HOTĂRÂRE nr. 966 din 23 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Transmiterea, fără plata, de la o instituţie publică la o alta instituţie publică a unor bunuri, altele decât clădiri, aflate în stare de funcţionare, se realizează cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, se realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 2."3. Articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Instituţiile publice pot valorifica bunurile, fără organizare de licitaţii, prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi de acelaşi fel, având cel puţin aceiaşi parametri."4. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"1. Pot fi transmise, fără plata, orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de alta instituţie publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv."5. Punctul nr. 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"4. În cazul în care, după 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte instituţii publice, în vederea transmiterii fără plata, se va utiliza procedura prevăzută în Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre."6. Punctul nr. 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"6. Transmiterea, fără plata, de la o instituţie publică la o alta instituţie publică, se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare.Competentele ordonatorului de credite de aprobare a proceselor-verbale de predare-preluare pentru transmitere fără plata pot fi stabilite şi prin ordin al ordonatorului principal de credite."7. Punctul nr. 1.1. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"1.1. Pot fi valorificate, prin vânzare la licitaţie, bunurile aflate în stare de funcţionare, după îndeplinirea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre."8. Punctul nr. 1.2. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"1.2. Valorificarea prin vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, potrivit legii, aflate în administrarea exclusiva a instituţiei publice, se face prin organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare."9. Punctul nr. 1.4. alineatul 1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Comisia de evaluare astfel constituită va întocmi un raport de evaluare a bunurilor care nu mai sunt necesare, a materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, ce urmează a fi vândute. Preţul iniţial de vânzare şi, după caz, preţurile diminuate potrivit prevederilor pct. 5.6 din prezentul regulament vor fi aprobate de ordonatorul de credite bugetare al instituţiei publice respective."10. Punctul nr. 2.1. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"2.1. Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii, al căror preţ iniţial de vânzare este de peste 10.000.000 lei, instituţiile publice vor publică anunţurile de vânzare într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru licitaţie.La aceeaşi dată instituţiile publice afişează anunţul de vânzare atât la sediul propriu, cat şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza teritorială funcţionează.Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii, al căror preţ iniţial de vânzare este sub 10.000.000 lei, instituţiile publice afişează anunţul de vânzare numai la sediul propriu şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza teritorială funcţionează."11. Punctul nr. 3.1. litera c) din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"c) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare;"12. Punctul nr. 4.1. partea introductivă din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"4.1. La licitaţiile de vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora poate participa orice persoană fizica sau juridică potenţial cumparatoare, care prezintă, până la data ţinerii şedinţei de licitaţie, următoarele documente:"13. Punctul 5.5. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"5.5. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare."14. Punctul 5.6. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"5.6. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei, iar preţul iniţial va fi diminuat cu până la 20% .În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi diminuat cu până la 40% faţă de prima licitaţie. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, instituţia publică deţinătoare întocmeşte documentele de scoatere din funcţiune, declasare şi casare a bunurilor."15. Punctul 5.14. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"5.14. Bunurile materiale care nu au fost vândute prin licitaţie pot fi valorificate nedezmembrate sau nedemolate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, prin oferte de preţ negociabil.În cazul în care s-au desfăşurat negocierile de preţ, acestea se vor consemna într-un proces-verbal de negociere."16. Punctul 6.1. din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"6.1. Dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică pentru bunurile aflate în dotarea misiunilor diplomatice din străinătate şi a unităţilor militare care îndeplinesc misiuni în afară teritoriului naţional.Modul de valorificare a acestor bunuri se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, respectiv al ministrului apărării naţionale, avizate în prealabil de către Ministerul Finanţelor."  +  Articolul 2Licitaţiile instituţiei publice, organizate şi în curs de desfăşurare, pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune se vor finaliza pe baza prevederilor în vigoare la data organizării acestora.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,ministrul apărării naţionale,Victor Babiuc----------