) Dacă informațiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziție și indică în aviz acest lucru.  +  Articolul 11(1) Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(2) În cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condițiile art. 8 și a fost finalizată procedura de prenotificare în fața Comisiei Europene, Consiliul Concurenței emite avizul în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.  +  Articolul 12(1) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenței, la solicitarea inițiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta.(2) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/inițiatorul, după caz, poate implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situația în care prin avizul Consiliului Concurenței au fost propuse modificări, dacă inițiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenței notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană.(2) În situația în care, prin avizul Consiliului Concurenței, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, dacă inițiatorul/furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14(1) În situația în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările propuse de către Consiliul Concurenței, în baza normelor Uniunii Europene și a legislației naționale, transmite Consiliului Concurenței o motivare privind neacceptarea modificărilor propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului.(2) Consiliul Concurenței va analiza documentele transmise de inițiator/furnizor, după caz, și va emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 15Modificarea actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 15^1(1) Cu prilejul analizării legalității actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autoritățile locale, prefectul are obligația de a verifica existența avizului emis de Consiliul Concurenței.(2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenței avizului Consiliului Concurenței, prefectul va verifica și îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat.(3) În situația adoptării de către autoritățile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenței, a unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la incidența normelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de notificare și informare  +  Articolul 16(1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenței de către inițiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.(2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în legislația europeană în domeniu.(3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în legislația europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat.(4) Dacă inițiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), se consideră că a renunțat la aceasta.(5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), inițiatorul sau, după caz, furnizorul dorește transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.  +  Secţiunea a 5-a Procedura în cazul ajutoarelor de minimis  +  Articolul 17Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în termen de 15 zile de la data adoptării, și se publică pe pagina de internet a furnizorului și a Consiliului Concurenței.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 19Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului și va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislația Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 6-a Procedura în cazul compensărilor pentru prestarea unui serviciu de interes economic general/obligație de serviciu public  +  Articolul 20(1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligații de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenței în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-15.(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligații de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenței în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-16.  +  Capitolul IV Procedura națională de reprezentare în fața Comisiei Europene  +  Articolul 21(1) Consiliul Concurenței reprezintă România în fața Comisiei Europene în procedurile Uniunii Europene privind ajutorul de stat.(2) Consiliul Concurenței este autoritatea națională abilitată să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv rapoartele, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, precum și orice alte documente privind aspecte de ajutor de stat ale autorităților și furnizorilor din România.(3) Consiliul Concurenței împreună cu autoritățile publice centrale și locale reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat și în relațiile cu alte instituții și organisme ale Uniunii Europene cu atribuții în această materie.  +  Articolul 22(1) Furnizorii, beneficiarii și inițiatorii ajutorului de stat și orice alte întreprinderi au obligația să transmită Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de acesta, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene.(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenței potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 10 zile lucrătoare, cu excepția situației în care datele, informațiile și documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.(3) Autoritățile publice centrale și locale, furnizorii și inițiatorii se consultă cu Consiliul Concurenței la elaborarea răspunsurilor, explicațiilor, formulărilor de poziții sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(4) Consiliul Concurenței împreună cu furnizorul/ administratorul implicat, după caz, vor susține, dacă este necesar, cazurile în fața Comisiei Europene.  +  Articolul 23(1) Consiliul Concurenței informează, în termen de maximum 5 zile de la primire, inițiatorii sau alți furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, art. 7, art. 10 alin. (3) și art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimițând totodată și o copie a deciziei în cauză.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.(3) Consiliul Concurenței publică pe pagina de internet a instituției, care devine punct național de informare, informațiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 24Consiliul Concurenței, la cererea transmisă în timp util de inițiator/furnizor, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenței, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.  +  Capitolul V Monitorizarea ajutoarelor de stat și ajutoarelor de minimis  +  Articolul 25(1) Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceștia pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului și sunt obligați să verifice respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și să dispună măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(2) Furnizorii de ajutor sunt obligați să pună la dispoziția Consiliului Concurenței, în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) Beneficiarii de ajutor de stat sau de minimis au obligația să transmită furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum și alte informații cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.(5) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.  +  Articolul 26(1) Consiliul Concurenței monitorizează la nivel național ajutoarele de stat și de minimis în baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de furnizori.(2) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizor atunci când, din informațiile deținute, rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis.(3) În situația în care datele și informațiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(4) Concluziile acțiunilor de control ale Consiliului Concurenței se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie.----------Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenței în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (4) cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenței. În cazul neimplementării măsurilor, în același termen prevăzut mai sus, furnizorul va motiva corespunzător acest lucru.(6) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile prevăzute la alin. (4) și nu își respectă obligația prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenței informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect și cu privire la motivația transmisă de furnizor.(7) În aplicarea alin. (6), Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(9) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică și în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenței.(10) Deciziile Consiliului Concurenței prevăzute la alin. (7) pot fi atacate la Curtea de Apel București, conform art. 19 alin. (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (10) al art. 26 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 77 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014.(11) Prevederile alin. (2) - (6) se aplică și în cazul în care Consiliul Concurenței identifică măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis și care au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 27(1) Consiliul Concurenței întocmește și actualizează inventarul ajutoarelor de stat și al ajutoarelor de minimis, pe baza raportărilor, datelor și informațiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Consiliul Concurenței elaborează rapoartele și raportările necesare îndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene și orice alte rapoarte și studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor și informațiilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informații ale Consiliului Concurenței către furnizori și beneficiari.(3) Datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării inventarului, precum și elaborării rapoartelor și studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, conform procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenței.  +  Articolul 28Furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea și corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor transmise Consiliului Concurenței.  +  Articolul 29(1) Consiliul Concurenței organizează și păstrează registrul ajutoarelor de stat și de minimis acordate în România.(2) Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător de corectitudinea și completitudinea datelor introduse.(3) Modalitatea de completare și utilizare a Registrului va fi stabilită prin regulament al Consiliului Concurenței.  +  Articolul 30(1) În vederea transpunerii Directivei 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, Consiliul Concurenței supraveghează relațiile financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredințat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de către autoritățile publice.(2) Autoritățile publice au obligația să își organizeze evidența relațiilor financiare care au loc între acestea și întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) și să transmită, la cererea Consiliului Concurenței, informațiile solicitate în legătură cu aceste relații.(3) Întreprinderile publice, întreprinderile care desfășoară un serviciu de interes economic general, precum și cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestații și, totodată, desfășoară și alte activități, sunt obligate să țină evidențe specifice pe activități, în scopul asigurării transparenței financiare, să transmită, la cererea Consiliului Concurenței, informațiile solicitate în legătură cu aceste relații și să comunice anual Consiliului Concurenței îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoriile de întreprindere publică stabilite.  +  Articolul 31Termenele stabilite de Consiliul Concurenței pentru primirea de raportări, informații și date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepția situației în care datele, informațiile și documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau impuse de reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.  +  Articolul 32(1) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la fața locului, potrivit dispozițiilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Consiliul Concurenței împreună cu furnizorul pot formula obiecțiuni temeinic motivate la desemnarea experților aleși și autorizați de Comisia Europeană să asiste la acest control.(2) Consiliul Concurenței împreună cu furnizorii de ajutor de stat își desemnează reprezentanți autorizați să asiste Comisia Europeană în controlul la fața locului.(3) Consiliul Concurenței, autoritățile, alți furnizori și beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la fața locului, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.  +  Articolul 32^1Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislației comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal.----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VI Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal și a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de Comisia Europeană  +  Articolul 33(1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.(2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabilește prin instrucțiuni emise de Consiliul Concurenței.(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.(4) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 34(1) Consiliul Concurenței transmite furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene.(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 35Furnizorul de ajutor de stat înștiințează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul primirii deciziei prevăzute la art. 34 alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligația de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal ori utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 36(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact între Comisia Europeană și furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.(2) Consiliul Concurenței transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 37În situația în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenței. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilității măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.  +  Articolul 38Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenței date, informații și documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VI^1Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune inițierea procedurii de investigație----------Capitolul VI^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^1În cazul în care Comisia Europeană dispune declanșarea unei investigații privind existența unui ajutor de stat ilegal, se aplică termenele și procedura prevăzute la art. 34 și 35.----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^2În cazul în care este declanșată procedura de investigație de către Comisia Europeană privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicită instituirea măsurilor asigurătorii, în condițiile Codului de procedură fiscală, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeană, astfel cum este acesta estimat de furnizor.----------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^3(1) În cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea unei proceduri de investigație pentru măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept.(2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, decizia Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație și suspendarea de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, și, după caz, către executorul judecătoresc, precum și tuturor persoanelor la care s-au înființat popriri și la care s-au instituit sechestre.(3) În vederea punerii în executare a titlului executoriu, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării prevăzută la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicită Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectațiune specială, purtător de dobânzi, pe numele creditorilor și, după caz, la dispoziția executorului judecătoresc. Dobânda aplicabilă la disponibilitățile în contul cu afectațiune specială este dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului, iar sursa de plată a acestei dobânzi este bugetul Trezoreriei Statului. Solicitarea de deschidere a contului conține numele creditorilor și, după caz, al executorului judecătoresc la dispoziția cărora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468.(4) În termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor și, după caz, la dispoziția executorului judecătoresc, furnizorul ajutorului de stat consemnează, în contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesară stingerii obligației care face obiectul titlului executoriu, precum și, după caz, a cheltuielilor de executare silită efectuate până la data suspendării de drept, mai puțin obligațiile stinse până la data suspendării de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul ține cont de modalitatea de calcul al dobânzii avută în vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecătoresc. După consemnarea sumelor în contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informează, de îndată, creditorii și executorul judecătoresc.(5) La data consemnării sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au înființat popriri și cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, până la data suspendării prevăzute la alin. (1), se desființează de drept. Celelalte acte de executare rămân supuse termenelor și condițiilor de contestare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Dovada consemnării sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus în executare titlul executoriu prevăzut la alin. (1), se comunică de către furnizor tuturor persoanelor la care s-au înființat popriri și la care s-au instituit sechestre, cărora li se notifică și desființarea de drept a acestor măsuri.----------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^4(1) Creditorii nemulțumiți de cuantumul sumelor consemnate, precum și executorul judecătoresc nemulțumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei.(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat are obligația de a soluționa cererea.(3) Împotriva modului de soluționare sau a refuzului de a soluționa cererea în termenul prevăzut la alin. (2), persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 38^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^5Furnizorul ajutorului de stat are obligația de a modifica suma consemnată conform art. 38^3 alin. (4) în funcție de hotărârile instanțelor judecătorești în eventualele acțiuni judiciare, prin majorarea sau diminuarea sumei consemnate, după caz, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a acestora.----------Art. 38^5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^6(1) Nevirarea sumelor în termenul prevăzut la art. 38^3 alin. (4) sau, după caz, nemodificarea cuantumului acestora în termenul prevăzut la art. 38^5 atrage încetarea suspendării executării silite.(2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, însoțită de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanșarea procedurii de investigație, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform art. 38^3 alin. (4) și art. 38^5 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piața internă către furnizor.----------Art. 38^6 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^7(1) La finalizarea investigației, furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piața internă creditorilor și, după caz, executorului judecătoresc.(2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de stat cu piața internă, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform art. 38^3 alin. (4) și art. 38^5 sau, după caz, suspendarea executării silite.(3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unității Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevăzut la art. 38^3 alin. (3), decizia Comisiei Europene și lista cuprinzând sumele individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, precum și datele de identificare și specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune operațiuni din cont.(4) Sumele consemnate în plus față de sumele care se cuvin creditorilor/executorului judecătoresc se virează de Trezoreria Statului într-un cont de venituri bugetare distinct, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat.(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată incompatibilitatea ajutorului de stat cu piața internă, furnizorul de ajutor de stat comunică această decizie, titlu executoriu în conformitate cu art. 32^1, Trezoreriei Statului și solicită executarea prin virarea sumelor consemnate într-un cont de venituri bugetare distinct.(6) De la data comunicării prevăzute la alin. (5), suspendarea executării silite încetează, executarea putând continua pentru eventualele sume rămase de executat, ca diferență dintre titlul executoriu prevăzut la art. 38^3 alin. (1) și titlul executoriu prevăzut la art. 32^1.----------Art. 38^7 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^8(1) Sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) și art. 38^5 se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată stabilită prin hotărârea judecătorească sau arbitrală.(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligația, în termenul prevăzut la art. 38^3 alin. (4) și art. 38^5, să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare și introducere de subdiviziuni bugetare în buget, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a sumelor necesare consemnării la Trezoreria Statului.(3) Virările de credite prevăzute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la cheltuieli de investiții.(4) În cazul imposibilității asigurării sumelor conform alin. (1)-(3), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) și art. 38^5 se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, ordonatorilor principali de credite și din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.----------Art. 38^8 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^9(1) Continuarea executării silite după suspendarea de drept prevăzută la art. 38^3 alin. (1) și până la încetarea acesteia prevăzută la art. 38^7 alin. (6) constituie abatere disciplinară și poate fi sancționată, în funcție de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, dacă faptele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, iar actele de executare efectuate în acest interval sunt nule de drept.(2) Constatarea și sancționarea abaterii disciplinare se realizează în condițiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 38^9 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VII Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului ilegal și a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de furnizori  +  Articolul 39(1) Furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar.(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică și în cazul deciziilor emise de furnizori.  +  Articolul 40Furnizorii au obligația transmiterii la Consiliul Concurenței a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunțarea instanțelor naționale asupra măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.  +  Articolul 41Furnizorii au obligația transmiterii la Consiliul Concurenței, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.  +  Capitolul VII^1Rolul instanțelor naționale în domeniul ajutorului de stat----------Capitolul VII^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 41^1(1) Instanțele naționale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naționale aplicabile. Hotărârea instanței poate impune, inter alia: suspendarea plății unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenții afectați.(2) Instanțele naționale au obligația de a verifica dacă măsura contestată a fost declarată sau nu ajutor de stat de către Comisia Europeană sau de furnizor. În cazul în care măsura a fost declarată de Comisia Europeană ca ajutor de stat, instanța națională nu poate modifica caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin.(3) Consiliul Concurenței și/sau Comisia Europeană pot interveni în cauză în calitate de amicus curiae.(4) Dacă furnizorul acordă ajutorul, prin încălcarea obligației de notificare sau a clauzei suspensive, instanțele naționale pot adopta măsurile necesare pentru protejarea părților interesate, inclusiv prin măsuri provizorii, dacă este cazul.(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanței naționale prin care s-a dispus recuperarea.(6) Întreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula acțiune în contradictoriu cu furnizorul împotriva acestei măsuri, la Curtea de Apel București.----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 41^2În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvență, instanța națională ce derulează respectiva procedură de insolvență va accepta să înscrie creanța privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanțelor și va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar dacă acest lucru presupune încetarea activității întreprinderii.----------Art. 41^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VIII Obligațiile furnizorului/administratorului și beneficiarului de ajutor de stat/de minimis  +  Articolul 42(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația informării Consiliului Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.(2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Articolul 43(1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(2) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.  +  Capitolul IX Transparență  +  Articolul 44(1) Pagina de internet a Consiliului Concurenței dedicată ajutorului de stat este pagină de internet unică la nivel național în domeniul ajutorului de stat în sensul normelor Uniunii Europene referitoare la asigurarea transparenței măsurilor de natura ajutorului de stat.(2) Consiliul Concurenței va publica pe pagina de internet dedicată ajutorului de stat toate informațiile legate de măsurile de ajutor de stat și de minimis implementate în România, conform prevederilor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(3) Furnizorii/Administratorii, după caz, au obligația publicării pe propriile pagini de internet a măsurilor de ajutor de stat și de minimis.  +  Capitolul X Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 45(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:a) furnizarea de informații și documente incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenței sau de furnizori autorități publice;b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) și art. 32;c) neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite prevăzute la art. 43 alin (1).(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor/administratorilor, după caz:a) furnizarea de informații și documente incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenței;b) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 15, art. 25 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 41 și art. 42 alin. (1);c) neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat acordate prevăzute de art. 42 alin. (2).(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenței sau de furnizori, după caz.(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenței.(5) La solicitarea Consiliului Concurenței, în cazul în care există o opoziție la desfășurarea controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) și la art. 32 alin. (3), organele de poliție sunt obligate să însoțească și să asigure sprijinul necesar echipelor de control în exercitarea puterilor de control.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 46Deciziile Consiliului Concurenței și ale celorlalți furnizori de ajutor de stat prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat ori, după caz, a ajutoarelor de minimis vizează inclusiv măsurile aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 47În scopul aplicării prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Concurenței adoptă regulamente și instrucțiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 48Obligațiile furnizorului sau, după caz, ale inițiatorului pot fi delegate, în condițiile legii, administratorului măsurii de ajutor de stat sau de minimis.  +  Articolul 49(1) Deciziile Consiliului Concurenței emise înainte de 1 ianuarie 2007 și ale căror efecte nu s-au epuizat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să își producă efectele.(2) Cu excepția prevederilor art. 29 și a prevederilor referitoare la raportare și monitorizare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură și piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor.----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în situațiile în care consideră necesar, analizează împreună cu Consiliul Concurenței încadrarea anumitor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în prevederile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 50Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, deliberează și ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenței se întrunește valabil în prezența majorității membrilor în funcție, dar nu mai puțin de 3 dintre aceștia, și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă la solicitarea președintelui.(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai plenului. Președintele Consiliului Concurenței stabilește componența comisiei pentru fiecare caz în parte și îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia....................................................................(5) Plenul Consiliului Concurenței va putea delega exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b) și c) unei comisii formate din 3 membri ai plenului Consiliului Concurenței.2. La articolul 19 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f)incidența prevederilor art. 58 alin. (3^1).3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un secretar general și un secretar general adjunct, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenței, pe baza rezultatelor obținute la concursul național de intrare în categoria înalților funcționari publici, organizat în condițiile legii. Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici cărora li se aplică statutul înalților funcționari publici, conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte reglementări specifice. Atribuțiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.4. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea utilizării raționale a resurselor pentru declanșarea și efectuarea investigațiilor, Consiliul Concurenței poate prioritiza cazurile în funcție de potențialul impact asupra concurenței efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanța strategică a sectorului economic vizat.5. La articolul 43, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obținere de copii și/sau extrase doar prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația, prin aceeași cerere de chemare în judecată.6. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenței prin decizie, la cererea motivată a cel puțin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat.  +  Articolul 51(1) Dispozițiile art. 1-49 ale prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.(2) La data intrării în vigoare a art. 1-49 din prezenta ordonanță de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, se abrogă.(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, trimiterea se consideră făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență.(4) Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru energie,
  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  București, 3 decembrie 2014.Nr. 77.------