LEGE nr. 39 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 29 august 2014, cu următoarele completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.– La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) C.N.I. poate deține în închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării obiectivelor de investiții, altele decât cele care se pot realiza în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 8, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea programelor de investiții, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.(4) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea programelor de lucrări de reparații curente și capitale, consolidări și alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanțare se asigură integral de către autoritățile administrației publice centrale sau de către autoritățile administrației publice locale, în calitate de beneficiari ai obiectivelor de investiții, nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj/devizului, după caz.»Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 martie 2015.Nr. 39.-----