HOTĂRÂRE nr. 972 din 23 decembrie 1998privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 31 decembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Autoritatea Naționala pentru Turism se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, care elaborează, aplica, monitorizează și evalueaza politica Guvernului în domeniul turismului.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Naționala pentru Turism, denumita în continuare A.N.T., are următoarele atribuții principale:1. elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia și politica naționala în domeniul turismului;2. aplica, promovează și monitorizează strategia și politica naționala în domeniul turismului;3. inițiază și promovează acte normative specifice, avizează reglementările ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale, care au implicații și asupra domeniului sau de activitate;4. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvolta relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale interesate de activitatea de turism;5. inițiază și negociaza din împuternicirea Guvernului acorduri, convenții și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;6. urmărește aplicarea legilor și a celorlalte acte normative în domeniul turismului, precum și armonizarea acestora cu reglementările existente în Uniunea Europeană;7. coordonează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale, în funcție de specificul activității, și întreprinde măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;8. colaborează cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autorități publice locale, cu asociații, fundații și cu alte organizații neguvernamentale pentru aplicarea și armonizarea strategiei naționale cu reglementările și strategiile internaționale în domeniu;9. coordonează programele de asistența tehnica acordate de Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale, precum și programul de integrare europeană în domeniul turismului;10. organizează și realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piața interna, cat și pe piețele externe, ca autoritate naționala în turism, prin activități specifice, prin instituțiile de specialitate din subordinea sa și prin birourile de promovare și de informare turistica din străinătate și din țara;11. organizează congrese, colocvii, simpozioane și alte acțiuni similare, în țara și în străinătate, în domeniul turismului;12. organizează evidenta, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;13. stabilește orientarea programelor de cercetare în turism;14. constituie și gestionează Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului;15. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile din domeniul turismului, conform legii;16. coordonează, împreună cu Ministerul Educației Naționale, procesul de instruire din propriile instituții de învățământ;17. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, programele naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice;18. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional în domeniul turismului, participând la sistemul informațional național și internațional;19. participa, împreună cu organismul de specialitate al administrației publice centrale din domeniul privatizării, la elaborarea strategiei de privatizare a societăților comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, și monitorizează aplicarea acesteia;20. inițiază și propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea și accelerarea procesului de privatizare în turism;21. acorda consultanța de specialitate și coordonează metodologic, împreună cu organismul de specialitate al administrației publice centrale din domeniul privatizării, procesul de accelerare și finalizare a privatizării societăților comerciale din turism;22. analizează și decide asupra modalităților de privatizare a societăților comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, și urmărește acest proces;23. avizează propunerile de divizare a societăților comerciale mari și mijlocii din turism la care Fondul Proprietății de Stat deține acțiuni;24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat în subordinea sa, promovarea interna și internationala a listelor cuprinzând societățile comerciale și activele propuse spre vânzare, ofertele cu propunerile de constituire de societăți mixte, precum și de asocieri, în vederea atragerii investitorilor recunoscuți în domeniul turismului;25. asigura, prin Oficiul de Autorizare și Control în Turism, autorizarea agenților economici din turism și controlul calității serviciilor turistice;26. colaborează cu societățile de investiții financiare care dețin pachete de acțiuni la societățile comerciale din turism, în scopul finalizarii privatizării în turism;27. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atribuții care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau date spre îndeplinire Ministerului Turismului.  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a A.N.T. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare aprobat prin ordin al președintelui A.N.T.(3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv președintele și vicepreședintele.  +  Articolul 4(1) Activitatea A.N.T. este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți prin decizie a primului-ministru.(2) Președintele A.N.T. conduce întreaga activitate a acesteia și o reprezintă în raporturile cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice, cu organizații, cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.(4) Președintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.  +  Articolul 5Salarizarea președintelui și a vicepreședintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică.  +  Articolul 6(1) Secretarul general al A.N.T. îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al președintelui.(2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Pe lângă președinte funcționează un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale cărui componenta și regulament de organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.T.  +  Articolul 8În subordinea și coordonarea A.N.T. funcționează:a) în subordine:– Oficiul de Autorizare și Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T.;– Oficiul de Promovare a Turismului, denumit în continuare O.P.T.;– Centrul Național de Învățământ Turistic, denumit în continuare C.N.I.T.;b) în coordonare:– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, denumit în continuare I.N.C.D.T.  +  Articolul 9(1) O.A.C.T. este instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de către A.N.T. ca fiind singura instituție abilitata sa desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului.(2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate: a) licentierea agentiilor de turism;b) clasificarea structurilor de primire turistice;c) brevetarea personalului de specialitate;d) controlul calității serviciilor din turism;e) acordarea de consultanța în vederea avizării documentațiilor de urbanism privind zonele și stațiunile turistice și a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului;f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestări de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agenții economici din turism, precum și pentru alte instituții publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestările de servicii va fi aprobat prin ordin al președintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.(4) Pentru activitățile specifice O.A.C.T. are în dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanți pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.(5) Activitatea O.A.C.T. se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al președintelui A.N.T.(6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administrație și de un director general care este președinte al consiliului de administrație. Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai A.N.T., ai asociațiilor profesionale și ai altor instituții cu atribuții în domeniu.Numirea directorului general și a membrilor consiliului de administrație se face prin ordin al președintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecărei instituții.(7) O.A.C.T. are reprezentanți zonali care își desfășoară activitatea cu sprijinul și cu colaborarea unor specialiști desemnați de consiliile județene, consiliile locale, asociațiile profesionale și de organizațiile neguvernamentale din turism.(8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor județene și al consiliilor locale, vor asigura spațiul și condițiile corespunzătoare de desfășurare a activității reprezentanților zonali.(9) Activitatea reprezentanților zonali se poate desfășura, în mod excepțional, și în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către O.A.C.T.  +  Articolul 10(1) O.P.T. este instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.(2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a României atât pe piața interna, cat și pe piețele externe prin activități specifice, prin birourile de promovare și informare turistica din străinătate și prin reprezentanții zonali din țara. O.P.T. este delegat de către A.N.T. ca fiind singura instituție abilitata sa desfășoare în numele României activități de promovare a turismului, în țara și în străinătate.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigura din venituri proprii și, în completare, din alocații de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale și din prestări de servicii în domeniul promovării turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al președintelui A.N.T.(4) O.P.T. este abilitat sa folosească formula publicitara a turismului românesc în activități și în materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare în activități și în materiale de promovare turistica, altele decât cele realizate de O.P.T., se poate face numai în condițiile legii și cu aprobarea prealabilă a O.P.T.(5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administrație și de un director general care este și președintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai A.N.T., ai asociațiilor profesionale și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Numirea directorului general și a membrilor consiliului de administrație se face prin ordin al președintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecărei instituții.(6) Activitatea O.P.T. se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al președintelui A.N.T.(7) O.P.T. va avea reprezentanți zonali care vor desfășura activități de stimulare a elaborării, derulării și evaluării programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul și cu colaborarea unor specialiști desemnați de consiliile județene, consiliile locale, asociațiile profesionale și de organizațiile neguvernamentale din turism.(8) Pentru activitățile specifice O.P.T. are în dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanți pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.(9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor județene și al consiliilor locale, vor asigura spațiul și condițiile corespunzătoare de desfășurare a activității reprezentanților zonali.(10) Activitatea reprezentanților zonali se poate desfășura, în mod excepțional, și în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către O.P.T.  +  Articolul 11(1) C.N.I.T. este instituție publică cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, Str. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1.(2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate învățământul turistic și prestările de servicii pentru susținerea activității principale.  +  Articolul 12(1) I.N.C.D.T. este persoana juridică română, în coordonarea A.N.T., cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.(2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, de interes public și național, care privesc dezvoltarea și promovarea turismului românesc.  +  Articolul 13(1) Instituțiile publice din subordinea și din coordonarea A.N.T. sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică a instituțiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al președintelui acesteia.  +  Articolul 14(1) Personalul existent în cadrul Ministerului Turismului va fi preluat și încadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. și va fi considerat transferat.(2) Personalul de conducere și de execuție al A.N.T. este salarizat potrivit legii.  +  Articolul 15Atribuțiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera în totalitate A.N.T.  +  Articolul 16Pentru activitatea specifică A.N.T. are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 1998.N. 972.  +  Anexa nr. 1Numărul maxim de posturi: 60 (exclusiv președintele și vicepreședintele)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Turism
   +  Anexa nr. 2
  INSTITUȚIILE PUBLICE
  care funcționează în subordinea și în coordonarea Autorității Naționale pentru Turism
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  A.În subordinea A.N.T.:
  1.Oficiul de Autorizare și Control în Turism*) (O.A.C.T.)venituri proprii
  2.Oficiul de Promovare a Turismului**) (O.P.T.)venituri proprii
  alocații de la bugetul de stat
  3.Centrul Național de Învățământ Turistic (C.N.I.T.)(cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea prin baza de aplicație***))venituri proprii
  B.În coordonare A.N.T.:
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)venituri proprii
  *) Numărul maxim de posturi: 25; începând cu data de 1 ianuarie 1999 numărul maxim de posturi este de 35. **) Numărul maxim de posturi: 50; începând cu data de 1 ianuarie 1999 numărul maxim de posturi este de 95. ***) Baza de aplicație este formată din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.Baza de învățământ este formată din săli de clasă și laboratoare de instruire.
   +  Anexa nr. 3 --------