HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 7 martie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015    Având în vedere:- stadiul reglementărilor privind constituirea Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, care face imposibilă aplicarea în prezent a art. 180 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- necesitatea clarificării modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor,ţinând cont de dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării şi completării Statutului profesiei de avocat,în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 28-29 martie 2014 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte:  +  Articolul IStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 180, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Dispoziţiile alin. (3) privind necesitatea respectării procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. şi efectul de opozabilitate faţă de terţi al înscrierii în registru devin aplicabile de la data ce se va stabili în acest scop prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor. (5) Până la data stabilită de către Consiliul U.N.B.R. conform alin. (4), operarea diviziunii patrimoniale se face prin declaraţie înscrisă în statutul societăţii civile profesionale, în actul de înfiinţare al cabinetului individual de avocat, în convenţia de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi, după caz, sau prin declaraţie separată, întocmită în formă scrisă şi înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanţă s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informaţii privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declaraţiilor înregistrate la barou."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web www.unbr.ro  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor lua măsuri de încunoştinţare a avocaţilor, şi structurilor administrative ale baroului, care vor fi însărcinate cu ţinerea evidenţelor pe care le implică punerea în aplicare a acesteia.  +  Articolul IVStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Uniunii Naţionalea Barourilor din România,Gheorghe FloreaBucureşti, 7 martie 2015.Nr. 1.069.-----